93.
 Úprava stejnokroje. 
     Ministerstvo národní obrany zavádí ně-
  které změny na součástkách oděvu a strůje a
  některé součástky nahrazuje novými.
A. U GÁŽISTŮ.
     Vycházková čepice (obr. 1) je z česané
  příze barvy khaki. Mezi ztuženou spodní a
  vrchní částí čepice je všita 3 mm šitoká le-

Obr. 1
  movka z výložkového sukna. Pobradník je
  u důstojníků zlatý, u rotmistrů stříbrný. Pro
  generály je pleten ze dvou šňůrek 5 mm tlu-
  stých (obr. 2), pro důstojníky a rotmistry ze
  čtyř šňůrek 4 mm tlustých (obr. 3). Po stranách
  čepice jsou příslušné distinkce 3/4 velikosti
  distinkcí náramenních. Generálové
  na čepicích distinkce nenosí.
                   Odznak je ražen z tom-
  bakového plechu 1 mm tlustého a je u důstoj-
  níků a generálů pozlacený, u rotmistrů po-
  stříbrný. Gážisté zbraní nosí odznak na čepici
  podle obr. 4, gážisté služeb podle obr. 5.
     Knoflíky na čepici jsou u důstojníků pozla-
  cené, u rotmistrů postříbřené.
     Čepice pro generály má kolem okraje
  štítku zlatem vyšivanou ozdobu (obr. 6).
     Úprava polní čepice se nemění; odznak
  dosavadního tvaru (obr. 5) a příslušné, nově
  stanovené distinkce jsou u důstojníků pozla-
  cené, u rotmistrů postříbřené. Generál zbraní
  
  Generálové mají
    na polní čepici odznak čepice vycházkové 
  (obr. 4 nebo 5) bez označení hodnosti.


Obr. 4Obr. 5

    68


Obr. 2


Obr. 3
     Bluza (obr. 7 a 8) je střižena jako doposud,
  má však ležatý límec. Ramenní pásky jsou vší-
  vané. Podšívka je barvy khaki.

Obr. 7

Obr. 8

69    


Obr. 6

     Knoflíky (obr. 9 a 10) jsou z tombakového
  plechu; na knoflících pro gážisty zbraní jsou
  raženy dva zkřížené meče; knoflíky pro gá-
     Brigádní generál (generál služeb) má dvě
  hvězdy vedle sebe (5 cm od sebe vzdálené),
  divisní generál (generál šéf služeb) má tři (do
  pravidelného trojúhelníku) a armádní generál
  má čtyři hvězdy (čtvrtou nad vrcholem troj-
  úhelníku).
     Ramenní pásky jsou lemovány příslušným
  výložkovým suknem; vyšší důstojníci mají je
  lemovány ještě zlatou 5 mm širokou sutaškou;
  generálové mají na nich zlatem vyšitu styliso-
  vanou lipovou ratolest (obr. 14).
     Rotmistři mají po střední délce ramenní
  pásky 22 mm široký proužek výložkové
  barvy.
     Tvar a barva výložků.
     Generálové zbraní a služeb, důstojníci ge-
  nerálního štábu a vyšší důstojníci na systemi-
  sovaných místech pro generály nosí na bluze
  a na plášti výložky co do tvaru podle obr. 15:
  generálové mají na nich ještě zlatem vyšitu
  stylisovanou lipovou ratolest, a to generálové
  zbraní podle obr. 15, generálové služeb podle
  obr. 16.
     Ostatní gážisté nosí na bluze a na plášti
  výložky podle obr. 17, mají-li výložky s polo-
  lemovkou podle obr. 18.
     Důstojníci generálního štábu, přidělení    
  útvarům k vykonávání řadové služby, nenosí   
  odznaků předepsaných pro kategorie důstoj-   
  níků gšt. (jednotné výložky, šňůry), nýbrž nosí  
  veškerá označení útvarů příslušné zbraně.    
     Právo nositi památní odznak válečné školy 
  není tím dotčeno.
     Důstojníci generálního štábu, přidělení
  útvarům k vykonávání řadové služby, nosí
  veškerá označení důstojníků generálního štábu
  (jednotné dlouhé výložky, barvy karmasinově
  červené a pamětní odznak vysoké školy válečné).
     Šňůry po dobu přidělení útvarům nenosí.
     Důstojníci generálního štábu, přidělení
  útvarům, pro které jsou předepsány červené
  kalhoty, mohou po dobu přidělení nosit čer-
  vené kalhoty za týchž podmínek jako důstoj-
  níci útvarů, pro které jsou tyto kalhoty přede-
  psány.
     Vyšší důstojníci na systemisovaných mís-
  tech pro generály nosí na bluze a na plášti
  (pláštěnce) výložky tvaru předepsaného pro
  generály, lemovku na čepici a na kalhotách,
  a to u zbraní barvy karmasinově červené
  (vyšší důstojníci pěchoty na oněch místech ne-
  nosí tedy na kalhotách 2·5 cm šir. pásy z vý-
  ložkového sukna), u služeb barvy příslušné
  služby.

(VV. čl. 93/1930.)
     Čj. 29.722-pres./3. odděl. z 17/10 1935.
     Vojenští duchovní mají na bluze a na plášti
  výložky z černého sametu s pololemovkou po-
  dle vyobrazení 19. Generál voj. duchovní má
  na nich výšivku podle vyobrazení 16.

Obr. 9
  žisty služeb jsou bez mečů. Pro generály a
  důstojníky jsou pozlacené, pro rotmistry po-
  stříbřené. Výčnělky na knoflících jsou hlazené,
  lesklé, ostatní části bez lesku.

Obr. 10
     Distinkce (obr. 11, 12, 13 a 14). K ozna-
  čení hodnosti se určují pro generály a důstoj-
  níky vyšívané nebo kovové (výšivkového
  vzhledu) zlaté hvězdy, pro rotmistry kovové, 
  postříbřené obdélníčky. vyšívané nebo kovo-
  vé (výšivkového vzhledu) stříbrné hvězdy. 
                   Hvězdy jsou pro ge-
  nerály a vyšší důstojníky pěticípé, pro nižší
  důstojníky a rotmistry třícípé.
               Obdélníčky jsou z tombako-
  vého, 1 mm tlustého plechu.
     Hvězdy jsou u generálů našity 3 cm nad
  prošitím rukávů bluzy, u pláště asi 12 cm od
  dolního okraje rukávů.

    70

Obr. 11 Viz. VV. čl. 220/1937

Obr. 12

Obr. 13
 

71    

Obr. 14

Obr. 15

Obr. 16
 

    72

Obr. 17

Obr. 18

Obr. 19
 

73    
Barva výložků, odznaky a čísla.
 P r o 
 Barva výložků 
 
 Barva pololemovky   Odznak   Čísla 
generály zbraní karmasinově červená obr. 15
důst.gen.štábu karmasinově červená
důst.gen.štábu přidělené
    u útvaru
příslušné zbraně příslušného útvaru
pěší vojsko třešňově červená 1
hraničářskou pěchotu třešňově červená obr. 20 1
horskou pěchotu třešňově červená obr. 21 1
instrukční prapor třešňově červená obr. 22
útočnou vozbu třešňově červená obr. 23
hradní stráž třešňově červená obr. 24
dělostřelectvo šarlatově červená **) 1
dělostřelectvo horské šarlatově červená obr. 21 1
měřičskou rotu šarlatově červená obr. 25
balonovou rotu šarlatově červená obr. 26
letectvo světlemodrá 1
jezdectvo chromově žlutá 1
eskadrona obrněných auto-
    mobilů
chromově žlutá obr. 23
cyklistickou eskadronu chromově žlutá rukávový podle sl.
předp. H-VI-4a
1
ženijní vojsko tmavohnědá 1
železniční pluk tmavohnědá obr. 27
strojní prapor tmavohnědá obr. 28
mostní prapor tmavohnědá obr. 29
telegrafní vojsko světlehnědá 1
automobilní vojsko tmavozelená 1
vozatajstvo oranžová 1
kontrolní sbor vojenské
    správy
tmavomodrá (samet) fialová
zdravotnictvo černá (samet) třešňově červená
intendantstvo tmavomodrá (samet) karmasinově červená
technickou zbrojní službu šarlatově červená trávově zelená
justiční službu fialová (samet)
veterináře černá (samet) chromově žlutá
proviantnictvo tmavomodrá rukávový podle
sl. předp. H-VI-4a
1
pomocné zdravotnictvo černá 1
voj. duchovní černá (samet) bílá
doplňovací službu okrová třešňově červená
remontnictvo okrová
hosp. službu tmavomodrá
voj. zeměpisný ústav světlezelená
stavebnictvo a stavební účet-
    nictvo
trávově zelená
konceptní službu příslušné zbraně okrová
lékárnictvo černá (samet) tmavomodrá
účetní kontrolu tmavomodrá
správní zbrojní službu *) trávově zelená šarlatově červená
 
       *) mužstvo nosí výložky dělostřelectva.
     **) jen u děl. pluku 201.

    74
 P r o 
 Barva výložků 
 
 Barva pololemovky   Odznak   Čísla 
oděvnictvo tmavomodrá
    technické
zbrojnictvo
letectva trávově zelená světlemodrá
ženijní trávově zelená tmavohnědá
telegrafní trávově zelená světlehnědá
aut. vojska trávově zelená tmavozelená
vozatajské trávově zelená oranžová
evidenční popelavě šedá okrová
početní popelavě šedá tmavomodrá
voj. hudby třešňově červená rukávový podle
sl. předp. H-VI-4a
1
šermíře třešňově červená chromově žlutá
kancelářskou soudní službu
    a dozorce vězňů
popelavě šedá fialová
kancelářskou službu popelavě šedá
podkováře černá chromově žlutá
mužstvo pom. čety voj. aka-
    demie
příslušné zbraně
(služby)
obr. 30
rukávový podle
sl. předp. H-VI-4a
invalidy černá

 
     Odznaky podle obr. 15, 16, 20 a 21 se
  nosí na výložcích odznaky podle obr. 22 až
  29 se nosí na límci naproti ramením páskům.
  Odznak pro mužstvo pomocné čety voj. aka-
  demie a ostatní rukávové odznaky systemi-
  sované sl. předp. H-VI-4a a VV. 1923, čís. 5,
  jestliže se tímto výnosem nezrušují, se nosí na
  levém záloktí bluzy a pláště a jsou soukenné.
  Odznaky pro generály jsou vyšívané, ostatní
  jsou z tombakového plechu, pro důstojníky po-
  zlacené, pro rotmistry postříbřené.

Obr. 20                        Obr. 21

Obr. 22
     Límcové odznaky, stanovené sl. předp.
  H-VI-4a na str. 16 a límcový odznak pro du-
  chovní se zároveň zrušují. Dále se ruší z od-
  znaků rukávových rukávové odznaky pro te-
  legrafní a automobilní vojsko, pro železniční
  pluk, pro útočnou vozbu a pro děl. měříčskou
  rotu.

Obr. 23                        Obr. 24
     Gážisté stavovských skupin, pro které ne-
  jsou předepsány odznaky (čísla), nenosí je ani
  v tom případě, jsou-li v počtu útvaru, pro jehož
  příslušníky zbraní jsou odznaky (čísla) syste-
  misovány

Obr. 25                        Obr. 26
     Výložky na bluze a na plášti jsou z výlož-
  kového sukna, výložky pro kontrolní sbor vo-
  jenské správy, zdravotnictvo, intendantstvo,
  justiční službu, veterináře, voj. duchovní a lé-
  kárnictvo jsou sametové. Pololemovka je

75    
  u osob, které mají sametové výložky, z výlož-
  kového sukna.

Obr. 27                              Obr. 28

Obr. 29
     Generálové služeb nosí výložky barvy
  příslušné služby.
     Čísla (obr. 31 až 35) jsou ražena na
  deštičce z tombakového plechu a jsou pro dů-
  stojníky pozlacená, pro rotmistry postříbřená
  (bez lesku).
     Lampasy. Generálové nosí na dlouhých
  kalhotách, pak na jezdeckých kalhotách noše-
  ných s vysokými botami na vycházku a při
  služebních representačních příležitostech
           k vycházkovému stejnokroji lam-
  pasy, a to generálové zbraní karmasinově čer-
  vené, generálové služeb tmavohnědé; jinak
  se lampasy nenosí.

Obr. 31                              Obr. 28
Obr. 32

Obr. 33

Obr. 34                             Obr. 35
     Důstojníci pěšího vojska (pěších a horských
  pěších pluků, hraničářských praporů, instr. pra-
  poru, praporu útočné vozby a hradní stráže)
  nosí na dlouhých kalhotách a na jezdeckých
  kalhotách nošených s vysokými botami na vy-
  cházku a při služebních representačních příle-
  žitostech k vycházkovému stejnokroji
         místo lemovky 2·5 cm široké pásy
  z výložkového sukna.
     Plášť (obr. 36 a 37) je z látky barvy khaki,
  sahá do poloviny lýtek a má podšívku barvy
  khaki. Plášť je zapjat na 6 velkých stejno-
  krojových knoflíků; zadek pláště má dvojitou
  pásovou sponu přepínající záhyby, opatřenou
  třemi velkými stejnokrojovými knoflíky, které
  umožňují zkrácení nebo prodloužení spony.
  Rukávy jsou hladké, bez manžet; 8 cm od ústí
  rukávů jsou našity dva malé stejnokrojové
  knoflíky. Pod příklopkou levé kapsy je prů-
  střih pro závěsný řemínek. Rozparek má
  4 malé stejnokrojové knoflíky.
     Ramenní pásky jsou všité a zapjaté na
  malý stejnokrojový knoflík.
     Límec je z téže látky jako plášť, je ležatý 
  a zapíná se na háček.
     Distinkce, výložky, odznaky a čísla jsou
  jako na bluze.

    76

Obr. 36

Obr. 37

Obr. 39

77    

obr. 40
Obr. 38
     Pláštěnka je střižena jako doposud, má
  však ležatý látkový límec. Výložky, odznaky
  a čísla jsou jako na plášti.
     Vycházkový pás (obr. 38) je ze 4·2 cm
  široké stuhy a je spjat sponou. Na levé straně
  pásu je polokroužek pro závěsný řemínek,
  který je asi 45 cm dlouhý. Stuha u vycházko-
  vého pásu je pro generály ze zlatého tkaniva,
  pro důstojníky a rotmistry z hedvábného tka-
  niva, barvy khaki. Do stuhy je vetkáno pět
  pruhů, z nichž tři prostřední jsou sloupkovité
  široké, okrajové proužky jsou úzké, hladké.
  Pruhy jsou u pásu pro generály barvy khaki
  (hedvábné), pro ostatní důstojníky zlaté, pro
  rotmistry stříbrné.
     Spona (obr. 39) je ražena z tombakového,
  asi 2 mm tlustého plechu a je pro důstojníky
  pozlacená, pro rotmistry postříbřená; je bez
  lesku, na způsob starého zlata nebo stříbra.
     Spona se zapíná na hák, přiletovaný pod
  odznakem. Po obou stranách spony je na pásu
  po jedné kovové průvlečce z téhož materiálu
  jako spona.
     Závěsný řemínek je z 18 mm široké stuhy
  s vetkanými třemi pruhy. Stuha závěsného ře-
  mínku je co do barvy a provedení jako stuha
  pásová. Na závěsném řemínku jsou dvě kara-
  binky, hák a přezka, které odpovídají co do
  provedení sponě.
     Vycházkový pás a závěsný řemínek jsou
  podšity přírodní hnědou kůží.
     Třapec (obr. 40) je uzavřený, pro důstoj-
  níky zlatý, pro rotmistry stříbrný.
     Rukavice do služby i na vycházku jsou 
  hnědé, buď hladké, kožené nebo jelenice,   
  k slavnostním bílé kožené. Na vycházku lze 
  nositi též bílé (žluté) jelenice.  Viz Sm 55  
     Nákrčník přesahuje okraj límce bluzy
  o 1 až 2 cm a je k polnímu ústroji barvy khaki,
  na vycházku bílý. Vojenští duchovní nosí dů-
  stojnický a vycházkový pás bez závěsníku na
  šavli.
     Na koši u šavle vz. 24 B je dovoleno nositi
  malý státní znak s ozdobou (obr. 41).

    78

Obr. 41
     Závěsy u šňůr barvy khaki pro pobočníky
  a u šňůr pro důstojníky gen. štábu jsou po-
  zlacené.
     Opasník (VV. 1924, čís. 74, čl.776) se
  zrušuje.
     Voj. akademikové nosí výložky oddělení,   
  jemuž jsou přiděleni. Akademici žen. vojska   
  II. roč. nosí výložky žen. vojska, posluchači   
  voj. inženýrské koleje příslušné zbraně. Třapec 
  nosí stříbrný (obr. 40), vycházkovou čepici po- 
  dle obr. 1. ale s koženým podbradníkem a     
  s odznakem podle obr. 4.                 
     Odznak na čepici a knoflíky (s meči) jsou  
  postříbřené. Viz 8. doplněk k Sm 55 
B. ÚPRAVA STEJNOKROJE
PRO MUŽSTVO.
     Mužstvo nosí na vycházku takto uprave-
  nou polní čepici: okraj nátylníku je lemován
  příslušnou barvou výložků; odznak je připev-
  něn na podložce výložkového sukna (obr.
  42 a 43).

Obr. 42
     Bluza, která zůstává tvarem podle VV.
  1922, čís. 25, čl. 181, zapíná se na pět velkých
  stejnokrojových knoflíků našitých navrch
  bluzy. Střih pláště a tvar výložků zůstává ne-
  změněn. Stejnokrojové knoflíky jsou u mužstva
  s raženými meči téhož tvaru jako u gážistů
  zbraní, ale jsou mořené. Změny v barvě vý-
  ložků, v úpravě odznaků a čísel, uvedené za A,
  platí obdobně i pro mužstvo.
     Třapec (obr. 44). Na vycházku nosí muž-
  stvo bodák, který je pak u poddůstojníků opa-
  třen třapcem. Déle sloužící poddůstojníci nosí
  třapec i ve službě. Třapec pro tyto poddůstoj-
  níky je z tmavohnědého hedvábí. Do stuhy
  jsou vetkány tři stříbrné proužky. Na krčku
  jsou tři klikaté vplétané stříbrné šňůrky. Spo-
  dek žaludu je ze šňůrek, z nichž každá čtvrtá
  je stříbrná, spodek je pod krčkem obtočen
     Stříbrná šňůra pro pobočníky a služební
  odznak pro důstojníky se zaměňují za zlaté.

79    
  šňůrkou, pletenou střídavě ze šňůrky stříbrné
  a tmavohnědé. Třapec pro ostatní poddůstoj-
  níky je co do tvaru a rozměrů stejný s třapcem
  již popsaným, je však z tmavohnědé vlny.
  Třapec se nosí jen na závěsníku pro bodák po-
  dle obrazu 45, nikoli na šavli vz. 04.

Obr. 43.

Obr. 44

Obr. 45
     Déle sloužící mají středem ramenní pásky
  výložkový proužek jako rotmistři (obr. 46).
     Při pokračování v presenční službě nosí
  déle sloužící první tři léta jeden hedvábný
  kaloun 18 cm široký, barvy khaki, s vetka-
  ným 3 mm širokým stříbrným proužkem. Po
  třech letech nosí dva takové kalouny. Kalouny
  jsou našity na vrchním dílu rukávu bluzy a
  pláště, rovnoběžně s dolním okrajem asi 8 cm
  od ústí rukávu. Na kalounech je po jednom
  malém stejnokrojovém knoflíku (obr. 47).
     Dále mohou déle sloužící nositi na vy-
  cházku vycházkovou čepici téhož tvaru jako

    80

Obr. 46.
  gážisté jako doposud (déle sloužící zbraní od-
  znak s meči); ostatní mužstvo může ji nositi
  do 31/3 1932.
     Mužstvo může donošovati na vycházku
  vycházkovou čepici téhož tvaru jako gážisté
  do 1/10 1932.

(VV. 1930, čís. 10, čl. 93.)
     Povolení, že mužstvo může nositi na vy-
  cházku dlouhé kalhoty, zůstává nedotčeno.
     Úprava nárameníků frekventantů a absol-
  ventů škol pro důstojníky v záloze se nemění.
     Aspiranti nosí na podložce ramenních   
  pásků tři stříbrné kalouny (10 mm široké); na
  prostředním jsou příslušné distinkce.

Obr. 47.
     Mužstvo lodní čety nosí čepice podle  
  obr. 48 z látky barvy khaki; tato čepice má 
  kolem dolního okraje tmavohnědou mohérovou 
  stuhu 4 cm širokou, na levé straně je ze stuhy  
  kokarda a na ní odznak jako na polní čepici.   
  Distinkce jsou na levé straně za kokardou.    

81    
D. VŠEOBECNÉ SMĚRNICE K PROVEDENÍ
ZMĚN NA STEJNOKROJI GÁŽISTŮ.
     Stejnokroj tímto výnosem upravený je do-
  voleno nositi již od 7. března 1930. Lhůta no-
  šení povinného bude stanovena později. Nositi
  upravené součástky se součástkami neuprave-
  nými není dovoleno. Jen plášť (pláštěnka) a
  bluzu dosavadního střihu možno donošovati
  nejpozději do 27. října 1932; musí však býti
  opatřeny do lhůty, jež bude stanovena pro po-
  vinné nošení upraveného stejnokroje, novými
  distinkcemi, výložky, odznaky, u důstojníků
  též kloflíky a čísly. Rotmistři mohou donošo-
  vati knoflíky dosavadního vzoru a čísla do
  27. října 1932. Do téhož termínu mohou nositi
  gážisté zlatý a stříbrný třapec dosavadního
  provedení, ovšem v barvě nyní předepsané.
     Na šavli vz. 24 A a 24 B se ruší dolní
  kroužek.
     Šavle se nosí buď na důstojnickém pásu
  podle VV. 1928, čís. 81, čl. 962, nebo na pásu
  vycházkovém.
     Na vycházkovém pásu se nosí šavle na
  závěsném řemínku, buď v levé ruce nebo je
  zavěšena na háku závěsného řemínku.
     U pláště se nosí šavle navrch pláště, zá-
  věsný řemnek se prostrčí průstřihem levé
  kapsy.
     Součástky stejnokroje, které si opatřují
  voj. osoby z vlastních peněz, musí odpovídati
  střihem a provedením vydaným předpisům, co
  do barvy vydaným vzorům.
     Vlastní součástky stejnokroje (i mužstva)
  mohou býti ze sukna nebo z česané příze.
  Letní součástky mohou býti lněné, bavlněné
  nebo z listru.
E. PROVEDENÍ ZMĚN U SOUČÁSTEK
STEJNOKROJE PRO MUŽSTVO.
     1. Příděl a vyžádání.
  a) Nově systemisované
    límcové odznaky,
    rukávový odznak pro pom.četu voj.
     akademie,
    třapce pro déle sloužící a pro poddůstoj-
     níky,
    hedvábná kalou khaki, 18 mm široký,
    výložky oranžové (pro vozatajstvo),
      »   světle hnědé (pro telegrafní
          vojsko),
      »   okrové (pro remontnictvo),
      »   třešňově červené (pro voj. hudby
          a pom. četu voj. akademie)
      »   šarlatově červené (pro mužstvo
          správní zbrojní služby),

     Místo pláště pro pěší má mužstvo lodní  
  čety dvouřadový kabát (obr. 49) zapjatý na  
  čtyři velké stejnokrojové knoflíky; zadek ka- 
  bátu je bez pásové spony.

Obr. 49
     Distikce, výložky a odznaky jsou jako    
  na bluze.                           
     Místo kalhot pro pěší a vysokých bot bez 
  podšívky nosí mužstvo lodní čety dlouhé kal-  
  hoty bez lemovky a střevíce.             
     Gážisté lodní čety nosí místo čepice pro  
  mužstvo lodní čety čepici vycházkovou      
  (obr. 1), pak kabát a buď dlouhé kalhoty s le- 
  movkou a střevíce, nebo kalhoty pro pěší a   
  vysoké boty. 

    82
  potřebné pro předepsaný mírový počet, za-
  psaný v příslušných tabulkách, budou tělesům
  přiděleny podle sl. předp. H-VI-1, § 19 do mí-
  rových zásob bez odpisu oděvních jednotek.
     Výkazy podle VV. 1926, čís. 16, čl. 184
  předloží tělesa příslušné intendanci do 10/3
  1930 a ta po přezkoušení MNO., V./2. odděl.
  do 31/3 1930.
   b) Ostatní nově systemisované předměty,
     jakož i větší množství součástek vyjmeno-
     vaných za a), než je třeba pro předepsaný
     mírový počet, vyžádají si útvary dodateč-
     ným preliminářem (vzorec 5 sl. předp.
     H-VI-1) do shora uvedených lhůt; náklad
     hradí z konkretuálního hospodaření.
     Počet oděvních jednotek a normální doba
  nošení nově systemisovaných předmětů budou
  uveřejněny později.
     2. Oděv mužstva lodní čety.          
     Mužstvo lodní čety donáší dosavadní oděv,  
  až jej úplně opotřebuje.                   
     Stran vyžádání nově systemisovaných     
  součástek platí ustanovení za 1), b).    
     3. Čepice.
     Polní čepici, jejíž nátylník je lemován pří-
  slušnou barvou výložků a odznak podložený
  výložkovým suknem téže barvy nosí mužstvo
  činné služby na vycházku; donošovati ji
  možno v strážní a dozorčí službě, na cvičení,
  avšak vždy mimo válečný a úplný cvičební
  ústroj.
     Hlavní oděvní a lůžkový sklad udržuje
  v zásobách a vydává na příděly jen polní če-
  pice dosavadního tvaru; tělesa je při vydání
  mužstvu na vycházku opatří z vlastních pro-
  středků lemovaným okrajem a odznak podloží
  výložkovým suknem.
     4. Výložky.
     Nově předepsané barvy výložků jsou:
   a) u vozatajstva oranžová (místo dosavadní
     tmavozelené),
   b) u telegrafního vojska světlehnědá (místo
     dosavadní tmavohnědé),
   c) u remontnictva okrová (místo dosavadní
     bílé s lemovkou),
   d) u vojenských hudeb třešňově červená
     (místo dosavadní popelavě šedé s le-
     movkou),
   e) u pomocné čety voj. akademie třešňově
     červená (místo dosavadní světle zelené),
   f) u správní zbrojní služby šarlatově červená
     (místo dosavadní trávově zelené s le-
     movkou).
     MNO. musí nejdříve objednati výložkové
  sukno nově systemisovaných barev a pak dá
  z něho zhotoviti výložky; to vyžaduje delší
  doby.
     Útvary vozatajstva a telegrafního vojska,
  odevzdají, až dostanou výložky nových barev,
  všechny výložky na bluzy, na pláště a výlož-
  kové sukno dosavadních barev jak mírových,
  tak i augmentačních zásob, a to:
     vozatajské útvary automobilním útvarům a
     telegrafní útvary ženijním útvarům.
     Odevzdávající a přejímající útvar určí pří-
  slušné ZVV. (intendance).
     Přejímající útvar vezme uvedené před-
  měty do příjmu v účtu augmentačních zásob;
  z výložků mírových zásob jen úplně nové.
     Přebytků augmentačních zásob použije
  přejímající útvar podle sl. předp. H-VI-1, § 29
  na preliminář.
     Vojenská akademie a zbrojní ústavy ode-
  vzdají úplně nové zelené výložky na bluzy a
  na pláště mírových zásob (zbrojní ústavy též
  výložky a výložkové sukno trávově zelené
  augmentačních zásob) do hlavního oděvního a
  lůžkového skladu.
     Převzaté výložky mírových zásob, které
  nejsou úplně nové, ponechávají se tělesům pro
  mírové hospodaření, bez odpisu oděvních jed-
  notek.
     Za odevzdané výložky a výložkové sukno
  mírových zásob nesmí si odevzdávající útvar
  připsati v prospěch žádné oděvní jednotky.
     Do augmentačních zásob přidělí MNO.
  vozatajstvu, telegrafnímu vojsku a zbrojním
  ústavům výložky nových barev, jakmile budou
  na skladě.
     5. Bluzy.
     Bluzy nového vzoru dostanou útvary ob-
  měnou augmentačních zásob na příděly do mí-
  rových zásob. Do té doby nosí dosavadní tvar
  bluzy.
     Pokud se týká vyžadování, platí ustano-
  vení sl. předp. H-VI-1, § 33.
     6. Čísla na límce.
     Útvary (ústavy), pro jejichž mužstvo jsou
  předepsána dvoumístná čísla na límec (na př.
  p. pl. 10, děl. pl. 12 atd.) anebo trojmístná čísla
  na límec (na př. děl. oddíl 261 atd.), donosí do-
  savadní čísla na límec, která mají v mírových
  zásobách.
     Mají-li tato tělesa v augmentačních záso-
  bách dosavadní čísla na límec, odvedou je do
  hlavního oděvního a lůžkového skladu. Ostatní
  tělesa si ponechají v augmentačních zásobách

83    
  jen tolik dosavadních čísle na límec, kolik jich
  potřebují na preliminář 1931; přebytečná čísla
  odvedou taktéž do hlavního oděvního a lůžko-
  vého skladu.
     Hlavní oděvní a lůžkový sklad bude na
  preliminář vydávati dosavadní čísla až do vy-
  čerpání zásob oněm útvarům, které jsou ozna-
  čeny čísly jednomístnými.
     7. Knoflíky.
     Dosavadní stejnokrojové knoflíky (čs.)
  mužstvo donosí.
     Na běžnou potřebu vydá hlavní oděvní a
  lůžkový sklad na preliminář po vyčerpání sta-
  rých druhů (čs.) předepsané knoflíky s meči.
     Útvary obmění augmentační zásoby tako-
  vými knoflíky tak, že odpárají na bluzách a na
  pláštích nejmladších ročníků výroby stejno-
  krojové knoflíky starých druhů (čs.), vezmou
  je do mírových zásob a místo nich přišijí
  knoflíky s meči převzaté z hlavního oděvního
  a lůžkového skladu; potřebné niti k přišití do-
  dají tělesa z konkretuálního hospodaření.
E F. ZUŽITKOVÁNÍ STARÝCH
NESYSTEMISOVANÝCH PŘEDMĚTŮ.
     1) Límcové odznaky pro vojíny gra-
  duované
       lékaře,
       zvěrolékaře,
       lékárníky, magistry farmacie,
       inženýry, geometry;
     2) límcové odznaky pro vojenské akade-
  miky, dále
     3) rukávové odznaky pro
       telegrafní vojsko,
       automobilní vojsko,
       železniční pluk,
       dělostřeleckou měřičskou rotu a
       útočnou vozbu, jakož i
     4) stříbrný kaloun 2 mm široký vyřadí tě-
  lesa z augmentačních zásob a hlavní oděvní a
  lůžkový sklad ze svých zásob, jako nepo-
  třebný materiál;
     5) Opasníky a třapce dosavadního vzoru,
  které se zapůjčovaly důstojníkům a rotmistrům
  v záloze, povolaným na cvičení, zužitkují se
  takto:
Opasníky
  a) které jsou u těles, ponechávají se útva-
    rům pro mírové zásoby bez odpisu oděv-
    ních jednotek;
  b) které leží v hlavním oděvním a lůžkovém
    skladu, přepracuje tento ústav na řemeny
    ke kalhotám.
Třapce pro důstojníky
  a) které jsou u těles, zapůjčí tělesa rotmi-
    strům v záloze, povolaným na cvičení;
  b) které leží v hlavním oděvním a lůžkovém
    skladu, mohou si rotmistři koupiti až do
    vyčerpání zásoby (386 kusů).
    Cena za 1 kus 20 Kč.
Třapce pro rotmistry
     a) které jsou utěles, ponechávají se útva-
  rům pro mírové zásoby bez odpisu oděvních
  jednotek; útvary jimi podělí déle sloužící pod-
  důstojníky;
     b) které leží v hlavním oděvním a lůž-
  kovém skladu, vydá tento ústav na příděly
  jako třapce pro déle sloužící;
     c) popelavě šedé výložky s lemovkou na
  bluzy a pláště, které byly dosud předepsány
  pro vojenské hudby a které leží v augmen-
  tačních zásobách, převedou tělesa do míro-
  vých zásob bez odpisu oděvních jednotek, po-
  pelavě šedé výložkové sukno odvedou tělesa
  z augmentačních zásob do hlavního oděvního
  a lůžkového skladu.
     Oprava příl. I sl. předp. H-VI-1 bude vy-
  dána jako samostatný doplněk.
     Čj. 13.606-V./2. odděl. z 11/2 1930.

94.
Barvy součástek stejnokroje.
     K posouzení barvy součástek stejnokroje,
  které si obstarávají voj. osoby z vlastních
  peněz, vydává MNO. v příloze dodavkem
  k SDV. 1929, čís. 4, čl. 42 vzory  b a r v y
  látky z česané příze.
     Pro rozpětí barevných odstínů látky barvy
  khaki z česané příze jest jeden vzorek dovo-
  leného nejtmavšího odstínu barvy a jeden vzo-
  rek nejsvětlejšího odstínu.
     MNO. poznamenává, že  j a k o s t  přilože-
  ných vzorků byla zvolena zcela náhodně a že
  není totožná s jakostí jemných látek pro voj.
  gážisty podle VV. 1930, čís. 5, čl. 49.
     Čj. 52-458-V./2. odděl. z r. 1929 z 13/2 1930.
 
     V poslední době se množí případy nošení
  vlastních vojenských stejnokrojů, nedovole-
  ných, zvláště tmavozelených odstínů.
     Velitelé všech stupňů dbejte přísně toho,
  aby shora uvedené ustanovení VV. bylo za-
  chováváno.
     Každého roku (po nástupu k útvarům)
  poučí velitelé nováčky, že si vlastní vojenský
  stejnokroj smějí pořizovat jen v předepsaném
  odstínu barvy »khaki« a že jim nebude trpěno
  nošení vlastních stejnokrojů odlišných odstínů.
  Jestliže by přes to byli přistiženi ve vlastním
  stejnokroji nedovoleného odstínu barvy, bude
  jim zakázáno nosit vlastní voj. stejnokroj vůbec.
     Vojenské osoby nemající příležitost shléd-
  nout shora uvedený VV., nechť se při výběru
  látek řídí odstínem, který mají jemné látky
  pro vojenské gážisty, vydávané hlavním oděv-
  ním a lůžkovým skladem.

(VV. čl. 94/1930.)

 
 
178.
 Schválení doplňků k služebním předpisům. 

.
.
.
 
VV. 1930, čís. 10, čl. 93.
     Na str. 67 připište do levého sloupce do
  9.řádku zdola za »náramenních« »Generálové
  na čepicích distinkce nenosí«.
     V pravém sloupci škrtněte v 2. řádku
  »(obr. 5)« a ve 4. a 5. řádku opravte »Generál
  zbraní má« na »Generálové mají«, za »(obr.4«
  vsuňte »nebo 5)«.
     Na stránce 83 škrtněte v levém sloupci
  v 23. řádku shora »E« a napište »F«.
     Čj. 15.462-V./2. odděl. z 18/3 1930.
 
 
371.
 VV., doplnění, změny a opravy. 

.
.
.
 
Čl. 353/1929.
(Červené kalhoty.)

     Škrtněte celý text 7. odst. sh. a napište
  »Viz VV. čl. 93/130«.
Čl. 93/1930.
(Úprava stejnokroje.)
     Na str. 69, v pravém sl. škrtněte celý text
  3. a 2. odst. zd. a nahraďte jej kuponem 181.
     Čj. 35.249-V./2. odděl. z 23/10 1935.
                      .
                      .
                      .
 
 
226.
 VV., doplnění, změny a opravy. 
Čl. 93/1930.
(Úprava stejnokroje.)
     Na str.69, v levém sl., v 8. a 7. ř. zd. škrt-
  něte »kovové, postříbřené obdélníčky.« a na-
  pište »vyšívané nebo kovové (výšivkového
  vzhledu) stříbrné hvězdy.«; v 5. ř. zd. za »dů-
  stojníky« vsuňte »a rotmistry«; v 5. a 4. ř. zd.
  škrtněte celý text od »Obdélníčky« až po
  »plechu.«.

115    
     Na str. 70 u vyobrazení 11 poznamenejte
  »Viz VV. čl. 220/1937«.
     Čj. 28.521-V./2. odděl. z 23/6 1937.
                      .
                      .
                      .
 
 
129.
 Barva výložků technického zbrojnictva
 a absolventů škol pro důst. správ. sl. v zál. 
     Výložky pro technické zbrojnictvo nosí jen
  gážisté, mužstvo technického zbrojnictva nosí
  výložky a odznaky jako útvar, který doplňuje
  početní stav mužstva příslušného technického
  zbrojnictva.
     Absolventi škol pro důstojníky správní
  služby v zál. nosí, pokud jsou ve škole, i po
  návratu k svému útvaru výložky příslušného
  útvaru.
     Čj. 53.415-V./2. odděl. z r. 1929 z 11/2 1930.
 
 
445.
 VV., doplnění, změny a opravy. 

.
.
.
 
VV. 1930, čís. 10, čl. 93.
(Úprava stejnokroje.)
     Na str. 73 poznamenejte toto:
     »Gážisté Důstojníci technické zbrojní služby letectva
  nosí světlemodré výložky s trávově zelenou
  pololemovkou.« (Kupon 2.)
     Čj. 30.630-V./2. odděl. z 10/11 1931.
                      .
                      .
                      .
 
 
212.
 VV., doplnění, změny a opravy. 

Čl. 93/1930.
(Úprava stejnokroje.)
     Str. 73, v 4. sl., v 11. rubr. sh. napište »**) «
  a pod tabulku napište »**) jen u děl. pluku
  201.«.
     Čj. 24.761-V./2. odděl. z 17/6 1938.
 
 
467.
 VV., doplnění, změny a opravy. 

.
.
.
 
VV. 1930, čís. 10, čl. 93.
(Úprava stejnokroje.)
     Na str. 74, v tabulce, 2. rubr. zdola, v 4.
  sl. škrtněte »Obr. 30« a napište »rukávový
  podle sl. předp. H-VI-4a«.
     Na str. 75, v levém sl. přeškrtněte vy-
  obrazení 30«.
     Čj. 29.654-V./2. odděl. z 13/121 1932.
                      .
                      .
                      .
 
 
534.
 VV., doplnění, změny a opravy. 

.
.
.
 
VV. 1930, čís. 10, čl. 93.
     Na str. 75 škrtněte v posledním odstavci
  levého sloupce a v prvním odstavci pravého
  sloupce: »na vycházku a při služebních repre-
  sentačních příležitostech« a napište: »k vy-
  cházkovému stejnokroji«.
     Čj. 46.061-V./2. odděl. z 7/10 1930.
                      .
                      .
                      .
 
 
33.
 VV., doplnění, změny a opravy. 

 
VV. 1925, čís. 4, čl. 38.
(Nepromokavý plášť a špičatá obuv.)
VV. 1927, čís. 64, čl. 674.
(Nošení smutečních pásek.)
     Škrtněte celý text a napište »Viz Sm 55«.
VV. 1930, čís. 10, čl. 93.
(Úprava stejnokroje.)
     Na str. 77, v levém sl. škrtněte celý text
  1. odst. zd. a napište »Viz Sm 55«.
     Čj. 10.029-hl. št./3. odděl. z 16/1 1933.
                      .
                      .
                      .
 
 
332.
 VV., doplnění, změny a opravy. 
Čl. 93/1930.
(Úprava stejnokroje.)
     Na str. 78, v pravém sl. škrtněte celý text
  3. a 4. odst. shora a napište »Viz 8. doplněk
  k Sm 55«.
Čl. 175/1931.
(Odznak pro piloty a pozorovatele z balonu.)
     Škrtněte celý text a napište »Viz 18. do-
  plněk k H-VI-4a«.
     Čj. 35.716-V./2. odděl. z 3/10 1936.
                     .
                     .
                     .
 
 
226.
 VV., doplnění, změny a opravy. 

.
.
.
 
VV. 1930, čís. 10, čl. 93.
(Úprava stejnokroje.)
     Na str. 80, v pravém sl.škrtněte celý text
  2. odst. sh. a napište »Viz Sm 1, čl. 66 a 67.«
     Čj. 24.904-V./2. odděl. z 28/7 1934.
                      .
                      .
                      .
 
 
129.
 VV., doplnění, změny a opravy. 

.
.
.
 
VV. 1930, čís. 10, čl. 93.
(Úprava stejnokroje.)
     Na str. 80, v levém sl., pod 3. ř. shora
  nalepte kupon 3.
     Čj. 26.726-V./2. odděl. z 22/3 1932.
                      .
                      .
                      .
 
 
359.
 VV., doplnění, změny a opravy. 

.
.
.
 
VV. 1930, čís. 10, čl. 93.
(Úprava stejnokroje.)

     Na str. 80 a 81 škrtněte celý text části C.
     Na straně 82, v levém sl.. škrtněte celý text
  19. až 23. ř. shora.
     Čj. 27.852-V./2. odděl. z 21/9 1932.
                      .
                      .
                      .
 
 
93.
 VV., doplnění, změny a opravy. 

.
.
.
 
Čl. 94/1930.
(Barva součástek stejnokroje.)
     K tomuto čl. nalepte kupon 156.
     Čj. 8617-pres./1. odděl. z 12/3 1935.
                      .
                      .
                      .
 
 
274.
 VV., doplnění, změny a opravy. 

.
.
.
 
VV. 1930, čís. 10, čl. 93.
(Úprava stejnokroje.)
   Str. 73.
V 15., 16. a 17. rubr. shora, v 2. sl.
před „žlutá“
vsuňte
„chromově“.
»  13.                    »    zdola, v 3. »
Str. 74.
V 3. a 6.                »        »   , v 3. »
  Str. 73.
     Na kuponu 2 škrtněte »Gážisté« a napište »Dů-
     stojníci«.
     Čj. 27.572-V./2. odděl. z 12/7 1932.
                      .
                      .
                      .
 
 
130.
 Jezdecký plášť pro dělostřelectvo. 
     Ministerstvo národní obrany systemisuje
  pro mužstvo útvaru lehkého a hrubého dělo-
  střelectva s koňským potahem místo dosavad-
  ního pláště pro pěší plášť pro jezdectvo (sl.
  předp. H-VI-1, bšž. čís. 9, příl. I).
     Plášť pro jezdectvo dostane mužstvo dělo-
  střeleckého pluk 1 až 12, 52 až 54, mužstvo
  dělostřeleckého pluku 101 až 112 a 125 a 126.
     Poznamenejte v přehledu součástí oděvu,
  výstroje a polního náčiní lehkého a hrubého
  dělostřelectva, příloha 1 k VV. 1927, čís. 63,
  čl. 666.
     Pláště pro pěší z mírových zásob donosí
  uvedené útvary, až je úplně optřebují.
     MNO. nepřidělí těmto tělesům pláště pro
  jezdectvo podle sl. předp. H-VI-1, § 19 bez od-
  pisu oděvních jednotek jako nově systemiso-
  vaný předmět.
     Jmenovaným tělesům vydá hlavní oděvní
  a lůžkový sklad místo plášťů pro pěší, prelimi-
  tovaných na rok 1930, stejné množství plášťů
  pro jezdectvo.
     Augmentační zásoby vyrovná MNO., až
  bude na skladě dostatečné množství plášťů pro
  jezdectvo.
     Čj. 53.979-V./2. odděl. z r. 1929 z 17/2 1930.
 
 
266.
 Úprava stejnokroje, lhůta povinného nošení. 
     Lhůta pro povinné nošení stejnokroje, upra-
  veného VV. 1930, čís. 10, čl.93, stanoví se pro 
  vojenské gážisty na 1. červenec 1930.
     MNO. zakazuje nositi na stejnokroji takto
  upraveném jakékoliv součástky starého stejno-
  kroje, jako zrušené odznaky, výložky starého
  tvaru a. p., jakož i nové součástky stejnokroje,
  příčící se ustanovením VV. 1930, čís. 10, ze-
  jména výložky co do barvy a velikosti.
     Pro povinné nošení nově systemisovaných
  nebo upravených součástek mužstva nelze
  lhůtu stanoviti. Bude je lze nositi, až je hlavní
  oděvní a lůžkový sklad ze svých zásob vydá,
  nebo až hosp. správy provedou nařízenou
  úpravu. MNO. nečiní však námitek proti tomu,
  aby mužstvo, jež si opatří součástky stejno-
  kroje na vycházku z vlastních peněz, nosilo je
  již podle nové úpravy. Na vycházku nosí
  mužstvo již nyní bodák; k okolnosti, že nejsou
  pro poddůstojníky třapce ještě k disposici, ne-
  třeba přihlížeti.
     Čj. 10.341-hl. št./3. odděl. z 6/5 1930.
 
 
284.
 Červené kalhoty.  
     Červené kalhoty systemisované VV. 1929,
  čís. 24, čl. 353 jsou na skladě; tělesa mohou je
  preliminovati.
     Čj. 25.383-V./2. odděl. z 7/5 1930.
 
 
404.
 Nové barvy výložkového sukna. 
     Ministerstvo národní obrany schválilo od-
  stíny ve VV. 1930, čís. 10, čl. 93 nově systemi-
  sovaných barev výložkového sukna.
     Hlavní oděvní a lůžkový sklad dostal
  vzory okrového, oranžového a světlehnědého
  sukna, podle něhož ministersvo národní
  obrany bude objednávati sukno pro příděly
  útvarům.

277    
     Gážisté, kteří neodeberou výložkové sukno
  podle sl. předp. H-VI-1 z hlavního oděvního
  a lůžkového skladu, opatřují si výložky stej-
  ného barevného odstínu, jaký je předepsán
  pro mužstvo.
     Čj. 15.309-V./2. odděl. z 15/7 1930.
 
 
450.
 Označení dorostu letectva. 
     Žáci oddílu leteckého dorostu (býv. školy pro odborný dorost letectva) nosí na ramenních
  páskách bluzy a pláště světle modré hedvábné kalouny, 1 cm široké.
     Žáci I. ročníku školy pilotů nosí jeden kaloun, našitý napříč ramenní pásky asi 5 mm od
  ramenního švu, žáci II. ročníku nosí dva kalouny, asi 5 mm od sebe (obr.1).
Obr. 1
     Žáci školy let. specialistů nosí jeden kaloun, našitý do smyčky napříč ramenní pásky (obr. 2). 
Obr. 2
     Absolventi škol tato označení nenosí.
Čj. 26.380-V./2. odděl. z 14/8 1930.
 
 
 
604.
 Stejnokroj pro voj. akademiky a pro chovance 
 voj. inženýrské koleje. 
     Voj. akademikové a chovanci voj. inže-
  nýrské koleje nosí na cvičení, do služby, při
  vyučování a k ostatním služebním příležitostem
  cvičební oděv, který se skládá ze součástek
  oděvu a strůje, předepsaných pro mužstvo.
     Tyto součástky nosí, jak je dostanou
  z hlavního oděvního a lůžkového skladu, jen na
  ně našijí výložky a označení příslušného
  učiliště.
     Na vycházku nosí voj. akademikové a cho-
  vanci voj. inženýrské koleje vycházkový oděv
  (vycházkovou čepici, bluzu, dlouhé kalhoty a
  plášť) střihu, jaký je předepsán pro voj. gážisty.
     Do přednášek na vysokém učení technic-
  kém nosí chovanci voj. inž. koleje stejnokroj
  vycházkový.
     Vycházková čepice má postříbřený odznak
  s meči a postříbřené knoflíky s meči, kožený
  hnědý podbradník a lemovku barvy výložků.
  U vycházkové bluzy a u vycházkového pláště
  jsou rovněž stříbrné knoflíky s meči. Dlouhé
  kalhoty mají lemovku v barvě výložků.
     K vycházkovému stejnokroji patří dále ko-
  žené hnědé rukavice, opasek pro pěší se závěs-
  níkem, bodák, stříbrný třapec, bílý nákrčník a
  černé střevíce nebo perka.
     Voj. akademikové a chovanci voj. inže-
  nýrské koleje nenosí do služby třapec.
     Bodák s opaskem se v uzavřených míst-
  nostech odkládá podle stejných pravidel jako
  šavle. (VV 1926, čís. 61, čl.603 a VV. 1927,
  čís. 38, čl. 366).
     Pomocné mužstvo voj. akademie nosí vý-
  ložky podle příslušné zbraně (služby) a ruká-
  vový odznak podle VV. 1930, čís. 10, str. 75.
     Čj. 46.665-V./2. odděl. z 11/11 1930
 
 
633.
 Výložky na pláště. 
     Mužstvo nosí na plášti (pláštěnce) výložky
  téhož tvaru, který je předepsán pro bluzy.
     Z finančních důvodů bude hlavní oděvní
  a lůžkový sklad vydávati dosavadní podlouhlé
  výložky potud, pokud mu ještě zbývají, rovněž
  tak zužitkují útvary zásoby takovýchto výložků.
     Není tedy na závadu, budou-li do té doby,
  než se podlouhlé výložky normálně spotřebují,
  na pláštích (pláštěnkách) mužstva výložky
  různé. Nebylo by proto na místě vyřaďovati
  podlouhlé výložky předčasně pro jednotný vzled.
     Na vlastních pláštích smí mužstvo nově
  stanovené výložky nositi již nyní.
     Čj. 47.309-V./2. odděl. z 10/12 1930.
   
 
60.
 Soukenná bluza a pláště vz. 30. 
     Ministerstvo národní obrany schválilo pro
  mužstvo nový tvar soukenné bluzy, pláště pro
  pěší a pláště pro jezdectvo.
     Soukenná bluza vz. 30 (obr. 1) je zhoto-
  vena z vlněné látky a skládá se ze dvou před-
  nic, ze zadku, ze dvou rukávů, z límce, ze
  dvou náprsních a dvou podbočních kapes.
 
     Náprsní kapsa je našita nahoře na přednici
  a má vpředu kolmý přehyb.
     Podboční je z podšívkového plátna a je
  všita vespod přednice.
     Otvory kapes kryjí příklopky.
     Náprsní kapsy se zapínají na malý stejno-
  krojový knoflík.
     Čísla a límcové odznaky se našívají po
  stranách límce naproti ramenním páskám,
  límcové odznaky pro hraničářskou a horskou
  pěchotu, a pro horské dělostřelectvo na vý-
  ložkách.
     Na ramenní pásky se umisťují distinkce
  s příslušnou podložkou.

29    
     Plášť pro pěší vz. 30 (obr. 2) je zhotoven
  z vlněné látky barvy khaki, je v těle až po
  boky a v rukávech podšit a sahá asi do polo-
  viny lýtek. Skládá se ze dvou přednic, ze
  zadku, ze dvou rukávů, z límce, ze dvou kapes,
  ze dvou ramenních pásek a z dvojité pásové
  spony.
     Každá přednice má 6 velkých stejnokro-
  jových knoflíků, na levé přednici je šest obši-
  tých dírek.
     Na rub přednic jsou našity kapsy, otvory
  kapes kryjí příklopky.
     Zadek je v celku, nahoře je složen v záhyb
  12 cm široký a dole má rozparek.
     Ve výši boků je pásová dvojitá spona za-
  pjatá na tři velké stejnokrojové knoflíky.
     Mezi rukáv a přednici, 2 cm od švu zadku,
  jsou všity ramenní pásky, které jsou zapjaty
  na malý stejnokrojový knoflík.
     Límec je ležatý, má vpředu výložky a za-
  píná se na smyčku háček. Pod límcem je látková
  spona.
     U nasazení límce vzadu je věšák.
     Aby plášť při chůzi nebo při jízdě na kole
  nevadil, podkasají se přední cípy a zapnou se
  na háček, v boku uvnitř pláště.
     Plášť pro jezdectvo vz. 30 je zhotoven
  z vlněné látky barvy khaki, je podšit a liší se od
  pláště pro pěší tím, že je delší, má širší zadek,
  delší rozparek se 4 zinkovými knoflíky.
     Pod levou kapsou má průstřih pro šavli.
     Způsob umístění distinkcí, odznaků a čísel
  na pláštích je týž jako u bluzy.
     Soukenné bluzy a pláště dosavadních
  vzorů mírových a augmentačních zásob se do-
  nošují u útvarů a ústavů, beze změn.
     Vlastní bluzy a pláště dosavadního střihu
  lze rovněž donošovati.
     Vlastní bluzy a pláště podle bluzy a pláště
  vz. 30 může mužstvo nosit ihned.
     Letní bluza pro mužstvo zůstává ne-
  změněna.
     Čj. 48.199-V./2. odděl z r. 1930 z 26/1 1931.
     Místo smyčky k plášti u pláště pro pěší,
  u pláště pro jezdectvo, u kabátu a pláštěnky
  zavádí MNO. k zapětí límce háček s ouškem.
     Smyčka k plášti se u řečených součástek
  oděvu donošuje až do vyčerpání zásob.

(VV. 1931, čís. 7, čl. 60.)
 
 
248.
 VV., doplnění, změny a opravy. 

.
.
.
 
VV. 1931, čís. 7, čl. 60.
(Soukenná bluza a plášť vz. 30.)
     K tomuto článku nalepte kupon 47.
     Na str. 29, v levém sl., v 6. ř. zdola škrt-
  něte »smyčku« a napište »háček«.
     Čj. 27.380-V./2. odděl. z 7/7 1933.
                      .
                      .
                      .
VV. 1931, čís. 27, čl. 229.
(Označování vycházkového oděvu mužstva, změny.)
     V pravém sloupci, v 6. ř. shora škrtněte
  0·75 cm a napište »0·075 cm«.
     Čj. 20.510-pres./3. odděl. z 12/7 1933.
                      .
                      .
                      .
 
 
174.
 Označení generálů. 
     Generálové, ustanovení na místa generálů
  zbraní (generál šéf presidia a generálové II.
  platové stupnice, jimž nebyl propůjčen titul
  generálů zbraní) nosí stejnokroj s označeními
  generálů zbraní podle VV. 1930, čís. 10, čl. 93,
  s tím rozdílem, že výložky jsou opatřeny po-
  lolemovkou barvy okrové a zlatem vyšitou sty-
  lisovanou lipovou ratolestí podle obrazce 16
  tohoto článku.
     Čj. 21.642-V./2. odděl. z 15/4 1931.
 
 
175.
 Odznak pro piloty a pozorovatele z balonu. 
  obrany. Trvalé udělení odznaku bude uveřej-
  něno v Osobním věstníku ve zvláštním výno-
  se            MNO. a provede se
  o něm zápisné řízení.
     Pilotům balonu a pozorovatelům z balonu
  v záloze nebude odznak udělován trvale; mají
  však právo nositi jej potud, pokud konají čin-
  nou službu u děl. balonové roty.
     Vydaný odznak netřeba vraceti.
     Odznak pro piloty a pozorovatele z balonu
  se nosí na pravé náprsní kapse bluzy.
     Pozorovatelům z balonu, jmenovaným po
  splnění podmínek piloty balonu, přísluší nositi
  odznak pro piloty.
     Nenosí se však oba odznaky najednou.
     Potřebné odznaky vyžádá dělostřelecká
  balonová rota u II./2. odděl. MNO.
    Čj. 19.545-V./2. odděl. z 8/4 1931.
     Viz 18. doplněk k H-VI-4a 
     Ministerstvo národní obrany zavádí pro pi-
  loty a pozorovatele z balonu odznak podle vy-
  obrazení
     Odznak je ražen z bronzu a má vespod dva
  šroubky s plochými maticemi. Sokol a dělové
  hlavně jsou na věnec namontovány.
     U odznaku pro piloty je věnec z lipových
  listů postříbřen a na způsob starého stříbra
  oxydován. Sokol je pozlacený, bez lesku, dě-
  lové hlavně zlacené a leštěné.
     U odznaku pro pozorovatele je věnec z li-
  pových listů zlacený, bez lesku, sokol je postří-
  břen a na způsob starého stříbra oxydován, dě-
  lové hlavně jsou postříbřeny a leštěny.
Udělování odznaků.
     Odznaky uděluje MNO. pilotům balonu
  a pozorovatelům z balonu při jich jmenování
  Osobním věstníkem ve zvláštním výnose,
                 a to na dobu výkonné čin-
  né služby u děl. balonové roty.
     Trvale bude odznak udělen těm, kteří vy-
  konali po svém jmenování piloty balonu nebo
  pozorovateli z balonu nepřetržitě výkonnou
  činnou službu u děl. balonové roty alespoň dvě
  léta, nebo utrpěli vážný úraz při výkonné ba-
  lonové službě. Výkonná činná služba se nepře-
  rušuje dočasným odkomandováním, onemocně-
  ním do 8 neděl a onemocnění vlivem výkonné
  balonové služby vůbec.
     Návrh na trvalé udělení odznaku podá ve-
  litel děl. balonové roty ministerstvu národní
 
 
 
508.
 VV., doplnění, změny a opravy. 

.
.
.
 
VV. 1931, čís. 19, čl. 175.
(Odznak pro piloty a pozorovatele z balonu.)
     V levém sl., v 13. řádku zdola škrtněte
  »Osobním věstníkem« a v pravém sloupci.
  v 2. řádku shora škrtněte »v Osobním věst-
  níku« a napište »ve zvláštním výnose«.
     Čj. 34.796-V./2. odděl. z 14/12 1931.
                      .
                      .
                      .
 
 
332.
 VV., doplnění, změny a opravy. 
Čl. 93/1930.
(Úprava stejnokroje.)
     Na str. 78, v pravém sl. škrtněte celý text
  3. a 4. odst. shora a napište »Viz 8. doplněk
  k Sm 55«.
Čl. 175/1931.
(Odznak pro piloty a pozorovatele z balonu.)
     Škrtněte celý text a napište »Viz 18. do-
  plněk k H-VI-4a«.
     Čj. 35.716-V./2. odděl. z 3/10 1936.
                     .
                     .
                     .
 
 
192.
 Důstojnický pás, změna názvu. 
     Ministerstvo národní obrany mění pojmeno-
  vání důstojnického pásu na služební pás.
     Čj. 21.040-V./2. odděl. z 14/4 1931.
 
 
300.
 Úprava  vycházkového stejnokroje pro déle 
 sloužící. 
     Déle sloužící mohou nositi na vlastním vy-
  cházkovém stejnokroji postříbřené knoflíky,
  postříbřený odznak na čepici a stříbrný ple-
  tený podbradník podle VV. 1930, čís. 10, čl. 93,
  obr. 3.
     Na vycházku mohou nositi místo opasku
  služební pás a bílé (žluté) jelenice.
     Na služebním pásu nosí závěsník s bo-
  dákem a odkládají jej za stejných podmínek
  jako opasek.
     Uvedené součástky si déle sloužící opa-
  třují z vlastních peněz. 
     Čj. 28.586-V./2. odděl. z 21/7 1931.
      Viz Sm 55 
 
 
445.
 VV., doplnění, změny a opravy. 

.
.
.
 
VV. 1926, čís. 61, čl. 603.
VV. 1927, čís. 38, čl.366.
(Nošení stejnokroje.)
VVV. 1927, čís. 52, čl. 529.
(Vycházková bluza pro mužstvo.)
VV. 1929, čís. 44, čl. 589.
(Pláštěnka, způsob nošení.)
VV. 1929, čís. 53, čl. 699.
(Vycházkový stejnokroj pro mužstvo.)

VV. 1931, čís. 33, čl. 300.
(Úprava vycházkového stejnokroje pro déle sloužící.)
     Škrtněte celé články a napište »Viz Sm 55«.
     Čj. 10.373-hl. št./3. odděl. z 12/10 1931.
                      .
                      .
                      .
 
 
303.
 Způsob nošení letních kalhot k vysokým botám. 
     Letní kalhoty s vysokými botami se nosí
  s nohavicemi vsunutými do holínek.
     K jízdě na koni se nosí jen kalhoty jez-
  decké, soukenné.
     Čj. 29.161-V./2. odděl. z 20/7 1931.
 
 
310.
 Výložky pro vojíny graduované lékaře, zvěro- 
 lékaře a lékárníky. 
     Vojíni, graduovaní lékaři, zvěrolékaři a lé-
  kárníci nosí v činné službě černé sametové vý-
  ložky s lemovkou příslušných důstojnických
  stavovských skupin.
     Čj. 21.152-V./2. odděl. z 24/7 1931.
 
 
310.
 Čísla v trojúhelníku, zrušení. 
     Ministerstvo národní obrany zrušuje čí-
  sla v trojúhelníku, jež byla zavedena sl. před-
  pisem H-IV-1a, Předpisy stejnokrojové.
     Osoby, které je dosud nosily buď podle
  sl. předpisu Org-IV-1, str. 20, nebo útvary,
  které ještě donošují staré zásoby těchto čísel,
  nosí čísla buď podle VV. 1930, čís. 10, čl. 93,
  nebo čísla jednotlivá podle sl. předpisu
  H-VI-4a, str. 9, a to potud, pokud jim budou
  přidělována z HOLS.
     Čj. 28.867-V./2. odděl. z 22/7 1931.
   
 
350.
 Odznaky pro výkonný letecký personál. 
 
I. Druhy odznaků.
     Pro jednotlivé kategorie výkonného letec-
  kého personálu se zavádějí tyto zvláštní
  odznaky:
1. Odznak pro polní piloty-letce.
     Malý znak republiky a křídla jsou zlacené,
  s přirozeným leskem. Věnec stříbrný, bez
  lesku, čepel meče stříbrná, lesklá.
2. Odznak pro polní pozorovatele-letce.
 
Tvar a velikost odznaku jako za 1.
     Malý znak republiky a věnec jsou zlacené,
  s přirozeným leskem. Křídla stříbrná, bez
  lesku, čepel meče stříbrná, lesklá.

    212
3. Odznak pro polní pěchotní, dělostřelecké a jezdecké
pozorovatele letce.
  (ústavu), jakmile ho dojde jmenovací výnos a
  průkazka. Před vydáním musí býti odznak
  opatřen evidenčním číslem průkazky. Evi-
  denční číslo se vyrazí na rubu odznaku v místě
  státního znaku.
     Vydáním přechází odznak ve vlastnictví
  toho, komu byl propůjčen, a nosí se tak dlouho,
  dokud jeho majitel jest příslušníkem některé
  kategorie vojenských letců. Polní pozoro-
  vatelé-letci, jmenovaní polními piloty letci, do-
  stanou a nosí odznak pilotní.
     Odznak a s ním i průkazku musí svému
  kmenovému útvaru (ústavu) vrátiti každý, kdo
  pozbyl hodnosti degradací v činné vojenské
  službě, v záloze nebo ve výslužbě. Útvar
  (ústav) vrátí v tomto případě odznak MNO. a
  průkazku zašle příslušnému náhradnímu tělesu
  k uložení, Kdo byl z počtu výkonných letců
  propuštěn nebo vyřaděn, vrátí náhradní peruti
  svého kmenového tělesa pouze průkazku.
     Při úmrtí přechází odznak do vlastnictví
  zákonitých dědiců, kteří však vrátí MNO. prů-
  kazku opravňující k nošení tohoto odznaku.
     Příslušníkům letectva cizích armád pro-
  půjčuje tyto odznaky ministr národní obrany
  jako odznaky čestné a vydává zároveň s pro-
  půjčením jich zvláštní průkazy, opravňující
  jejich majitele k nošení odznaku.
     Ve zvláštních případech může MNO. pro-
  půjčiti odznak příslušné kategorie výkonným
  letcům i před jich jmenováním polními letci
  (odznak pro memoria) s průkazem, kterým se
  propůjčují odznaky čestné.
     Na propůjčení odznaku nezávisí vyplácení
  služebního přídavku, stanoveného »Směrnicemi
  pro výplatu leteckých přídavků«.
     Evidence průkazek a průkazů opravňu-
  jících k nošení odznaků vede se u MNO. Le-
  tecké útvary (ústavy), které předkládají MNO.
  návrhy na jmenování vojenských letců polními
  letci, přiloží ke kařdému návrhu fotografii na-
  vrženého letce (v bluze, bez čepice), formátu
  6 × 9 cm.
     Evidenční změny v průkazkách (jmenování
  polním letcem jiné kategorie, povýšení, vyřa-
  dění nebo propuštění z počtu létajícího perso-
  náli, výsledky pravidelných lékařských pro-
  hlídek, úmrtí a pod.) provádí příslušné kme-
  nové těleso podle svých kmenových aneb
  jiných rozkazů.
     Nákup odznaků a jich přidělení leteckým
  útvarům a ústavům bude prováděti MNO.
     Příjem propůjčeného odznaku třeba pí-
  semně potvrditi. Toto potvrzení, v němž musí
  býti poznamenáno též evidenční číslo odznaku,
  je dokladem pro výdej z účtu materiálu.
     Malý znak republiky a lipové ratolesti
  jsou zlacené, s přirozeným leskem. Křídla stří-
  brná, bez lesku, čepel meče stříbrná, lesklá.
4. Odznak pro polní letecké střelce.
     Malý znak republiky a čepel meče jsou
  stříbrné, lesklé; křídla stříbrná, bez lesku.
     Všechny odznaky se vyrábějí z mincov-
  ního stříbra, v tvaru a velikosti podle připo-
  jených nákresů.
     Odznaky se nosí pouze na bluze, a to na
  pravé straně prsou, uprosřed našité kapsy.
     Odznaky pro výkonný letecký personál
  jsou odznaky speciálního výcviku, ale zároveň
  i odznaky čestnými.
     Nositi odznaky na civilním obleku není
  dovoleno.
II. Propůjčování odznaků — průkazky.
     Odznaky propůjčuje ministr národní obrany
  zároveň s jmenováním polním letcem a vydává
  zvláštní průkazku opravňující k nošení od-
  znaků. Ta je zároveň i legitimací vojenského
  letce, obsahujíc všechny potřebné záznamy.
     Odznaky vydá každému nově jmenova-
  nému polnímu letci podle kategorie, v níž byl
  jmenován, veltel příslušného leteckého útvaru

213    
 
     Za ztracené odznaky se náhradní přidělo-
  vati nebudou. Náhradní odznak může však býti
  prodán ze zásob vojenské správy za cenu, již
  stanoví MNO.
     Těmito ustanoveními pozbývají platnosti
  všechna ustanovení, pokud neodpovídají to-
  muto výnosu.
     Čj. 16.400-III./1. odděl, z 28/8 1931.
 
 
 
207.
 VV., doplnění, změny a opravy. 

.
.
.
 
Čl. 636, 765 a 909/1928.
Čl. 527/1929.
Čl. 350/1931.
Čl. 254/1935.
(Odznaky.)
     Škrtněte celý text.
     Čj. 6159-V./2. odděl. z 11/6 1938.
                      .
                      .
                      .
 
 
399.
 Knoflíky a odznaky na vlastních součástkách 
 stejnokroje pro mužstvo. 
     Na vlastních součástkách oděvu smí muž-
  stvo nositi knoflíky, odznaky a čísla jen podle
  VV. 1930, čís. 10, čl. 93.
     Až do odvolání je dovoleno mužstvu no-
     siti na vycházku k vlastním součástkám
     stejnokroje součástky erárního stejnokroje,
     i když mají odlišné knoflíky (ČS) nebo čísla.
     Čj. 29.893-V./2. odděl. z 1/10 1931.
 
 
144.
 Letní oděv pro invalidy. 
     Ministerstvo národní obrany předpisuje
  pro invalidy z mužstva v místním zaopatření
  voj. invalidovny letní bluzu a letní kalhoty
  barvy khaki.

69    
     K tomuto oděvu nosí invalidé modrošedou
  čepici předepsaného vzoru.
     Čj. 26.669-V./2. odděl. z 5/4 1932.
 
 
229.
 Pamětní odznak pro absolventy voj.
 intendantské školy. 
     Pro absolventy voj. intendantské školy
  v Praze zavádí MNO. pamětní odznak.
     1. Tvar a velkost pamětního odznaku
  podle obrázku.

    108
     2. Popis pamětního odznaku.
     Pamětní odznak je ražen ze stříbra. Jeho
  tvar je stylisací Merkurovy hole, lipového
  věnce, malého státního znaku a stuhy v roz-
  měrech podle vyobrazení. Merkurova hůl je
  pozlacená, věnec se stuhou je oxydovaný, malý
  státní znak je prolamovaný, leštěný a je pod-
  ložen červenou smaltovanou deštičkou. Prostor
  mezi lístky lipového věnce a okrajem státního
  znaku je podložen modrým smaltem. Znak Slo-
  venska na hrudi malého státního znaku je
  zlacený, červeně a modře smaltovaný.
     Na stuze je vyryt nápis »VOJENSKÁ
  INTENDANTSKÁ ŠKOLA.« a příslušný rok
  absolvování školy.
     3. Význam pamětního odznaku a jeho
  udělování.
     Pamštní odznak je upomínkou na absolvo-
  vání vojenské intendantské školy.
     Velitel školy udělí jej těm řádným absol-
  ventům vojenské intendantské školy (i důstoj-
  níkům cizích armád), kteří školu úspěšně
  absolvovali.
     4. Nošení pamětního odznaku.
     Pro nošení pamětního odznaku platí v zá-
  sadě ustanovení VV. 1924, čís. 8, čl. 64, odst. 5.
     5. Zhotovení pamětního odznaku.
     Pamětní odznak zhotoví fa Karnet & Ky-
  sela v Praze-Žižkově, Husova tř. 46.
     Cenu za odznak hradí každý sám ze
  svého.
     Cena za jeden kus asi 86 Kč.
     6. Důstojníci, kteří úspěšně absolvovali
  vojenskou intendantskou školu v Praze
  v letech minulých, objednají si pamětní odznak
  sami.
     Při objednávce pamětního odznaku uvede
  každý důstojník rok ve kterém vojenskou
  intendantskou školu absolvoval.
     Čj. 12.134-hl. št./5. odděl. z 13/6 1932.
 
 
62.
 VV., doplnění, změny a opravy. 

.
.
.
 
Čl. 229/1932.
(Pamětní odznak pro absolventy voj. intend. školy.)
     Škrtněte celý text.
     Čj. 11.042-pres./3. odděl. z 14/2 1935.
                      .
                      .
                      .
 
 
229.
 Označování vycházkového oděvu mužstva, 
 změny. 
  na 1 pár ramenních pásek pláště .  . 64 cm,
  na 1 pár ramnenních pásek kabátu  . 56 cm
  a na 1 polní čepici  .  .  .  .  .  .  . 65 cm.
     Spotřeba výložkového sukna na podložku
  pod odznak na polní vycházkovou čepici je
  0·75 cm 0·075 cm.
     Podložky pod odznak bude HOLS. vydá-
  vati hotové. Potřebné množství pletené le-
  movky a hotových podložek pod odznak v pří-
  slušných barvách si vyžádají hospodářské
  správy na vrub oděvních jednotek z HOLS.
     Cena 1 m pletené lemovky je 0·40 Kč,
  cena podložky pod odznak na polní vycház-
  kovou čepici 0·03 Kč.
     Veškerá označení vycházkového oděvu
  při přeřadění na oděv cvičný musí býti vždy
  odstraněna, aby byla umožněna kontrola no-
  šení vycházkového oděvu a bylo zamezeno
  jeho zneužívání nošením do služby, na cvičení
  a p., neboť jinak by se celá věc minula s cílem.
     Vycházkového oděvu bude napříště použí-
  váno i při slavnostních přehlídkách a při po-
  dovných příležitostech.
     Podrobná nařízení budou vydána později.
     Čj. 27.903-V./2. odděl. z 13/6 1933.
     Dnem 1. listopadu 1933 vejdou v platnost
  změny v označování vycházkových součástek
  oděvu mužstva, a proto vydává MNO. před-
  běžné návěští, aby hospodářské správy útva-
  rů mohly učiniti zavčas náležitá opatření.
     Polní čepice určené pro vycházku ne-
  budou lemovány lemovkou z výložkového
  sukna, nýbrž pletenou lemovkou, která se 
  jednoduchým působem přišije na vnitřní horní
  okraj nátylníku polní čepice. Polní vycházkové
  čepice mohou býti podle potřeby lemovány
  pletenou lemovkou již před 1. listopadem.
  Polní vycházkové čepice, lemované soukennou
  lemovkou z výložkového sukna bude možno
  donášeti i po 1. listopadu 1933.
     Podložka pod odznak a distinkce nyněj-
  šího tvaru na vycházkovou polní čepici bude
  dnem 1. listopadu 1933 zrušena a bude místo
  ní zavedena podložka z výložkového sukna
  pod odznak, přesahující 3 mm okraje odznaku.
  Staré mužstvo, které opustí presenční službu
  na jaře 1934, bude moci donošovati polní vy-
  cházkové čepice, označené dosavadním způso-
  bem až do odchodu z presenční služby.
     Ramenní pásky vycházkových bluz, plášťů
  a kabátů mužstva budou lemovány rovněž ple-
  tenou lemovkou, která se přišije na spodní
  okraj ramenních pásků bez zapošívání v ru-
  kávy. Vycházkové bluzy, pláště a kabáty sta-
  rého mužstva, jež má opustiti presenční službu
  na jaře 1934, lemovány již nebudou.
     U nováčků, kteří nastoupili do presenční
  služby před 1. listopadem 1933, bude prove-
  dena změna nového označení vycházkových
  součástek oděvu dnem 1. listopadu 1933.
     Změny v novém označení vycházkových
  součástek musí býti pak provedeny na oděvu
  všech nováčků, kteří nastoupili do presenční
  služby r. 1933, nejpozději do konce roku 1933.
     Ze zbylých zásob podložek pod odznak a
  distinkce na polní vycházkovou čepici mohou
  býti zhotoveny podložky pod odznak nového
  vzoru.
     Zbytky výložkového sukna (nerozstříhané)
  mohou hospodářské správy odvésti do HOLS.
  za připsání příslušných oděvních jednotek
  v prospěch.
     Spotřeba lemovky:
  na 1 pár ramenních pásek bluzy vz. 30
   je třeba  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  72 cm,
  na 1 pár ramenních pásek bluzy st.
   vz. je třeba .  .  .  .  .  .  .  .  .  74 cm,
 
 
248.
 VV., doplnění, změny a opravy. 

.
.
.
 
VV. 1931, čís. 7, čl. 60.
(Soukenná bluza a plášť vz. 30.)
     K tomuto článku nalepte kupon 47.
     Na str. 29, v levém sl., v 6. ř. zdola škrt-
  něte »smyčku« a napište »háček«.
     Čj. 27.380-V./2. odděl. z 7/7 1933.
                      .
                      .
                      .
VV. 1931, čís. 27, čl. 229.
(Označování vycházkového oděvu mužstva, změny.)
     V pravém sloupci, v 6. ř. shora škrtněte
  0·75 cm a napište »0·075 cm«.
     Čj. 20.510-pres./3. odděl. z 12/7 1933.
                      .
                      .
                      .
   
 
254.
 Pamětní miniaturní odznaky pro střelce, elitní 
 střelce, miřiče a dělovody. 
     Ministerstvo národní obrany zavádí pro
  střelce, elitní střelce, miřiče a dělovody pamět-
  ní miniaturní odznaky.
      Popis.                                     
     Pamětní miniaturní odznaky (obr. 1) se
  skládají z podložky, ze štítku a ze špendlíku.
  Jsou raženy z 1·2 mm tlustého plechu. který
  je u odznaků pro střelce, miřiče a dělovody
  tombakový, u odznaků pro elitní střelce
  z pakfonu.

Obr. 1

149    
      Odznaky pro střelce, miřiče a dělovody
  jsou mořeny, štítky odznaků pro střelce I. tří-
  dy a pro dělovody jsou postříbřeny.
     U odznaku pro elitní střelce je podložka
  postříbřena a štítek zlacený.
     Provedené pamětních miniaturních odzna-
  ků je totéž, jak u příslušných odznaků zave-
  dených VV. čl. 636/1928 a kuponem k tomuto
  Věstníku a VV. čl.38/1929.
     Pamětní miniaturní odznak má 20 mm
  průměru.
     Odznaky jsou uschovány v deštičkách
  z kartonového papíru, přeloženého na tři díly.
  Odznak je zapíchnut ve stžedním dílu deštičky.
     Deštičky na odznak pro střelce a miřiče
  jsou barvy světle modré, pro střelce I. třídy
  a pro dělovody světle zelené, pro eliutní střel-
  ce okrově žluté a jsou zároveň průkazem o
  vyznamenání získaném v přeboru ve střelné
  zbrani.
     Na první straně deštičky je tmavomodrou
  barvou v levém rohu nahoře vytištěn malý
  státní znak, uprostřed je nápis »Průkaz o pře-
  boru ve střelné zbrani« a v pravém rohu dole
  je vyobrazen jeden z uvedených odznaků pro
  střelce z pušky, lehkého nebo těžkého kulo-
  metu, minometu nebo pro miřiče (obr. 2).
     Udělování.
     Pamětní miniaturní odznaky s průkazkou,
  vydá mužstvu vhodným způsobem velitel set-
  niny před odchodem z presenční služby, a to
  před shromážděnou setninou. Objasní význam
  pamětního odznaku, upomínku to na vyzname-
  nání získané za vynikající výkony ve střelné
  zbrani v době presenční služby, a zároveň
  poučí všechny o způsobu nošení odznaku na
  občanském oděvu.
     Nárok na pamětní miniaturní odznak mají
  jen ty osoby mužstva, které za presenční služ-
  by byly jmenovány střelci, miřiči nebo dělovo-
  dy, jimž byl po dobu presenční služby zapůj-
  čen příslušný odznak a které tento odznak
  v pořádku setnině odevzdaly.
     Průkazku opatří setnina na druhé straně
  prvního dílu podlouhlým razítkem útvaru, jmé-
  nem a vojenskou hodností majitele, uvedením
  stupně dosaženého odznaku s podpisem velite-
  le setniny. Příjem miniaturních odznaků po-
  tvrdí mužstvo na seznamu podle příl. 25 k Sm
  60, vhodně k tomu upraveném.
     Způsob nošení.
     Pamětní miniaturní odznaky se nosí jen
  na občanském oděvu na levé klopni límce nebo
  na levé straně prsou svrchní součástky oděvu.
     Odběr a cena.
     Pamětní miniaturní odznaky odbírají útva-
  ry z hlavního oděvního a lůžkového skladu na
  vrub náležitosti oděvních jednotek.
     Pamětní miniaturní odznak pro střelce,
  miřiče a dělovody i s deštičkou stojí 0·7 oděv-
  ních jednotek, pro elitní střelce z pušky 1·7
  oděvních jednotek.
     Čj. 21.351-V./2. odděl. z 22/7 1935.

Obr. 2
 
 
207.
 VV., doplnění, změny a opravy. 

.
.
.
 
Čl. 636, 765 a 909/1928.
Čl. 527/1929.
Čl. 350/1931.
Čl. 254/1935.
(Odznaky.)
     Škrtněte celý text.
     Čj. 6159-V./2. odděl. z 11/6 1938.
                      .
                      .
                      .
 
 
400.
 Přilba vz. 32, zavedení do výzbroje 
 čs. armády. 
     Ministerstvo národní obrany zavádí do
  výzbroje přilbu vz. 32. Přilby jsou dvojí veli-
  kosti: střední a větší. Bližší data o přilbách
  vz. 32, o způsobu jejich udržování a nošení,
  budou uveřejněna v 16. doplňku k předp.
  H-VI-4a.
     Čj. 34.149-II./2. odděl. z 21/11 1935.
 
 
191.
 Zimní prádlo a kukle, zavedení. 
     K ochrannnným prostředkům proti zimě za-
  vádí MNO. zimní prádlo a kukli.
     Zimní košile a zimní podvlékačky jsou
  pleteny z bavlněné příze a co do střihu a
  tvaru se podobají košili a podvlékačkám ka-
  likovým.
     Zimní onuce jsou z bavlněného šedého
  flanelu a jsou 45 cm široké a 45 cm dlouhé.
     Kukle je pletena z dlouhovlákné melíro-
  vané vlny barvy khaki, je hadicového tvaru,
  na obou koncích zaobroubena, je 43 cm dlouhá
  a 25 cm široká a na vnitřní straně slabě po-
  česaná.
     Zimní prádlo se nosí přes prádlo kalikové.
     Souprava zimního prádla se skládá z ko-
  šile, z podvlékaček a ze dvou párů onucí.
     Zimní prádlo a kukle budou vydány do
  mírových zásob výstroje během roku 1937;
  vše, čeho bude třeba, bude nařízeno včas
  zvlášť.
     Příděl do augmentačních zásob bude pro-
  veden letos.
     Čj. 21.750-V./2. odděl. z 27/5 1936.
 
49    
    
 
  metové, a jsou tvaru o rozměru podle obr. 1 a 2
  (pro generály podle obr. 3 a 4).
     Výložky generálů zbraní jsou karmazínově
  červené, důstojníků, rotmistrů a vojenských
  akademiků letectva světle modré, u důstojníků
  technické zbrojní služby letectva světle modré
  s trávově zeleným lemováním, u důstojníků a
  rotmistrů leteckého zbrojnictva trávově zelené
  se světle modrým lemováním.
     Generálové zbraní mají na výložkách vy-
  šitu zlatou stylisovanou lipovou ratolest podle
  obr. 3, generálové služeb podle obr. 4.
     Lemování na ramenních páskách, na čepici,
  na kalhotách a barevný proužek ramenních pá-
  sek u rotmistrů jsou z výložkového sukna a
  shodují se s bavou výložků.
     Lampasy jsou u generálů zbraní karmazí-
  nově červené, u generálů služeb tmavohnědé,
  oboje z výložkového sukna.
     Košile a vázanka. K šedomodré bluze se no-
  sí bílá košile s bílým tuhým přeloženým límcem
  obvyklého tvaru a černá rypsová dlouhá vá-
  zanka.
     Odznak na čepici a stejnokrojové knoflíky
  jsou u důstojníků, rotmistrů a vojeských aka-
  demiků letectva s meči, u důstojníků a rotmistrů
  služeb bez mečů.
     Poboční zbraň. Důstojníci a rotmistři uve-
  dených skupin a vojenští akademikové letectva
  nosí kordík.
     Vycházkový pás. Tkanivo vycházkového
  pásu narvy khaki se mění na šedomodré.
     Šňůra pro pobočníka přednosdty III. odboru
  MNO. je rovněž šedomodrá.
     Rukavice. K šedomodrému stejnokroji se
  nosí šedé jelenice, k slavnostním příležitostem,
  pořádaných v uzavřených místnostech, bílé hla-
  zené.
     Lhůta k pořízení tohoto stejnokroje se sta-
  noví do 2 let od vydání tohoto výnosu.
     Úhrada vojenskou správou poskytnuta ne-
  bude.
     Výměna kordíků za šavle bude nařízena
  zvlášť.
     2. Vlastní vycházkový stejnokroj mužstva
  zůstává barvy khaki; jen déle sloužící a aspi-
  ranti letectva mohou nosit vlastní vycházkový
  stejnokroj barvy šedomodré s výložky; lemov-
  ky, odznaky, knoflíky jako na vlastním vycház-
  kovém stejnokroji barvy khaki.
     Kaloun pro déle sloužící je u šedomodrého
  stejnokroje rovněž šedomodrý s vetkaným
  2 mm širokým stříbrným páskem.
 
 
94.
 Vycházkový stejnokroj letectva, změna barvy. 
     1. Ministerstvo národní obrany zavádí pro
  níže uvedené příslušníky letectva místo dosa-
  vadního stejnokroje barvy khaki stejnokroj
  barvy šedomodré, odstínu podle připojeného
  vzoru.
     Stejnokroj šedomodré barvy je zaváděn
  prozatím jen u vycházkového stejnokroje pro
  důstojníky a rotmistry letectva, důstojníky
  technické zbrojní služby letectva, důstojníky a
  rotmistry leteckého zbrojnictva a pro vojenské
  akademiky letectva, jakož i u vlastního vycház-
  kového stejnokroje rotmistrů a důstojníků v zá-
  loze uvedených skupin.
     Šedomodrý vycházkový stejnokroj je stej-
  ného střihu jako vycházkový stejnokroj pro vo-
  jenské výkonné letce důstojníky a rotmistry le-
  tectva, má však na límci bluzy a pláště výložky.
     Výložky jsou z výložkového sukna, u dů-
  stojníků technické zbrojní služky letectva sa-

    
    50

 
Obr. 3 Obr. 4
Obr. 1 Obr. 2


51    
    
 
     3. Úpravy shora uvedené se týkají jedině
  vycházkového stejnokroje barvy šedomodré,
  t. j. dosavadní stejnokroj barvy haki zůstává
  beze změny.
     Kombinovat součástky vycházkového stej-
  nokroje barvy šedomodré se součástkami barvy
  khaki není dovoleno.
     Čj. 38.001-V./2. odděl. z r. 1936 z 13/3 1937.
 
 
 
252.
 VV., doplnění, změny a opravy. 

.
.
.
 
Čl. 25/1923.
(Služební odznaky.)
     Na str. 27 a 28 škrtněte celý text a vy-
  obrazení služebních odznaků.
                      .
                      .
                      .
Čl. 353/1929.
(Červené kalhoty.)
     V 3. odst. sh., v 3.ř. za »stejnokroji« udě-
  lejte tečku a další text tohoto odst. škrtněte.
Čl. 94/1937.
(Vycházkový stejnokroj letectva.)
     Škrtněte celý text s příslušnými vyobra-
  zeními; přílohu se vzorkem látky vložte do
  předp. H-VI-4a jako přílohu k 19. doplňku to-
  hoto předpisu.
     Čj. 20.675-V./2. odděl. z 10/6 1937.
                      .
                      .
                      .
 
 
220.
 Změna distinkcí rotmitrů. 
     K označení hodnosti rotmistrů se zavádějí
  třícípé vyšívané nebo kovové (výšivkového
  vzhledu) stříbrné hvězdy tvaru, rozměrů a
  způsobu připevnění podle VV. čl.93/1930,
  obr. 1 a 12.
     Rotmistr nosí na čepici a na 22 mm širo-
  kém proužku z výložkového sukna po střední
  délce ramenní pásky na bluze a na plášti jednu
  hvězdu, štábní rotmisr dvě a praporčík tři.
     Změnu proveďte do konce září 1937.
     Úhrada voj. správou poskytnuta nebude.
     Čj. 28.521-V./2. odděl. z 23/6 1937.
      Viz VV. čl. 108/1939 
 
 
115.
 VV., doplnění, změny a opravy. 
     Poznamenejte: »Viz VV. čl. 108/1939«.
     Čj. 24.626-V./2. odděl. z 28/26 1939.
                      .
                      .
                      .
 
 
238.
 Úprava vlasů a vousů. 
     Vlasy musí mít vojenské osoby mužstva
  upraveny vždy tak, aby nad čelem a na temeni
  hlavy nebyly delší než 3 cm, v záhlaví a na
  spáncích 1 cm.
     Vojenským osobám z povolání, déle slou-
  žícím, aspirantům a osobám v záloze, které na-

  stoupily cvičení ve zbrani (služební), je dovo-
  leno nosit delší vlasy, než je uvedeno v odst. 1.
  Jejich délka a úprava však nesmí být nápadná.
     Délka vousů na bradě musí být upravena
  tak, aby nezakrývaly výložky.
     Z důvodů zdravotních, na př. při epidemi-
  ích, znečištění hmyzem, může velitel vojenské-
  ho útvaru na návrh šéflékaře nařídit, aby oso-
  bám mužstva byby vlasy na celé hlavě ostří-
  hány na 3 mm.
     Za války může velitel útvaru z týchž dů-
  vodů a pro stálé nebezpečí plynových útoků
  nařídit, aby všem vojenským osobám byby vla-
  sy ostříhány až na 1 mm a aby si tvář a bradu
  holily co možná nejčastěji.
     Aby vlasy byly udržovány v předepsané
  délce, třeba je ostříhat nejméně jednou v mě-
  síci.
     Vojenským osobám II. ročníku presenční
  služby lze dva měsíce před odchodem do zá-
  lohy povolit nošení delších vlasů, než je stano-
  veno v odsdt. 1, nebrání-li tomu některý z dů-
  vodů shora uvedených.
     Čj. 34.249-I./4. odděl. z 26/6 1937.
 
 
244.
 VV., doplnění, změny a opravy. 
     Škrtněte celý text.
     Čj. 34.249-I./4. odděl. z 26/6 1937.
                      .
                      .
                      .
 
 
279.
 Nahrazení zimních košil svetry bez rukávů. 
     V mírových zásobách některých útvarů
  jsou dosud svetry bez rukávů, kterých se po-
  užívá místo vest. Po zavedení zimních košil
  jsou nyní tyto svetry přebytečné.
     Ministerstvo národní obrany povoluje, aby
  takovéto svetry bez rukávů, dobré hodnoty,
  byly vydány mužstvu místo zimních košil; platí
  pak pro ně všechna ustanovení Sm 204 jako pro
  zimní prádlo.
  Čj. 33.544-V./2. odděl z 11/8 1937.
 
 
32.
 VV., doplnění, změny a opravy. 
Čl. 279/1937.
(Nahrazení zimních košil svetry.)
     Škrtněte celý text.
     Čj. 63-pres./3. odděl. z 18/1 1938.
                      .
                      .
                      .
 
 
108.
 Rotmistrovské hodnosti, změna označení. 
     MNO. zavádí pro štábního praporčíka toto
  hodnostní označení:
     Ramenní pásky na bluze a na plášti jsou
  ze sukna látkové barvy, jsou olemovány 3 mm
  širokým proužkem sukna barvy výložků a 
  3 mm širokou stříbrnou sutaškou. Po délce ra-
  menní pásky je uprostřed 22 mm široký prou-
  žek z výložkového sukna.
                      Obr. 1                              Obr. 2                              Obr. 3

    76

Obr. 4
    Hodnost je označena jednou
  pěticípou stříbrnou hvězdou na
  středním proužku z výložkové-
  ho sukna (obr. 1) a na čepici.
    Zároveň pozměňuje MNO.
  označení hodnosti rotmistrů
  (VV. čl 220/1937) tak, že pro
  rotmistra zavádí dvě, pro štáb-
  ního rotmistra tři a pro prapor-
  říka čtyři třícípé stříbrné hvěz-
  dy /obr. 2, 3 a 4).
    Nové označení hodností platí
  ode dne uveřejnění.
Čj. 24. 626-V./2. odděl. z 18/2 1939.
 
 
148.
 Nošení voj. stejnokroje českými vojenskými 
 osobami a jiná opatření. 
     Vojenský zmocněnec Protektorátu Čechy
  a Morava zaslal ministerstvu národní obrany
  přípis, týkající se nošení vojenského stejno-
  kroje českými voj. osobami. Na základě tohoto
  přípisu ministerstvo národní obrany nařizuje:
     1. Každá vojenská osoba v činné služně
  musí mít při sobě, ať je v občanském oděvu
  nebo v stejnokroji, platný průkaz, v němž jsou
  uvedena její osobní data, útvar a její služební
  přidělení; u důstojníků a rotmistrů jsou tako-
  vými průkazy jejich vojenské legitimace.
     2. Ve službě nosí vojenské osoby v činné
  službě vojenský stejnokroj;
     mimo službu nosí občanský oděv, pokud
  si jej již zaopatřily; těm důstojníkům a rotmi-
  strům, kteří dosud občanský oděv nemají (je
  však žádoucí, aby si jej co nejdříve zaopatřili
  z poskytnuté výpomoci na občanský oděv) po-
  voluje se do odvolání nosit vojenský stejno-
  kroj.
     osoby mužstva nosí vojenský stejnokroj,
  dokud nebudou propuštěny z činné služby vo-
  jenské.
     3. Vojenským osobám mimo činnou službu
  nošení vojenského stejnokroje  n e n í  d o v o-
  l e n o.
     4. Občanští zaměstnanci vojenské správy:
  Ustanovené za 1: platí obdobně i pro ně.
     Čj. 6441-pres. 1. odděl. z 2/5 1939.
 
 
205.
 Zákaz nošení čs. vojenkého stejnokroje 
 od 1. srpna 1939. 
     Počínajíc dnem 1. srpna 1939 není dovo-
  leno nositi čs. vojenský stejnokroj.
     Proto i ty vojenské osoby, jež v té době
  budou ještě konati činnou službu, musejí od
  uvedeného dne nosit občanský oděv povinně
  jak ve službě, tak i mimo službu.
     Tímto novým nařizením se od 1. srpna t. r.
  ruší a nahražuje ustanovení za 2. výnosu čj.
  6441-pres./1. odděl. 1939, uveřejněné ve VV.
  čl. 148/1939.
     Upozorňuje se, že by se osoby, jež by ne-
  dbaly tohoto nového nařízení, vydávaly v ne-
  bezpečenství různých nepříjemností, aniž by
  se mohly dovolávat a nadít ochrany minister-
  stva národní obrany v likvidaci.
     Doporučuje se, aby v době až do 1. srpna
  t. r. nosili všichni občanský oděv i ve službě.
     Čj. 8117-pres. odděl. z 10/7 1939.

 VV MNO roč. IV (1921)   VV MNO roč. V (1922)   VV MNO roč. VI (1923)   VV MNO roč. VII (1924)   VV MNO roč. VIII (1925)   VV MNO roč. IX (1926)   VV MNO roč. X (1927)   VV MNO roč. XI (1928)   VV MNO roč. XII (1929)   VV MNO roč. XIII (1930) 
                   
 VV MNO roč. XIV (1931)   VV MNO roč. XV (1932)   VV MNO roč. XIV (1933)   VV MNO roč. XVII (1934)   VV MNO roč. XVIII (1935)   VV MNO roč. XIX (1936)   VV MNO roč. XX (1937)   VV MNO roč. XXI (1938)   VV MNO roč. XXII (1939)   SO 
                   Almanach 1921 

 Version: Not checked 1.1 Tested in FireFox 2.0, Opera 9.21, Internet Explorer 6.0 Last updated:
January 28th 2012, 01:00 (UTC + 01:00)
Valid XHTML 1.0!    Jiri Libal sr.