SLUŽEBNÍ      PŘEDPISY      ČESKOSLOVENSKÉ     BRANNÉ     MOCI
    Ho-1.
    H-IV-1b
    H-VI-4a

    S doplňky  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
 
PŘEMĚNY  STEJNOKROJE

ČESKOSLOVENSKÉ     BRANNÉ   MOCI

 
(DODATEK KE SLUŽEBNÍ KNIZE Ho—1.)

 
 
 
VYDÁNO JAKO  SLUŽEBNÍ  PŘEDPIS PRO ČESKOSLOVENSKOU  BRANNOU
MOC ROZHODNUTÍM MINISTRA NÁRODNÍ OBRANY  Č. J. 437.515  ZE DNE
27. LISTOPADU 1920.
NÁKLADEM  M. N. O.
V  KOMISI  FRANT.  BOROVÉHO,  PRAHA   II.,  ŠTĚPÁNSKÁ  UL.  Č.  37.

 
 
 
 
397.
 Úprava vlasů a vousů. 
     Jako je zaveden pro vojsko jednotný stej-
  nokroj, tak třeba dbáti jednotnosti zevnějšku
  i v úpravě vlasů a vousů nejen ze stanoviska
  vojenského, nýbrž i hygienického.
     Proto nařizuje min. nár. obrany:
     1. V zimních měsících, t. j. od počátku října
  do konce dubna, nesmějí býti vlasy na čele a

  na temeni delší než 7 3 cm, v záhlaví a na spán-
  cích delší než 3 1 cm.
     2. V letních měsících, t. j. od počátku
  května do konce září, nutno stříhati vlasy na
  celé hlavě na 3 mm, a to nejméně jednou za
  měsíc.
     3. Vojenským gážistům z povolání a zálož-  
  níkům, kteří nastoupili na cvičení ve zbrani, jest  
  dovoleno nositi vlasy i v letních měsících, jak   
  uvedeno v odst. 1.
     3. Důstojníkům a rotmistrům z povolání    
  a všem osobám v záloze, které nastoupily do   
  cvičení ve zbrani (služebního cvičení), je dovo-  
  leno nositi po celý rok vlasy delší, než stanoví   
  odst. 1, jejich délka nesmí však býti nápadná   
  a vojenskému stejnokroji nepřiměřená.
     4. Vyžadují-li to zvláštní hygienické dů-
  vody, na př. jestliže se u některého oddílu vy-
  skytne častěji znečištění hlavy hmyzem, může
  velitel voj. tělesa na návrh náčelníka zdravot-
  nictví naříditi, aby i v zimních měsících byly
  vlasy stříhány, jak uvedeno v odst. 2.
     5. V poli za nepřázelských plynových útoků 
  může naříditi velitel pluku, aby byly vlasy stří-
  hány na 1 mm, a to ve lhůtách čtrnáctidenních;
  také v míru může vydati takové nařízení pro
  všechny voj. osoby, které cvičí s plynovými
  maskami.
     6. Vousy na bradě smějí býti jen tak dlouhé,
  aby nezakrývali výložků.
     Čj. 27.469/35.831/33. odděl zdrav. ze dne
  23/8 1923.
[Sešity oprav, roč. II (1923), čís. 12, kup. 3]
 
 
552.
 Oprava. 
     Ve Věst. věc. 1923, č. 42, čl. 397, na straně
  257 vpravo škrtněte v prvém řádku »7« a ve
  druhém »3« a nahraďte je v prvém »3« a ve
  druhém »1«.
     Čj. 9605/33. odděl. z 17/9 1924.
 
 
500.
 Oprava VV. 1923, čís. 42, čl. 397. 
     Ve VV. 1923, čís. 42, čl. 397 škrtněte odst.
  3 a vsuňte místo něho:
     3. Důstojníkům a rotmistrům z povolání
  a všem osobám v záloze, které nastoupily do
  cvičení ve zbrani (služebního cvičení), je dovo-
  leno nositi po celý rok vlasy delší, než stanoví
  odst. 1, jejich délka nesmí však býti nápadná
  a vojenskému stejnokroji nepřiměřená.
     Čj. 37.603-I./4. odděl z 13/9 1927.
 
 
244.
 VV., doplnění, změny a opravy. 
     Škrtněte celý text.
     Čj. 34.249-I./4. odděl. z 26/6 1937.
                      .
                      .
                      .
 
 
1 (4. doplněk k H-VI-4a).
 
Přehled
součástek oděvu a strůje remontnictva.
 Výnos MNO. čj, 30.156-V./2. odděl. z 14/12 1931. 
      Tento přehled součástek oděvu a strůje remontnictva je zatímní pomůckou, která
  stanoví, pro koho je ten aneb onen předmět za války a v míru určen, a platí až do
  vydání příslušného služebního předpisu.

 
 
 
Distinkce.
    K označení hodností jsou na obou ramenních páskách umístěny distinkční odznaky a to:
      Pro vojína bez hodnosti: bez distinkcí
       "  svobodníka: jeden knoflíček
       "  desátníka: dva knoflíčky
       "  četaře: tři knoflíčky
      Pro rotného: čtyři knoflíčky 
 
}
   připevněné na podložce soukenné
      2 cm šíroké, barvy výložků.
     Až do vyčerpání staré zásoby modrých distinkčních pásků nařizuje se používati jich
  jako distinkce na ramenních páskách podle následujícího vyobrazení:

3
 
 
289.
 Označení hodnosti rotného. 
     V sl. předp. H-IV-1b napište na třetí stránce 
  za šestý řádek shora: »Pro rotného: čtyři
  knoflíčky«.
     Čj. 3872/40. odděl. z 28/5 1926.
[Sešity oprav 1926, čís. 12, kup. 5]
 
 
    pro rotmistra: jeden velký knoflík, připevněný na podložce 2 cm široké,
    soukenné barvy výložků, mimo to pro označení služebních let určitý
    počet malých knoflíků a to:
    
    do  6ti služebních roků  1 malý knoflíček,
     "  12ti   "       "   2 malé knoflíčky,
     "  18ti   "       "   3  "     "
     "  24ti   "       "   4  "     "
     "  30ti   "       "   5 malých knoflíčků,
    po 30ti   "      letech 6    "     "
    pro podporučíka:  1 obdélníček,
     "  poručíka:    2 obdélníčky,
     "  nadporučíka:  3   "
     "  kapitána:     4   "4
 
 
459.
 Změny stejnokroje hradní stráže. 
        Pro hradní stráž jsou předepsány výložky na bluzu a plášť podle vyobrazeného tvaru,       
  z třešňově červeného výložkového sukna, lemované světlešedým výložkovým suknem.            
        Pro hradní stráž jsou předepsány výložky z třešňově červeného, výložkového sukna, lemo-   
  vané suknem světlešedým, na bluzu podle vyobrazeného tvaru ve věc. Věst., roč. IV, č. 49, bod 459,  
  na plášť podle služební knihy Ho—1, „Přeměny stejnokroje“, str. 12.
        Ramenní pásky jsou z třešňově červeného, výložkového sukna, lemovány světlešedým výlož-  
  kovým suknem a na nich jou příslušné distinkce.

 

    428
     Naproti ramenním páskům na límci bluzy
  a pláště jest našit vyobrazený odznak.
     Kromě předepsaných distinkcí náramenních
  nosí důstojníci a poddůstojníci hradní stráže na
  rukávech bluzy a pláště t.zv. distinkce domácí, a to: 
  závodčí, jednu pásku,
  šikovatel, dvě pásky,
  službu vedoucí, tři pásky,
  7 mm šir. z třešňově
  červeného výložkového
  sukna do úhlu našité,
  účetní rotmistr vodorovně našité.
  velitel čety, jednu pásku,
  zástupce velitele roty, dvě pásky,
  velitel roty, tři pásky,
  stříbrné, 7 mm
  široké, do úhlu
  našité.
          Čj. 578.524 s. o. oděv. ze dne 22./9. 1921.
 
 
 
557.
 Výložky pro hradní stráž. 
     Pro hradní stráž jsou předepsány výložky
  z třešňově červeného, výložkového sukna, lemo-
  vané suknem světlešedým, na bluzu podle vyobra- 
  zeného tvaru ve věc. Věst., roč. IV, č. 49, bod
  459, na plášť podle služební knihy Ho—1, „Pře-
  měny stejnokroje“, str. 12.
     Čj. 582.469 s. o. oděv. ze dne 29./11. 1921
 
 
 
363.
Změny stejnokroje hradní stráže.
     Pro hradní stráž předpisuje se místo do-
  savadního světlošedého lemování na výložních
  a ramenních páskách lemování bílé, místo
  dosavadních mořených knoflíků knoflíky bílé
  a místo ovinovaček černé vysoké boty.
     Změny poznamenejte ve Věst. věc. 1921,
  č. 49, čl. 459 a ve služebním předpise Ho–1.
     Čj. 7476/40. odděl z 16/6 1924.
 
[Sešity oprav IV (1924), čís. 24, kup. 9?]
 
 
743.
 Doplňky stejnokroje hradní stráže. 
     Rotmistři hradní stráže nosí na vycház-
  kové bluze ramenní pásky z výložkového
  sukna. Na páskách je našita tkaná třešňově
  červená hedvábná stuha s vetkanou stiliso-
  vanou stříbrnou nelesklou ratolestí tak, aby po-
  nechávala 4 mm široký volný okraj výložko-
  vého sukna. Stuhy jsou lemovány 3 mm širo-
  kým stříbrným kalounem.
     Gážisté hradní stráže nosí na vycházkové
  bluze výložky z třešňově červeného sukna
  (tvar pro hradní stráž, avšak bez bílého lemo-
  vání). Výložky jsou lemovány 2 mm širokým
  stříbrným kalounem, který je našit 2 mm od
  okraje.
     Odznak na límci gážistů hradní stráže je
  podložen výložkovým suknem tak, aby pod-
  ložka přesahovala odznak 2 mm.
       Poznamenejte ve služeb. předpisu H-IV-1b.
       Čj. 12.009/40. odděl. z 17/12 1925.
[Sešity oprav 1926, čís. 2, kup. 17]
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
870.
 Hradní stráž — služební stejnokroj. 
     Hradní stráž nosí při vykonávání služby
  tradiční polní legionářský stejnokroj, a to
  jedna četa ruský, jedna francouzský a jedna
  italský.
     Legionářský stejnokroj nosí toliko přísluš-
  níci hradní stráže konající službu strážní; toto
  ustanovení se netýká orgánů pomocných.
     Legionářský stejnokroj hradní stráže je
  zhotoven z polojemné vlněné látky, odpovída-
  jící barvou a střihem původním polním legio-
  nářským stejnokrojům, které byly u příslušné
  legie nošeny při návratu do vlasti. Toto usta-
  novení platí analogicky i pro pokrývku hlavy.
     Stran označení hodnosti na legionářských
  stejnokrojích a stran obuvi platí toto:
     Hodnosti jsou označeny distinkčními pásky,
  úzkými a širokými (obr. 1—6).
     Pro mužstvo a gážisty m. sl. třídy jsou
  tyto pásky hedvábné (obr. 5), u ruských stej-
  nokrojů v barvě žluté, u francouzských tmavo-
  modré a u italských fialové.

    612
 
     štábní kapitán   1 široký pásek,
     major         1 široký pásek a 1 úzký,
     podplukovník   1 široký pásek a 2 úzké a
     plukovník      1 široký pásek a 3 úzké.
     Úzké pásky jsou u stejnokrojů ruských
  umístěny pod páskem širokým, u stejnokrojů
  francouzských a italských nad ním.
     Dessin a rozměry distinkčních pásků,
  jakož i uspořádání jsou patrné z výkresu.
     Označení hodnosti na pokrývce hlavy nosí
  toliko důstojníci v stejnokrojích francouzských
  a italských. Disktinkční pásky jsou našity na
  baretu a na klobouku ve tvaru tradičním, co
  do počtu a uspořádání přimykají se označení
  hodnosti na rukávech, jak jest nyní stanoveno.
     Příslušníci hradní stráže nosí k ruskému
  stejnokroji vysoké boty, k ostatním střevíce;
  u stejnokrojů francouzských žluté kamaše a
  u italských kamaše černé. Kožené kamaše
  jsou tvaru a střihu, který byl v příslušné
  armádě obvyklý pro důstojníky.
     Legionářský stejnokroj jest přčíslušníkům
  hradní stráže toliko propůjčen a zůstává ma-
  jetkem voj. správy.
     Nositi legionářsý stejnokroj hradní stráže
  mimo službu je příslušníkům hradní stráže
  zakázáno.
     Mimo službu a na vycházku nosí hradní
  stráž stejnokroj předepsaný sl. předp. H-VI-4.
     Na obnovování a udržování legionářských
  stejnokrojů hradní stráže stanoví MNO. paušál
  značky (10)-P, »Paušál na udržování legionář-
  ského stejnokroje hradní stráže«. Z něho třeba
  hraditi výdaje na doplňování, udržování, pře-
  šití a opravy stanoveného počtu souprav legio-
  nářského stejnokroje hradní stráže. Pro tyto
  účely stanoví MNO. výměru měsíční početní
  náležitosti paušálu za každou soupravu 50 Kč.
     Počet souprav určuje se až do dalšího
  opatření 169. Jako příjem plyne do paušálu též
  výtěžek za odprodané nepotřebné součástky
  tohoto stejnokroje. Paušál náleží počínajíc
  1. listopadem 1929 a účtuje se za listopad a
  prosinec 1929 ihned, od 1. ledna 1930 čtvrt-
  letně 1. ledna, 1. dubna, 1. července a 1. října
  napřed. Správcem paušálu je velitel hradní
  stráže.
     Čj. 52.819-V./2. odděl. z 26/11 1929.
       Pásky pro důstojníky nižší jsou u všech
  stejnokrojů stříbrné, pro důstojníky vyšší zlaté
  (obr. 6).
     U stejnokrojů ruských nosí se našité v lo-
  meném úhlu, obráceném špičkou nahoru, na
  štítku umístěném na levém nadloktí rukávu
  bluzy a pláště (obr. 1 a 2); u stejnokrojů
  francouzských a italských našité vodorovně
  na předloktí obou rukávů bluzy a pláště
  (obr. 3 a 4).
     Co do počtu pásků má:
  1. mužstvo:
   četař       3 úzké pásky,
   rotný       4 úzké pásky;
  2. gážisté m. sl. tř:
   rotmistr     1 široký pásek,
   štábní rotmistr 1 široký pásek a 1 úzký,
   praporčík    1 široký pásek a 2 úzké;
  3. důstojnícj:
   poručík      2 úzké pásky;
   nadporučík   3 úzké pásky,
   kapitán      4 úzké pásky.
[Opravy 1929, čís. 10, kup. 8]
 
 
86.
 Hradní stráž, nošení služebního stejnokroje. 
     Příslušníci hradní stráže, kteří nejsou uby-
  továni v kasárnách, mohou si vzíti legionářský
  stejnokroj do domácí úschovy, mohou jej mimo
  vykonávání služby však nositi jenom na cestě
  do služby a ze služby a jsou povinni řádně
  o něj pečovati.
     Čj. 54.147-V./2. odděl. z 7/2 1930.
 
 
778.
Úprava vycházkového stejnokroje vojenských gážistů. 
     Důstojníci nosí na vycházkové čepici místo
  dosavadního koženého podbradníku 12 mm ši-
  rokou šňůrku, která je pro generály zlatá, pro
  ostatní důstojníky stříbrná (obr. 1). Knoflíčky  
  jsou na čepici pro generály zlacené, pro ostatní
  gážisty postříbřené
     Jiných změn na vycházkové čepici není.
     Na vycházkové bluze a na plášti nosí ge-
  nerálové knoflíky zlacené, ostatní důstojníci a
  rotmistří postříbřené.
     Ramenní pásky na vycházkové bluze jsou
  z výložkového sukna a jest na nich u generálů
  našita stuha zlatá, u ostatních důstojníků stří-
  brná se stylisovanou lipovou ratolestí (obr. 2).
     Distinkční odznaky jsou plechové, u gene-
  rálů postříbřené, u ostatních důstojníků po-
  zlacené.
     Rotmistři nosí ramenní pásky na vycház-  
  kové bluze z výložkového sukna a na nich    
  distinkční odznaky a knoflíčky k označení slu- 
  žebních let podle služeb. předpisu H-IV-1.    
  Věc. věst. 1925, č.47, čl. 548 (viz na str. 4   
  kupon 9 ze »Sešitů oprav« IV, čís. 24).      
  Úpravu stejnokroje rozmistrů viz ve Věst. věc.
  1925, č, 47, čl. 548.
     Rozměry, počet a připevnění distinkčních
  odznaků upravuje služební předpis H-IV-1.
     Vojenští gážisté nosí na vycházkové bluze 
  čísla neb límcové odznaky pozlacené.
     Ostatních změn na vycházkové bluze a na
  plášti není.
     Pro voj. gážisty se zavádí vycházkový
  pás, který je zhotoven ze stuhy 5 cm široké
  a spíná se kovovým hákem na sponu (obr. 3).
     Stuha pro generály je ze zlatého, pro dů-
  stojníky ze stříbrného a pro rotmistry z tma-
  vohnědého tkaniva. Do stuhy jsou vetkány tři
  řady pruhů, skládajících se zčervenomodro-
  bílých nitek, které jsou střídavě vedle sebe.
     Pás je podšit bílou látkou nebo bílou koží.
     Na konci pásu, kteríý se prostrčí kovovým
  poutkem na rubu spony, je soukenná zápinka
  s dírkou, která se zapíná na knoflíčky, našité
  na rub pásu.
     Spona je lisována z tombakového plechu,
  znak je postříbřený, ostatek spony u pásu pro
  generály a důstojníky je pozlacený, pro rot-
  mistry hnědě mořený. Listová ozdoba spony
  je prolamovaná, malý státní znak je plný.
  Spona je podložena stuhou.
     Vycházkový pás nosí se jen na vycház-
  kové bluze, na plášti nikoliv.
     Generálové zbraní nosí na límci bluzy,
  pláště (pláštěnky) mimo límcový odznak ještě
  a výložkách vyšívanou zlatou lipovou ratolest
  (obr. 4).
     Generálové zbraní i služeb nosí na širokých
  a na úzkých kalhotách po obou stranách tmavo-
  hnědé lemovky pásy z tmavohnědého výlož-
  kového sukna, 4 cm široké, vzdálené 3 mm od
  lemovky.

491    
 

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4
     Diplomovaní důstojníci generálního štábu, kteří jsou službou přikázáni na syste-
  misovaná místa pro důstojníky generálního štábu, nosí šňůry. Tyto šňůry jsou
  hedvábné, 4 mm tlusté, barvy khaki; skládají se se ze dvou pletených šňůr (z nichž
  jedna je asi 30 cm, druhá asi 57 cm dlouhá), ze smyčky náprsní a ze smyčky
  pažní. Na koncích pletených šňůr jsou dva postříbřené závěsy (obr. 5).
     Způsob nošení. Pažní smyčka se navlékne na pravé rameno, položí se pod
  ramenní pásku a zapne se na knoflík; dlouhá pletená šňůra se podsune pod pravé
  rameno a zapne se spolu s kratší pletenou šňůrou na prvý knoflík bluzy nebo
  na prvý pravý knoflík pláště.
     Šňůry pro důstojníky generálního štábu se nosí na bluze. Na plášti jen při
  okázalých voj. slavnostech.

    492
 

Obr. 5
     Pobočníci náčelníka hlavního štábu, pod-
  náčelníka a I. zástupce náčelníka hl. štábu,
  přednosty presidia a přednostů odborů MNO.,
  jakož i zemských velitelů nosí šňůry pro po-
  bočníky podle Věst. věc. 1922, č. 22 čl. 150,
  avšak barvy khaki.
     Vycházkový stejnokroj se nosí na vy-
  cházku a při všech representačních příleži-
  tostech, pokud pro některý případ nebude
  jinak nařízeno.
     Nositi vycházkovou bluzu a čepici (dono-
  šovati je) při cvičeních a službě kancelářské
  mohou povoliti příslušní velitelé,
     Vojenští gážisté dají si upraviti vycház-
  kový stejnokroj z jednorázové mimořádné pod-
  pory, která jim byla vyplacena podle výnosu
  čj. 31.472 pres. šef. dův. z r. 1924 nejdéle do
  31/5 1925.
     Poznamenejte ve služeb. předpisu H-IV-1.
Čj, 16.016/40. odděl z 16/12 1924.
 
[Sešity oprav roč. IV (1923?), čís. 8, kup. 35]
 
 
10.
 Oprava a doplněk Věstníku věc. 1924, č. 74. 
      V čl. 777 na str. 490 škrtnete v 7. řádku 
  »stříbrná páska 1 cm široká« a napište »stří-
  brný pásek 1 cm široký«; dále na str. 490 škrt-
  něte v tabulce v poslední vodorovné a v třetí
  kolmé rubrice »14·4«, ve čtvrté »28·8« a napište 
  ve třetí »16·4« a ve čtvrté »32·8«.
     V čl. 778 na str. 490 doplňte první odstavec
  větou: »Knoflíčky jsou na čepici pro generály
  zlacené, pro ostatní gážisty postříbřené«.
     Čj. 162/40. odděl. z 7/1 1925.
 
 
     1) V H-IV-1b škrtněte na konci předpisu
  v kuponu 39 ze »Sešitů oprav« IV, čís. 8
  (zvláštní vydání roč. III) celé vyobrazení 4;
     v témž kuponu škrtněte v řádku 15 a 14
  zdola »nosí třapec z tmavohnědé kůže (obr. 4)«
  a napište místo toho:
     »pak podle Věst. věc. 1925, č. 47, čl. 548
  (viz na str. 4 kupon 9 ze »Sešitů oprav« IV,
  čís. 24)«.
     2) V kuponu 35, který je přilepen mezi
  stránkami 4 a 5 služeb. předpisu H-IV-1b,
  škrtněte v levém sloupci, v šestém odstavci,
  v posledním řádku »služeb. předpisu H-IV-1b«
  a napište místo toho:
     »Věst. věc. 1925, č. 47, čl. 548 (viz na str. 4 
  kupon 9 ze »Sešitů oprav« IV, čís, 24).«
     3) Na str. 4 služeb. předpisu H-IV-1b
  škrtněte celý tekst a nahraďte jej novým usta-
  novením, které je otištěno v tomto sešitě.
  
 
 
     V H-IV-1b škrtněte v kuponu 35 ze »Se-
  šitů oprav« IV, čís. 8, který je zalepen mezi
  stránkami 4 a 5, v levém sloupci šestý odstavec
  shora, a napište místo něho:
     »Úpravu stejnokroje rozmistrů viz ve Věst.
  věc. 1925, č, 47, čl. 548.«
  
 
 
696.
 Šnůry pro pobočníky —doplněk. 
    Připište ve Věst. věc. 1924, č. 74, čl. 778,
  na stránce 492 v levém sloupci za druhým
  řádkem shora: »přednosty presidia a před-
  nostů odborů MNO.,«.
    Čj. 1905/40. odděl. z 28/11 1925.
[Sešity oprav, roč. VIII (1925), čís. 29, kup. 18]
 
 
7.
 Čísla a ozdnaky na vycházkové bluze. 
     Vojenští gážisté nosí na vycházkové bluze
  čísla nebo límcové odznaky pozlacené.
     Poznamenejte ve služeb. předpise H-IV-1.
     Čj. 12.942/40. odděl. z 28/12 1925.
[Sešity oprav, roč. 1926, čís. 3, kup. 30]
 
 
548.
Úprava stejnokroje rotmistrů. 
     Rotmistři nosí na vycházkové čepici místo
  dosavadního koženého podbradníku 16 mm ši-
  rokou, z tmavohnědého hedvábí tkanou stužku,
  do které jsou lomeně vetkány dva 1mm ši-
  roké stříbrné proužky (obr.4).
     Státní znak odznaku na polní i vycház-
  kové čepici je postříbřený, ostatní ozdoba od-
  znaku zůstává hnědě mořená.
     Ramenní pásky na polní bluze a na plášti
  jsou ze sukna látkové barvy a jsou lemovány
  4 mm širokým proužkem výložkové barvy.
  Po střední délce pásku jest umístěn 24 mm ši-
  roký proužek výložkové barvy (obr. 1, 2, 3).
Obr. 1

Obr. 2

    320
 
 
Obr. 4
Obr. 3
     Ramenní pásky na vycházkové bluze jsou z výložkového sukna a jest na nich našita
  tkaná tmavohnědá hedvábná stuha s vetkanou stylisovanou stříbrnou nelesklou ratolestí tak,
  aby ponechávala 4 mm široký volný okraj výložkového sukna (obr. 5).
Obr. 4
      Distinkčním odznakem na polní i na vy-
  cházkové bluze a na plášti jest místo dosavad-
  ního velkého knoflíku rovnostranný osmi-
  úhelník v průměru 18 mm, ražený z tombako-
  vého plechu, postříbřený.
     Rotmistr nosí jeden, štábní rotmistr dva,
  praporčík tři distinkční odznaky, připevněné
  na ramenních páskách podle obr. 1, 2, 3, 5.
     Distinkční odznak na vycházkové i polní
  čepice jest o jednu třetinu menší než distinkční
  odznak na ramenní pásce a jest připevěn
  podle obr. 6, 7, 8.
Obr. 3

321    
 
     Obr. 7            Obr. 8
       Třapec pro rotmistry se skládá z upev-
    ňovací pásky a z žaludu (obr. 9).
    Upevňovací páska jest asi 43 cm dlouhá,
  asi 18 mm široká, z tmavohnědého hedvábí
  tkaná stužka, protkaná čtyřmi asi 1 mm širo-
  kými stříbrnými proužky. Krček žaludu je
  z nitek střídavě stříbrných a hnědých a má na
  obou stranách malý státní zak, vyšitý stří-
  brným dracounem.
    Podélné opletení žaludu se skládá ze
  šňůrek střídavě stříbrných a tmavohnědých,
  příčné pak činí šňůrka nad krčkem dvakrát,
  pod krčkem sedmkrát ovinutá. Tato šňůrka je
  zkrucována z jednoho praménku stříbrného a
  jednoho tmavohnědého.
    Rotmistři dají si upraviti stejnokroj podle 
  této úpravy z jednorázové mimořádné pod-
  pory, která jim byla vyplacena podle výnosu
  čj. 41.472 pres. šef./dův. z r. 1924 nejpozději do
  konce roku 1925.
    Třapec pro rotmistry podle Věst. věc. 1924,
  č. 74, str. 488 a označení hodnosti pro rotmistry
  podle služeb. předpisu H-IV-1b, str. 4 se zru-
  šují.
    Gážisté, kteří si již zaopatřili třapce podle
  citovaného Věstníku, mohou je donošovati do
  konce roku 1929; dosavadní označení hodnosti
  se donošuje do 31. prosince 1925.
    Posádková velitelství dbají toho, aby byly
  nošeny jen předepsané součásti oděvu.
    Poznamenejte ve služeb. předpise H-IV-1b
  a ve Věst. věc. 1924, č. 74, čl. 776 a 778.
Obr. 7
    
Čj. 1311/40. odděl. dův. z 15/9 1925.
[(Sešity oprav roč. IV (1925), čís. 24, kup. 9]]
[(Sešity oprav roč. IV (1925), čís. 24, kup. 9 - pokračování]]
    pro štábního kapitána: 1 čtvereček,
     "  majora:        2 čtverečky,
     "  podplukovníka:   3    "
     "  plukovníka:     4   "
    pro generála: 1 hvězdu.
    Veškeré distinkční odznaky jsou z tombakového plechu ražené a postříbřené (hvězdy
  pozlacené) a ku připevnění drátky opatřené.
      Pro rotmistry stálé služby, důstojnické čekatele*), důstojníky a generály jsou ramenní
  pásky lemovány suknem příslušné barvy výložků; mimo to u štábních důstojníků jsou le-
  movány stříbrným, pro generály zlatým, tři milimetry širokým olemováním (sútaškou).
      Zavedením nové distinkce ruší se nošení dvojí distinkce legionářů v činné službě. Le-
  gionáři nosí napříště kromě předepsané zde distinkce ještě pásky příslušné barvy výložků
  k označení služebních roků ztrávených v legii a to na pravém rukávě bluzy a pláště do
  prostřed záloktí do úhlu přišité.

       *) Důstojnickým čekatelem stává se aspirant záložního důstojníka teprve
                             po úspěšné zkoušce.
 
5
 
 
318.
 Distinkce pro generálního inspektora čs. vojsk. 
     Generální inspektor čs.vojsk nosí sou-
  částky stejnokroje. jak jsou předepsány pro
  důstojníky služebním předpisem Ho—1 »Pře-
  měny stejnokroje«; nosí čepici se zlatým od-
  znakem, bez distinkcí a s šarlatově červenou
  lemovkou, ramenní pásky na bluze a plášti
  z šarlatově červeného sukna, olemované zla-
  tou, 3 mm tlustou sutaškou, s vyšitými třemi
  lipovými listy s plody, límec bluzy a pláště
  (pláštěnky) bez výložků, široké kalhoty s šar- 
  latově červenou lemovkou.
     Poznamenejze ve služ. předpise Ho—1
  »Přeměny stejnokroje«.
Čj. 117.609/62.655/41. odděl. ze dne 4/7 1923.
 
 
Kupon 1 (5. doplněk k H-VI-4a).
 Výnos MNO. čj. 25.635-V./2. odděl. z 27/4 1932. 

Označování hodnosti na leteckém obleku (kombiné).
      Hodnost voj. výkonných letců — gážistů i mužstva — se označuje na leteckém     
  obleku (kombiné) na ramenních páskách způsobem předepsaným VV. 1930, čís. 10, čl. 93 
  pro bluzu.
      Ramenní pásky jsou z téže látky jako kombiné, a protože je nelze všít jako u bluzy   
  (rukáv je střihu kimono), jsou na straně směrem k rukávu založeny a po celém obvodu    
  u ramena kombiné našity.
      Na koženém leteckém plášti se označuje hodnost stejným způsobem jako na plášti   
  soukenném.
      Tímto výnosem se zrušuje výnos MNO. čj. 16.539/let. z. 1925.
 
 
Kupon 1 (10. doplněk k H-VI-4a).
 Výnos MNO. čj. 27144-V./2. odděl. z 13/6 1933. 
 

Označování hodnosti na leteckém obleku (kombiné).
      Vojenští výkonní letci označují hodnost na leteckém obleku (kombimé) distinkcí připevněnou 
  vodorovně na pravé straně prsou ve výši podpaždí, 6 cm od středu prsou.
      Distinkce odpovídají velikostí a způsobem připevnění distinkcím užívaným na polní čepici
  a jsou připevněny na 2 cm široké podložce z výložkového sukna.
      Žáci oddílu leteckého dorostu nenosí na leteckém obleku (kombiné) označení, které je jinak
  pro ně předepsáno.
 
 
Kupon 1 (18. doplněk k H-VI-4a).
Označení hodnosti na leteckém oděvu (kombiné), na pracovním oděvu
a na kožených kazajkách.
     Výkonní letci a příslušníci jednotek útočné vozby označují hodnost na leteckém a pra-
  covním oděvu a na kožených kazajkách distinkcí připevněnou vodorovně na pravé straně
  prsou ve výši podpaždí, 6 cm od středu prsou.
 
 Čepice polní. 
      Čepice polní je zhotovena ze sukna stejnokrojového, skládá se
  hlavně z dýnka, ze dvou dílů postranních a ze zátylníků a jest opa-
  třena podšívkou. Na vnitřní spodní části čepice jest přišito kožené
  potítko.
      Na levé straně zátylníku vpředu, u dolejšího okraje, jest při-
  pevněn malý státní znak z tombakového plechu ražený a to pro
  mužstvo a rotmistry bronzově mořený, pro důstojníky postříbřený
  a pro generály pozlacený.
      Za znakem jest umístěna distinkce a to u mužstva a rotmistrů
  v přirozené velikosti u důstojníků pak ve 2/3 předepsané velikosti
  distinkcí náramenních.
      Knoflíčky k označení služebních let u rotmistrů se na čepici ne-
  umísťují.
      Čepice tato jest předepsána pro mužstvo i důstojníky v poli a
  při cvičení v řadách. Nositi polní čepici při vykonávání jiné služby,
  neb na vycházku jest sice dovoleno, nikoli však předepsáno.
   
 
567.
 Zkoušení polní čepice se štítkem. 
 
     K požadavkům útvarů na zavedení polní
  čepice se štítkem přiděluje MNO. z voj. oděv-
  ního skladu 1 v Brně do mírových zásob bez
  odpisu oděvních jednotek po 50 polních če-
  picích se štítkem pěšímu pluku 1, 2, 5, 9, 12,
  13, 16, 26, 31, 32, 34, 35, 36, 41 a 43., hrani-
  čářskému praporu 6 a 10, horskému praporu 4,
  5 a 10, leteckému pluku 1 a 3, jezdeckému
  pluku 1, 3, 7, 9 a 10, dělostřeleckému pluku 4.
  7, 12 a 110, automobilnímu praporu 1 a 2, vo-
  zatajskému praporu 1, 3, 4 a 5, ženijnímu
  pluku 1 a 3 a telegrafnímu praporu 4.
     Čepice, které se tímto výnosem přidělují
  útvarům k vyzkoušení, liší se od polní čepice
  dosavadního tvaru (obr. 1 a 2) tím, že mají
  tuhý látkový štítek a že nátylník je vpředu
  spjat knoflíkem (obr. 3 a 4).
     Do vyzkoušení se přidělují dvojí čepice
  se štítkem. První druh má štítek z tuhé le-
  penky a nátylník je spjat malým žlutým stejno-
  krojovým knoflíkem; druhý má štítek z kli-
  ženého plátna a nátylník je spjat malým kostě-
  ným knoflíkem bez iniciálky ČS. Štítky obojích
  čepic jsou potaženy látkou.
     Voj. oděvní sklad vydá od každého druhu
  čepic se štítkem stejný díl.
     Útvary vyzkoušejí přidělené čepice podle
  § 78 sl. předp. H-VI-1 a o výsledku zkoušení
  předloží do 15/12 1928 služebním postupem
  MNO. zprávu.
     Polní čepice se štítkem nutno posuzovati
  také po stránce estetické. Proto nechť je po-
  dělené mužstvo nosí také na vycházku.

    350
Čj. 28.126-V./2. odděl. z 26/6 1928.
 
 
7.
 Připevnění odznaku a distinkcí na polní čepici. 
     Polní čepice (sl. předp. H-VI-1. příl. 1, běž.
  čís. 1), vyráběná podle popisu z roku 1922, má

    10
  nátylník vpředu vystřižený, aby odznak a di-
  stinkce mohly býti připevněny na levé straně
  čepice (viz VV. 1928, čís. 43, čl. 567, obr. 1 a 2).
     Čepice starších ročníků mají nátylník
  vpředu vysoký, sahající k hornímu okraji če-
  pice. U těchto čepic se nosí odznak a distinkce
  na nátylníku.
     Čj. 53.674-V./2. odděl. z 27/12 1929.
 
 
Kupon 1 (2. doplněk k H-VI-4a).
Výnos MNO. čj. 21843-V./2. odděl. z 30/5 1931.
Legionářská označení na stejnokroji.
       Pro vnější (distinkční) označení legionářské doby rukávovými pružky béře mini-
  sterstvo národní obrany za základ tradiční úpravu platnou v čs. vojsku na Rusi a nařizuje:
       Služebními lety ztrávenými v legii a označovanými podle sl. předp. H-VI-4a sou-
  kennými proužky výložkové barvy na pravém rukávě služebního stejnokroje jsou míněna
  léta služby v čs. legionářské (revoluční, zahraniční) armádě podle § 2 zákona čís. 462/1919
  Sb. z. a  n. Počet řečených proužků závisí na tom, ve kterém roce bývalý dobrovolník sku-
  tečně nastoupil do služby v čs. zahraničním vojsku.
       Legionář — nehledíc k tomu, zda ruský, francouzský, italský nebo jiný — který
  nastoupil do služby v čs. zahraniční armádě v r. 1914, nosí nyní 6 rukávových proužků,
  ten, který nastoupil v r. 1915, nosí 5 rukávových proužků, ten, který nastoupil v r. 1916,
  nosí 4 rukávové proužky, ten, který nastoupil v r. 1917, nosí 3 rukávové proužky a ten,
  který nastoupil v r. 1918, nosí 2 rukávové proužky.
 
 
Čepice vycházková
  Jest zhotovena ze stejnokrojového sukna neb z česané příze barvy stejnokrojové.
     Spodní část čepice jest ztužena lepenkovou vložkou. Po stranách čepice jest přišito po
  jednom knoflíku, na kterém jest zapjat kožený dvojitý podbradek.
     Na tuhou přední část čepice jest připevněn státní znak z tombakového plech ražený
  a to pro mužstvo a rotmistry bronzově mořený, pro důstojníky stříbřený a pro generály
  zlacený.
     Štítek jest z téže látky jako čepice.
     Mezi ztuženou spodní a mezi vrchní částí jest u čepic pro generály, důstojníky,
  důstojnické čekatele, rotmistry stálé služby a posluchaře důstojnických škol všita 3 mm široká
  lemovka barvy výložkové. Po obou stranách ztužené části čepice jsou příslušné distinkce a
  to u mužstva, rotmistrů a generálů v přirozené velikosti, u ostatních pak ve ¾ předepsané
  velikosti distinkcí náramenních.
     Čepici vycházkovou opatří si ty vojenské osoby (gážisté), které jsou povinny výstroj
  na své útraty si zaopatřiti. Až do té doby, nežli bude možno vycházkovou čepici všemu mužstvu
  voj. správou zaopatřiti, dovoluje se nošení vycházkové čepice mužstvu na vlastní útraty.
     Žáci škol pro výchovu důstojníků v záloze nosí lemovku na čepici vyjímaje ty, kteří jsou 
  uvedeni v 3. a 4. odstavci čl. 471, část. 67 Věstníku věc. z r. 1922.
 
Bluza důstojnická,
  zhotovená z jemného sukna neb z česané příze barvy stejnokrojové, jest střižena v takové
  délce, aby při napjaté ruce dosahovala do středu dlaně. Bluza skládá se hlavně ze dvou
  přednic, dvojdílného zadku, dvou rukávů, dvou kapes náprsních, dvou kapes bočních a pře-
  loženého límce. Na vrch přišité kapsy náprsní jsou uprostřed opatřeny přehyby; kapsy
6
 
 
422.
 Lemovka na čepici pro frekventanty škol pro 
    výchovu důstojníků v záloze. 
     Žáci škol pro výchovu důstojníků v záloze
  nosí lemovku na čepici vyjímaje ty, kteří jsou
  uvedeni v 3. a 4. odstavci čl. 471, část. 67 Věst-
  níku věc. z r. 1922.
     Poznamenejte ve služebním předpise Ho—1.
     Čj. 124.482/63.455/41. odděl. ze dne 11/9 1923.
[Sešity oprav, roč. III (1923), čís. 1, kup. 30]
 
 
541.
 Lemovka na čepici pro frekventanty škol 
    pro záložní důstojníky. 
     Frekventanti škol záložních důstojníků nosí
  na čepici lemovku barvy výložek.
     Límcový odznak pro posluchače škol jim ne-
  náleží.
     Čj. 51.690 Pres. voj. ze dne 16./11. 1921.
 
 
 
558.
 Distinkce žáků škol pro záložní důstojníky. 
     Frekventanti škol pro záložní důstojníky,
  kteří ve zkoušce teoretické neobstáli a byli z dal-
  šího výcviku vyloučeni, nemají práva nositi distinkce
  žáků škol pro zál. důstojníky (stříbrný proužek).
    Frekventantům býv. rakouských škol pro vý-
  chovu záložních důstojníků, kteří čs. školy pro
  výchovu záložních důstojníků s úspěchem neabsol-
  vovali, nenáleží nošení zvláštních odznaků
    Frekventanti škol pro záložní důstojníky nosí
  na čepici lemovku barvy výložků, límcový odznak
  pro posluchače škol jim nenáleží.

        S t e j n o k r o j  p r o  i n v a l i d y.
    Pro invalidy v místním zaopatření jest přede-
  psán stejnokroj jako pro čs. vojsko s ponecháním
  barvy výložků zbraně, k níž invalida dříve náležel.

        S t e j n o k r o j  z  b í l é  l á t k y.
    Stejnokroje z bílé látky jsou pro příslušníky
  čs. vojska nepřípustny.
    Tímto se ruší výnos ministerstva nár. obrany
  čj. 30.812 pres. voj. z 19./7. 1920.
    Čj. 581.479 oděv. ze dne 25./11. 1921.
 
 
110.
 Stejnokroj pro invalidy v místním zaopatření 
    vojenské invalidovny. 
     Pro invalidy (gážisty a mužstvo) v místním
  zaopatření vojenské invalidovny zavádí MNO.
  stejnokroj barvy štikově šedé khaki, který se skládá
  z čepice, bluzy, širokých kalhot bez lemovky
  a z pláště.
     Čepice se skládá z postranního dílu, z dýn-
  ka, z koženého, černě lakovaného a 5 cm ši-
  rokého štítku a z dvojitého, černě lakovaného
  a 1½ cm širokého podbradníku, zapatého po
  obou stranách čepice na dva malé stejnokro-
  jové knoflíky.
     Čepice jest vpředu 7, vzadu 8 cm vysoká,
  plátnem podšitá a má uvnitř na okraji kožené
  potítko. Na ztuženém okraji vpředu jest při-
  pevněn státní znak.
     Tvar státního znaku a distinkcí na čepici
  pro invalidy je týž jako na vycházkové čepici,
  stanovené služebním předpisem Ho—1.
     Tvar bluzy, pláště, širokých kalhot a
  distinkcí jest obsažen v služebním předpise
  Ho—1.
     Výložky jsou z černého sukna
     Invalidé, gážisté i mužstvo, mohou donášeti
  součástky stejnokroje starých tvarů až do od-
  volání.
     Poznamenejte v služebním předpise Ho—1.
     Čj. 606.169/41. odděl. z r. 1922, ze dne
  3/3 1923.
     Součástky oděvu barvy štikově šedé se
  donošují do vyčerpání zásob.

(VV. čl. 110/1923.)
[Sešity oprav roč. II (1923), čís. 7, kup. 23]
 
 
109.
 VV., doplnění, změny a opravy. 

.
.
.
 
Čl. 110/1923.
(Stejnokroj pro invalidy.)
     Na str. 89, v levém sl., v 3. ř. sh. škrtněte
  »štikově šedé« a napište »khaki«.
     Jako pokračování čl. vsuňte kupon 159.
     Čj. 9090-V./2. odděl. z 18/3 1935.
                      .
                      .
                      .
 
 
Kupon 4 (15. doplněk k H-VI-4a).
Umístění odznaku a distinkce na polní čepici.
      Na polní čepici se upevňuje odznak a distinkce na levém postranním dílu čepice,
  vpředu podle předp. H-VI-4a kupon1, 6. doplněk, obr.7.
      Polní čepice staršího vzoru, s nevykrojeným vpředu nátylníkem, se donošují s od-
  znakem a distinkcemi na levé straně nátylníku vpředu.
 
 
Kupon 1 (16. doplněk k H-VI-4a).
Výnos MNO. čj. 36890-V./2. odděl. z 22/11 1935.
Přílba vz. 32, popis, způsob nošení a udržování.
      A. Popis. Přílba vz. 32 (obr. 1) se skládá z těla přílby, z polštářků a z podbradníku.
      Tělo přílby je lisováno z pancéřového, 1 mm tlustého plechu, je vně a uvnitř pís-
  kováním zdrsněno a natřeno nelesklou barvou khaki.
      Na vnitřní stěnu přílby jsou připevněny polštářky a podbradník.
      Polštářík (obr. 2, a) se skládá z podšívky, přikrojené ze skopovice nebo z teletiny
  tříslem anebo chromem činěné a z kapsičky. Jeden konec podšívky vybíhá ve dva za-
  oblené jazýčky, v kterých jsou dvě dírky vyztužené černě lakovanými kovovými krouž-
  ky, jimiž je provlečen řemínek. Pod kroužky je druhý pár dírek, kterými je provlečena
  tkanice příklopu kapsičky.
      Na rub podšívky je našita kapsička z lněného plátna, vybíhající na volném konci
  v příklop, na němž je našita tkanice (obr. 3, m).
      Kapsička je naplněna koňskými žíněni (7—8 g).
      Do jedné užší strany kapsičky je zabalena přídržka (obr. 2, b) a společně s polštář-
  kem je připevněna k přílbě závlačkou (obr. 2, c). Pod závlačkou je železná podložka
  (obr. 2, d).
      Podbradník se skládá ze zápinky f (obr. 2) a ze zápřezku g (obr. 2), přikro-
  jených z lehké přírodní polomaštěné kraviny. Zápinka je uprostřed rozšířena a má po-
  dlouhlý otvor. Na jednom konci je 6 podlouhlých dírek, na druhém konci je 7 kulatých
  dírek. Zápřezek má na jednom konci černě lakovanou železnou přezku s válečkem, prů-
  vlečku a podložku; na druhém konci jsou dvě podlouhlé dírky.
      Po stranách spodní stěny přílby jsou přinýtovany kovové držáky s poutky i, h
  (obr. 2) tak, že je lze otáčet. Na držáky je dvojitými knoflíky k (obr. 2), zapjat podbradník
  (vpravo zápinka f, vlevo zápřezek g).
      Závlačka, držák, poutko, dvojitý knoflík a nýtová podložka jsou železné a natřené
  barvou khaki.
      Řemínek (obr. 3, e) je z jadrné teletiny, je 70 cm dlouhý, 6 mm široký a je provlék-
  nut jednotlivými jazýčky podšívky vždy shora.
      Přílby se vyrábějí ve dvou velikostech. Příloha Přílba 1. velikosti je 147 mm vysoká,
  236 mm široká, 276 mm dlouhá a váží 1080—1180 g; přílba 2. velikosti je 152 mm vysoká,
  246 mm široká, 288 mm dlouhá a váží 1140—1250 g.
      B. Způsob nošení. Aby přílba na hlavě dobře seděla, musíme její vnitřek přizpůso-
  bit tvaru lebky. Toho dosáhneme jednak úpravou polštářků (výplně), jednak stažením nebo
  uvolněním řemínku spojujícího jazýčky podušek.
      Polštářky musí být naplněny tak, aby mezi stěnou přílby a hlavou byla mezera asi
  15 mm. Tato mezera je nutná proto, aby při zásahu nezranila deformovaná stěna přílby
  hlavu. Mimoto je usnadněno větrání pod přílbou, a to prouděním vzduchu mezi polštářky.
      Přílba je dobře nasazena, je-li její okraj téměř vodorovný a sahá-li do úrovně hor-
  ních víček očí.
      O správném přizpůsobení vydaných přílb se přesvědčí výkonný rotmistr po něko-
  likerém jich nošení. Zjistí-li, že některá přílba je velká nebo že dobře na hlavě nesedí, za-
  řídí úpravu polštářků buď docpáním nebo ubráním žíní.
      Žíně, které při úpravě polštářků bylo nutno ubrat, se uschovají pro pozdější po-
  třebu.
      Aby žíně z polštářků nevypadávaly, zahradíme otvor kapsičky příklopkou, kterou
  zasuneme do kapsičky a tkanicí zavážeme.
      Za mrazu nadsazujeme přílbu na polní čepici, při čemž chráníme uši před omrznutím
  staženým nátylníkem řepice.
      Podbradník se nosí zpravidla přes bradu (obr. 4); při nasazené plynové masce
  pod bradou (obr. 5).
      C. Udržování. Přílby udržujeme stále v dobrém stavu. Nátěr musí zůstat stále ne-
  lesklý, a proto nesmí být přílba natírána olejem anebo lakem.
      Leskne-li se povrch přílby proto, že je znečištěn mastnotou nebo ohmatáním, omy-
  jeme přílbu vlhkým hadříken a pak ji osušíme.


Obr. 1

Obr. 3

Obr. 2
 
 
 Obr. 5
 
 

 
 
  Obr. 4
 
 
 
7
 
 
181.
 Bluza — nový tvar. 
      Bluza jest zhotovena z vlněné látky barvy
   khaki a skládá se ze dvou přednic, zadku, dvou
   rukávů, límce, dvou náprsních a dvou spodních
   kapes.
      Pravá přednice jest uvnitř na předním okraji
   podšita plátěnou, 8·5 cm širokou podsádkou.
      Na pravé přednici jest 6 zinkových, černě
  lakovaných knoflíků, horní jest vzdálen 6 cm
  od horního a 7 cm od předního okraje, spodní
  6 cm od předního i spodního okraje, ostatní
  knoflíky jsou přišity ve stejných od sebe vzdále-
  nostech.
      Na vnitřní okraj levé přednice jest našita
  4·5 cm široká a plátnem podšitá lišta se šesti
  obšitými dírkami.
      Přednice mají po jedné náprsní kapse sou-
  kenné a po jedné boční plátěné; otvory kapes
  kryjí patky.
      Náprsní kapsa zapíná se na knoflík, přišitý
  na přednici.
      Rukávy mají dva švy.
      Na každém rameni jest ramenní páska zapjatá 
  na malý knoflík.
      Límec jest dvojitý, stojatý, skládá se z vrch-
  ního a spodního dílu a zapíná se na dva háčky.
     Přesné rozměry bluzy obsahuje popis, schvá-
  lený výnosem ministerstva národní obrany čj.
  550.515 oděv.
     Pro rozměry pásků ramenních, výložků,
  umístění distinkcí, čísel a různých odznaků jest
  rozhodující služební předpis Ho — 1.
     Bluzu nosí všichni příslušníci čs. branné
  moci.
     Bluza důstojnická, předepsaná služebním před-
  pisem Ho — 1, se tímto výnosem zrušuje; gážisté
  ji donošují až do odvolání, při pořizování nové
  bluzy buď tato zhotovena podle uvedeného tvaru.
     Bluza pro gážisty může býti z česané příze,
  i s podšívkou khaki nebo šedou, a místo zinkových
   knoflíků možno upotřebiti i kostěných.

 
165    
 
     Poznamenati ve služebním předpise Ho—1.
      Čj. 598 714 oděv. ze dne 27./4. 1922."
[Sešity oprav roč. I (1922), čís. ??, kup. 37]
 
 
381.
 Bluza — nový tvar. 
     Bluza, jejíž nový tvar byl popsán ve Věst.
  věc. V, č. 25, čl. 181, str. 164, jest předepsána
  pro mužstvo; pro gážisty jen v poli.
     V míru — jak ve službě, tak i mimo službu
  — nosí gážisté bluzu důstojnickou podle služeb-
  ního předpisu Ho — 1, která tímto výnosem zů-
  stává v platnosti.
     Poznamenejte u uvedeného výnosu.
     Čj. 603.730 oděv. ze dne 13/10 1922.
 
[Sešity oprav roč. I (1922), čís. ??, kup. 9]
 
 
472.
 Nový tvar bluzy. 
     Výnos čj. 603.730 oděv. ze dne 13/10 1022,
  uveřejněný ve Věstníku věc. V., č. 55, čl. 381,
  str. 306, doplňte touto větou:

     Gážisté, kteří si již dali ušíti bluzu podle
  výnosu čj. 598.714 oděv. ze dne 27/4 1922 (viz
  Věstník věc. V., č. 25, čl. 181, str.164), mohou
  ji nositi na vycházku do 31/12 1923; pak již jen
  ve službě.
     Čj. 604645/41. odděl. ze dne 19/12 1922.
[Sešity oprav roč. I (1922), čís. ??, kup. 17]
 
 
529.
 Vycházková bluza pro mužstvo. 
     MNO. povoluje nositi mimo službu bluzu
  podle vyobrazení a popisu na str. 7 sl. předp.
  H-IV-1b žákům školy pro výchovu důstojníků
  v záloze a déle sloužícím, kteří si ji opatří
  z vlastních peněz.
     Ramenní pásky jako u polní bluzy.Knoflí-
  ky, čísla a límcové odznaky jsou hnědě moře-
  né.
     Čj. 36.439-V./2. odděl. z 1/10 1927.
[Sešity oprav 1927, čís. 20, kup. 26]
 
 
30.
 Vycházková bluza pro mužstvo — doplněk. 
     Ve VV. 1927, čís. 52, čl. 529 doplňte výnos
  čj. 36.439-V./2. odděl. z 1/10 1927 větou:
     »Knoflíky, čísla a límcové odznaky jsou
  hnědě mořené.«
     Čj. 57.431-V./2. odděl. z r. 1927 z 4/1 1928.
[Opravy 1928, čís. 1, kup. 24]
 
 
445.
 VV., doplnění, změny a opravy. 

.
.
.
 
VV. 1926, čís. 61, čl. 603.
VV. 1927, čís. 38, čl.366.
(Nošení stejnokroje.)

VVV. 1927, čís. 52, čl. 529.
(Vycházková bluza pro mužstvo.)
VV. 1929, čís. 44, čl. 589.
(Pláštěnka, způsob nošení.)
VV. 1929, čís. 53, čl. 699.
(Vycházkový stejnokroj pro mužstvo.)
VV. 1931, čís. 33, čl. 300.
(Úprava vycházkového stejnokroje pro déle sloužící.)
     Škrtněte celé články a napište »Viz Sm 55«.
     Čj. 10.373-hl. št./3. odděl. z 12/10 1931.
                      .
                      .
                      .
  boční jsou měchovitého tvaru. Otvory obou párů kapes jsou kryty patkami, které se na malý
  knoflík zapínají. Na pravé přednici je sedm velkých knoflíků, na levé sedm obšitých dírek.
     Naproti ramenním páskům na límci umísťují se čísla neb límcové odznaky. (Viz „límcové
  odznaky“ str. 16.)
     Na každém rameni jest mezi rukáv a přednici všita ramenní páska, která se zapíná na
  malý knoflík. Na ramenní pásky připevňují se distinkce.
     Límec zapíná se na dva háčky a jest 5.5 cm vysoký.
     Ve vzdálenosti 10 cm od ústí jest rukáv přeložen a prošit.
     Zadek bluzy jest opatřen rozparkem 30 cm dlouhým.
     Na koncích límce jsou přišity soukenné výložky.

     Tvar výložků pro všechny osoby vojenské, mimo generály jest tento:

     Tvar výložků pro generály „zbraní“:
     Výložky pro generály „služeb“ jsou týchž rozměrů i téže barvy jak u generálů zbraní,
  výstřih však není obloukový, nýbrž tvoří pravý úhel.
     Štábní důstojníci, jimž je svěřeno vyšší velitelství (brigády, divise), a přednostové odborů
  ministerstva Národní obrany nosí tvar výložků jako generálové, barvy příslušné zbraně
  (sboru).

 
8
 
 
Knoflík.
  skládá se z vrchního a spodního dílu a ouška.
  Vršek knoflíku jest zhotoven z 0.25 mm silného
  mosazného, ocelově šedě mořeného plechu, jest
  spojen s 2 mm vysokým okrajem se spodkem.
  Spodek jest pak z plechu 0.3 mm silného ocelového
  (měkká ocel), poniklovaného. Ouško jest z 1½ mm
  silného mosazného měkkého drátu. Vršek knoflíku
  nese iniciálu Č. S. Průměr knoflíku velkého jest
  21 mm Průměr knoflíku malého jest 15 mm.
Čísla.
  pro důstojníky, rotmistry a mužstvo jsu z tombakového plechu ražená, hnědě mořená
  a umísťují se na límci naproti ramenním páskám.
 
 
Jezdecké kalhoty
důstojnické.
  zhotoveny jsou z látky barvy stejnokrojové, sklá-
  dají se ze dvou předních a dvou zadních dílů a
  jsou v pase podšity. Od pasu až ke kolenům jsou
  nohavice široké, od kolen dolů přiléhají těsně
  k lýtkům.
   Na dolejším konci každé nohavice jest asi 20 cm
  dlouhý rozparek, který jest k zapínání opatřen
  třemi knoflíky a třemi dírkami.
   Ústí nohavice jsou lemované.
   V hořejčí části přednic jsou umístěny kapsy.
   K úzkým kalhotám nosí důstojníci pěchoty ka-
  maše s přírodní hnědé kůže, neb vysoké boty,
  důstojníci jezdectva nosí vysoké boty.


9
 
 
61.
 Systemisace jezdeckých kalhot. 
     Po skončení praktických zkoušek systemi-
  suje MNO. vzor jezdeckých kalhot podle při-
  loženého obrázku.
     Jezdecké kalhoty systemisuje MNO. pro
  mužstvo jezdeckých pluků, polního dělostře-
  lectva s koňským potahem, vozatajstva a
                        to mužstvo ostat-
  ních zbraní. pro něž jest předepsán jezdecký
  kůň.
     Tento vzor jezdeckých kalhot liší se od
  dosavadních soukenných kalhot a kalhot pro
  pěší střihem a tím, že jezdecké kalhoty mají
  na lýtkových dílech podpinky.

     Jezdecké kalhoty budou dodány do voj.
  oděvního skladu 1 v Brně nejpozději do konce
  září 1926.
     Stran využití soukenných kalhot u jez-
  dectva, dělostřelectva a vozatajstva, jakož
  i přídělu jezdeckých kalhot těmto útvarům na
  nerealisovaný příděl z voj. oděvního skladu 1
  v Brně na preliminář 1925 a na preliminář 1926
  upozorňuje MNO. na výnos čj. 12.455/40. odděl.
  z r. 1925, který dostaly všechny intendance.
     Čj. 12.653/40. odděl. z r. 1925 z 27/1 1926.
[Sešity oprav 1926, čís. 4, kup. 13]
 
 
288.
Systemisace jezdeckých kalhot. 
     Ve VV. 1926, čís. 6, čl. 61 vsuňte v druhém
  odstavci, třetím řádku mezi spojku »a « a slovo
  »ostatních« slova »to mužstvo«.
     Dále MNO. poznamenává, že jezdecké kal-
  hoty jsou systemisovány pro  v š e ch n o  muž-
  stvo (dělostřelce, jízdní, koňáky, atd.) polního
  dělostřelectva (lehkého, hrubého, horského),
  pokud není motorisováno.
     Čj. 2813/40. odděl. z 26/5 1926.
 
 
353.
 Červené kalhoty pro jezdectvo 
 a remontnictvo 
                                                 a vysoké černé 
boty pro gážisty. 
     Pro mužstvo a gážisty jezdectva a remontnicva syste-
  misuje MNO. červené kalhoty podle vzoru
  jezdeckých kalhot, systemisovaných ve VV.
  1926, čís. 6, čl. 61 a zhotovených z tmaně čer-
  vené vlněné látky.
     Mužstvo nosí červené kalhoty na vy-
  cházku a donošuje je při všech ostatních pří-
  ležitostech kromě v poli a při větších cvičeních.
     Gážisté nosí červené kalhoty při služeb-
  ních representačních příležitostech. Mimo službu
  mohou je nositi k vycházkovému stejnokroji. 
  vyjímaje večerní společenské příležitosti re- 
  presentačního rázu (plesy, čaje, divadla, kon-
  certy).
     Gážisté donošují červené kalhoty při všech
  ostatních příležitostech kromě v poli a při
  větších cvičeních; ve službě v řadách musí
  býti ustrojeni jako mužstvo.
     Příslušníci eskadron obrněných automobilů
  nosí k červeným kalhotám vysoké černé boty;
  osoby cyklistických eskadron nosí k červeným
  kalhotám lýtkovice barvy khaki, gážisté mohou
  k nim nositi vysoké boty.
     Ve službě v řadách musé býti ustrojeni jako
  mužstvo.
     Důstojníci gen. štábu vyšlí z jezdectva, a          
  ostatní důstojníci gen. štábu, konají-li službu            
  u jezdectva, mohou nositi červené kalhoty za           
  týchž podmínek jako gážisté jezdectva. Viz VV. čl. 93/130 
     Důstojníci konceptní vyšlí z jezdectva če-
  vené kalhoty nenosí.
     MNO. nepřidělí červené kalhoty bez odpisu
  oděvních jednotek podle sl. předp. H-VI-1,
  § 19c) jako nově zavedený druh. Preliminovati
  je bude možno, až budou hotové, což bude
  oznámeno.
     Gážisté ostatních zbraní a služeb, pro které
  je v míru systemisován jezdecký kůň, mohou
  nositi při služebních representačních příleži-
  tostech a na vycházku vysoké černé boty za
  týchž podmínek jako gážisté jezdectva.
     Čj. 10.756-V./2. odděl. z 6/5 1929.
 
 
371.
 VV., doplnění, změny a opravy. 

.
.
.
 
Čl. 353/1929.
(Červené kalhoty.)
     Škrtněte celý text 7. odst. sh. a napište
  »Viz VV. čl. 93/1930«.
Čl. 93/1930.
(Úprava stejnokroje.)

     Na str. 69, v pravém sl. škrtněte celý text
  3. a 2. odst. zd. a nahraďte jej kuponem 181.
     Čj. 35.249-V./2. odděl. z 23/10 1935.
                   .
                   .
                   .
 
 
122.
 VV., doplnění, změny a opravy. 

.
.
.
 
Čl. 353/1929.
 (Červené kalhoty pro jezdectvo a vysoké černé boty 
 pro gážisty.) 
     V 1. a 3. ř. sh. za »jezdectvo« vsuňte
  »a remontnictvo«
     Čj. 9316-V./2. odděl. z 2/4 1936.
                   .
                   .
                   .
 
 
252.
 VV., doplnění, změny a opravy. 

.
.
.
 
Čl. 25/1923.
(Služební odznaky.)
     Na str. 27 a 28 škrtněte celý text a vy-
  obrazení služebních odznaků.
                      .
                      .
                      .
Čl. 353/1929.
(Červené kalhoty.)
     V 3. odst. sh., v 3.ř. za »stejnokroji« udě-
  lejte tečku a další text tohoto odst. škrtněte.
Čl. 94/1937.
(Vycházkový stejnokroj letectva.)
     Škrtněte celý text s příslušnými vyobra-
  zeními; přílohu se vzorkem látky vložte do
  předp. H-VI-4a jako přílohu k 19. doplňku to-
  hoto předpisu.
     Čj. 20.675-V./2. odděl. z 10/6 1937.
                      .
                      .
                      .
 
 
Kalhoty důstojnické, široké
  zhotoveny jsou z jemného sukna neb z česané příze barvy stejnokrojové, skládají se ze dvou
  přednic a dvou dílů zadních a jsou v pase podšity.
     V hořejší části přednic jsou umístěny kapsy.
     V postranním švu jest od pasu až k dolejšímu ústí nohavice všita 3 mm široká lemovka
  barvy výložků.
     Gážisté, kterým je organisačně přidělen kůň, nosí u širokých kalhot, mají-li ostruhy, podpinky.
 
Pláštěnka
  zhotovena ze sukna barvy stejnokrojové neb lodenu, ze dvou přednic, zadku a límce se sklá-
  dající, jest střižena v takové délce, aby dosahovala 10 cm pod kolena.
     Přednice jsou opatřeny 35 cm dlouhými otvory.
     K zapínání jest na každé straně 5 knoflíků, na levé straně pak 5, na liště umístěných
  obšitých dírek.
     Na límci přišity jsou výložky; pod límcem připnuta jest kápě.
Důstojnický plášť
  je hotoven z jemného sukna, neb z česané příze barvy stejnokrojové, je opatřen podšívkou
  barvy pláště a šit v takových rozměrech, aby se pod ním mohla pohodlně nositi bluza a aby
  tělo od krku až do polovice lýtek bylo kryto.

 
10
 
 
721.
 Podpinky u důstojnických širokých kalhot. 
     Gážisté, kterým je organisačně přidělen
  kůň, nosí u širokých kalhot, mají-li ostruhy,
  podpinky.
     Poznamenejte ve služebním předpise Ho–1.
     Čj. 12.941/40. odděl. ze dne 2/12 1924.
[Sešity oprav roč. IV (1923), čís. 7, kup. 37]
 
 
589.
 Pláštěnka — způsob nošení. 
     Nosí-li vojenské osoby pláštěnku (viz sl.
  předp. H-VI-4a, str. 10), smějí si ji podle po-
  časí i rozepnouti.
     Čj. 22.208-V./2. odděl. z 13/8 1929.
 
 
445.
 VV., doplnění, změny a opravy. 

.
.
.
 
VV. 1926, čís. 61, čl. 603.
VV. 1927, čís. 38, čl.366.
(Nošení stejnokroje.)
VVV. 1927, čís. 52, čl. 529.
(Vycházková bluza pro mužstvo.)

VV. 1929, čís. 44, čl. 589.
(Pláštěnka, způsob nošení.)
VV. 1929, čís. 53, čl. 699.
(Vycházkový stejnokroj pro mužstvo.)
VV. 1931, čís. 33, čl. 300.
(Úprava vycházkového stejnokroje pro déle sloužící.)
     Škrtněte celé články a napište »Viz Sm 55«.
     Čj. 10.373-hl. št./3. odděl. z 12/10 1931.
                      .
                      .
                      .
 
 
123.
 Dlouhé kalhoty pro mužstvo. 
     Min. nár. obrany povoluje nositi mimo
  službu dlouhé kalhoty podle vyobrazení a po-
  pisu na str. 10 služebního předpisu Ho-1. ale bez

77    
  barevné lemovky tomu mužstvu, které si je
  opatří ze svého.
     Čj. 609.774/41. odděl. s. o. z r. 1923 ze dne
  18/2 1924.
 
 
Kupon 1 (3. doplněk k H-VI-4a).
Výnos MNO. čj. 30.059-V./2. odděl. z 2/10 1931.
Pláštěnka vz. 29.
       Ministerstvo národní obrany změnilo u pláštěnky, která je systemisována pro mírovou
  potřebu horské pěchoty, střih.
       Nová pláštěnka je poněkud delší, má průstřihy v přednicích a je opatřena kapsami.
       Dosavadní vzor pláštěnky se jmenuje „pláštěnka staršího vzoru“, nový vzor „pláštěnka
  vz. 29.“
       Zásoby pláštěnek staršího vzoru donošují útvary v původním stavu.
       Pláštěnka vz. 29 (viz vyobrazení) je zhotovena z vlněné látky na pláštěnky barvy khaki,
  skládá se ze dvou přednic, z dvoudílného zadku, kápě, límce, a ze dvou závěsných pásů.
       Na pravé přednici je pět velkých stejnokrojových knoflíků, na levé pět obšitých dírek.
  Na boční straně přednice je lištou krytý průstřih, který se zapíná na černě lakovaný zinkový
  knoflík.
       Vespod přednice je pod průstřihem kapsa.
       Kápš je našita pod límec pláštěnky a je zapjata na háček.
       Límec je přeložený. Na něm jsou výložky, čísla a límcové odznaky. Vpředu je smyčka
  k plášti a vzadu vespod věšák.
       Pod límcem a pod kápí je látková spona.
       U nasazení vrchního límce jsou dva látkové závěsné pásy, z nichž jeden má na konci
  dva zinkové černě lakované knoflíky, druhý pak dvě dírky.

 
     Plášť se skládá hlavně ze dvou přednic, zadku, dvou rukávů a přehnutého límce. Na každé
  přednici jest šest stejně od sebe vzdálených velkých knoflíků a šest dírek. Je-li plášť zapjat,
  jsou dva hořejší knoflíky od sebe na 18 cm, dolejší pak na 14 cm.
     Knoflíky jsou mosazné, ocelově-šedě mořené.
     Na každé přednici jest připevněna plátěná kapsa, na vrchní straně přednice jest otvor
  kapesní zakryt soukennou patkou. Na ústí dvojdílného rukávu jest přišit 15—17 cm široký
  přehyb.
     Důstojníci nosí na plášti a pláštěnce sametový límec barvy khaki.
     Plášť a pláštěnka se soukenným límcem mohou býti donošovány až do odvolání.
11
 
 
550.
 Sametový límec na plášti pro důstojníky. 
     Důstojníci nosí na plášti a pláštěnce sa-
  metový límec barvy khaki.
     Plášť a pláštěnka se soukenným límcem
  mohou býti donošovány až do odvolání.
     Poznamenejte ve služebním předpise Ho–1.
     Čj. 126.847/80.100/41. odděl.s. o. ze dne
  22/11 1923.
[Sešity oprav roč. III (1923), čís. 3, kup. 12]
 
 
38.
 Nepromokavý plášť a špičatá obuv. 
     Důstojníci a rotmistři mohou nositi mimo službu v řadách a mimo ty příležitosti, kdy se
  nosí šavle, nepromokavý plášť barvy khaki podle vyobrazení.
     Špičatá obuv bez nápadných okras, vyjma polobotky, je dovolena.
     Poznamenejte ve sluřebním předpise H-IV-1.
Čj. 14.132/40. odděl. z r. 1924 z 17/1 1925.
     Viz Sm 55
     Viz nová ustanovení o nepromokavém plášti v Sm 55
[Sešity oprav roč. IV (1925), čís. 9, kup. 35]
 
 
33.
 VV., doplnění, změny a opravy. 

 
VV. 1925, čís. 4, čl. 38.
(Nepromokavý plášť a špičatá obuv.)
VV. 1927, čís. 64, čl. 674.
(Nošení smutečních pásek.)
     Škrtněte celý text a napište »Viz Sm 55«.
VV. 1930, čís. 10, čl. 93.
(Úprava stejnokroje.)
     Na str. 77, v levém sl. škrtněte celý text
  1. odst. zd. a napište »Viz Sm 55«.
     Čj. 10.029-hl. št./3. odděl. z 16/1 1933.
                      .
                      .
                      .
     Zadek pláště má 50 cm dlouhý rozparek; k zapínání rozparku jsou na pravé liště
  4 malé knoflíky.
     Na zadku jsou ve výši boku přišity dvě svislé patky, 23 cm dlouhé A 4 cm široké,
  na hořejším konci mají obě patky velký knoflík, na nějž se zapíná spona, 6 cm široká a
  25 cm dlouhá.
     Na každém rameni jest mezi rukávem a přednicí všita soukenná páska ramenní, na které
  jest připevněna distinkce tak jako u bluzy. Páska zapíná se na malý knoflík.
     Na límci v celku střiženém jest na každém konci přišita soukenná výložka (střední délka
  8, 5 cm, šířka 3, 5 cm).
     Naproti ramenním páskám na límci umísťují se čísla neb límcové odznaky.
     Nositi nepromokavý (gumový) plášť, odpovídající střihem a barvou plášti soukennému     
  a opatřený distinkcemi a výložky jest důstojníkům povoleno. Tento plášť může býti opatřen     
  kápí.
       Důstojnická bluza, kalhoty dlouhé a jezdecké, plášť a pláštěnka jsou též pro rotmistry předepsány.
 
 
Bluza pro mužstvo.
  je zhotovena ze sukna barvy stejnokrojové, skládá se hlavně ze dvou přednic, zadku, dvou
  rukávů, dvou kapes náprsních, dvou kapes bočních a přeloženého límce.
     Na vrch přednice přišité soukenné kapsy náprsní jsou opatřeny uprostřed přehybem;
  boční kapsy plátěné jsou přišity na rub přednice. Otvory kapes jsou kryty patkami, které
  se zapínají na malý knoflík.
     Na pravé přednici jest pět velkých knoflíků, na levé pak pět obšitých dírek; kraje
  přednic jsou podšívkou podloženy.
     O rozměrech pásků ramenních, výložků, čísel jest směrodatný předpis o bluze důstojnické.
     Límec jest 5.5 cm vysoký a zapíná se na dva háčky.
 
 
Vycházková bluza pro mužstvo.
      MNO. povoluje nositi mimo službu bluzu podle vyobrazení a popisu na str. 7 sl. předp.   
  H-IV-1b žákům školy pro výchovu důstojníků v záloze a déle sloužícím, kteří si ji opatří z vlast- 
  ních peněz.                                                              
     Ramenní pásky jako u polní bluzy. Knoflíky, čísla a límcové odznaky jsou hnědě mořené.   
12
 
 
 
       Vycházková bluza pro mužstvo.       
     MNO. povoluje nositi mimo službu bluzu
  podle vyobrazení a popisu na str. 7 slu-
  žebního předpisu H-VI-4a (dříve H-IV-1b) žá-
  kům školy pro výchovu důstojníků v záloze
  a déle sloužícím, kteří si ji opatří z vlastních
  peněz.
     Ramenní pásky jako u polní bluzy. Knoflí-
  ky, čísla a límcové odznaky jsou hnědě mo-
  řené
  H-VI-4a (dříve H-IV-1b), strana 12, stať »Bluza
     pro mužstvo«. 
 
 
699.
 Vycházkový stejnokroj pro mužstvo. 
     Součástky stejnokroje, které si opatřuje
  mužstvo z vlastních peněz, jest dovoleno nositi
  na vycházku, odpovídají-li střihem a barvou
  předepsanému stejnokroji. Důstojnickou bluzu
  s mořenými knoflíky smějí nositi kromě gážistů
  jen žáci voj. učilisť a déle sloužící.
     Ostatní mohou nositi vlastní bluzu jen
  podle VV. 1922, čís. 25, čl. 181, která, jak ře-
  čeno, musí odpovídati barvou stejnokroji, vy-
  dávanému voj. správou.
     Mužstvo, které si opatřilo vlastní bluzu
  podle střihu bluzy důstojnické a jiné součástky
  stejnokroje jiného barevného odstínu, může je
  donošovati na vycházku nejdéle do konce
  května 1930.
     Není dovoleno nositi na vlastní bluze
  (plášti) nevšívané ramenní pásky, podšívku
  nebo nákrčník výložkových barev.
     Velitelé dbají toho, aby mužstvo nenosilo
  vlastní součástky stejnokroje nečisté, za-
  maštěné a ošumělé.
  Čj. 32.109-V./2. odděl. z 24/9 1929.
 
 
158.
 VV., doplnění, změny a opravy. 

.
.
.
 
VV. 1929, čís. 53, čl. 699.
     V prvním odstavci škrtněte druhou větu
  a napište:
     »Důstojnickou bluzu, avšak s mořenými
  knoflíky smějí nositi žáci všech škol pro vý-
  chovu důstojníků z povolání a v záloze a déle
  sloužící.«
     Žáci škol pro důstojníky v záloze, kteří
  byli ze školy z jakýchkoli důvodů propuštěni,
  mohou donošovati vycházkovou bluzu, kterou 
  si opatřili podle VV. 1927, čís. 52, čl. 529 z vlast-
  nách peněz, až do ukončení presenční služby.
  (Kupon 4.)
     Čj. 54. 143-V./2. odděl. z r. 1929 z 25/2 1930.
                      .
                      .
                      .
 
 
445.
 VV., doplnění, změny a opravy. 

.
.
.
 
VV. 1926, čís. 61, čl. 603.
VV. 1927, čís. 38, čl.366.
(Nošení stejnokroje.)
VVV. 1927, čís. 52, čl. 529.
(Vycházková bluza pro mužstvo.)
VV. 1929, čís. 44, čl. 589.
(Pláštěnka, způsob nošení.)

VV. 1929, čís. 53, čl. 699.
(Vycházkový stejnokroj pro mužstvo.)
VV. 1931, čís. 33, čl. 300.
(Úprava vycházkového stejnokroje pro déle sloužící.)
     Škrtněte celé články a napište »Viz Sm 55«.
     Čj. 10.373-hl. št./3. odděl. z 12/10 1931.
                      .
                      .
                      .
 
 
312.
 Důstojnický pás. 
      Důstojnický pás se skládá z opasku a ná-
   prsního řemene, dvou posuvek s polokroužky 
   a dvou závěsných řemínků; pás jest z řeme-
   nářské hnědé přírodní kůže svrškové. Opasek
   jest 5 cm široký a 4 mm tlustý; ostatní řemeny
   jsou 2 cm tlusté.

263    
     Na opasku jest 7 cm vysoká a 4·5 cm široká
  mosazná přezka s dvěma jazýčky.
     V délce 50 cm od levého okraje jest na
  rub opasku nalepena slabší kůže, která jest se-
  šita s opaskem čtyřmi řadami stehů. Mezi opasek
  a slabší kůži jsou všity dva 2·5 cm široké ře-
  mínky s mosaznými polokroužky, první asi 14 cm,
  druhý asi 35 cm od levého okraje, na které jest
  dvěna mosaznými knoflíky zapiat náprsní řemen.
     Mezi přezkou a prvním úzkým řemínkem
  s polokroužkem je na opasek navlečena posuvka.
     Náprsní řemen jest 2·5 cm široký a skládá
  se ze zápinky a zápřezku s mosaznou přezkou;
  zápřezek náprsního řemene má jednu koženou
  průvlečku a jednu koženou posuvku.
     Na opasek jsou navlečeny dvě 2·5 cm široké 
  kožené posuvky s mosaznými polokroužky. Na   
  zadní posuvce jest spiat zadní závěsný řemínek   
  mosazným knoflíkem; zadní závěsný řemínek jest 
  2·5 cm široký a má mosaznou přezku, koženou   
  průvlečku a posuvku a 4 cm dlouhou ocelovou    
  karabinku.                              
     Přední závěsný řemínek jest 2·5 cm široký,   
  má mosaznou přezku s jazýčkem, dvě průvlečky  
  a 4 cm dlouhou ocelovou karabinku.           
     Na závěsné řemínky se připíná šavle.*) Ode- 
  pne-li se šavle, zapne se velký konec zadního    
  závěsného řemínku na první posuvku s polo-     
  kroužkem; je-li šavle odepiata, zůstane přední    
  závěsný řemínek na šavli.
     Při polní službě se navlékne na pás závěsník
  pro bodák; dříve však se sejmou s opasku obě    
  posuvky s polokroužky a zadní závěsný řemínek  .
     Důstojnický pás jest předepsán pro veškeré
  důstojníky, důstojnické čekatele v hodnosti rot-
  mistra a rotmistry z povolání; nosí se v poli,
  v míru pak při přehlídkách, cvičeních, při in-
  spekční a strážní službě a při příležitostech, kdy
  jest předepsáno nositi šavli, na vrchní části
  stejnokroje. Při kancelářské službě a mimo službu
  se nosí pás na bluze pod pláštěm.
     Čj. 602.860 oděv. ze dne 23./8. 1922.
 
 
962.
 Závěsník pro šavli. 
     Gážisté, pro které je podle VV. 1928, čís.
  61, čl.603 předepsáno nositi ve službě v řa-
  dách v strážní a dozorčí službě šavli, nosí ji
  místo na opasníku na závěsníku.
     Jinak se nosí šavle na opasníku.
     Nosí-li se šavle na plášri. neprostrkuje se
  kapsou.
     Gážisté jezdectva připevňují ve službě
  v řadách na koni šavli vz. 04 na sedlo.

 
654    

 
     Závěsník (viz vyobrazení) je z hnědé ře-
  menářské svrškovice. V horních rozích jsou ře-  
  mínky s karabinkou, přezkou, kroužkem, prů-
  vlečkou a s posuvkou. Na líc jazyku je našit
  řemínek s přezkou a průvlečkou, na rub pak
  zápinka. Jazyk má dole podlouhlý otvor.
     Při připevnění šavle na závěsník prostr-
  číme horní kroužek pochvy otvorem jazyku
  a zajistíme zápinkou. Řemínkem obepneme
  obústek pochvy. Závěsník se šavlí se pak při-
  pne na dva kroužky důstojnického pásu (viz
  vyobrzení).
     Kování na závěsníku je mosazné.
     Ve VV. 1922, čís. 45, čl. 312 škrtněte vy-
  obrazení důstojnického pásu.
     Závěsníky si opatří gážisté ze svého.
     Čj, 45.457-V./2. odděl z 13/12 1928.
[Opravy 1928, čís. 1, kup. 25]
 
 

13
 
 
Plášť pro mužstvo
  je zhotoven ze sukna barvy stejnokrojové, jest opatřen v ramenou podšívkou a šit v takových
  rozměrech, aby se pod ním mohla bluza pohodlně nositi, pak aby tělo od krku až do polovice
  lýtek bylo kryto.
     Plášť skládá se hlavě ze dvou přednic a jednoho v celku střiženého zadku, dvou
  rukávů a límce. Každá přednice jest opatřena, pěti, od sebe stejně vzdálenými velkými
  knoflíky a pěti obšitými dírkami. Při zapnutí pláště jest vzdálenost hořejších dvou knoflíků
  18 cm, dolejších pak 14 cm.
     Na každé přednici jest přišita plátěná kapsa, jejíž otvor přikryt jest 20 cm dlouhou
  a 10 cm širokou patkou.
     Na ústí dvojdílného rukávu jest přišit 15 cm široký přehyb.
     Zadek pláště má 40 cm dlouhý rozpatrek.
     Na zadku jsou ve výši boku přišity dvě svislé patky 23 cm dlouhé a 4 cm široké, na
  hořejším konci mají obě patky velký knoflík, na nějž se zapíná spona 6 cm široká a 25 cm dlouhá.
   Na každém rameni jest mezi rukávem a přednicí všita soukenná páska ramenní, na kterou
  se připevňují distinkce. Páska zapíná se na malý knoflík.
     Na límci v celku střiženém jest na každém konci přišita výložka (tvar jako u pláště
  důstojnického). a za výložkou — naproti ramenní pásce — číslo
 
14
 
 
7.
 Oprava služebního předpisu Ho—1. 
     Připište k poslední řádce na stránce 14:
  »a za výložkou — naproti ramenní pásce —
  číslo«.
     Čj. 605.619/41. odděl. ze dne 21/12 1922.
 
 
Kupon 1 (12. doplněk k H-VI-4a).
 Výnos MNO. čj. 30.932-V./2. odděl. z 20/12 1933. 
 
Sametový a kožišinový límec.
      Důstojníci a rotmistři všech zbraní a služeb nosí na plášti a na pláštěnce sametový límec barvy
  khaki. Nošení sametového límce je od 1/7 1934 povinné.
      Důstojníkům a rotmistrům všech zbraní a služeb se zároveň povoluje nositi na pláš-
  tích kožišinové límce barvy bobrově hnědé, široké vzadu nejvýše 10 cm, vpředu 15 cm.
  Kožišinový límec může být buď na plášt přišit anebo může být odpínací.
      Sametový límec se nenosí na plášti pro gážisty létajícího personélu letectva, na ne-
  promokavém plášti a na koženém kabátě.
      Uvedené límce lze nositi při všech příležitostech; kožišinový límec při služebních
  representačních a při slavnostních příležitostech se nenosí.
 
 
Kupon 1 (14. doplněk k H-VI-4a).
      Povinné nošení sametových límců se nevztahuje na gážisty v záloze a podporu-
  číky presenční služby, jestliže na cvičení ve zbrani (služební) nebo během zbývající pre-
  senční služby používají erárních plášťů.
 
 
Kupon 1 (15. doplněk k H-VI-4a).
      Aspirani déle sloužící nosí všechna označení a součástky oděvu a strůje, přede-
  psané pro déle sloužící poddůstojníky.
      Na lemovaných ramenních páskách nosí 22 mm široký výložkový proužek (jako
  d. sl. pdůst.), 4·5 cm širokou podložku pro distinkce a označení, předepsané pro aspiranty..
     Na levé spodní straně límce jest přišita spona, po pravé pak malý knoflík.
     Aby při pochodu mohly býti přední cípy pláště přeloženy a na zadní sponu připjaty,
  jest k tomu účelu přišito na oba cípy pláště vespod po jednom háčku a na spodní rohy
  zadní spony po jednom oušku.
15
 
 
558.
 Distinkce žáků škol pro záložní důstojníky. 
     Frekventanti škol pro záložní důstojníky,
  kteří ve zkoušce teoretické neobstáli a byli z dal-
  šího výcviku vyloučeni, nemají práva nositi distinkce
  žáků škol pro zál. důstojníky (stříbrný proužek).
    Frekventantům býv. rakouských škol pro vý-
  chovu záložních důstojníků, kteří čs. školy pro
  výchovu záložních důstojníků s úspěchem neabsol-
  vovali, nenáleží nošení zvláštních odznaků
    Frekventanti škol pro záložní důstojníky nosí
  na čepici lemovku barvy výložků, límcový odznak
  pro posluchače škol jim nenáleží.

        S t e j n o k r o j  p r o  i n v a l i d y.
    Pro invalidy v místním zaopatření jest přede-
  psán stejnokroj jako pro čs. vojsko s ponecháním
  barvy výložků zbraně, k níž invalida dříve náležel.

        S t e j n o k r o j  z  b í l é  l á t k y.
    Stejnokroje z bílé látky jsou pro příslušníky
  čs. vojska nepřípustny.
    Tímto se ruší výnos ministerstva nár. obrany
  čj. 30.812 pres. voj. z 19./7. 1920.
    Čj. 581.479 oděv. ze dne 25./11. 1921.
 
 
874.
 Svetr a vesta. 
     Svetr. Podle přílohy I sl. předp. H-IV-I, běž. čísla 33 je systemisovám svetr (viz vy-
  obrazení).

    578
     Svetr je upleten z šedé smíšené (melíro-
  vané) vlny jen v jedné velikosti a je systemi-
  sován pro horskou pěchotu a pro horské dělo-
  střelectvo v míru i v poli pro zimní období.
     Vesta. Mužstvu všech útvarů a ústavů
  patří v poli a v míru po dobu zimních měsíců
  vesta, kterou si útvary a ústavy zhotovují
  podle $ 50 sl. předp. H-VI-1 z nepotřebných
  součástek oděvu.
     Vesta se zhotovuje v potřebných veli-
  kostech tak, aby při pohybu nevadila, a možno
  ji vyráběti též s rukávy.
     V přehledech součástek oděvu atd. želez-
  ničního vojska (VV. 1925, čís. 36). ženijního
  vojska a vozatajstva (VV. 1925, čís. 42), pro-
  viantnictva (VV. 1926, čís. 60), pomocmého
  zdravotnictva (VV. 1925, čís.63), automobilního
  vojska (VV. 1926, čís. 6), letectva (VV. 1927,
  čís. 13), telegrafního vojska (VV. 1927, čís. 27),
  dělostřelectva (VV. 1927, čís.63) a jezdectva
  (SDV. 1928, čís.5) připište poddůstojníkům a
  mužstvu vestu.
     Čj. 15.812-V./2. odděl. z 13/11 1928.
[Sešity oprav 1928, čís. 11, kup. 29]
 
1    
 
 
Kupon 1 (6. doplněk k H-VI-4a).
Výnos MNO. čj. 27.852-V./2. odděl. z 21/9 1932.
 
Úprava stejnokroje pro mostní prapor.
      Ministerstvo národní obrany předpisuje pro osoby mostního praporu tyto nové
  součástky oděvu: čepici pro mostní prapor podle obr.1, kabát podle obr. 2 a dlouhé
  kalhoty podle obr. 3.
      Čepice pro mostní prapor (obr. 1) se zhotovuje v 5 velikostech z vlněné látky na
  bluzy a na čepice a skládá se z dýnka, ze dvou vrchních dílů a z postranního pásu.
  Je podšita képrovou podšívkou barvy khaki a má uvnitř na dolním okraji kožené
  potítko.

Obr. 1
      Postranní pás je vyztužen lepenkou a předek čepice je vypjat ocelovým pérem.
  Navrchu spodního pásu je tmavohnědá rypsová stuha z umělého hedvábí.
      Vpředu na vyztuženém pásu je odznak na polní čepici.
      Knoflíčky k označení hosnosti se umisťují pod odznak na vyztužený pás čepice.
      Kabát (obr. 2) se zhotovuje ve 4 velikostech z látky na pláště barvy khaki, sklá-
  dá se ze dvou přednic, ze dvou rukávů, ze zadku střiženého v celku a z límce. Je dvou-
  řadový, zapíná se na 4 stejnokrojové knoflíky a je podšit bavlněnou képrovou podšívkou
  barvy khaki.

Obr. 2

    2
      Mezi rukáv a přednici je všita ramenní páska zapjatá na malý stejnokrojový
  knoflík.
      Vpředu, pod límcem, je našita smyčka k plášti a límcová spona.
      Na přednicích je po jedné boční kapse kryté příklopkou.
      Označení hodnosti, výložky, odznaky a stejnokrojové knoflíky jsou takové, jako 
  se nosí na plášti.
      Kalhoty dlouhé (obr. 3) se zhotovují v 5 velikostech z vlněné látky na kalhoty
  a skládají se ze dvou přednic, ze dvou zadních dílů a jsou v pasu podšity bavlněnou
  képrovou podšívkou barvy khaki. Vpředu je rozparek se 4 zinkovými knoflíky, vzadu
  pásová spona zapjatá na knoflík.
      Pro šle jsou vpředu 4, vzadu 2 zinkové knoflíky a pro řemen 4 kolmá látková
  poutka.
      Na přednicích je po jedné kapse.

Obr. 3
Oděv pro mužstvo mostního praporu.
      MNO. předpisuje pro mužstvo celého mostního praporu pro polní a pro mírovou
  službu čepice podle obr. 1 a kabát podle obr. 2.
      Pro mužstvo lodní roty předpisuje dlouhé kalhoty podle obr. 3 a střevíce podle
  obr. 4: pro mužstvo minové a mostní roty pak kalhoty pro pěší podle obr. 5 a vysoké
  boty bez podšívky podle obr. 6.
      Při cvičení nosí mužstvo k dlouhým kalhotám spinky.

3    

Obr. 4
      Mužstvu mostního praporu je dovoleno nositi na vycházku součástky vlastního
  stejnokroje, které musí co do střihu a barvy odpovídati součástkám pro ně předepsaným.
      Muřstvo minové a mostní roty může na vycházku nositi vlastní dlouhé kalhoty
  bez lemovky.

Obr. 5
      Déle sloužící mostního praporu mohou nositi na vycházku z vlastních součástek
  oděvu plášť pro pěší a vycházkovou čepici střihu jako pro gážisty, s postříbřenými
  knoflíky, s pleteným postříbřeným podbradníkem a postříbřeným odznakem.

    4

Obr. 6
Oděv pro mužstvo mostního praporu.
      Aktivní gážisté nosí k polnímu a vycházkovému stejnokroji předepsané součástky
  oděvu.
      Z nových součástek oděvu se pro ně předpisuje kabát podle obr. 2.
      K úplnému a k lehkému cvičebnímu ústroji nosí polní čepici podle obr. 7, kabát,
  kalhoty pro pěší a vysoké boty; aktivní gážisté lodní roty nosí k uvedenému ústroji místo
  kalhot pro pěší a místo vysokách bot dlouhé kalhoty a střevíce.

Obr. 7
      Tito gážisté si opatřují a udržují kabát pro ně předepsaný podle sl. předp.
  H-II-1, § 14, A z vlastních peněz.
      Pro gážisty mostního praporu v záloze předpisuje MNO. polní čepici podle obr. 7,
  kabát podle obr. 2, kalhoty pro pěší podle obr. 5 a vysoké boty bez podšívky podle
  obr. 6; pro gážisty lodní roty v záloze pak místo kalhot pro pěší a místo vysokých bot
  bez podšívky, dlouhé kalhoty a střevíce.
      Uvedené součástky zapůjčí jim těleso podle sl. předp. H-VI-1, § 2 při na-
  stoupení do činné služby (cvičení atd.) s ostatními hotovými součástkami, vzorů přede-
  psaných pro mužstvo.
      Gážisté mostního praporu v záloze mohou nositi vlastní souřástky vycházkového
  oděvu za stejných podmínek jako aktivní gážisté. Nemají-li vlastní vycházkový stejno-
  kroj, nosí k vycházkovému stejnokroji součástky polního stejnokroje.

5    
      Mírových zásob polních čepic a plášťů pro pěší užívá mostní prapor až do úplného
 opotřebování.
      Nově předepsané předměty přidělí MNO. do augmentačních zásob zvláštním vý-
 nosem, jakmile budou v zásobě, a oddisponuje přebytečné věci.
      Mostní prapor udržuje v zásobách pro gážisty v záloze tolk polních čepic (pro
 pěší), kolik jich potřebuje k vystrojení záložních gážistů; obnošené polní čepice. které
 se k uvedenému účelu již nehodí a možno-li jich ještě používati, oklasifikuje mostní pra-
 por a odevzdá k donošení koncem každého roku ženijnímu pluku 4, nebo rozhodne o jich
 donošení příslušná intendance.
 
 
Odznaky límcové.
 
OdznakProOdznakPro
 
generály „zbraní“
a
důstojníky
generálního
štábu
 
zvěrolékaře
 
profesory
a
akademiky voj.
školy
 
lékárníky
 
inženýry
 technické 
    služby   
 
intendanty
 
lékaře  
auditory
Odznaky límcové jsou z tombakového plechu raženy a to pro generály zlacené a pro
ostatní osoby hnědě mořené.
Generálové „služeb“ nosí odznak příslušného sboru.
 
mostní prapor strojní prapor
             Tyto odznaky jsou raženy z černě mořeného tombakového plechu, mají připínací
   hroty a nosí se na výložkách bluzy a pláště.
             Odznaky pro mužstvo i gážisty jsou stejné.
[Sešity oprav roč. IV (1925), čís. 29, kup. 17]
 
 
16
 
 
350.
 Nošení inženýrských odznaků v čs. vojsku. 
     Právo nositi inženýrský odznak v čs. vojsku
  přísluší též absolventům vyšších průmyslových
  škol, pokud nabyli pravoplatně stavovského
  titulu »inženýr« a pokud jsou přiděleni k tech-
  nické skupině a službu u ní vykonávají.
     Čj. 492.780/23. odd. ze dne 14/9 1922.
 
 
421.
 Nošení inženýrských odznaků v čs. vojsku. 
     Právo nositi inženýrský odznak v čs.
  vojsku přísluší též důstojníkům geometrům,
  pokud jsou přiděleni k technické skupině a
  službu u ní konají.
     Poznamenejte v služebním předpise Ho—1.
     Čj. 31.986/63.154/41. odděl. ze dne 17/9 1923.
 
 
566.
 Odznaky žáků školy pro důstojníky hosp.- 
správní služby z povolání. 
     Žáci školy pro důstojníky hosp.-správní
  služby z povolání nosí na límci bluzy a pláště
  odznaky jako voj. akademikové.
     Poznamenejte to ve služebním předpise
  Ho–1.
     Čj. 608.853/41. odděl. s. o. ze dne 27/11
  1923.
 
 
84.
 Odznak pro vojáky graduované lékaře. 
     Graduovaní lékaři nosí v činné vojenské
  službě bez zřetele na svou hodnost dnem při-
  dělení k zdravotnické službě límcový odznak,
  předepsaný podle služebního předpisu H-IV-1
  na str. 16 pro lékaře.
     Normální doba nošení jest jeden rok.
     Počet oděvních jednotek za 1 pár 0·5.
     První příděl je bezplatný; potřebné odzna-
  ky vyžádají tělesa u 40. oddělení MNO. skrze
  příslušnou intendanci do 31/3 1925, další potře-
  bu třeba preliminovati.
     Poznamenejte ve služeb. předpise H-IV-1
  a doplňte seznam součástí oděvu atd. jako rub-
  riku 45a, výnos čj. 608.997/41. odděl z r. 1923,
  Věst. věc. 1923, č. 63, čl. 600.
     Čj. 15.701/40. odděl. z r 1924 z 5/2 1925.
[Sešity oprav roč. IV (1925), čís. 10, kup. 32]
 
 
418.
 Odznak pro voj. duchovní. 
     Voj. duchovní nosí límcový odznak, který
  je určen služebním předpisem H-IV-1b pro dů-
  stojníky profesory, avšak s písmeny alfa a
  omega.
     Poznamenejte ve služeb. předpise H-IV-1b.
     Čj. 6018/40. odděl. z 15/6 1925.
[Sešity oprav roč. IV (1925), čís. 19, kup. 23]
 
 
714.
 Odznak pro vojáky graduované zvěrolékaře. 
     Graduovaní zvěrolékaři nosí v činné vo-
  jenské službě bez zřetele na svou hodnost ode
  dne přidělení k veterinářské službě límcový od-
  znak, předepsaný podle služebního předpisu
  H-IV-1, na str. 16, pro zvěrolékaře.
     Normální doba nošení jest jeden rok.
     Počet oděvních jednotek za 1 pár 0·5.
     První příděl je bezplatný. Potřebné od-
  znaky pro mužstvo vyžádají tělesa u 40. od-
  dělení MNO. skrze příslušnou intendanci do
  31/3 1926; další potřebu třeba preliminovati.
     Poznamenejte ve služeb. předpise H-IV-1
  a doplňte příslušně rubriku 56 v seznamu sou-
  částí oděvu atd., uveřejněném ve Věst. věc.
  1925, č. 8, čl. 90 (výnos čj. 236/40. odděl z r.
  1925).
     Čj. 12.126/40. odděl. z 4/12 1925.
[Sešity oprav roč. 1926, čís. 1, kup. 20]
 
 
672.
Odznak pro mostní a strojní prapor. 
     Pro mostní a strojní prapor stanoví se lím-
  cové odznaky.
     Prvý obrázek představuje límcový odznak
  pro mostní prapor, druhý pro strojní prapor.

Obr. 1

Obr. 2
     Odznaky jsou raženy z černě mořeného
  tombakového plechu, mají připínací hroty a
  nosí se na výložkách bluzy a pláště.
     Odznaky pro mužstvo i gážisty jsou
  stejné.
     První potřebu pro mužstvo pro přede-
  psaný mírový počet (ne tudíž pro snížený) vy-
  žádají si prapory u 40. oddělení MNO. d o 31.
  l e d n a  1926.
     Do augmentačních zásob přidělí je MNO.,
  až ho dojde přehled potřeby a zásob oděvu
  atd. (Věst. věc. 1925, č. 42, čl. 511), v roce 1926.
     Čj. 9279/40. odděl. z 23/11 1925.
[(Sešity oprav roč. IV (1924), čís. 29, kup. 17]
 
 
372.
 Nošení límcových odznaků. 
     Graduování lékárníci (magistři farmacie),
  potom graduovaní inženýři a geometři nosí

    242
  v činné vojenské službě bez zřetele na svou
  hodnost dnem přidělení k odborné službě pří-
  slušný límcový odznak, předepsaný služebním
  předpisem H-IV-1b pro lékárníky nebo pro
  inženýry.
     Normální doba nošení obou odznaků jest
  jeden rok.
     Počet oděvních jednotek za 1 pár 0·5.
     První příděl je bezplatný; potřebné od-
  znaky vyžádají tělesa u 40. oddělení MNO.
  skrze příslušnou intendanci do 31. srpna 1926,
  další potřebu nutno preliminovati.
    Poznamenejte ve sl. předp. H-IV-1b.
    V tomto předpise škrtněte na stránce 16
  ve čtvrté rubrice slova »technické služby«.
    Ve služebním předpise H-IV-3a doplňte
  v příloze I (Seznamu součástí oděvu atd.)
  rubriku 57 ve sloupci Pojmenování slovy »vo-
  jíny graduované lékárníky (magistry farma-
  cie)«, ve sloupci Normální doba nošení, let »1«,
  ve sloupci Počet oděvních jednotek »0·5«;
  rubriku 58 ve sloupci Pojmenování slovy »vo-
  jíny graduované inženýry (geometry)«, ve
  sloupci Normální doba nošení, let »1«, ve slouci
  Počet oděvních jednotek »0·5«.
    Čj. 4026/40. odděl. z 7/7 1926.
[Sešity oprav roč. 1926, čís. 15, kup. 16]
 
 
151.
 Límcové odznaky. 
     Pro hraničářské prapory a veškeré horské
  útvary stanoví se límcové odznaky.
     Odznak pro hraničářské prapory představuje 
  psí hlavu, pro horské útvary sokola.
     Odznaky jsou raženy z bronzového plechu,
  černě patinované, opatřené bodci k připevnění
  a nosí se na výložkách bluzy a pláště, hlavami
  k sobě.
     Odznaky pro mužstvo i gážisty jsou stejné.
     Čj. 597.526 oděv. ze dne 27./3. 1922.
 
 
441.
 Límcové odznaky pro důstojníky služeb u hran. 
prap. a hor. útvarů.
     Důstojníci a rotmistři z povolání služeb,
  přidělení k hraničářským praporům a horským
  útvarům, nosí též límcové odznaky podle vý-
  nosu min. nár. obrany čj. 597.526 oděv. ze dne
  27. března 1922, Věst. věc. V, č. 22, čl.151.
     Poznamenejte v uvedeném Věstníku.
     Čj. 603.790/41. odděl. ze dne 29/11 1922.
 
 
921.
 Odznaky pro instrukční prapor. 
     K označení instrukčního praporu určují se
  písmena I P (viz vyobrazení), ražená z tom-
  bakového plechu, poměděná a tmavohnědě
  mořená.
     Na rubu jsou přiletovány dva připínací
  hroty.
     Uvedená písmena se nosí nalímci bluzy
  a pláště (pláštěnky), naproti ramenní pásce.
     Jiných límcových odznaků příslušníci
  instrukčního praporu nenosí.
     Na vycházkové bluze nosí gážisté písmena
  pozlacená.
     První příděl písmen, potřebný pro mí-
  rovou potřebu mužstva, je bezplatný, další
  nutno preliminovati.
     Potřebná písmena vyžádá instrukční pra-
  por u V./2. oddělení MNO. skrze příslušnou
  intendanci do 31/12 1928.
     Normální doba nošení a počet oděvních 
  jednotek jako u čísel na límec.
     V sl. předp. H-VI-1 připište v příloze I
  (Seznam součástí oděvu atd.) u běžného čísla
  59, v sloupci »Pojmenování« slova »Písmeno
  I.«, a u běžného čísla 60 »Písmeno P.« V sloupci
  »Normální doba nošení« u obou písmen »6 mě-
  síců« a v sloupci »Počet oděvních jednotek«
  u obou »0·1«.
     Čj, 45.313-V./2. odděl. z 29/11 1928.
 
 
150.
 Šňůra pro pobočníky. 
 
    Důstojníci vojenské kanceláře
  presidenta republiky, pokud ko-
  nají službu pobočníků presidenta
  republiky, a pobočníci ministra
  národní obrany nosí šňůru pro
  pobočníky, zhotovenou ze stříbrné,
  6 mm silné šňůry; tato skládá se
  z pletené šňůry náprsní a pažní
  smyčky; na pletenou náprsní šňůru
  jsou připevněny dva postříbřené,
  8·5 cm dlouhé závěsy.
    Šňůra nosí se na bluze. Jen při
  okázalých vojenských slavnostech
  a při doprovodu presidenta re-
  publiky (ministra národní obrany)
  při přehlídkách nosí se také
  na vrchní části stejnokroje (na
  plášti).
    Pažní smyčka se navlékne na
  pravé rameno, položí se pod
  ramenní pásku a zapne se, aby
  se neposouvala, stiskacím kno-
  flíkem, který jest přišit pod ra-
  menní páskou, načež se podstrčí
  pletená šňůra se závěsy pod
  pravé rameno a zapne se na
  prvý knoflík bluzy neb na první
  pravý knoflík pláště.
    Čj. 15/6050 oděv. ze dne 22./3.
  1922.
    Koná-li službu pobočníka u presidenta
  generál, nosí šňůru zlatou.
 
    Šňůru pro pobočníky podle výnosu čj.       
   15/6050 oděv. ze dne 22/3 1922, Věst. věc. V, 
   č. 22, str 150, nosí také důstojník doprová-    
   zející generálního inspektora čs.vojsk.
 
 
 
195.
 Šňůra pro pobočníky. 
   Ve VV. 1922 doplňte článek 150 větou:
   »Koná-li službu pobočníka u presidenta
  republiky generál, nosí šňůru zlatou.«
   Čj. 2134/40. odděl. z 6/4 1926.
 
 
319.
 Šňůra pro pobočníky. 
      Šňůru pro pobočníky podle výnosu čj.
   15/6050 oděv. ze dne 22/3 1922, Věst. věc. V,
   č. 22, str 150, nosí také důstojník doprová-
   zející generálního inspektora čs.vojsk.
      Poznamenejte u jmenovaného výnosu.
      Čj. 117.609/62.655/41. odděl. ze dne 4/7
   1923.
 
 
25.
 Služební odznaky. 

   vené šňůry 8mm tlusté a má dva závěsy z ná- 
   bojů.                               
      Jest asi 98 cm dlouhý a nosí se po dobu   
   dozorčí a strážní služby na svrchní části stejno-
   kroje tak, že se šňůra podstrčí pod levé rameno
   a oba konce se zavěsí na knoflík levé ramenní 
   pásky.
      Služební odznak  pro  praporní dozorčí or- 
   gány, pro  velitele stráží, pro  dozorčího desát- 
   níka a dozorčího svobodníka jest pletený z čer-
        dozorčího vojína 

    28
 
      Služební odznak pro plukovní a vyšší do- 
   zorčí orgány (pro důstojníky zbraní) jest ple- 
   tený z bílé hedvábné šňůry 6 mm tlusté a má 
   dva závěsy, které jsou postříbřené a 8.5 cm  
   dlouhé.
     Služební odznak pro plukovní a vyšší do- 
  zorčí orgány se nosí po dobu dozorčí služby 
  vždy na svrchní části stejnokroje způsobem 
  předepsaným pro praporní dozorčí orgány.
[Pokračování VV MNO VI (1923), část 5, čl. 25, str. 28]
 
 
125.
Služební odznaky. — Oprava.
      Ve věstníku věc. VI, č. 5, čl. 25 opravte
   slova »dozorčího svobodníka« na »dozorčího
   vojína«.
      Čj. 13.148 pres. voj. ze dne 15/3 1923.
 
 
220.
 Oprava »Služební odznaky« a doplněk k ní. 
      Ve věstníku věc. VI, č. 5, čl. 25 škrtněte
   na str. 27 a 28 text o služebních odznacích a 
   opravte jej takto:
      Služební odznak pro praporní dozorčí
   orgány, pro velitele stráží ze stavu mužstva,
   pro dozorčího desátníka a dozorčího vojína
   jest pletený z červené šňůry asi 5 mm tlusté
   a má dva závěsy z nábojů.
      Jest asi 98 cm dlouhý a nosí se po dobu
   dozorčí a strážní služby na svrchní části stej-
   nokroje tak, že se šňůra podstrčí pod levé ra-
   meno a oba konce se zavěsí na knoflík levé
   ramenní pásky.
      Služební odznak pro důstojníky a rot-
   mistry velitele stráží a pro důstojníky a rot-
   mistry zbraní a služeb, kteří konají praporní,
   plukovní a vyšší dozorčí služby, jest pletený
   z bílé hedvábné šňůry asi 5 cm 5 mm tlusté a má
   dva postříbřené závěsy 8·5 cm dlouhé.
      Služební odznak se nosí po dobu služby
   vždy na svrchní části stejnokroje způsobem
   předepsaným u předešlého odznaku.

151    
      Gážisté, kterým se tímto výnosem před-
   pisuje služební odznak barvy jiné než dosavad,
   mohou odznak dříve předepsaný donošovati.
      Služební odznaky nejsou předepsány pro
   službu v poli.
      Dále škrtněte na str. 30 v levém sloupci,
   druhém odstavci slova »na účet« a nahraďte
   je slovy »bez odpisu«.
      Čj. 603.168/41. odděl. s. o. ze dne 11/5 1923.
 
 
Oprava.
      Ve Věst. věc. VI, č. 27 na str. 150, pravý
   sloupec, pátý řádek zdola, škrtněte »5 cm« a
   napište »5 mm«.
      K čj. 603.168/41. odděl. s. o. z r. 1923.
 
 
252.
 VV., doplnění, změny a opravy. 

.
.
.
 
Čl. 25/1923.
(Služební odznaky.)
     Na str. 27 a 28 škrtněte celý text a vy-
  obrazení služebních odznaků.
                      .
                      .
                      .
Čl. 353/1929.
(Červené kalhoty.)
     V 3. odst. sh., v 3.ř. za »stejnokroji« udě-
  lejte tečku a další text tohoto odst. škrtněte.
Čl. 94/1937.
(Vycházkový stejnokroj letectva.)
     Škrtněte celý text s příslušnými vyobra-
  zeními; přílohu se vzorkem látky vložte do
  předp. H-VI-4a jako přílohu k 19. doplňku to-
  hoto předpisu.
     Čj. 20.675-V./2. odděl. z 10/6 1937.
                      .
                      .
                      .
 
 
474.
 Odznaky pro piloty a pozorovatele. 
     Pro polní piloty letce a polní pozorovatele
  letce stanoví se zvláštní odznaky.
     Odznaky pro piloty a pozorovatele jsou
  stejného tvaru i velikosti a liší se toliko vypra-
  cováním jednotlivých částí odznaku, jak níže
  popsáno.
Tvar a velikost odznaku:
O d z n a k   p r o   p i l o t y.
     Malý znak republiky a křídla — zlacené,
  lesklé, věnec stříbrný, bez lesku (na způsob sta-
  rého stříbra), meč stříbrný, lesklý.
     Pro piloty nočních bombardovacích a noč-
  ních stihacích rot jest odznak podložen černým
  sametem.
O d z n a k   p r o   p o z o r o v a t e l e.
     Malý znak republiky zlacený, lesklý, věnec
  zlacený, bez lesku, křídla a čepel meče —
  stříbrné, lesklé, jilec meče stříbrný, bez lesku
  (na způsob starého stříbra).
U d ě l o v á n í   o d z n a k ů.
     Odznak uděluje ministr národní obrany
  letcům, jmenovaných polními letci a pol-
  ními pozorovateli letci, na dobu jednoho roku.
     Podmínkou pro udělení odznaku na další
  rok jest absolvování nejméně 30 letů v roce,
  na který byl odznak posledně udělen.
     Polním pilotům letcům a polním pozorova-
  telům letcům, kteří od jmenování konali v ČSR.

  výkonnou leteckou službu nepřetržitě 5 roků,
  neb utrpěli při létání vážný úraz, bude udělen
  příslušný odznak trvale.
     Polním pilotům letcům a polním pozoro-
  vatelům letcům v záloze bude příslušný odznak
  udělen trvale po absolvování 4 povinných a 3
  dobrovolných cvičení ve zbrani, a to ve vý-
  konné letecké službě.
     Trvalé udělení odznaku pro piloty neb po-
  zorovatele, jakož i udělení odznaku na 1 rok
  bude uveřejněno v osobním Věstníku MNO.
     Na udělení odznaku nezávisí vyplácení
  služebního přídavku, stanoveného předpisem
  Hp-1.
     Nebyl-li odznak udělen polnímu pilotu neb
  polnímu pozorovateli letci na další rok, ztrácí
  dotčený právo nositi odznak; vydaný odznak
  však netřeba vraceti.
N o š e n í   o d z n a k ů.
     Odznak pro piloty neb pozorovatele jest
  nositi na bluze na pravé straně prsou, uprostřed
  našité kapsy.
     Nositi odznak na svrchním šatě (plášti neb
  kořeném kabátě) jest zakázáno.
     Polním pozorovatelům letcům, jmenovaným
  po splnění podmínek výcviku piloty letci, pří-
  sluší nošení odznaku pro piloty.
     Nositi odznak pro pozorovatele povolí
  MNO. na žádost.
     Nositi oba odznaky jest zakázáno.
     Čj. 645.300/18. odděl. let. ze dne 24/10 1923. 
[Sešity oprav roč. III (1923), čís. 2, kup. 18]
 
 
356.
 VV., doplnění, změny a opravy. 

 
VV. 1923, čís. 54, čl. 474.

 (Odznak pro piloty a pozorovatele.)
    Škrtněte celý článek a napište: »Viz VV.
  1931, čís. 41, čl. 350«.
     Čj. 16.400-III./1. odděl. z 28/8 1931.
                      .
                      .
                      .
 
 
471.
 Odznaky frekventantů pro výchovu 
 důstojníků v záloze. 
     Frekventanti škol pro výchovu důstojníků
  v zál. nosí za odznak až do praktické zkoušky
  stříbrnou, 3 mm širokou sútašku na vnější straně
  výložkové soukenné podložky na ramenních

    374
  páskách. Hodnost, které dosáhli, označena jest
  nadto způsobem pro mužstvo předepsaným.
     Úspěšně vykonanou zkouškou praktickou
  získávají druhou sútašku na vnitřní straně vý-
  lořkové soukenné podložky na ramenních pás-
  kách.
     Frekventanti, kteří při konečné zkoušce
  nevyhověli, nebo kteří museli školu opustiti
  dříve, pozbývají práva na toto označení.
     Frekventanti těchto škol, kteří byli pře-
  vzati do početního stavu poddůstojníků z po-
  volání, pozbývají rovněž tohoto práva.
     Znak na čepici jest vesměs bronzově mo-
  řený, neboť znak postříbřený přísluší jen dů-
  stojníkům.
     Veškerá jiná nařízení a výnos stran sú-
  tašek a znaků na čepici frekventantů škol pro
  výchovu důstojníků v zál. tímto výnosem MNO.
  zrušuje.
     Čj. 856084 pres. voj. ze dne 30/11 1922.
 
 
48.
 Znak na čepici absolventů škol pro výchovu 
 záložních důstojníků. 
     Absolventi škol pro výchovu záložních
  důstojníků podrží i po úspěšně dokončených
  zkouškách bronzově mořený znak na čepici.
     Čj. 64.585 vých. kroj. kom. ze dne 25/12
  1922.
 
 
777.
 Označení žáků vojenských učilišť a délesloužících. 
     Voj. akademikové, žáci škol pro výchovu
  důstojníků správní služby z povolání, poslu-
  chači chovanci voj. inženýrské koleje a žáci škol pro
  výchovu důstojníků v záloze nosí ramenní
  pásky na bluze a na plášti lemované suknem
  barvy výložků a označují se stříbrnými 1 cm
  širokými pásky, našitými na podložce ze
  sukna barvy výložků 4·5 cm široké.
     Voj. akademikové a žáci školy pro vý-
  chovu důstojníků správní služby z povolání,
  nosí označení podle vyobrazení 1, a to žáci
  prvého ročníku jeden pásek lomeně našitý
  středem podložky, žáci druhého ročníku nosí
  dva.Posluchači chovanci voj. inženýrské koleje nosí
  jeden pásek podle vyobrazení 2.
     Absolventi voj. inž. koleje, jakož i chovanci
  voj. inženýrské koleje, kteří jsou záložními dů-
  stojníky nebo kteří vykonali zkoušku na důstoj-
  níka v záloze, nosí dva pásky.
  Žáci škol pro výchovu důstojníků v záloze
  nosí ode dne vstupu do školy jeden stříbrný
  pásek, našitý na podložce u ramenního švu
  a po úspěšné závěrečné zkoušce nosí pásky
  dva podle vyobrazení 3.
     Žáci škol pro výchovu důstojníků v záloze
  nosí mimo uvedené označení podle dosažené
  hodnosti ještě příslušný počet distinkčních
  knoflíčků.
     Voj. akademikové nosí barvu výložků té
  zbraně, ke které byli v akademii přiděleni,
  žáci školy pro výchovu důstojníků správní
  služby z povolání nosí tmavomodré výložky,
  ostatní žáci nosí barvu výložků příslušného
  kmenového tělesa.
     Límcový odznak, určený služebním před-
  pisem H-IV-1, str. 16, pro profesory a akade-
  miky, nenosí žádná z uvedených skupin žáků.
     Tímto se ruší veškeré dosavadní výnosy,
  pojednávající o označení uvedených skupin
  žáků voj. učilišť.

489        
 
 Obr. 1
 Obr. 2
 Obr. 3

    490    
 
 
O z n a č e n í   d é l e   s l o u ž í c í ch.
       Déle sloužící mužstvo a poddůstojníci nosí na rukávech bluzy 2 mm široký, stříbrný
  kaloun, našitý 8 cm od dolního okraje.
       První potřebu stříbrných pásků a kalounů vyžádají dotčená tělesa podle Věst. věc. 1921,
  č. 56, čl. 540 bez odpisu oděvních jednotek do 28. února 1925.
       Ve Věst. věc. 1923, č. 63, čl.600 napište do seznamu součástí oděvu v pořadovém čísle 69: 
  stříbrný pásek 1 cm široký
  »stříbrná páska 1 cm široká« a v čísle 70: »stříbrný kaloun 2 mm široký«.
       Potřeba stříbrného pásku 1 cm širokého na 1 pár ramenních pásek k označení
ž á k ů posluchačů
chovanci

voj. inženýrské
koleje
ž á k ů
I. II. I. II. škol pro výchovu důstojníků
v záloze
ročníku
vojenské akademie škol pro výchovu důstojníků
hospodářské správní služby
1 páskem 2 pásky
16·4 cm 32·8 cm 16·4     
14·4
cm
32·8     
28·8
cm
14·8 cm 12 cm 25 cm
        K označení déle sloužících je potřebí na jednu bluzu 68 cm kalounu.
        Poznamenejte v služeb. předpise H-IV-1.
Čj. 14.835/40. odděl. z 15/12 1924.
 
[Sešity oprav roč. IV (1924), čís. 8, kup. 36],
[Sešity oprav roč. IV (1924), čís. 8, kup. 36 - pokračování]
 
 
10.
 Oprava a doplněk Věstníku věc. 1924, č. 74. 
     V čl. 777 na str. 490 škrtnete v 7. řádku
  »stříbrná páska 1 cm široká« a napište »stří-
  brný pásek 1 cm široký«; dále na str. 490 škrt-
  něte v tabulce v poslední vodorovné a v třetí
  kolmé rubrice »14·4«, ve čtvrté »28·8« a napište
  ve třetí »16·4« a ve čtvrté »32·8«.
     V čl. 778 na str. 490 doplňte první odstavec
  větou: »Knoflíčky jsou na čepici pro generály
  zlacené, pro ostatní gážisty postříbřené«.
     Čj. 162/40. odděl. z 7/1 1925.
 
 
686.
 Odznaky pro absolventy a pro chovance voj. 
 inž. koleje 
     Připište ve VV. 1924, čís. 74, čl. 777,   
  v levém sloupci za předposlední odstavec na 
  str. 488: Absolventi voj. inž. koleje, jakož    
  i chovanci voj. inženýrské koleje, kteří jsou  
  záložními důstojníky nebo kteří vykonali     
  zkoušku na důstojníka v záloze, nosí dva    
  pásky.                             
     V prvém a v třetím odstavci na str. 488  
  a v tabulce na str. 490 opravte »Posluchači« 
  na »chovanci« 
     Čj. 33.661.V./2. odděl. z 21/9 1929.
 
 
41.
 VV., doplnění, změny a opravy. 

.
.
.
 
Čl. 686/1929.
(Odznaky pro absolventy a pro chovance VIK.)
     Škrtněte celý text.
     Čj. 9539-pres./3. odděl. z 29/1 1936.
                      .
                      .
                      .
 
 
Kupon 1 (11. doplněk k H-VI-4a).
 Výnos MNO. čj. 29.628-V./2. odděl. z 4/11 1933. 
 
Způsob upevňování ovinovaček.
     Při uoevňování ovinovaček si počínáme takto:
     Zatkneme vpředu mezi první a druhou dírku od horního okraje zapětí šněrovací boty
  železný háček a pak ovinovačku obtáčíme spirálovitě kolem lýtka tak, aby horní okraj byl
  vždy kryt další spirálou a aby ovinovačka zakryla celé lýtko.
     Tkanici u našití přeložíme, obtočíme ji okolo lýtka proti směru ovinovačky (obr. 1),
  sponku navlékneme prostředním výřezem do přehybu tkanice (obr. 2) a potom zasunutím
  tkanice do krajního výřezu sponky (obr. 3) a utažením sponky proti směru ovinovačky
  upevnění zajistíme.
     Aby ovinovačky vždy dobře přiléhaly, nestřídáme je, nýbrž pravou nosíme vždy na
  noze pravé, levou na levé. K snadnějšímu rozeznání je pak na tkanici vhodným způsobem
  označíme (levá, pravá).
 
 
Kupon 1 (13. doplněk k H-VI-4a).
 Výnos MNO. čj. 29.963-V./2. odděl. z 13/12 1933. 
 
Úprava označení některých útvarů.
      Vzhledem k organisačním změnám některých útvarů upravuje ministerstvo národní
  obrany označení voj. osob útvaru nově zavedených nebo včleněných do útvarů jiných
  a označení některých gážistů služeb.
      Pro cyklistické prapory se předpisují třešňově červené výložky a místo rukávového
  odznaku, předepsaného pro cyklisty, límcový odznak podle obr. 1. a čísla praporu
      Jezdecké dělostřelecké oddíly nosí šarlatově čevené výložky a na límci, naproti ra-
  menním páskům číslo oddílu. Dále se pro ně systemisují na vycházku červené kalhoty,
  které nosí za stejných podmínek jako jezdectvo.
      Instrukční prapor nosí odznak podle obr. 2. Cyklistická rota nosí kromě toho ruká-
  vový odznak podle předp. H-VI-4a, str. 20.
      Instrukční oddíl a vsichni příslušníci dělostřeleckého učiliště nosí odznak podle
  obr. 3 a šarlatově červené výložky.
      Pro automobilní jednotky dělostřelectva se předpisují šarlatově červené výložky a
  odznak s číslem praporu podle obr, 4, 5 a 6; pro mužstvo a gážisty zbraní automobilní zbrojovky a pro   
  automobilní učiliště odznak podle obr. 7.
      Vozatajské eskadrony nosí výložky chromově žluté a čísla příslušného jezdeckého
  pluku.
      Gážistům technického zbrojnictva, vozatajstva příslušejí výložky skupiny do které
  byli včleněni.
      Gážisté technického zbrojnictva automobilního vojska nosí prozatím dosavadní
  výložky.
      Pluk útočné vozba nosí třešňově červené, eskadrony obrněných aut chromově žluté
  výložky. Oba útvary nosí límcový odznak útočné vozby.
      Dělostřelecký pluk 331 je označen jen číslem na límci. Odznak pro balonovou a
  měřickou rotu, předepsané VV. 1930, čís. 10 se ruší.
      Odznaky podle obr. 1 se nosí na výložcích a odznaky podle obr. 2 až 7 na límci, na-
  proti ramenním páskům.
      Pro důstojníky na systemisovaných místech důstojníků zbraní a služeb s vysokoškol-
  kým vzděláním se předpisují sametové výložky příslušné zbraně nebo služby.
      Důstojníci kancelářské soudní služby a vězenští dozorci nosí fialové soukenné vý-
  ložky s popelavě šedou lemovkou.
      Červené kalhoty odeberou dělostřelecké oddíly 81 až 83 ze zásob HOLS: na vrub
  účtu oděvních jednotek.
      Nově předepsané odznaky a potřebné výložky nově předepsaných barev vydá útva-
  rům do mírových zásob bez odpisu oděvních jednotek HOLS. na žádanku ověřenou pří-
  slušnou intendancí. Odznaky budou v zásobách HOLS: teprve v první polovině roku 1934.
      Výložky starých barev na bluzách a pláštích augmentačních zásob útvary odpárají
  a příležitostně je odvedou do HOLS. i se zbytky ještě nenošených výložků starých barev
  mírových zásob, místo nich odeberou z uvedeného skladu výložky nově předepsaných
  barev.
      Zrušené límcové odznaky od děl. měřícké a balonové roty a rukávové odznaky od
  bývalých cyklistických rot a eskadron rovněž odveďte příležitostně do HOLS.
 
 
Kupon 3 (14. doplněk k H-VI-4a).

Ú p r a v a   o z n a č e n í   n ě k t e r ý ch   ú t v a r ů   a   o s o b.
1.
Límcové odznaky pro učiliště.
      Příslušníci pěchotního učiliště nosí odznak podle obr. 3, kupon 1 (13. doplněk
  k H-VI-4a), avšak s písmeny PU, leteckého učiliště s písmeny LU a jezdeckého učiliště
  s písmeny JU.
2.
Šňůry pro důstojníky gen. štábu a lampasy na jezdeckých kalhotách.
      Šňůry pro důstojníky gen. štábu se upevňují na plášti na knoflík, našitý k tomu
  účelu pod pravým cípem límce.
      Lampasy u generálů a pásy z výložkového sukna u důstojníků pěchoty se nosí na
  jezdeckých kalhotách vždy při všech druzích ústroje v míru.
3.
Označení příslušnosti gážistů ke stavovským skupinám.
      Gážisté na systemisovaných místech u útvarů (ústavů), pro které čísla a odznaky
  předepsány nejsou, nenosí na límci čísla a odznaky těch těles, u nichž byli vedeni jako
  nadpočetní.
4.
Kožené kabáty pro členy remontní komise.
      Členové remontní komise mohou na sluřebních cestách za nákupem remont nositi
  vlastní kožené pláště téže barvy a tvaru jako kožený plášť pro gážisty letectva.
5.
Označení aspirantů déle sloužících.
Aspiranti, kteří byli převzati do počtu déle sloužících nebo do počtu poddůstoj-   
  níků v přípravné službě pro sbor rotmistrů z povolání, nosí jen odznaky pro déle sloužící 
  a jejich název »aspirant« se po tuto dobu nepoužívá.
 
Odznaky rukávové.
 
OdznakPro
útočníky
a
granátníky
kulometníky
minometníky
a
ohňometníky
Odznaky rukávové jsou pro důstojníky a mužstvo soukenné, tmavohnědé, a jsou našity
na soukennou podložku barvy stejnokrojové. — Odznaky připevňují se na rukáv bluzy
a pláště do prostřed záloktí. — Odznak pro útočníky jest červený.
17
 
Odznak Pro
pionýry
zkoušené plavce ženijního vojska
telegrafní pluk
                  vojsko,
telegrafisty
a
telefonisty
ženijní vojsko
a
zákopníky

zákopníky pěchoty a jezdectva,
u ženijního vojska pro zkoušené předáky
zemní služby
Odznak pro telefonisty jest červený.
Odznak pro telegrafisty a telefonisty — mimo telegrafisty a telefonisty telegrafního pluku — jest červený

18
 
 
34.
 Oprava služebního předpisu Ho—1 »Přeměny 
stejnokroje«.
      Ve služebním předpise Ho—1 »Přeměny
   stejnokroje« učiňte tyto opravy:
      Na str. 18 škrtněte v druhé vodorovné rub-
   rice shora slovo »pionýry« a napište: »zkou-
   šené plavce ženijního vojska«, v třetí vodo-
   rovné rubrice shora škrtněte slovo »vojsko« a
   napište »pluk«, ve čtvrté rubrice škrtněte slova
   »ženijní vojsko a zákopníky« a napište »zákop-
   níky pěchoty a jezdectva, u ženijního vojska
   pro zkoušené předáky zemní služby«, v páté
   rubrice škrtněte celou větu a napište: »Odznak
   pro telegrafisty a telefonisty — mimo telegra-
   fisty a telefonisty telegrafního pluku — jest
   červený«, na str. 19 v třetí vodorovné rubrice
   shora připište »a dělostřelecký aut. personál«,
   na konec téže stránky napište »Odznak pro dě-
   lostřelecký aut. personál jest červený«.
      Čj. 605.614/41. odděl. s. o. z r. 1922, ze dne
   15/1 1923.
 
 
  (Adm. nař. ZVV. v Bratislavě VI, čís, 13, čl. 23).    
    Mezi odznaky pro zkoušené plavce ze stavu
  mužstva a gážistů není rozdílu.
    Je-li tedy důstojník nebo rotmistr zkoušeným
  plavcem, nosí odznak podle služebního předpisu
  Ho—1 (přeměny), str. 18, první vyobrazení. Totéž
  ustanovení platí též pro nošení odznaků pro zkoušené 
  předáky zemní služby.
  Ho—1, přeměny, str. 18 (první vyobrazení).        
 
 
       Rukávový odznak pro personál spojovací   
    služby patří gážistům a mužstvu činným ve
    spojovací službě. Patří tudíž důstojníkům a
    mužstvu zařaděnému u spojovacích čet, druž-
    stev a rojů, u radio telegrafních čet atd.
       Absolventi kursů a škol spojovací služby
    mají právo k nošení odznaku po dobu kursu,
    po jeho absolvování jen tehdy, jsou-li zařaděni
    k vykonávání spojovací služby.
       Dodatek ZVV. v Užhorodě:
       Nařizuji přesné dodržování tohoto výnosu.
    Personál spojovací služby, a to jak gážisté
    tak i mužstvo zařaděné u spojovacích formací,
    musí nositi předepsaný odznak rukávový.
    Ho—1, přeměny, str. 18.                 
 
 
Kupon 1 (17. doplněk k H-VI-4a).
 Výnos MNO. čj. 39.228-V./2. odděl. z 20/12 1935.

 
pro příslušníky hlásných rot
Tento odznak je z výložkového sukna, blesk červený
a polokruh světle modrý.

 
 
OdznakPro
světlometníky
automobilní vojsko
a dělostřelecký aut. personál
železniční pluk
 
Odznak pro dělostřelecký aut. personál jest červený


19
 
OdznakPro
cyklisty
pracovní roty
hudebníky
20

1    
    
 
 
 
Kupon 2 (18. doplněk k H-VI-4a).
 Výnos MNO. čj. 35.716-V./2. odděl. z 6/10 1936. 
 
Odznaky pro vojenské výkonné balonisty.
     Odznak pro vojenské výkonné balonisty je ražen
  z bronzu a skládá se z reliefu lipového věnce, sokola
  a z dvou zkřížených dělových hlavní.
       Relief lipového věnce je tvaru oválného. Relief
  sokola s rozepjatými křídly je upevněn v horní polo-
  vině věnce vespod dvěma šroubky, kterými se od-
  znak zároveň připíná na bluzu. V dolní polovině věn-
  ce je přinýtován relief dvou zkřížených hlavní.
     U odznaku pro pozorovatele z balonu je věnec  
  z lipových listů zlacený, bez lesku, sokol je po-     
  stříbřen a na způsob starého stříbra oxydován, dě-   
  lové hlavně jsou postříbřeny a leštěny.           
     U odznaku pro piloty balonu a pro piloty řiditel-  
  ného pozorovacího balonu je věnec z lipových listů  
  postříbřen a na způsob starého stříbra oxydován.    
  Sokol je pozlacený, bez lesku, dělové hlavně jsou    
  zlacené a leštěné.
     U odznaku pro pozorovatele z balonu, pilota z   
  balonu a pilota řiditelného balonu je věnec z lipových 
  vých listů postříbřen a na způsob starého stříbra oxy- 
  dován, dělové hlavně jsou zlacené, neleštěné.      
     Sokol u odznaku pro pozorovatele z balonu je po- 
  stříbřen bez lesku, u odznaku pro pilota balonu a pi-  
  lota řiditelného pozorovacího balonu je pozlacen bez  
  lesku.
     Odznaky se nosí jen na bluze, a to na pravé straně prsou, uprostřed kapsy.
     Odznaky pro vojenské výkonné balonisty jsou odznaky speciálního výcviku a nosí se
  jen na stejnokroji; nosit je na civilním obleku není dovoleno.
     Udělení odznaků a průkazek.
     Odznaky uděluje ministerstvo národní obrany zároveň se jmenováním specialistou v té
  oné skupině a vydává zvláštní průkazku opravňující k nošení odznaků. Ta je zároveň i legi-
  timací vojenského balonisty a obsahuje všechny potřebné záznamy. Vzor »Průkazky« je
  v příloze 1.
     Odznak vydá každému nově jmenovanému výkonnému balonistovi velitel útvaru, jehož
  částí je balonový útvar, jakmile ho dojde jmenovací výnos a průkazka. Před vydáním musí
  být odznak opatřen evidenčním číslem průkazky. Evidenční číslo se vyrazí na rubu odzna-
  ku na spodku lipového věnce.
     Vydáním přechází odznak ve vlastnictví toho, komu byl udělen, a nosí se tak dlouho,
  dokud jeho majitel je vojenským výkonným balonistou. Pozorovatelé z balonu, jmenovaní
  piloti balonu nebo řiditelného pozorovacího balonu, dostanou a nosí jen odznak pilotů.
     Odznak a s ním průkazku musí svému kmenovému útvaru vrátit každý, kdo pozbyl
  hodnosti degradací nebo byl vyloučen z počtu vojenských výkonných balonistů v činné
  vojenské službě, v záloze nebo ve výslužbě. Útvar vrátí v tomto případě odznak minister-
  stvu národní obrany a průkazku zašle příslušnénu náhradnímu tělesu k uložení. Kdo byl
  z počtu vojenských výkonných balonistů propuštěn, vrátí náhradnímu oddílu svého kme-
  nového tělesa jen průkazku.
     Při úmrtí přechází odznak do vlastnictví zákonitých dědiců. Průkazka neopravňuje však
  dědice k nošení odznaku.
     Příslušníkům balonových útvarů cizích armád uděluje tyto odznaky ministr národní
  obrany jako odznaky čestné a vydává zároveň s jich udělením zvláštní průkazky, opravňu-
  jící jejich majitele k nošení odznaku.
     Vzor »Průkazky« je v příloze 2.
     Na udělení odznaku nezávisí vyplácení zvláštního služebního přídavku pro vojenské
  výkonné balonisty.
     Evidence průkazek opravňujících k nošení odznaku se vede u ministerstva národní obra-
  ny. Útvary, které předkládají ministerstvu národní obrany návrhy na jmenování vojen-
  ských výkonných balonistů do některé výcvikové skupiny, přiloží ke každému návrhu fo-
  tografii navrženého vojenského balonisty (v bluze, bez čepice). velikosti 6 × 9 cm.

    2    
 
     Evidenční změny v průkazkách (jmenování pilotem, povýšení, zánik příslušnosti k vý-
  konným balonistům a p.) provádí příslušné kmenové těleso podle svých kmenových nebo
  jiných rozkazů.
     Odznaky nakupuje a balonovým útvarům přiděluje ministerstvo národní obrany-II./2.
  oddělení.
     Příjem uděleného odznaku třeba písemně potvrdit. Toto potvrzení, v němž musí být
  též poznamenáno evidenční číslo odznaku, je dokladem k výdeji z účtu materiálu.
     Za ztracené odznaky se náhradní přidělovat nebudou. Náhradní odznak může však být
  prodán ze zásob vojenské správy za cenu, již stanoví ministerstvo národní obrany.
     Balonové útvary předloží ministerstvu národní obrany jmenovitý seznam a dodatečně
  fotografie (podle odst. 9 stati II tohoto výnosu) všech vojenských osob, jimž byly uděleny
  odznaky podle citovaného výnosu MNO. Ministerstvo národní obrany založí evidenci prů-
  kazk, opravňujících k nošení odznaků a oznámí balonovým útvarům evidenční čísla odzna-
  ků, aby jimi mohly být dodatečně opatřeny dříve vydané odznaky. Stane se tak příleži-
  tostně. Pro všechny vojenské osoby, jimž byl udělen odznak podle dosud platných ustano-
  vení vydá ministerstvo národní obrany dodatečně průkazky.

3        
 

 

    4    
 
Odznak za výtečné řízení útočných vozidel.
         Odznak za výtečné řízení útočných vozidel se
skládá z lipového věnce, z malého státního znaku,
z tanku a má na zadní stěnu malého státního znaku
naletován zavírací špendlík.
         Odznak pro důstojníky a rotmistry je ražen
z 1·8 mm tlustého pakfonového plechu a má věnec
z lipových listů postříbřen a na způsob starého stříb-
ra oxydován. Malý státní znak a tank jsou pozla-
ceny, mají přirozený lesk a jsou na věnec namon-
továny.
         Odznak pro osoby z počtu mužstva je ražen
v celku z 1·8 mm tlustého mořeného tombakového
plechu. S výčnělků odznaku je moření lehce setřeno.
         Odznak za výtečné řízení útočných vozidel je
6 cm vysoký a 5 cm široký a nosí se jen na bluze,
na pravé straně prsou, uprostřed kapsy. Nosit od-
znak na civilním obleku není dovoleno.
     Udělování odznaku a průkazek.
     Důsrojníkům a rotmistrům útočné vozba uděluje odznak za výtečné řízené útočných vo-
  zidel ministerstvo národní obrany na návrh velitele útvarů ÚV. a učiliště ÚV., předložený
  skrze velitelství brigády ÚV. Důstojníkům a rotmistrům příslušníkům jiných útvarů (ústa-
  vů) uděluje odznak MNO. na návrh jejich velitelů (přednostů).
     Osobám z počtu mužstva útočné vozby uděluje odznak za výtečné řízené útočných vo-
  zidel velitel útvarů ÚV. a velitel učiliště ÚV., předložený veliteli rot.
     Odznak je udělován trvale:
   a) důstojníkům, kteří vykonali předepsanou zkoušku v řízení některého útočného vozidla,
     obdrželi příslušný vojenský vůdčí list a ode dne, kdy vykonali zkoušku, veleli po dobu
     nejméně 1 roku jednotce útočných vozidel,
   b) rotmistrům, kteří vykonali předepsanou zkoušku v řízení některého útočného vozidla,
     obdrželi příslušný vojenský vůdčí list a ode dne, kdy vykonali zkoušku, mají nejméně
     1 rok řadové služby u útočné vozby,
   c) osobám z počtu mužstva, které vykonaly předepsanou zkoušku v řízení některého útoč-
     ného vozidla, obdržely vojenský vůdčí list k řízení tohoto vozidla a po dobu 5 měsíců
     jako řidiči útočných vozidel (jimž byla vozidla svěřena nebo odevzdána) nezavinily
     srážku nebo poškození vozidla a také jinak prokáží v řízení a obsluze svěřeného vo-
     zidla naprostou spolehlivost.
     Každý majitel odznaku dostane s odznakem průkazku opravňující ho k nošení odznaku
  (viz přílohu 3).
     Trvalé udělení odznaku bude uveřejněno:
     u důstojníků a rotmistrů — zvláštním výnosem MNO.,
     u osob z počtu mužstva — v rozkaze útvaru (UÚV.),
     O udělení odznaku bude provedeno zápisné řízení.
     Evidence udělených odznaků vede pro důstojníky a rotmistry MNO. a příslušný útvar,
  pro osoby z počtu mužstva — jen útvar (UÚV.).
     Evidenční změny v průkazkách (povýšení a p.) provádí příslušné kmenové těleso podle
  kmenových nebo jiných rozkazů.
     Odznaky a průkazky pro důstojníky a rotmistry přiděluje útvarům útočné vozby MNO.,
  I.1. oddělení. Odznaky a průkazky pro mužstvo udržuje zásobách HOLS.; od něho je
  útvary odbírají na vrub oděvních jednotek.
     Příjem uděleného odznaku třeba písemně potvrdit. Toto potvrzení je dokladem k vý-
  dejiz účtu materiálu.
     Za ztracené odznaky se náhradní přidělovat nebudou.
     Odznak musí vrátit každý, kdo pozbyl hodnosti degradací nebo komu byl z důvodů ká-
  zeňských odňat vojenský vůdčí list.
     Při jmenování důstojníkem anebo rotmistrem útočné vozby odevzdá majetník odznaku
  pro mužstvo tento odznak svému kmenovému tělesu a dostane za něj odznak pro důstojní-
  ky a rotmistry.
     Při úmrtí přechází odznak do vlastnictví zákonitých dědiců.

5        
Příloha 3.       
Průkazka pro osoby mužstva:
 

 
Průkazka pro důstojníky a rotmistry:
 
   Průkazka je zhotovena z téhož materiálu jako vojenské vůdčí listy.
   Velikost průkazky: 10 cm × 15 cm.
 
 
Kupon 2 (21. doplněk k H-VI-4a).
     U odznaku pro pozorovatele z balonu, pilota z balonu a pilota řiditelného balonu je
  věnec z lipových listů postříbřen a na způsob starého stříbra oxydován, dělové hlavně
  jsou zlacené, neleštěné.
     Sokol u odznaku pro pozorovatele z balonu je postříbřen bez lesku, u odznaku pro pi-
  lota balonu a pilota řiditelného pozorovacího balonu je pozlacen bez lesku.

1    
    
 
 
 
Kupon 1 (21. doplněk k H-VI-4a).
 
Č á s t   1.
Odznaky pro střelce, vrhače granátů, granátníky, miřiče a dělovody.
A. Popis.
  1.     Odznaky pro střelce, střelce I. třídy a výtečné střelce z pušky (obr.1), z lehkého
     kulometu (obr. 2), z těžkého kulometu (obr. 3), z velkého kulometu (obr. 4), z pěchot-
     ního kanonuu (obr. 5), pro střelce a střelce I. třídy z minometu (obr. 6); pro vrhače
     granátů, vrhače granátů I. třídy a výtečné vrhače granátů (obr. 7); pro granátníky,
     granátníky I. třídy a výtečné granátníky; pro miřiče a dělovody (obr. 8) se skládají
     z podložky, ze štítku a z připínacího jazýčku.
        Štítek je ražen zvlášť a je na podložku připájkován. Podložka a štítek jsou ra-
     ženy z 1·8 mm tlustého plechu podle čl. 3. Připínací jazýček (pbr.9) je z tvrdého ho-
     dinářského mosazného plechu 1 mm tlustého, je 12 mm široký a má asi 12 mm od
     horního okraje přibližně 5 mm širokou prohlubeninu. Nad prohlubeninou je připev-
     něn dvěma mosaznými, asi 1·5 mm tlustými nýtky, na zadní stěnu podložky.
  2.     Na okrajích podložky je ražena stuha se stylisovanou lipovou ratolestí; na zadní
     levé straně podložky je ražen malý státní znak 6 × 5 mm.
        Na štítku je ražena příslušná zbraň, a to na obr. 1 dvě zkřížené pušky, na obr. 2
     lehký kulomet, na obr. 3 těžký kulomet, na obr. 4 velký kulomet, na obr. 5 pěchotní
     kanon, na obr. 6 minomet, na obr. 7 vojín vrhající ruční granát, na obr. 8 dvě zkříže-
     né dělové hlavně a pod nimi tři dělové koule.
  3.     a) Odznaky pro střelce, vrhače granátů, granátníky a miřiče mají podložku i ští-
     tek z tombakového plechu, jsou matovány a mořeny. Se štítku odznaku a se znaku
     zbraně je moření lehce setřeno.
        b) U odznaku pro střelce, vrhače granátů, granátníky I. třídy a dělovody je na
     rozdíl od odznaků podle odst. a) štítek z pakfonového plechu, je postříbřen, matovám
     a zbraň na štítku je jemně leštěná.
        c) Odznak pro výtečné střelce, vrhače granátů a granátníky mají podložku z pak-
     fonu, která je postříbřena, štítek je z tombaku a je pozlacen. Odznak je matován,
     zbraň na štítku je jemně leštěná.
B. Způsob nošení.
  4.     Odznaky podle čl. 1 se nosí jen na blůze na levé náprsní kapse.
        Má-li vojín jeden odznak, nosí jej uprostřed kapsy.
        Má-li vojín dva různé odznaky, nosí je pod sebou tak, že odznak vyšší třídy je
     nahoře, jinak jsou odznaky umístěny pod sebou v pořadí, jak je vojín dostal.
        Má-li vojín tři různé odznaky, nosí je v tvaru rovnostranného trojúhelníka, jeden
     nahoře a dva dole; odznak nejvyšší třídy je vždy nahoře.
  5.     Leštit odznaky je zakázáno.
Č á s t   2.
Pamětní miniaturní odznaky.
  6.     Při odchodu z činné služby dostane mužstvo za odevzdané odznaky podle čl. 1
     a za odznak za výtečné řízení útočných vozidel pamětní miniaturní odznaky.

    2    
 
A. Popis.
  7.     Pamětní miniaturní odznaky (obr. 10—17) se skládají z podložky, ze štítku a ze
     špendlíku. Odznak za výtečné řízení útočných vozidel (obr. 18) je ražen v celku a je
     prolamován.
  8.     Všechny pamětní miniaturní odznaky jsou v průměru 20 mm. Jsou raženy
     z 1·2 mm tlustého plechu, který je u odznaku pro výtečné střelce, vrhače granátů a
     granátníky z pakfonu, u ostatních odznaků je z tombaku. Jinak provedení pamětních
     miniaturních odznaků je totéž jako odznaků uvedených v čl. 1. Pamětní miniatutní
     odznak za výtečné řízení útočných vozidel je mořený.
  9.     Pamětní miniaturní odznaky jsou uschovány v deštičkách, které jsou zároveň
     průkazem o získaném vyznamenání v přeboru ve střelné zbrani nebo v řízení útoč-
     ných vozidel.
        Deštičky jsou z kartonového papíru, pro střelce, vrhače granátů, granátníky a
     miřiče jsou barvy světle modré; pro střelce, vrhače granátů a granátníky I. třídy
     jsou světle zelené; pro výtečné střelce, vrhače granátů a granátníky jsou okrově žlu-
     té; pro odznak za výtečné řízení útočného vozidla jsou šedé.
        Deštičky jsou přeloženy na tři díly. Odznak je zapíchnut ve středním dílu. Na
     první straně deštičky je tmavomodrou barvou v levém rohu nahoře vytištěn malý
     státní znak, uprostřed je nápis »Průkaz o přeboru ve střelné zbrani« nebo »Průkaz
     o výtečném řízení útočných vozidel« a v pravém rohu dole je vyobrazen jeden z uve-
     dených odznaků (obr. 19).
        Vnitřní strana průkazky je opatřena tiskem podle obr. 20. Průkazku opatří setni-
     na na druhé straně prvního dílu podlouhlém razítkem útvaru, jménem a hodností majite-
     le, uvedením stupně dosaženého odznaku a podpisem velitele setniny. Příjem minia-
     turních odznaků potvrdí mužstvo na seznamu podle příl. 25 k Sm 204 vhodně k tomu
     upraveném.
B. Způsob nošení.
 10.     Pamětní miniaturní odznaky se nosí jen na občanském obleku na levé klopni nebo
     na levé straně prsou svrchní části oděvu.
Č á s t   3.
Límcové odznaky a čísla.
 11.     Příslušníci dělostřeleckého pluku 401 nosí na výložcích bluzy a pláště odznak
     podle obr. 21.
 12.     Příslušníci chemického učiliště nosí na límci bluzy a pláště naproti ramenním pás-
     kům ozanení podle obr. 22.
 13.     Příslušníci hraničářského pluku nosí na límci čísla v trojúhelníku (viz kup. 2—20.
     doplněk k H-VI-4a) podle obr. 23 a 24.
 14.     Límcové odznaky podle čl. 11—13 jsou raženy z tombakového 0·6 mm tlustého
     plechu, směsi 90% mědi a 10% zinku. Pro mužstvo jsou čísla tmavohnědě mořená,
     pro rotmistry stříbřená a pro důstojníky zlacená.
Rukávový odznak.
 15.     Příslušníci asanačních rot nosí na levém záloktí bluzy a pláště rukávový odznak
     podle obr. 25.
        Odznak je z výložkového sukna barvy šarlatově červené a je našit na kruhovou
     podložku z vlněné látky barvy khaki.

3        
 
Č á s t   4.
Odběr a cena odznaků.
 16.    Všechny odznaky pro mužstvo, popsané v části 1, 2 a 3, odbírají útvary z hlav-
     ního oděvního a lůžkového skladu na vrub náležitosti oděvních jednotek.
 17.    Z nově zavedených odznaků má cenu:
 
Poř. čís.
 
 
1 Odznak
pro
 střelce z velkého kulometu 1·5
2       "     " pěchotního kanonu
3  granátníky
4  vrhače granátů I. třídy 2
5  granátníky I.
6  výtečné vrhače granátů 2·5
¨7        "     granátníky I.
8 Pamětní
miniaturní
odznak
 k pořad. čís. 1, 2 a 3 0·7
9  "     "       "    4 a 5 2
10  "     "       "    6 a 7 2·5
11  za výtečné řízení útočných vozidel 1·5
12 Límcový
odznak pro
 děl. pl. 401 0·25
13  chemické učiliště 0·12
14  Čísla v trojúhelníku 0·12
15  Rukávový pdznak pro asanační roty 0·4

Č á s t   5.
Odznaky pro vojenské výkonné letce.
A. Popis.
  18.    Pro jednotlivé skupiny výkonných letců jsou tyto odznaky speciálního výcviku:
        1. Odznak pro polní piloty letce (obr. 26). Malý znak republiky a křídla jsou zla-
     cená, s přirozeným leskem. Věnec je stříbrný, bez lesku, čepel meče postříbřená,
     lesklá.
        2. Odznak pro polní pozorovatele — letce. Tvar a velikost odznaku je jako za 1.
     Malý znak republiky a lipové ratolesti jsou zlacené, s přirozeným leskem. Křídla jsou
     stříbrná, bez lesku, čepel meče je stříbrná, lesklá.
        3. Odznak pro polní letounové pozorovatele štábu, pěchoty, jezdectva a dělostře-
     lectva (obr. 27). Malý znak republiky a lipové ratolesti jsou zlacené, s přirozeným
     leskem. Křídla jsou stříbrná, bez lesku, čepel meče je stříbrná, lesklá.
        4. Odznak pro polní letecké střelce (obr. 28). Malý znak republiky a čepel meče
     jsou stříbrné, lesklé. Křídla jsou stříbrná, bez lesku.

    4    
 
 19.    Všechny odznaky se vyrábějí z mincovního stříbra, v tvaru a velikosti podle
     obr. 25—28.
B. Způsob nošení.
 20.     Odznaky pro výkonné letce se nosí jen na bluze, a to uprostřed pravé náprsní
     kapsy.
      Nosit tyto odznaky na civilním obleku není dovoleno.
C. Odběr odznaků a cena.
 21.     Odznaky nakupuje a přiděluje keteckým útvarům ministerstvo národní obrany.
 22.     Za ztracené odznaky se náhradní odznaky nepřidělují. Náhradní odznak může být
     prodán ze zásob vojenské správy za cenu stanovenou ministerstvem národní obrany.

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

 
 
Obr. 4

Obr. 5

Obr. 6

 
 
Obr. 7

Obr. 8

Obr. 9

 
 

Obr. 10

Obr. 11

Obr. 12

 
 
Obr. 13

Obr. 14

Obr. 15

 
 
Obr. 16

Obr. 17

Obr. 18

 
 

Obr. 19

 
Obr. 20

Obr. 21

Obr. 22

 
 
Obr. 23

Obr. 24

 
 
Obr. 25


Obr. 26

 
 
Obr. 27

Obr. 28

 
 
 
OdznakPro
zásobnictvo
a
proviantní důstojníky
vojenskou poštu
Odznak pro zásobnictvo jest žlutý.
Odznak pro vojenskou poštu jest bílý, střed červený
 
 
 
 
 


21
 
 
ODZNAKY  RUKÁVOVÉ.
OdznakPro
útočnou vozbu
 

29    
OdznakPro
dělostřelecké měřické roty
strojníky strojních praporů
polní poštu
 

    30
Odznak Pro
zkoušené tesaře ženijního vojska
      Odznaky rukávové jsou pro gážisty (pokud
   jsou pro ně stanoveny) a mužstvo soukenné a
   tmavohnědé; našívají se na soukennou pod-
   ložku stejnokrojové barvy na levý rukáv bluzy
   a pláště doprostřed záloktí.
      Gážisté si opatří potřebné služební a ruká-
   vové odznaky z vlastních peněz; odznaky pro
   mužstvo budou přiděleny částem na účet bez odpisu oděv-
   ních jednotek.
      Poznamenejte ve služebním předp. Ho—1.
      Čj. 605.614.41 odděl. s. o. z r. 1922, ze dne
   15/1 1923.
 
 
220.
 Oprava »Služební odznaky« a doplněk k ní. 
      Gážisté, kterým se tímto výnosem před-
   pisuje služební odznak barvy jiné než dosavad,
   mohou odznak dříve předepsaný donošovati.
      Služební odznaky nejsou předepsány pro
   službu v poli.
      Dále škrtněte na str. 30 v levém slouci,
   druhén odstavci slova »na účet« a nahraďte
   je slovy »bez odpisu«.
      Čj. 603.168/41. odděl. s. o. ze dne 11/5 1923.
[VV MNO roč. VI (1923), část 27, čl. 220, str. 151]
 
 
21.
 Odznak pro pomocnou rotu MNO. 
      Pro pomocnou rotu MNO. a pro všechny
   štábní jednotky vyšších velitelství (pro tyto
   jednotky jenom po vyhlášení mobilisace) sta-
   noví se rukávový odznak, který je z výložko-
   vého sukna a má tvar kruhu rozděleného ve
   tři stejná pole barvy bílé, modré a červené.
      Odznak je našit na podložce ze sukna
   barvy khaki a nosí se na rukávě bluzy a pláště
   uprostřed záloktí.
      Potřebné odznaky vyžádá si pomocná rota
   MNO., intendance zemských voj. velitelství,
   divisí, horské a jezdecké brigády u 40. oddě-
   lení MNO., a to pomocná rota MNO. do míro-
   vých zásob, intendance do augmentačních zá-
   sob bez odpisu oděvních jednotek; další příděl
   třeba preliminovati.
      Poznamenejte v sl. předp. H-IV-1.
      Čj. 12.641/40. odděl. z r. 1925 z 11/1 1926.
[Sešity oprav roč. 1926, čís. 3, kup. 32]
 
 
pomocnou rotu MNO. a po vyhlášení
mobilisace
též pro všechny štábní jednotky
vyšších velitelství

a všechny pomocné roty (čety)
vyšších velitelství a učilišť.
       Tento odznak je z výložkového sukna a má tvar kruhu rozděleného ve tři stejná
  pole barvy bílé, modré a červené.
       Odznak je našit na podložce ze sukna barvy khaki a nosí se na rukávě bluzy
  a pláště uprostřed záloktí.
H-IV-1b, str. 21
 
 
Kupon 3 (15. doplněk k H-VI-4a).
 
!!! CHYBÍ !!!
 
Pravděpodobně nový vzor odznaku pro
pomocnou rotu MNO a všechny pomocné roty (čety) vyšších velitelství a učilišť.
 
 
 
636.
 Odznaky pro střelce. 
      Ministerstvo národní obrany zavádí od-
   znaky pro střelce, a to pro střelce z pušky
   (obr. 1), pro střelce z lehkého kulometu (obr. 2),
   pro střelce z těžkého kulometu (obr. 3) a pro
   střelce z minometu (obr. 4).
      Veškeré druhy odznaků pro střelce jsou
   dutě a ostře raženy z 1 mm tlustého tomba-
   kového plechu (směsi 80—85% mědi a 20—15% 
   zinku) a mají asi 46 mm v průměru.
      Odznaky jso po ražbě a naletování při-
   pínacího jazýčku mořeny kyselinou dusičnou,
   potom zbaveny lesku pískem, černěny sir-
   níkem amonatým, hnědě mořeny a voskovány.
      Připínací jazýček (obr. 5) je z 0·7 mm
   tlustého tombakového plechu, 10 mm široký
   a má asi 12 mm od horního okraje asi 5 mm
   širokou prohlubeninu. Nad prohlubeninou je na
   zadní stěnu odznaku měkce přiletován. Za
   prohlubeninou přiléhá pružně k odznaku tak,
   že je třeba určité síly k jeho nadzdvižení.

      Odznaky jsou dvojí. Odznak pro střelce
   2. třídy je podle uvedeného popisu, kdežto
   odznak 1. třídy má ještě štít se zbraní po-
   stříbřený, nelesklý, na způsob starého stříbra.
      Odznaky pro střelce se nosí vždy na
   šňůrce, která je připevněna uprostřed levé ná-
   prsní kapsy bluzy. Na plášti nebo na pláštěnce
   se odznak pro střelce nenosí.
      Potřebný počet odznaků pro střelce opa-
   třují si útvary nákupem z ruky a výdaje za
   ně hradí z paušálu samostatných velitelů. (Pří-
   loha 2 k VV. 1928, čís. 7.)
      Ustanovení o nároku na střelecký odznak
   a o podělování jím budou ještě uveřejněna.
     Ministerstvo národdní obrany zavádí pro
  elitní střelce z pušky odznak, který je stejné-
  ho provedení a stejných rozměrů jako odznak
  pro střelce z pušky podle VV. čl. 636/1928,
  obr. 1, má však štít se zbraní zlacený, nelesk-
  lý, zbraně na něm leštěné; ostatní část odzna-
  ku je stříbřená a bez lesku.
    Stran dekorování odznakem pro elitní
  střelce platí VV. čl. 765/1928, jenže elitního
  střelce dekoruje velitel vojskového tělesa.
    Nabude-li střelec z pušky I. třídy nároku
  na odznak pro elitního střelce, odevzdá odznak
  pro střelce I. třídy a dostane odznak pro elit-
  ního střelce z pušky.
    Stran odběru odznaků pro elitní střelce
  platí VV. čl. 230/1933. Odznak pro elitní střel-
  ce z pušky stojí 3 (tři) oděvní jednotky.

(VV. čl. 636/1928.)

      Čj. 30.501-V./2. odděl. z 4/8 1928.

PŘÍLOHA k VV. 1928, čís. 48, čl. 636.
[Sešity oprav roč. I (1922), čís. ??, kup. 37]
 
 
118.
 VV., doplnění, změny a opravy. 

.
.
.
 
Čl. 636/1928.
(Odznaky pro střelce.)
     K tomuto čl. nalepte kupon 163.
     Čj. 13.296-V./2. odděl. z 28/3 1935.
                      .
                      .
                      .
 
 
207.
 VV., doplnění, změny a opravy. 

.
.
.
 
Čl. 636, 765 a 909/1928.
Čl. 527/1929.
Čl. 350/1931.
Čl. 254/1935.
(Odznaky.)
     Škrtněte celý text.
     Čj. 6159-V./2. odděl. z 11/6 1938.
                      .
                      .
                      .
 
 
765.
 Střelecké odznaky. 
      Dodavkem k VV. 1928, čís. 48, čl. 636.
      Střelecké odznaky smějí nositi toliko
  osoby z počtu mužstva, a to jen takové, které
  splmily doposavad platné podmínky pro jmeno-
  vání střelcem, resp. střelcem I. třídy z té oné
  zbraně. Tyto osoby dostanou po jednom exem-
  pláři příslušného odznaku zdarma, a to ihned
  po uveřejnění jejich jmenování střelcem anebo
  střelcem I. třídy v rozkaze.
  Odznak se stává dnem udělení majetkem dot-
  čených osob, takže tyto osoby nemusí při od-
  chodu z činné služby odváděti velitelům útvarů,
  jako je tomu na př. u oděvních součástek.
      Příštím rokem počínaje budou podmínky
  k dosažení střeleckých odznaků změněny a
  budou uveřejněny v jednotlivých záznamech
  o střelbě, resp. v novém vydání sl. předp.
  P-III-I.
      Odznaky jsou dvojí, a to pro střelce a pro
  střelce I. tř. a ne pro střelce 2. třídy a od-
  znaky 1. třídy, jak bylo v shora citovaném VV.
  omylem uvedeno.
      Komise pro posouzení podmínek k dosa-
  žení střeleckých odznaků rozhodla, že má býti
  odznak pro střelce I. tř. výraznější, nežli jak
  nařizuje čl. 636 svrchu uvedeného VV., proto
  se toto nařízení opravuje v tom smyslu, že
  může být štít se zbraní u odznaků pro střelce
  I. tř. postříbřený, lesklý. Odznaky se štítem
  postříbřeným a nelesklým, které byly snad již
  dříe zakoupeny a voj. osobám vydány, možno
  donošovati.
      Aby bylo dosaženo jednotnosti odznaků,
  vyzvalo MNO. článkem, uveřejněným v den-
  ních listech, firmy a obchodníky, kteří odznaky
  vyrábějí a hodlají je prodávati, aby předložili
  ihned hlavnímu štábu/5. odddělení k přezkou-
  šení a ověření vzory vyráběných odznaků a
  zároveň uvedli jejich cenu. Jména firem a
  obchodníků, jejichž vzorky předložených od-
  znaků budou ministerstvem národní obrany
  ověřeny, budou postupně uveřejňována ve VV.
  MNO. bude tam uveřejňovati toliko jména
  těch firem a obchodníků, jejichž předložené
  vzorky odznaků budou odpovídati podmínkám
  shora uvedeného VV. a znění 4. odstavce to-
  hoto výnosu.
      Na zmíněnou výzvu v denních listech
  předložila ministerstvu národní obrany takové
  odznaky prozatím jen firma Josef  P i t á k,
  velkoobchodník s vojenskou výzbrojí a vý-
  strojem, Praha-Vinohrady, Chodská 3, která
  nabízí odznaky za jednotnou cenu 4·50 Kč za
  kus a od níž si mohou  hospodářské správy
  útvarů
  útvary, vojenská zátiší i dotčené osoby z počtu
  mužstva (hromadné objednávky prostřed-
  nictvím voj. zátiší) odznaky ihned objednávati.
  MNO. zakazuje při té příležitosti hosp. sprá-

515    
  vám útvarů, voj. zátiším, i jednotlivým vo-
  jenským osobám nakupovati, resp. nositi stře-
  lecké odznaky, zakoupené u jiných firem
  i obchodníků nežli u těch, kteří předložili vzory
  svých výrobků MNO. k ověření a jejichž jména
  byla, resp. budou uveřejněna ve VV. a upozor-
  ňuje při té příležitosti, že žádné výsady pro
  jednotlivé výrobce (zákonem chráněné od-
  znaky) nejsou dovoleny.
      Střelce dekoruje velitel setniny, střelce
  I. tř. pak velitel oddílu. Dekorování střelců a
  střelců I. tř. třeba doprovoditi vhodným pro-
  slovem.
      Dosáhne-li osoba z počtu mužstva od-
  znaku pro střelce a nabude-li teprve za určitou
  dobu potom nároku na odznak pro střelce I. tř.,
  vrátí příslušné hosp. správě
      příslušnému velitelství odznak pro střelce
  v původním stavu a dostane zaň odznak pro
  střelce I. tř.
      Aby bylo možno kontrolovati, nenosí-li
  snad neoprávněně odznaky osoby z počtu
  mužstva, které na ně nemají nároku, zazna-
  menají velitelé setnin udělení odznaků v prů-
  kazních lístcích mužstva odznaky poděleného
  v rubrice »Poznámka« podle tohoto jednot-
  ného vzoru, na př. »Střelec I. tř. z pušky
  14/8 28.« Udělení odznaku se zapíše kromě toho
  do příslušné rubriky posledního listu záznamu
  o střelbě, do osobního záznamu, část II. a do
  voj. knížky v rubrice »Má odborný výcvik«.
      Dostane-li osoba z počtu mužstva dva
  různé odznaky (na př. odznak pro střelce
  z pušky a pro střelce I. tř. z leh. kulometu),
  nosí je uprostřed levé náprsní kapsy pod
  sebou tak, že je odznak I. tř. vždy nahoře.
  Jinak jsou odznaky umístěny pod sebou podle
  toho, jak byly za sebou uděleny. Dostane-li
  osoba z počtu mužstva zcela vyjímečně tři
  různé odznaky, nosí je na kapse ve tvaru
  rovnostranného trojúhelníka (jeden nahoře,
  dva dole).
      MNO. zakazuje veškeré leštění odznaků,
  hlavně takové, které by mělo za následek ne-
  snadné rozeznání odznaků pro střelce od od-
  znaků pro střelce I. tř.
      Čj. 16.020-hl. st./5. odděl. z 2/10 1928.
 
 
909.
 Střelecké odznaky — objednávání a vydávaní. 
      Dodavek k VV. 1928, čís. 60, čl. 765.
      První odstavec doplňte takto: »Odznak se
  stává dnem udělení majetkem dotčených osob,
  takže je tyto osoby nemusí při odchodu z činné
  služby odváděti velitelstvím útvarů, jako je
  tomu na př. u oděvních součástek.«
      V 5. řádku zdola na str 514 nahraďte
  slova »hospodářské správy útvarů« slovem
  »útvary«. Analogicky nahraďte v třetím od-
  stavci téhož článku na str. 515 slova » pří-
  slušné hosp. správě« slovy »příslušnému ve-
  litelství«.
      Čj. 16.802-hl. št./5. odděl. z 22/11 1928.
 
 
207.
 VV., doplnění, změny a opravy. 

.
.
.
 
Čl. 636, 765 a 909/1928.
Čl. 527/1929.
Čl. 350/1931.
Čl. 254/1935.
(Odznaky.)
     Škrtněte celý text.
     Čj. 6159-V./2. odděl. z 11/6 1938.
                      .
                      .
                      .
 
 
527.
 Odznaky pro miřiče a dělovody. 
      Ministerstvo národní obrany zavádí od-
   znaky pro miřiče dělostřelectva a pro dělovody
   (obr. 1).
      Odznaky jsou dutě a ostře raženy z 1 mm
   tlustého tombakového mořeného plechu (směsi
   80—85% mědi a 15—20% zinku) a mají asi
   46 mm v průměru.
      Odznaky pro dělovody mají na rozdíl od
   odznaků pro miřiče štít se znakem zbraně po-
   stříbřený, lesklý.
      Pro výrobní podmínky odznaků pro miřiče
   a dělovody, pro způsob nošení, pro posuzování
   vzorů a pro uveřejňováné nákupních pramenů,
   dále pro hospodaření platí výnosy vydané

    352
   o odznacích pro střelce, uveřejněné ve VV.
   1928, čís. 48, čl. 636, čís. 60, čl. 765 a čís. 73,
   čl. 909.
      Dosažení a udělení odznaků uveřejňuje ve-
   litel vojskového tělesa v denním rozkaze.
      Dělovoda dekoruje velitel oddílu, miřiče
   velitel baterie.
      Dostane-li vojín (poddůstojník) odznak pro
   dělovoda, vrátí odznak pro miřiče.
      Udělení odznaku třeba zaznamenati v osob-
   ním záznamu, část II: »15/6 1929 udělen od-
   znak dělovoda (miřiče)« a odvolati se při tom
   na příslušný denní rozkaz. Totéž se zapíše do
   průkazního lístku dotčené osoby. Při propu-
   štění z činné služby nutno učiniti tento záznam
   také do vojenské knížky.
      Voj. správa vydá zadarmo uvedené od-
   znaky jenom těm, kteří vyhověli podmínkám
   pro udělení odznaku po uveřejnění tohoto vý-
   nosu. Ostatní, kteří mají nárok na uvedený od-
   znak, mohou jej nositi, koupí-li si jej z vlast-
   ních peněz.
      Záložníci mohou nositi odznaky po dobu
   cvičení, když předtím bylo zjištěno z osobního
   záznamu, že v době své činné služby vyhověli
   podmínkám výnosu MNO. čj. 5947/17. odděl.
   z r. 1925.
      Po přezkoušení osobního záznamu provede
   se zápis o získání odznaku do průkazního lístku
   a do voj. knížky těmto záložníkům dodatečně.
      Čj. 31.057-V./2. odděl. z 10/7 1929.
[Opravy 1929, čís. 7, kup. 6]
 
 
207.
 VV., doplnění, změny a opravy. 

.
.
.
 
Čl. 636, 765 a 909/1928.
Čl. 527/1929.
Čl. 350/1931.
Čl. 254/1935.
(Odznaky.)
     Škrtněte celý text.
     Čj. 6159-V./2. odděl. z 11/6 1938.
                      .
                      .
                      .
 
 
Barva výložků.
 
Pro Barva výložků Barva lemovky
kol výložků
Odznak Čísla
límcový ruká–
vový
generály zbraní šarlatově
červená
· 1 · ·
generály služeb · 1 · ·
důstojníky generálního štábu příslušné zbraně · 1 · ·
důstojníky generálnímu štábu
     přidělené
černá · · 1
pěší vojsko třešňově červená · · · 1
dělostřelectvo šarlatově červená · · · 1
vzduchoplavectvo letectvo světle modrá · · · 1
jezdectvo žlutá · · · 1
ženijní tmavo hnědá · · 1 1
telegrafní · · 1 1
železniční · · 1 1
vozatajstvo tmavo zelená · · · 1
automobilní vojsko · · 1 1 ·
důst. profesory světle zelená · 1 · ·
šermíři žlutá · · ·
mužstvo stavu voj. škol · · · ·
zeměpisný ústav · · · ·
zbrojní trávově zelená šarlatově červená
*)
· ·
vzduchoplaveckou světle modrá · ·
technických vojsk tmavo hnědá · ·
vozatajskou tmavo zelená · ·
automobilní 1 ·
stavební · · ·
zdravotnictvo černá · · · 1
lékaře · 1 · ·
zvěrolékaře · 1 · ·
lékárníky · 1 · ·
        *) Inženýři tech.služby odznak límcový.


22
 
 
     V stejnokrojovém předpise Ho-1 není     
  předepsáno pro automobilní vojsko označení
  číslicemi praporu na límcích, protože v době
  zpracování tohoto předpisu byly sloučeny auto-
  mobilní prapory v automob. pluku. MNO. na-
  řizuje, aby podle tohoto předpisu nosili pří-
  slušníci dnes samostatných automobilních pra-
  porů 1, 2 a 3 jako límcový odznak číslo svého
  praporu.
     Příslušníci aut. zbrojovky nenosí zatím
  žádných límcových odznaků číslicových.
  Ho - 1, přeměny, str. 22 rubrika »automobilní  
     vojsko«.
 
 
630.
 Oprava sl. předp. H-IV-1b. 
     Na str. 22 škrtněte v rubrice »technické
  vojsko železniční« v posledním sloupci »1«.
     Čj. 6080/40. odděl. z 29/11 1926.
 
 
Barva výložků.
 
Pro Barva výložků Barva lemovky
kol výložků
Odznak Čísla
límcový ruká–
vový
intendanty tmavo modrá · 1 · ·
voj. hospod a lesní úředníky trávově zelená · · ·
proviantní · · 1 ·
zásobnictvo · · 1 1
voj. .účetnictvo všech kategorií · · · ·
oděvnictvo · · · 1
justiční službu fialová · 1 · ·
duchovní černá bílá · · ·
doplňovací a evidenční   tmavo modrá · · ·
remontování a chov koní        bílá        žlutá · · ·
veterinářskou popelavě šedá
 
 
černá · · ·
kancelářskou soudní a pro
        vězeňské dozorce
fialová · · ·
kancelářskou konceptní trávově zelená · · ·
početní trávově zelená      
spisovní manipulační kancelářskou · · · ·
hudební třešňově červená · 1 1
vojenské pošty · · · 1 ·
 
 
                Důstojníci vojenských akademií a akademici podrží výložky kmenového tělesa
          a nosí odznak pro vojenské školy předepsaný, rovněž tak rotmistři, kteří však
          nenosí odznak pro školy.
 
                   Označení příslušníků hraničářských pluků.
                   Ministerstvo národní obrany stanoví pro veškeré osoby zbraní - důstojníky, rot-
          mistry, déle sloužící i mužstvo hraničářských pluků výložky barvy podle jejich pří-
          slušnosti k té neb oné zbrani, na výložcích límcový odznak zavedený pro hraničářské
          prapory a na límci proti ramenní pásce číslo pluku v trojúhelníku.

 
 
 
 
 
23
 
 
461.
 Výložky pro důstojníky doplňovací služby. 
     Pro důstojníky doplňovací služby jsou
  předepsány bílé výložky s třešňově červe-
  ným lemováním.
     Poznamenejte v služ. předpise Ho–1,
  str. 23.
     Čj. 604.631/41. odděl. ze dne 11/12 1922.
[Sešity oprav roč. I (1922), čís. ??, kup. 16]
 
 
     Manipulační rotmistří služeb nosí popelavě šedé 
  ložky bez lemovky. Manipulační rotmistři
  jsou totiž bývalí »spisovní«.
  Ho-1, přeměny, str. 23.                     
 
 
  Rotmistři kanc. služby manipulační — barva 
                 výložků.
     Podle služebního předpisu Ho–1 »Předpisy 
  stejnokrojové čs. branné moci« jest předepsá-
  na pro službu spisovní barva výložků popelavě
  šedá bez lemovky. Pod názvem »Služba spisov-
  ní« jest rozuměti u rotmistrů nejen vlastní
  službu spisovnickou, nýbrž i veškerou služ-
  bu, vztahující se ke kancelářským úkonům,
  tedy i manipulační, konceptně-příručí a veške-
  rou pomocnou službu kancelářskou (výpravna,
  protokol atd.), což vyplývá z toho, že podle
  služ. předpisu »Org.–1« »Všeobecná organisace 
  čs. branné moci«, existuje v čs. armádě jedna
  souhrnná kategorie rotmistrů kancelářských
  služeb, a to kategorie rotmistrů manipulačních.
  Nosí tedy všichni rotmistři této kategorie pope-
  lavě šedé výložky bez lemovky, předepsané pro
  služby spisovní, nehledě k tomu, jaký druh kanc.
  služby vykonávají.
  Ho–1, Přeměny, str. 23, rubrika »Služba spi-    
     sovní«.
 
 
492.
 Barva výložků pro konceptní důstojníky. 
     Konceptní důstojníci nosí barvu výložků své
  zbraně nebo služby, nenosí však čísel ani od-
  znaků.
     Poznamenejte v služebním předpise Ho–1.
     Čj. 8394/40. odděl. z 21/8 1924.
 
 
82.
 Výložky pro remontnictvo. 
     Pro remontnictvo předpisuje MNO. bílé
  výložky žlutě lemované.
     Poznamenejte ve služeb. předpise H-IV-1b
  na str. 23.
     Čj. 16.136/40. odděl. z r. 1924 z 6/2 1925.
[Sešity oprav roč. IV (1925), čís. 10, kup. 33]
 
 
419.
 Výložky pro početní gážisty. 
     Pro početní gážisty stanoví MNO. pope-
  lavě šedé výložky s trávově zelenou lemovkou.
     Poznamenejte ve služeb. předpise H-IV-1b.
     Čj. 6017/40. odděl. z 15/6 1925.
[Sešity oprav roč. IV (1925), čís. 19, kup. 24]
 
 
508.
 Výložky stavebního účetnictva. 
     Gážisté stavebního účetnictva nosí trávově
  zelené, tmavomodře lemované výložky.
     Poznamenejte ve služeb. předpise H-IV-1b.
     Čj. 7931/40. odděl. z 21/8 1925.
 
 
84.
 Zrušení čísel na límec u oděvnictva. 
     Gážisté a mužstvo oděvnictva nenosí čísla
  na límci.
     Škrtněte je u jmenovaných osob v sl.
  předp. H-VI-4a, na str. 23 a v příůoze k VV.
  1925, čís. 36, čl. 454 a čís. 42, čl. 510, čís. 63,
  čl. 713, 1926, čís. 6, čl. 63, 1927, čís. 13, čl.
  137, v příloze 1, 2, 3 a 4 k VV. 1927, čís. 63,

  čl. 666, v příloze 1 a 2 k SDV, 1928, čís. 3, čl.
  18 a v příloze 1 k SDV, 1928, čísl. 5, čl.34.
     Čj. 63.501-V./2. odděl. z r. 1928 z 25/1 1929.
 
 
779.
 Výložky pro déle sloužící. 
     Déle sloužící nosí výložky těch stavov-
  ských skupin, jejichž službu vykonávají.
     Poddůstojníci v přípravné službě pro do-
  plnění sboru rotmistrů nosí po dobu přípravné
  služby výložky zbraně nebo služby, ke které
  příslušejí.
     Čj. 33.320-V./2. odděl. z 31/10 1929.
 
 
Kupon 2 (20. doplněk k H-VI-4a).
      Označení příslušníků hraničářských pluků.
      Ministerstvo národní obrany stanoví pro veškeré osoby zbraní - důstojníky, rot-
  mistry, déle sloužící i mužstvo hraničářských pluků výložky barvy podle jejich pří-
  slušnosti k té neb oné zbrani, na výložcích límcový odznak zavedený pro hranničářské
  prapory a na límci proti ramenní pásce čílso pluku v trojúhelníku.
 
 
221.
Výložky pro cyklistické eskadrony.
     Pro cyklistické eskadrony jsou předepsány
  žluté, třešňově červeně lemované výložky.
     Čj. 595.662 oděv. ze dne 29./5. 1922. 
 
 
230.
Výložky důstojníků, rotmistrů a mužstva
  vzduchoplaveckých útvarů, ústavů a úřadů.  
     Světle modré výložky příslušejí veškerému
  presentně sloužícímu mužstvu, které jest v kme-
  novém počtu vojenského vzduchoplavectva. Dále
  důstojníkům a rotmistrům, kteří jsou v kmenovém
  počtu vojenského vzduchoplavectva a nepřináleží
  některé z těchto zvláštních skupin:
     1. technické službě vzduchoplavectva,
     2. technické službě zbrojní,
     3. zdravotní službě,
     4. hospodářsko-správní službě,
     5. doplňovací a početní službě,
     6. kancelářské konceptní službě a
     7. kancelářské službě manipulační.
     Důstojníci a rotmistři podle 1. jsou přísluš-
  níky technického zbrojnictva vzduchoplaveckého
  a příslušejí jim podle služebního předpisu Ho—1
  výložky trávově zelené se světle modrým lemo-
  váním. Ostatním příslušejí výložky a odznaky
  příslušné skupiny.
     Čj. 296.668 vzduchopl. ze dne 7./6. 1922.
 
 
  Rotmistří služeb podrží výložky své služby a     
  číslo pluku, do nějž jsou vtěleni.
  Ho-1, přeměny, str. 23.                   
 
 
547.
 Šavlek pro důstojníky a rotmistry. 
     Šavle pro důstojníky a rotmistry má tyto
  hlavní části: čepel, jilec a pochvu.
     Čepel jest z oceli, klínovitého průřezu a je
  po délce mírně zahnuta. Ostří čepele není brou-
  šeno. Čepel vybíhá nahoře ve stuhu, která ji
  spojuje s jilcem.
     Jilec slouží k uchopení a ovládání šavle a
  k ochraně pěsti. Skládá se z rukojeti s krouž-
  kem, hřbetu rukojeti, koše a šroubku rukojeti.
     Rukojeť je z bukového dřeva a je potažena
  povlakem z rybí kůže, který je přitažen drát-
  kem. Nahoře je rozšířena v hlavici a od hlavice
  dolů má žebra k pohodlnějšímu držení. Pod
  posledním spodním žebrem přiléhá kroužek
  rukojeti.
     Hřbet pokrývý zadní stranu rukojeti.
     Koš je na straně od těla odvrácené roz-
  šířen a vyklenut. Vyklenutá část je na třech
  místech vyříznuta, takže tvoří tři obloukovité
  proužky, Vzhůru se koš zúžuje v luk, upevněný

347    
  ke konci stuhy. Spodní konec koše je svinut
  a vyplněn.
     U šavlí pro důstojníky je vnější plocha koše
  zdobena celá stylisovanou lipocou ratolestí;
  uprostřed je malý státní znak.
     Šroubek rukojeti je shora našroubovám do
  hřbetu rukojeti a zakrývá zanýtovaný konec
  stuhy.
     Pochva je z ocelového plechu a je přizpů-
  sobena svým tvarem tvaru šavle. Na pochvě
  jsou tyto součástky: obústek, horní a dolní
  kroužek a patka.
     Obústek je vsazen do ústí pochvy a vybíhá
  uvnitř ve dvě pružná pra, udržující šavli
  v pochvě.
     Horní kroužek má na vnitřní straně po-
  dlouhlé oko, postavené šikmo vzhůru směrem
  k ostří šavle. Dolní kroužek mé vzadu oválné
  oko, postavené směrem pochvy. Dolní konec
  pochvy je rozříznut a do něho je vsunuta a za-
  letována patka.
     Všechny vnější plochy šavle a pochvy jsou
  leskle niklované. Délka šavle se řídí výškou po-
  stavy a dosahuje, je-li zavěšena, ke kotníku levé
  nohy.
      Upevnění šavle na řemen bylo předepsáno  
  výnosem MNO., čj. 602.860 oděv. ze dne 23/8  
  1922, uveřejneném ve Věst. věc. 1922, č. 45,    
  čl. 312.                               
     Na koši je připevněn třapec. Upevňovací    
  pásky třapců jsou dlouhé 41·5 cm (bez třapce).  
  Třapce na šavle pro důstojníky jsou střídavě     
  pleteny z dracounu lesklého a nelesklého.      
     Generálové nosí třapec zlatý, ostatní dů-    
  stojníci stříbrný a rotmistří červený, ze safiá-    
  nové kůže.
 

    348
   
     šavle se nosí při všech vojenských cviče-
  ních, při přehlídkách, v inspekční a strážní
  službě, při osobním představování a podle po-
  třeby i při všech ostatních služebních výkonech.
  Mimoto i při všech representačních příležito-
  stech, které nenáležejí přímo k služebním vý-
  konům.
     Šavlemi budou poděleni všichni aktivní dů-
  stojníci a rotmistři a bude jim ponechána po
  celou dobu jejich aktivní služby. (Šavle budou
  útvarům atd. přiděleny po dodání MNO. samým
  a proto jich neurgujte.)
     Za udržování šavlí je každý důstojník a
  rotmistr osobně odpověden.
     Čj. 452.812 děl. a zbroj. mat. ze dne 30/10
  1923.
 
 
 
776.
 Opasník a třapce pro důstojníky a rotmistry. 
     O p a s n í k  se skládá z opasku, dvou
  závěsných řemenů a dvou zápřezků. Opasek
  je z hnědé hlazenice, 2·5 cm široký, z dvou
  dílů, které jsou spojeny mosazným kroužkem
  (obr. 1). Kratší díl opasku má přezku s vá-
  lečkem a průvlečku, delší 6 dírek. Závěsné ře-
  meny jsou z červené safiánové kůže; na líci
  je našita stuha (obr. 2)
                                                                                    Obr. 1                                                                    Obr. 2
     Uprostřed stuhy je vetkán 2 mm široký
  červenomodrobílý proužek. Pro generály je
  stuha zlatá, pro ostatní důstojníky stříbrná, pro
  rotmistry tmavohnědá,
     Závěsné řemeny jsou 3 cm široké, přední
  je 25 cm dlouhý, zadní 42 cm.
     Zápřezky jsou z hnědé hlazenice a jsou
  zapiaty na závěsné řemeny oválovou přezkou, 
  která je pro generály pozlacená, pro ostatní
  postříbřená.
     Na zápřezky se připíná šavle.
     Opasník se šavlí se připíná kolem pasu
  pod bluzu tak, aby šavle dosahovala po kotník
  levé nohy.
     Vezme-li se plášť, prostrčí se šavle prů-
  střihem pod příklopkou levé kapsy pláště tak,
  aby koš šavle s třapcem vyčníval.
     Šavle se nosí vždy na opasníku, i když se
  při určitých příležitostech nosí důstojnický pás.
     Závěsné řemínky se na důstojnickém pásu 
  nenosí.

    489

Obr. 3
     T ř a p e c  se skládá z upevňovací pásky
  asi 43 cm dlouhé a z žaludu. Žalud třapce pro
  důstojníky je opleten dracounem.
     Generálové nosí třapec zlatý, ostatní dů- 
  stojníci stříbrný (obr .3), rotmistři nosí třapec 
  z tmavohnědé kůže (obr. 4) pak podle Věst. 
  věc. 1925, č. 47, čl.548 (viz na str. 4 kupon 9 
  ze »Sešitů oprav« IV, čís. 24).
                       Na obou stranách
  vrchního dílu žaludu je malý státní znak, u dů-
  stojnického třapce vyšívaný.
     Znak u třapce pro generály je zlatý,
  u ostatních důstojníků stříbrný, na třapci pro
  rotmistry je znak lisován na kovovém po-
  stříbřeném prstýnku, který zakrývá celou
  vrchní část žaludu. Třapec se upevňuje na
  šavli podle vyobrazení na str. 347 Věst. věc.
  1923.
     Vojenští gážisté opatří si opasník a třapec
  z jednorázové mimořádné podpory, která jim
  byla vyplacena podle výnosu čj. 41.472 pres.
  šef. dův. z r. 1924.
     Ve Věst. věc. 1923, č. 59 škrtněte v článku
  547 posledí tři odstavce na str. 347 a vyobra-
  zení třapců na str. 348.
     Ve Věst. věc. 1922, č. 45 škrtněte na vy-
  obrazení důstojnického pásu oba závěsné ře-
  mínky a posůvky.
     V článku 312 uvedeného Věstníku škrtněte
  v druhé a třetí řádce slova »dvou posůvek«
  až »závěsných řemínků«, mimoto na str. 263
  vlevo od odstavce 5, 6 a 7 a v odstavci 8 slova
  »dříve však« až »závěsný řemínek«.
     Poznamenejte v služeb. předpise H-IV-1.
     Čj. 14.078/40. odděl. z 17/12 1924.
 
   
Obr. 4
[pravděpodobně: Sešity oprav roč. IV (1925), čís. 8
(zvláštní vydání roč. III)
]
 
 
     1) V H-IV-1b škrtněte na konci předpisu
  v kuponu 39 ze »Sešitů oprav« IV, čís. 8
  (zvláštní vydání roč. III) celé vyobrazení 4;
     v témž kuponu škrtněte v řádku 15 a 14
  zdola »nosí třapec z tmavohnědé kůže (obr. 4)«
  a napište místo toho:
     »pak podle Věst. věc. 1925, č. 47, čl. 548
  (viz na str. 4 kupon 9 ze »Sešitů oprav« IV,
  čís. 24)«.
     2) V kuponu 35, který je přilepen mezi
  stránkami 4 a 5 služeb. předpisu H-IV-1b,
  škrtněte v levém sloupci, v šestém odstavci,
  v posledním řádku »služeb. předpisu H-IV-1b«
  a napište místo toho:
     »Věst. věc. 1925, č. 47, čl. 548 (viz na str. 4 
  kupon 9 ze »Sešitů oprav« IV, čís, 24).«
     3) Na str. 4 služeb. předpisu H-IV-1b
  škrtněte celý tekst a nahraďte jej novým usta-
  novením, které je otištěno v tomto sešitě.
  
 
 
671.
 Poboční zbraň letců. 
      Jako poboční zbraň a odznak létajícího                    
  personálu se zavádí kordík. Jako poboční zbraň létajícího personálu (t. j.
  pilotů, pozorovatelů a střelců) z řad gážistů letectva zavádí se kordík.  
                      Kordík se skládá
  z čepele, jilce a pochvy.
      Čepel je z oceli, rovná a nebroušená a
  průřez má tvar zploštělého kosočtverce.
      Jilec je bronzový z měkce kalené mosazi a po obou stranách jest
  opatřen kostěným vyložením ze slonové kosti a ozdobou podle
  vyobrazení. Příčka jest rovněž bronzová z měkce kalené mosazi, mírně
  nahoru zahnutá, a díváme-li se na ni se stran,
  připomíná stylisovaný dvojplošník. V místě,
  kde jest u letadla motor, je lev jako na malém
  znaku republiky.
      Pochva jest kovová a povlečena hnědou ne-
  hlazenou koží a ukončena toulcovým zdobeným
  kováním; v první a druhé třetině jest opatřena
  kovovými objímkami se závěsnými oky, z nichž
  horní objímka je zdobena.

396    

 
 
 
 
 
 
 
 
    lisovanými přezkovými sponami rámečkového 
    tvaru.                              
       Ve službě se nosí na důstojnickém opasku. 
    K vycházkovému stejnokroji se nosí kordík   
    pod bluzou. Řemínky, opatřené na konci ka-  
    rabinkou, zavěšují se na opasník jako šavle.   
       Třapec se na kordíku nenosí.          
       Kordík se nosí při všech služebních vý-   
    konech i při všech representačních příleži-    
    tostech.
       Kordík se nosí na opasníku, jenž se      
  skládá z opasku se závěsem a z dvou závěs-    
  ných řemínků se sponami. Opasek je z hnědé    
  hlazenice, 2·5 cm široký, na jednom konci má    
  přezku s válečkem a průvlečku, na druhém     
  6 dírek. Na opasku je navlečen kožený závěs    
  s kovovým okem pro karabinku.             
       Závěsné řemínky z hnědé nehlazené kůže 
  jsou 15 mm široké, přední je 32 cm dlouhý,      
  zadní 37 cm. Jsou nahoře spojeny v karabince   
  k zavěšení na kovovém oku závěsu, dole       
  opatřeny stylisovanými přeskovými sponami     
  rámečkového tvaru.                      
       Opasník s kordíkem se připíná kolem pasu
  pod bluzou tak, aby kordík visel v úhlu asi 35°    
  a v takové výši, aby jeho jilec mohl býti        
  uchopen volně upaženou levou rukou.         
       Vezme-li se plášť, prostrčí se kordík prů-  
  střihem pod příklopkou levé kapsy pláště tak,    
  aby i s oběma závěsnými řemínky visel vně     
  pláště.                                
       Kordík se nosí při všech služebních vý-   
  konech i při všech representačních příležito-    
  stech vždy na opasníku pod bluzou. Nahrazuje   
  úplně šavli, avšak netasí se k pozdravu, po-     
  velu a p.Při létání se odkládá.               
       Třapec se na kordíku nenosí.
       Při cvičných letech se kordík odkládá. Při
    přespolních letech třeba jej upevniti na vhod-
    ném místě v letounu.
       Za udržování kordíku v dobrém stavu je
    každý jeho majetník osobně odpověden.
       Kordíky mají právo nositi a dostanou je
    veškeří Věstníkem MNO. jmenovaní polní pi-
    loti, polní pozorovatelé a letečtí střelci v hod-
    nosti nejméně rotmistra.
        Čj. 23.109/18. odděl. z 20/11 1925.
     Všechny vnější kovové části kordíku jsou
  z mořeného bronzu měkce kalené mosazi.
     Kord je zavěšen na dvou hnědých řemín- 
  cích 15 mm širokých, které jsou nahoře spo-   
  jeny kroužkem a opatřeny karabinkou k zavě-  
  šení. Přední řemínek jest dlouhý 37 cm, druhý  
  32 cm. Oba jsou u závěsných ok opatřeny sty- 
[Sešity oprav roč. IV (1925), čís. 29, kupon 25]
 
 
20.
 Oprava VV.  1925, čís.  59, čl.  671. 
     V 6. řádku opravte »bronzový« na
  »z měkce kalené mosazi«.
     V 7. řádku škrtněte slovo »kostěným« a
  za slovem »vyložením« doplňte »ze slonové
  kosti«.
     V 8. řádku opravte »bronzová« na
  »z měkce kalené mosazi«.
     Na str. 396 v 2. řádku opravte »mořeného
  bronzu« na »měkce kalené mosazi«.
     Čj. 22.731/18. odděl. z r. 1926 z 3/1 1927.
 
 
420.
 Oprava VV.  1925, čís.  59, čl.  671. 
     Na str. 396 upravte text odstavce 2, 3, 4
  a 5 takto:
     »Kordík se nosí na opasníku, jenž se
  skládá z opasku se závěsem a z dvou závěs-
  ných řemínků se sponami. Opasek je z hnědé
  hlazenice, 2·5 cm široký, na jednom konci má
  přezku s válečkem a průvlečku, na druhém
  6 dírek. Na opasku je navlečen kožený závěs
  s kovovým okem pro karabinku.
     Závěsné řemínky z hnědé nehlazené kůže
  jsou 15 mm široké, přední je 32 cm dlouhý,
  zadní 37 cm. Jsou nahoře spojeny v karabince
  k zavěšení na kovovém oku závěsu, dole
  opatřeny stylisovanými přeskovými sponami
  rámečkového tvaru.
     Opasník s kordíkem se připíná kolem pasu
  pod bluzou tak, aby kordík visel v úhlu asi 35°
  a v takové výši, aby jeho jilec mohl býti
  uchopen volně upaženou levou rukou.
     Vezme-li se plášť, prostrčí se kordík prů-
  střihem pod příklopkou levé kapsy pláště tak,
  aby i s oběma závěsnými řemínky visel vně
  pláště.
     Kordík se nosí při všech služebních vý-
  konech i při všech representačních příležito-
  stech vždy na opasníku pod bluzou. Nahrazuje
  úplně šavli, avšak netasí se k pozdravu, po-
  velu a p.Při létání se odkládá.
     Třapec se na kordíku nenosí.
     Čj. 12.372-III./1. odděl. z 27/7 1927.
[Sešity oprav 1927, čís. 16, kupon 13]
[Sešity oprav 1927, čís. 16, kupon 14]
 
 
95.
 VV., doplnění, změny a opravy. 
VV. 1925, čís. 59, čl. 671.
     Na str. 395 v prvním odstavci upravte
  první větu na: »Jako poboční zbraň létajícího
  personálu (t. j. pilotů, pozorovatelů a střelců)
  z řad gážistů letectva zavádí se kordík.«

     Na str. 395 škrtněte poslední tři odstavce.
     Na kuponu 41 před poslední větou napište: 
  »Při létání se odkládá.«
VV. 1927, čís. 41. čl. 420.
     Před poslední větou tohoto článku napište: 
  »Při létání se odkládá.«
     Čj. 4270-III./1. odděl. z 5/2 1930.
 
 
459.
 Úprava stejnokroje pro gážisty letectva. 
  chovává předepsaný střih, zapíná se však jen
  na 4 knoflíky.
     K této bluze se nosí při polním stejnokroji
  košile v barvě khaki s měkkým přeloženým
  límcem z téže látky a dlouhá vázanka rovněž
  barvy khaki. Při stejnokroji vycházkovém se
  nosí košile v barvě surového hedvábí, s měk-
  kým přeloženým límcem z téže látky a dlouhá
  vázanka barvy černé.
     K jezdeckým kalhotám se nosí boty z hnědé
  kůže, tvaru bot jezdeckých, v nártu a v ohbí
  nad nártem však rozstřižených a opatřených
  šněrováním.
     K polnímu (cvičnému) ústroji létajícího
  personálu patří dále kožený plášť, zavedený
  výnosem čj. 18.927/let. z r. 1925.
     Tento plášť, boty, rukavice a důstojnický
  pás musí býti stejné barvy.
     Důstojníci gen.štábu mohou nositi takto
  upravený stejnokroj, jen konají-li službu u le-
  tectva.
     Čj. 349-náč. hl.št. z 18/6 1929.
     Pro létající personál (piloty, pozorovatele
  a střelce) z řad gážistů letectva zavádí se
  tato úprava dosavadního stejnokroje:
 
     Bluza u stejnokroje polního i vycházko-
  vého se nosí s otevřeným límcem. Jinak za-
 
 
801.
 Úprava stejnokroje pro gážisty letectva — doplněk. 
     Dodatkem k ustanovením
  VV. 1929, čís. 32, čl. 459 za-
  vádí MNO pro létající personál
  z gážistů letectva tuto úpravu
  pláště:
     Plášť je zhotoven ze sukna
  a zachovává v celku dosud
  předepsaný střih. Nosí se s ote-
  vřeným límcem zapjat na tři
  knoflíky. Za nepohody nebo
  v zimě možno límec uzavříti
  zapětím na všech pět knoflíků.
     Šije se volný v zadku, s ši-
  rokou záložkou a s dlouhým
  rozparkem; k zapínání rozpar-
  ku jest na pravé liště pět ma-
  lých knoflíků. Zadek se pře-
  píná na při knoflíky dvoudílnou
  5 cm širokou sponou, jejíž
  konce jsou všity mezi přednice
  a zadek pláště.
     Límec je z téhož sukna
  jako plášť, je střižen v celku a
  nosí se bez výložků. Rukávy
  jsou hladké, bez dosavadních
  přehybů a jsou ozdobeny u
  ústí dvěma malými knoflíky.
  Ramenní pásky s distinkcemi
  jsou všité. Levá kapsa má pod
  příklopkou průstřih k prostr-
  čení závěsných řemínků pro
  kordík.
     Dosavadní pláště možno
  donošovati do konce r. 1931.
     Čj. 14.680-III./1. odděl.
         z 9/11 1929.
[Opravy 1929, čís. 9, kupon 7]
 
 
Kupon 2 (6. doplněk k H-VI-4a).
 Výnos MNO. čj. 29.436-V./2. odděl. z 27/9 1932. 
 
Oprava ostruh.
      Ostruhy, kterých se používá u útvarů, jsou dvojí.
      Ostruhy staršího vzoru podle obr.1, vyráběné do r. 1927, mají hranatou vnější
  stranu ramen a krčku, dlouhý krček a velké kolečko s osmi zoubky.
      Ostruhy předepsaného vzoru podle obr. 2 mají vnější stranu ramen oblou, kratší
  krček než ostruhy staršího vzoru a kolečko má 40 zoubků.
      Podle získaných zkušeností působí ostruhy staršího vzoru na koně příliš ostře,
  takže dochází k častému zranění koní, jsou příliš těžké a velké, čímž způsobují zhusta
  odřeniny na nohou vojínů a ztěžují vojínu pohyb v pěším boji. Je jimi poškozována obuv
  a posedlí.
      Aby nebylo uvedených nedostatků, přizpůsobí útvary ostruhy staršího vzoru
  ostruhám vzoru nového postupně ve vlastní režii v svých zbrojních dílnách tak, aby
  voj. správě nevzniky výdaje.
      Vzor adaptované ostruhy vydá na požádání hlavní oděvní a lůžkový sklad v Brně.
      OStruhy jiných vzorů, které jsou v zásobách, vyřadí a zužitkují útvary jako ne-
  potřebný materiál.
 
 
Kupon 2 (4. doplněk k H-VI-4a).
Výnos MNO. čj. 35.040-V./2. odděl. z 11/12 1931.
 
Okování obuvi.
      K okování obuvi se používá cvočků, kování na špičky podešvů, podkůvek a k oko-
  vání horských střevíců jednokřídlých a dvoukřídlých ručně kovaných hřebíků.
      Hlavní oděvní a lůžkový sklad vydává horské střevíce okované uvedenými druhy
  hřebíků, střevíce a vysoké boty pak vydává okované jen podkůvkami. Lehké střevíce
  se nosí neokované.
      Útvary, kromě těch, jež jsou uvedeny ve VV. 1929, čís. 1, čl. 9, okovají obuv,
  než ji vydají do používání, cvočky a kováním na špičky podešvů.
      Cvočky (obr. 1) jsou z nejčistší martinské suroviny a jsou lisovány za studena
  z tažného, žíhaného a mořeného drátu z plávkového železa. Cvočky, aby nerezavěly,
  jsou mořeny.
      1.000 cvočků váží asi 1140g.
      Kování na špičky podešvů (obr. 2) je z 2·5 mm tlustého plávkového železa, mírně
  vypouklé a na vnější straně ryhované. Má 5 kuželovitě vrtaných dírek. Kování se při-
  pevňuje na podešev mosaznými 13 mm dlouhými šroubky s kuželovitou hlavičkou.
      Kování na špičky podešvů se vyrábí na obuv vz. 24 v pěti a na obuv vz. 28
  v šesti velikostech.
      Z kování na obuv vz. 24 patří:
  1. velikost na obuv čís. 1,
  2.   »   »   »   »  2, 3, 4 a 7,
  3.   »   »   »   »  5, 6, 8, 9, 10 a 16,
  4.   »   »   »   »  11, 13, 14 a 17,
  5.   »   »   »   »  12, 15, 18, 19 a 20.
      Z kování na obuv vz. 28 patří:
  1. velikost na obuv čís. 48B, 47B,
  2.   »   »   »   »  45B, 46B, 47A, 48A,
  3.   »   »   »   »  45A, 46A, 43B, 44B,
  4.   »   »   »   »  43A, 44A, 42B, 41B,
  5.   »   »   »   »  41A, 42A, 39B, 40B,
  6.   »   »   »   »  39A, 40A.
      1 pár kování váží průměrně 81 g.
      Okování podešvů se dělá takto:
  povrch podešvu se řádně navlhčí, obuv se vyplní kopytem příslušného čísla, při
  čemž musí kopyto, obzvlášť na krajích, dobře přiléhati, a potom se podešev okove podle
  obr.2.
      Cvočky a kování nesmějí přečnívati přes okraj podešvů a cvočky se šroubky ne-
  smějí zasahovati do prošívacího stehu (obr. 2a) nebo do kolíčkování (obr. 2b).
      Cvočky a kování se preliminují.
      Počet oděvních jednotek cvočků je určen v sl. předp. H-VI-1, počet oděvních jed-
  notek kování na špičky podešvů bude určen později.

 
 
Kupon 2 (15. doplněk k H-VI-4a).
Pracovní oděv.
      Ministerstvo národní obrany bude udržovat v zásobách hlav. oděv. a lůžk???.
  skladu v Brně pracovní oděvy.
      Pracovní oděv (obr. 1) je z bavlněné látky barvy khaki, je dvojího druhu s límcem
  a bez límce, zhotovuje se ve dvou velikostech a je střižen tak, aby jej bylo lze nosit
  i přes stejnokroj.
      Vpředu je od límce až k rozkroku rozparek se 7 knoflíky; v pasu a na ústí nohavice
  je zdrhovací tkanice. Ústí rukávů mají rozparek s dírkou a s dvěma knoflíky.
      Na přednicích jsou našity dvě náprsní kapsy; pracovní oděv s límcem má ještě
  dvě kapsy vzadu. Kapsy se zapínají na knoflík.
      Na bočnicích pracovního oděvu jsou obšité kapesní průstřihy.
      U nasazení límce uvnitř je poutko.
      Tohoto pracovního oděvu může používati mužstvo v těch případech, kdy vzhledem
  k povaze služebních úkonů není používání pracovního oděvu získaného ze starých o???
  součástek anebo oděvu cvičného dosti účelné a vhodné.
      Útvary, u kterých není podobný oděv systemisovám, odbírají pracovní oděvy podle po-
  třeby z HOLS. s ostatními součástkami výstroje na vrub náležitostí oděvních jednotek.
      Pracovní oděv s límcem stojí 60, bez límce 57 oděvních jednotek.

1    
    
 
 
 
Kupon 1 (19. doplněk k H-VI-4a).
Součástky zvláštního pracovního oděvu.
      a) Ministerstvo národní obrany bude udržovat v zásobách hlavního oděvního a lůž-
  kového skladu v Brně součástky zvláštního pracovního oděvu, k němuž patží pracovní
  oblek (kombiné), pracovní halena, pracovní kalhoty, pracovní plášť, čepice a bluza pro ku-
  chaře a pracovní zástěry.
      1) Pracovní oblek (kombiné), obr. 1 je z bavlněné látky batvy kjaki, je dvojího
  druhu, s límcem a bez límce, zhotovuje se ve dvou velikostech a je střižen tak, aby jej bylo
  lze nosit i přes stejnokroj. Vpředu je od límceaž k rozkroku rozparek se 7 zinkovými
  knoflíky; v pase a na ústí nohavic je zdrhování tkanicí. Ústí rukávů mají rozparek s dírkou
  a s dvěma zinkovými knoflíky.

Obr. 1
      Na přednicích jsou našity dvě náprsní kapsy; pracovní oblek s límcem má ještě dvě
  kapsy vzadu. Kapsy se zapínakí na knoflík.
      Na bocích pracovního obleku jsou obšité kapesní průstřihy. U nasatení límce uvnitř
  je věšák.
      Rozměry. Pracovní oblek s límcem a bez límce I. velikosti má vpředu, od límce až
  k ústí nohavic 168 cm, II. velikosti 158 cm.
      2) Pracovní halena, obr. 2. se zhotovuje v 3 velikostech z bavlněné látky na pracovní
  oděvy barvyy khaki a skládá se z dvou přednic, z dvoudílného zadku, z dvou rikávů a
  z límce.
      Obě předice jsou po okrajích přeloženy a prošity; na pravé přednici je 5 zinkových
  knoflíků, na levé 5 obšitých dírek.

    2    
 
     Na obou přednicích je po jedné náprsní kapse, otvor kapes se zapíná na zinkový
  knoflík.

Obr. 2
     Rukávy jsou střiženy v celku a mají na ústí rozparek s dírkou a s dvěma zinkovými
  knoflíky.
     Límec je ležatý, pod límcem uvnitř bluzy je věšák.
     Rozměry pracovní haleny:
     délka zadku od nasazení límce:
     u  I. velikosti 70 cm,
     u II. velikosti 66 cm,
     u III. velikosti 62 cm,
     3) Pracovní kalhoty, obr. 3 a 4, se vyrábějí v 3 velikostech z bavlněné látky na pra-
  covní oděvy bary khaki a skládají se z dvou v celku střižených nohavic.
Obr. 3 Obr. 4
     Na bočních stranách jsou kolmé kapesní otvory a vzadu nohavic po jedné kapse,
  která se zapíná na zinkový knoflík.

3        
 
     Na horním okraji a na ústí nohavic jsou zdrhovací obruby, v nichž je provlečena ba-
  vlněná tkanice.
     Vpředu kalhot je rozparek k zapínání na tři zinkové knoflíky.
     Pracovní kalhoty I. velikosti jsou 118·5 cm, II. velkosti 110·5 a III. velkosti 102·5 cm
  dlouhé.
     4) Pracobní plášť, obr. 5 a 6, se vyrábí z bavlněné látky na pracovní oděvy barvy
  khaki a skládá se z dvou přednic, ze zadku, z dvou rukávů a z límce.
     Přednice jsou na předním okraji založeny a prošity. Na pravé přednici je 5 galalito-
  vých knoflíků, na levé 5 obšitých dírek.

Obr. 5

Obr. 6
     Na každé přednici je po jedné kapse náprsní a po jedné boční.
     Zadek je střižen v celku. Ve výši boků má dvojdílnou pásovou sponu s třemi galalito-
  vými knoflíky a s třemi dírkami.
     Rukáv je v celku, má na zápšstí rozparek se záložkou, dírekou a dva galalitové
  knoflíky.
     Límec je ležatý, u nasazení límce vzad, uvnitř plášt+, je věšák.
     Pracovní plášť I. velikosti je 134·5 cm, II. velikosti 124·5 cm a III. velikosti 114·5 cm
  dlouhý, měřeno na zadku od nasazení límce až po dolní okraj.
     5) Čepice pro kuchaře, obr. 7, se zhotovuje ve 4 velikostech z pololněné bělené látky,
  skládá se z dýnka a ze dvou postranních dílů a je uvnitř na okraji podšita.
  Na této čepici se odznak nenosí.
  Objem u čepice  I. velikosti 63 cm,
  objem u čepice II. velikosti 61 cm,
  objem u čepice III. velikosti 59 cm,
  objem u čepice IV. velikosti 57 cm.

Obr. 7

    4    
 
     6) Bluza pro kuchaře, obr. 8, se zhotovuje ve třech velikostech z pololněné bělené
  látky a skládá se z dvou přednic, z dvoudílného zadku, dvou rukávů a z límce.
     Přednice jsou na předním okraji založeny a prošity. Na pravé přednici je 5 bílých
 kostěných knoflíků, na levé stejný počet ošitých dírek.
Obr. 8
     Na každé přednici je po jedné boční kapse.
     Rukávy jsou dvoušvové a na ústí založené.
     Límec je stojatý, 4·5 cm široký, u nasazení límce uvnitř bluzy je věšák.
     Bluza pro kuchaře I. velikosti je 80 cm, II. velikosti 76 cm, a III. velikosti 72 cm
  dlouhá, měřeno na zadku od nasazení límce až na dolní okraj.
     7) Pracovní zástěra, obr. 9 je zhotove-
  na z pololněné látky, je střižena z jednoho
  listu lázky a je na obou kratších stranách
  zaobroubena.
     Na jedné straně jsou rohy na 29 cm
  přeloženy.
     Zástěra má dva páry bavlněných ké-
  prových tkanic. Z horních tkanic je jedna
  60 cm, druhá 40 cm dlouhá, boční tkanice
  jsou 100 cm dlouhé.
     Modrá zástěra je 110 cm dlouhé a 75
  cm široká. Zástěra bílá a barvy khaki I. ve-
  likosti je 120 cm dlouhá, II. velikosti 108 cm;
  obě jsou 100 cm široké.
     b) Součástek zvláštního pracobního
  oděvu může používat mužstvo v těch přípa-
  dech, kdy vzhledem k povaze služebních
  úkonů není používání pracovního oděvu, zís-
  kaného ze starých oděvních součástek, ane-
  bo oděvu cvičného dosti účelné a vhodné.
     Hospodářské správy je odbírají podle
  pořeby na vrub náležitostí oděvnícj jed-
  notek.
     Za odebrané součástky zvláštních pra-
  covních oděvů pro kuchře odvede přísluš-
  nou peněžní částku hospodářskésprávě pro-
  viantní orgán.
  
Obr. 9

5        
 
Tlumoky.
     Ministerstvo národní obrany provedlo na tlumoku některé změny. Tlumok star-
  šího vzoru, obr.10 bude vydáván a donošován až do úplného spotřebování. Zásoby těchto
  tlumoků budou obměňovány posltupně tlumokem s vakem, obr. 11 a 12.

Obr. 10

Obr. 11
     Tlumok dosavadního vzoru se jmenuje »tlumok staršího vzoru«, tlunmok nový »tlu-
  mok s vakem«.
     1) Tlumok s vakem, obr. 11 a 12, je zhotoven z lněné nepromokavé plachtoviny barvy
  khaki.
     Na tlumoku jsou přišity.
  na zadní stěně poklop s průvlečkou a se zápinkou, nášivka s kroužkem k připevnění přilby
  nebo jídelního nádobí, dva nosné pásy s poocnými nosnými pásy a dvě průvlečky na pro-
  vlečení opasku; vpředu dvě kapsy s nášivkou k rámečku, da kapsové poklopy se zápin-
  kami, jeden nášivek s rámečkem a s oválným kroužkem, zápinka s rámečkem u levé kapsy,
  sloužící k připevnění lopatky, na bocích dvě postranní průvlečky k připevnění pláště. Na
  dně tlumoku je našut zápřezek a jeden nášivek s hákem k zapětí nosných pásů, dvě prů-
  vlečky k připevnění přikrývky, jedna průvlečka k upevnění cgránítka na lopatku a nášivek
  s háčkem k upevnění pouzdra na plynovou masku.
     Na horním volném okraji tlumoku he zdrhovací obruba se šňůrou 170 cm dlouhou.
  Šňůra je na koncích zauzlena.
     Na zadku tlumoku je v zdrhovací obrubě 6 mosazných kroužků, kterými je provle-
  čena zdrhovací ěňůra.
     Na pravém nosném pásu je železná oválová přezka a železný krpužek, na pomoc-
  ných pásech jsou železné oválové přezky a železné perové háky.
     Zápinky jsou z bavlněného popruhu a jsou okovány mosaznou, černě lakovanou
  obrubou.

    6    
 
     Kovové součástky tlumoku jsou černě lakované.
     Nosné pásy jsou v nejširší části vycpány štětinami.
     Tlumok je 57 široký a 49 cm vysoký.
     K tomto tlumoku patří vak.

Obr. 12

Obr. 13
     2) Vak tlumoku, obr. 13 je z bavlněné podšívkové képrové látky barvy khaki.
     Uvnitř vaku na přednici je přišita přepážka 35 cm hluboká a 37 cm široká.
     Vak je na horním konci obrouben, obrubou je provlečen 130 cm dlouhý provázek.
     Vak je 54 cm hluboký a 37 cm široký.
     Vak slouží k uložení přikrývky, záložní soupravy prádla a jiných součástek vý-
  stroje, odkládaných podle rozkazu — je-li nařízeno odlehčení vojínaa; nosí se uložen v tlu-
  moku.
     Pro případy, kdy se vak z tlumoku odkládá, musí být vak opatřen jmenným lístkem
Služební odznaky.
     a) Ministerstvo národní obrany zrušuje služební odznaky pro mužstvo, důstojníky a
  pro rotmistry, zavedené . čl. 25/1923, a zavádí místo niích služební odznaky nového vzoru.
     1) Služební odznak pro mužstvo, obr. 14, se skládá z šňůr a přívěsků. Šňůra je
  5 mm tlustá a je zhotovena z pletiva z harasové, šarlatově červeně vybarvené vlny.
     Vnitřek šňůry je z odpadkové bavlny.
     Šńůra se skládá ze dvou dílů, jeden je 150 cm, druhý 110 cm dlouhý.
     Kratší díl šňůry je na jednom konci přeložen v smyčku. Na volných koncích jsou na-
  vlečeny kuličky, opletené šaqrlatově červenou vlnou.
     Delší díl šňůry je uprostřed zpleten v cop; na jednom konci je smyčka. Na konci
  kratší šňůry je mosazný závěsný kroužek.
     Přívěsky jsou zhotoveny z nábojnic a jsou vyplněny dřevěným kolíkem.

7        
 
     2) Služební odznak pro důstojníky a rotmisry, obr. 15, je co do provedení a rozměrů
  stejný jako služební odznak pro mužstvo, vyjma rozdíly níže uvedené. Je zhotoven z pře-

Obr. 14

Obr. 15
     Na kobci kratších šňůr jsou přišity přívěsky, lisované é·6 mm tlustého mosazného
  plechu. Na spojení přívěsků s šňůrami je navlečena zděř ze stejného materálu jako pří-
  věsky.
     Služební odznak pro důstojníky je ze zlaceného přediva se zlacenými přívěsky, pro
  rotmistry ze stříbreného přediva a se stříbrnými přívěsky.
     b) Způsob nošení a přepevňování.
     Služební odznak se nosí na levé straně prsou bluzy nebo pláště. Při připevňování za-
  věsíme jej za závěsný kroužek na knoflík levé ramenní pásky bluzy nebo pláště a smyčku
  druhého konce zapneme pak na třetí knoflík; u pláště na třetí pravý knoflík.
     c) Služební odznaky pro důstojníky a rotmistry budou udržovány v zásobách hlav-
  nígo oděvního a lúžkového skladu. Útvary je odbírají na vrub náležitostí oděvních jed-
  notek a přidělují důstojníkům a rotmistrům podle potřeby obdobně jako služební odznaky
  pro mužstvo. Odznaky staršího vzoru se donošují až do spotřebování.
Prádlo a nákrčník.
     a) Košile, podvlékačky, onuce a nákrčník byly vyráběny z kalika na prádlo; nový
  vzor těchto součástek se vyrábí z krepové látky na prádlo. U nákrčníku byl změněn tvar.
     MNO. zavedlo také zimní košili, ppodvlékačky a zimní onuce.
     1) Košile, obr. 16, se zhotovuje ve čtyřech velikostech z bavlněné krepové látky na
  prádlo, 82 cm široké, a skládá se z předního a zadního dílu, z dvoudílného sedla, z dvou ru-
  kávů a z límce.
     Přední díl má uprostřed rozparek.
     Límec je stojatý, asi 3 cm široký.

    8    
 

Obr. 16

Obr. 17

9        
 
     Rukávy se dole zužují a mají na dolním okraji rozparek. Rozparek předního dílu,
  límec a rukávy, se zapínakí na knoflíček.
     Délka předního dílu od ramene dolů:
          I. velikost 96 cm,                     III. velikost 88 cm,
          II. velikost 92 cm,                     IV. velikost 85 cm.
     2) Podvlékačky. obr. 17, se zhotovují v čtyřech velikostech z bavlněné krepové látky
  na prádlo, 68 cm široké, a skládají se ze dvou nohavic. Nohavice jsou z jednoho kusu, jsou po
  stranách sešity, mají dole rozparek, jsou dole obroubrny a mají na dolním rozparku tkanice.
     Nohavice jsou k sobě sešity, vpředu je ponechán rozparek.
     Na horním okraji poddvlékaček je našita zdrhovací obruba, jíž je provlečena tkanice.
     Podvlékačky
    I. velikosti jsou 111·5 cm dlouhé,         III. velikosti jsou 101·5 cm dlouhé,
   II. velikosti jsou 107·5 cm dlouhé,          IV. velkosti jsou  97·5 cm dlouhé,
  měřeno na postranním švu.
     3) Onuce jsou přistřiženy z bavlněné krepové látky na prádlo, 82 cm široké.
     Onuce do šněrovacích bot jsou 54 cm dlouhé a 41 cm řiroké,
     onuce do vysokých bot jsou 68 cm dlouhé a 41 cm čiroké.
     4) Zimní košile, obr. 18, se zhotovuje ve čtyřech velikostech, a je pletena z nejlepší
  americké bavlny. Skládá se z předního a zadního dílu a z dvou rukávů.

Obr. 18

Obr. 19
     Přední díl má nahoře oválný výstřih a rozparek, který se zaoíná na dva knoflíčky.
     Rukávy mají na konci ujímané manžety,
     Délka zimní košile, měřeno od středu ramen dolů:
          I. velikost 78 cm,                  III. velikost 70 cm,
          II. velikost 74 cm,                  IV. velikost 66 cm.
     5) Zimní podvlékačky, obr.19, se zhotovují v čtyřech velikostech a jsou pleteny z nej-
  lepší americké bavlny.
     Nohavice jsou pleteny z jednoho kusu, jsou v sesazení sešity a v rozkroku mají všit
  klín. Vpředu je rozparek.
     Na horním okraji podvlékaček je zdrhovací obruba, jíž je provlečena tkanice.
     Na dolních koncívh nohavic jsou nástavky.

    10    
 
     Délka podvlékaček:
         I. velkost 112 cm,                 III. velikost 102 cm.
         II. velikost 108 cm,                 IV. velikost 98 cm.
     6) Zimní onuce se stříhají z šedé bavlněné látky na zimní onuce, 92 cm široké.
  Zimní onuce do šněrovacích bot jsou 45 cm dlohé a 41 cm široké, do vysokých bot jsou
  68 cm dlouhé a 41 cm široké.
     7) Nákrčník vz. 37, obr. 20, je zhotoven z balvlněné krepové látky na prádl, 82 cm
  široké, je dvojitý, 120 cm dlouhý a 4·5 cm široký. M8 uprostřed obšitou dírku a v jedné
  třetině příčný otvor.

Obr. 20
     7)b) Způsob nošení nákrčníku z. 37.
     Nákrčník zapnene na knoflíček u košile, obr. 21, položíme konce nákrčníku kolem
  krku dozadu, prostrčíme jeden konec příčným otvorem, obr. 22, potom konce nákrčníku
  položíme zpět kolem krku a na prsou je zkřížíme, obr. 23.

Obr. 21

Obr. 22

Obr. 23
     Nákrčník staršího vzoru pouze položíme kolem krku a oba konce pak vpředu pře-
  ložíme. Zapjatý límec bluzy konce nákrčníku přidržuje.

11        
 
Kukle.
     Kukle, obr. 24. je zhotovena z jemné dvouvláknové melírované vlny zefír, je pletena
  na pletacím stroji 8, je na obou koncích 3 cm dovnitř zahnuta a je na vnitřní straně slabě
  počesána.
     je asi 42 az 43 cm dlouhá a aasi 24 až 35 cm široká a nosí se podle obr. 25 a 26.

Obr. 24

Obr. 25

Obr. 26
     Zimní prádlo lze oblékat na prádlo normální.
     Kukle se nosí jen za silných mrazů; kdy může být kukle nošena, nařídí velitelé
     útvarů v rozkaze.
     Ceny nově zavedených součástek oděvua strůje jsou uvedeny v příl. 4 k Sm 204.

    12    
 
Vycházkový stejnokroj letectva, změna barvy.
     a) Ministerstvo národní obrany zavedlo pro níže uvedené příslušníky letectva místo
  dosavadního stejnokroje barvy khaki stejnokroj barvy šedomodré, odstínu podle připoje-
  ného vzoru.
     Důstojníci a rotmistři letectva mohou donošovat vlastní vycházkový šedomodrý    
  stejnokroj též k lehkému cvičebnímu ústroji při příležitostech uvedených v příl. k Sm 55  
  v rubrice d), a) a f); jsou-li zařaděni v semknutých tvarech jsou ustrojeni vždy jako muž- 
  stvo — v stejnokroji barvy khaki.
Stejnokroj šedomodré barvy je zaveden prozatím jen u vycházkového stejnokroje pro důstojníky a rotmistry letectva, důstojníky technické zbrojní služby letectva, důstoj- níky a rotmistry leteckého zbrojnictva a pro vojenské akademiky letectva jakož i u vlast- ního vycházkového stejnokroje rotmistrů a důstojníků v záloze uvedených skupin. Šedomodrý vycházkový stejnokroj je stejného střihu jako vycházkový stejnokroj pro výkonné vojenské letce důstojníky a rotmistry letectva. , má však na límci bluzy a pláště výložky.

Obr. 27


Obr. 28


Obr. 29

13        
 

Obr. 30
      Výložky jsou z výložkového sukna, u důstojníků technické zbrojní služby letectva     
  sametové, a jsou tvaru a rozměrů podle obr. 27 a 28 (pro generály podle obr. 29 a 30).     
     Výložky generálů zbraní jsou karmazinově červené, důstojníků, rotmistrů a vojen-      
  ských akademiků letectva světle modré, u důstojníků technické zbrojní služby letectva     
  světle modré s trávově zelenou lemováním, u důstojníků a rotmistrů technického zbrojnictva 
  trávově zelené se světle modrým lemováním.                                   
     Generálové zbraní mají na výložkách vyšitu zlatou stylisovanou tratolest po-         
  dle obr. 29, generálové služeb podle obr. 30.                                   
     Lemování na ramenních páskách, na čepici, na kalhotách a barevný proužek ramen-  
  ních pásek u rotmistrů jsou z výložkového sukna a shodují se s barvou výložků.
     Lemování na ramenních páskách, na vycházkové čepici, na kalhotách a barevný     
  proužek ramenních pásek u rotmistrů jsou z výložkového sukna a jsou u generálů zbraní     
  katmazinově červené, u důstojníků, rotmistrů a vojenských akademiků letectva a u dů-     
  stojníků technické zbrojní služby letectva světle modré, u důstojníků a rotmistrů leteckého   
  zbrojnictva trávově zelené.
     Lampasy jsou u generálů zbraní karmazinově červené, u generálů služeb tmavo-
  hnědé, oboje z výložkového sukna.
     Košile a vázanka. K šedomodré bluze se nosí bílá košile s bílým tuhým přeloženým
  límcem obvyklého tvaru a černá rypsová dlouhá vázanka.
     Odznak na čepici a stejnokrojové knoflíky jsou u důstojníků, rotmistrů a vojen-
  dkých akademiků letectva s meči, u důstojníků služeb bez mečů.
     Poboční zbraň. Důtojníci a rotmistři uvedených skupin a vojenští akademikové le-
  tectva II. ročníku nosí kordík.
     Vycházkový pás. Tkanivo vycházkového pásu barvy khaki se mění na šedomodré.
     Šňůra pro pobočníka přednosty III. odboru MNO. je rovněž šedomodrá.
     Rukavice. K šedomodrému stejnokroji se nosí šedé jelenice; bílé hlazené kožené jen
  k tanci, event. při příležitostech výslovně nařízených.
     Lhůta k pořízení tohoto stejnokroji se stanoví do 2 let od vydání tohoto výnosu.
     Úhrada vojenskou správou poskytnuta nebude.
     Výměna kordíků za šavle byla nařízena zvlášť.
     b) Vlastní vycházkový stejnokroj mužstva zůstává barvy khaki; jen déle sloužící a
  aspiranti letectva mohou nosit vlastní vycházkový sejnokroj barvy šedomodré a výložky,
  lemovky, odznaky, knoflíky jako na vlastním vycházkovém stejnokroji barvy khaki.
     Kaloun pro déle sloužící je u šedomodrého stejnokroje rovněž šedomodrý, s vetka-
  ným 2 mm širokým stříbrným páskem.
     c) Úpravy shora uvedené se týkají jedině vycházkového stejnokroje barvy šedo-
  modré, t. j. dosavadní stejnokroj barvy khaki zůstává bezé změny.
     Kombinovat součástky vycházkového stejnokroje barvy šedomodré se součástkami
  barvy khaki není dovoleno.
 
 
Kupon 3 (21. doplněk k H-VI-4a).
     Důstojníci a rotmistři letectva mohou donošovat vlastní vycházkový šedomodrý
  stejnokroj též k lehkému cvičebnímu ústroji při příležitostech uvedených v příl. k Sm 55
  v rubrice d), a) a f); jsou-li zařaděni v semknutých tvarech jsou ustrojeni vždy jako muž-
  stvo — v stejnokroji barvy khaki.
 
 
Kupon 1 (20. doplněk k H-VI-4a).
           Lemování na ramenních páskách, na vycházkové čepici, na kalhotách a barevný
  proužek ramenních pásek u rotmistrů jsou z výložkového sukna a jsou u generálů zbraní
  katmazinově červené, u důstojníků, rotmistrů a vojenských akademiků letectva a u dů-
  stojníků technické zbrojní služby letectva světle modré, u důstojníků a rotmistrů leteckého
  zbrojnictva trávově zelené.
 
 
      V Ho–1, na str. 16 doplňte kupon 60 ze  
  »SO.« III, čís. 4 nad čarou za zkratkou »věc.«
  letopočtem »1923,«.
 
 
Kupon 1 /: 1 doplněk:/
V.V. 1930 čís. 12 čl.129
Výnos M.N.O. čj. 53415-V/2 odděl. z  r. 1929. z  11/2 193a

Barva výložků technického zbrojnictva a absolventů škol pro důst. správ. sl v zál
   Výložky pro technické zbrojnictvo nosí jen gážisté mužstvo technického zbrojnictva nosí
   výložky a odznaky jako útvar, který doplňuje početní stav mužstva příslušného technického
   zbrojnictva.
        Absolventi škol pro důst. správní služby, v zál, nosí pokud jsou ve škole i po návratu
   k svému útvaru výložky příslušného útvaru.
 
 
 
 
NEZJIŠTĚNÉ ZMĚNY (výnosy, doplňky).
  — Velikost distinkcí na čepici vych. pro důst. podle Ho-1: 3/4, podle popisu polní čepice z Almanachu b.m. a čet. 1921: 2/3  
  — Nový vzor odznaku pro pomocnou rotu MNO a všechny pomocné roty (čety) vyšších velitelství a učilišť.
  — Změna hodnostního označení aspirantů [zrušení prostředního - třetího pásku na náramenících; Sm 1, čl. 66 a 67 (1934)].  
  — Změna nárameníků posluchačů VA [žluté vodorovné pásky, PpV 1937].
  — Zavedení límcového odznaku (čísla) "U" [Učiliště útočné vozby, Ppv 1937].

 VV MNO roč. IV (1921)   VV MNO roč. V (1922)   VV MNO roč. VI (1923)   VV MNO roč. VII (1924)   VV MNO roč. VIII (1925)   VV MNO roč. IX (1926)   VV MNO roč. X (1927)   VV MNO roč. XI (1928)   VV MNO roč. XII (1929)   VV MNO roč. XIII (1930) 
                   
 VV MNO roč. XIV (1931)   VV MNO roč. XV (1932)   VV MNO roč. XVI (1933)   VV MNO roč. XVII (1934)   VV MNO roč. XVIII (1935)   VV MNO roč. XIX (1936)   VV MNO roč. XX (1937)   VV MNO roč. XXI (1938)   VV MNO roč. XXII (1939)   Sešity oprav 
                   Almanach 1921 

 Version: Not checked 1.5 Tested in FireFox 2.0, Opera 9.21, Internet Explorer 6.0 Last updated:
February 17th 2012, 01:15 (UTC + 01:00)
Valid XHTML 1.0!    Jiri Libal sr.