JavaScript property :: lastModified

Když jsem začal psát své stránky (podotýkám, že je opravdu píši - tj. nepoužívám žádný generátor stránek - od toho mne odradil pohled na "source" dokumentu několikrát opravovaného nějakým generátorem), rozhodl jsem se použít vlastnost JavaScriptu - last Modified. Zdálo se mi, že je to ideální prostředek, jak zjistit, kdy byla ta která stránka naposledy opravena.

Na štěstí jsen se rozhodl stránky ještě "verzovat" - což ovšem dělám ručně a sem-tam na to zapomenu.

Po několikaletém provozu svých web-stránek jsem však zjistil, že používání vlastnosti lastModified je většinou spíš ke škodě než k užitku:
   a) ftp programy a file-mamagery při uploadování mění datum uploadovaného dokumentu,
   b) některé web-servery nepodporují tuto vlastnost,
   c) různé prohlížeče používají různé formáty data; v případě, že web-server neposílá tuto hodnotu, často používají aktuálmí čas počítače

Proto jsem se rozhodl všechny své stránky postupně opravit tak, že datum poslední modifikace budu vkládat ručně ve formátu:
   - anglický název měsíce
   - dvojmístné pořadové číslo dne v měsícist/nd/th
   - čtyřmístné číslo roku
   - hh:mm
   - rozdíl od UTC ve tvaru (UTC+hh:mm)
   - např.: March 11th, 2004 20:40:00 (UTC + 01:00)

Více k problematice lastModified viz
    http://www.merlyn.demon.co.uk , zvláště pak
    http://www.merlyn.demon.co.uk/js-date3.htm a
    http://www.merlyn.demon.co.uk/last-mod.htm

Dále se problematikou GMT (Greenwich Mean Time) a UTC (atomic clock time) zabývají tyto stránky:
    http://www.dxing.com/utcgmt.htm ,
    http://wwp.greenwichmeantime.com/home.htm a
    http://www.worldtimezone.com

Přehledná tabulka používaných časů je např. na :
    http://www.timeanddate.com/library/abbreviations/timezones/index.html

Abych si usnadnil práci a nezapomněl na vložení data poslední změny dokumentu, napsal jsem jednoduchy batch-file, který vždy spustím po jakékoliv opravě.
Nelíbilo se mi generování pracovního scriptu, ale problémy s použitím (volatile) proměnných nastavených pomocí wsh (vbs) scriptů (nemožnost použít takto nastavenou proměnnou v otevřeném okně příkazového řádku) mě donutily se této zásady vzdát.
Jedná se o sekvenci příkazů cmd.exe a programu "reg.exe" ver.: 3.0, který je součástí instalace Windows XP. Dále je použit cygwinový (freeware) program sed. Tento batch-file funguje bez problémů v systému Windows XP Pro cz. V jiných systémech jsem jej nezkoušel. Pro jinou (nečeskou) lokalizaci by bylo pravděpodobně nutno upravit nastavení proměnných použitých pro datum a čas.

DATHTML.bat:

@  ECHO OFF
   SETLOCAL

   ECHO.%*|FIND "?">nul
   IF NOT ERRORLEVEL 1        SET ERR=0
   FOR /F "TOKENS=2,3*" %%A IN ('ver') DO SET OS=%%A_%%B
   IF NOT "%OS%"=="Windows_XP" IF NOT "%OS%"=="Windows_2000" SET ERR=1&&GOTO E00
   sed.exe --help>nul 2>&1
   IF   ERRORLEVEL 1        SET ERR=2&&GOTO E00
   IF   "%1"==""          SET ERR=3&&GOTO E00
   IF NOT EXIST %1 IF NOT EXIST ~%1 SET ERR=4&&GOTO E00
   IF NOT EXIST ~%1 FINDSTR /C:"MY_DATUM" %1>nul
   IF   ERRORLEVEL 1        SET ERR=5&&GOTO E00
   if   EXIST ~%1 FINDSTR /C:"MY_DATUM" ~%1>nul
   IF   ERRORLEVEL 1        SET ERR=5&&GOTO E00
   IF NOT EXIST ~%1 REN %1 ~%1&&ECHO.&&ECHO Soubor "%1" byl prejmenovan na "~%1"&&ECHO.

   FOR /F "TOKENS=1,2,3,4 DELIMS=. " %%A IN ('DATE /T') DO ( SET DAY=%%B
                                SET MONTH=%%C
                                SET YEAR=%%D
                               )

   FOR /F "TOKENS=1,2 DELIMS=:"   %%A IN ('time /T') DO ( SET HOUR=%%A
                                SET MINUTE=%%B
                               )

   FOR /F "TOKENS=1,2,3 SKIP=1"   %%A IN ('REG QUERY "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSET001\Control\TimeZoneInformation" /v ActiveTimeBias') DO SET BIAS=%%C

   SET /A BIAS=%BIAS%

   IF "%DAY:~0,1%"==" " SET DAY:~0,1=0
   IF "%DAY:~1,1%"=="1" SET SFFX=st&&GOTO L01
   IF "%DAY:~1,1%"=="2" SET SFFX=nd&&GOTO L01
   IF "%DAY:~1,1%"=="3" SET SFFX=rd&&GOTO L01
   SET SFFX=th

:L01
   IF "%MONTH%"=="01" SET MONTH=January&&GOTO  L02
   IF "%MONTH%"=="02" SET MONTH=February&&GOTO L02
   IF "%MONTH%"=="03" SET MONTH=March&&GOTO   L02
   IF "%MONTH%"=="04" SET MONTH=April&&GOTO   L02
   IF "%MONTH%"=="05" SET MONTH=May&&GOTO    L02
   IF "%MONTH%"=="06" SET MONTH=June&&GOTO   L02
   IF "%MONTH%"=="07" SET MONTH=July&&GOTO   L02
   IF "%MONTH%"=="08" SET MONTH=August&&GOTO  L02
   IF "%MONTH%"=="09" SET MONTH=September&&GOTO L02
   IF "%MONTH%"=="10" SET MONTH=October&&GOTO  L02
   IF "%MONTH%"=="11" SET MONTH=November&&GOTO L02
   IF "%MONTH%"=="12" SET MONTH=December&&GOTO L02

:L02
   IF "%BIAS%"=="-60"  SET TZ=UTC + 01:00&&GOTO L03
   IF "%BIAS%"=="-120"  SET TZ=UTC + 02:00&&GOTO L03
   IF "%BIAS%"=="-180"  SET TZ=UTC + 03:00&&GOTO L03
   IF "%BIAS%"=="-240"  SET TZ=UTC + 04:00&&GOTO L03
   IF "%BIAS%"=="-300"  SET TZ=UTC + 05:00&&GOTO L03
   IF "%BIAS%"=="-360"  SET TZ=UTC + 06:00&&GOTO L03
   IF "%BIAS%"=="-420"  SET TZ=UTC + 07:00&&GOTO L03
   IF "%BIAS%"=="-480"  SET TZ=UTC + 08:00&&GOTO L03
   IF "%BIAS%"=="-560"  SET TZ=UTC + 09:00&&GOTO L03
   IF "%BIAS%"=="-600"  SET TZ=UTC + 10:00&&GOTO L03
   IF "%BIAS%"=="-660"  SET TZ=UTC + 11:00&&GOTO L03
   IF "%BIAS%"=="-720"  SET TZ=UTC + 12:00&&GOTO L03

   IF "%BIAS%"=="+60"  SET TZ=UTC - 01:00&&GOTO L03
   IF "%BIAS%"=="+120"  SET TZ=UTC - 02:00&&GOTO L03
   IF "%BIAS%"=="+180"  SET TZ=UTC - 03:00&&GOTO L03
   IF "%BIAS%"=="+240"  SET TZ=UTC - 04:00&&GOTO L03
   IF "%BIAS%"=="+300"  SET TZ=UTC - 05:00&&GOTO L03
   IF "%BIAS%"=="+360"  SET TZ=UTC - 06:00&&GOTO L03
   IF "%BIAS%"=="+420"  SET TZ=UTC - 07:00&&GOTO L03
   IF "%BIAS%"=="+480"  SET TZ=UTC - 08:00&&GOTO L03
   IF "%BIAS%"=="+560"  SET TZ=UTC - 09:00&&GOTO L03
   IF "%BIAS%"=="+600"  SET TZ=UTC - 10:00&&GOTO L03
   IF "%BIAS%"=="+660"  SET TZ=UTC - 11:00&&GOTO L03
   IF "%BIAS%"=="+720"  SET TZ=UTC - 12:00&&GOTO L03

:L03
   SET DATUM1=%MONTH% %DAY%
   SET DATUM2= %YEAR%, %HOUR%:%MINUTE% (%TZ%)
   sed.exe -e "s/MY_DATUM/%DATUM1%<SUP>%SFFX%<\/SUP> %DATUM2%/g" "~%1">%1
   GOTO END

:E00
::  CLS
   ECHO.
   ECHO ========================================================================
   ECHO  Batchfile: DATHTML.bat
   ECHO  Version:  5.0
   ECHO  Written:  30.03.2004
   ECHO  Updated:  -
   ECHO  Author:   Jiri Libal sr.
   ECHO ------------------------------------------------------------------------
   ECHO  Purpose:  nastaveni hodnoty "Last-updated" v souborech "*.html"
   ECHO  OS:     Windows XP PRO cz
   ECHO  Parameters: nazev souboru "file_name"
   ECHO ------------------------------------------------------------------------
   ECHO    Programs used:  sed.exe       (http://www.cygwin.com)
   ECHO    Variables used: DATUM1
   ECHO            DATUM2
   ECHO            DAY
   ECHO            MONTH
   ECHO            YEAR
   ECHO            HOUR
   ECHO            MINUTE
   ECHO            BIAS
   ECHO            TZ
   ECHO            SFFX
   ECHO   Generated files: _filename           (If not exists)
   ECHO ------------------------------------------------------------------------
   ECHO  Example of using:  DATHTML my.html
   ECHO ------------------------------------------------------------------------
   ECHO  For timezones see for ex.:
   ECHO     http://www.timeanddate.com/library/abbreviations/timezones/
   ECHO ========================================================================
   GOTO E0%ERR%

:E01
   ECHO.
   ECHO ========================================================================
   ECHO  !!! Batch-file funguje jen v OS "Windows XP" !!!
   ECHO ========================================================================
   ECHO.
   GOTO :END

:E02
   ECHO.
   ECHO ========================================================================
   ECHO  !!! Program "sed.exe" neni nainstalovan nebo k nemu neexistuje cesta!!!
   ECHO ========================================================================
   ECHO.
   GOTO :END

:E03
   ECHO.
   ECHO ========================================================================
   ECHO  !!! Je nutno zadat parametr %%1 (jmeno souboru, napr: "my.html") !!!
   ECHO ========================================================================
   ECHO.
   GOTO :END

:E04
   ECHO.
   ECHO ========================================================================
   ECHO  !!! Soubor "%1" ani "~%1" v aktualnim adresari neexistuje !!!
   ECHO ========================================================================
   ECHO.
   GOTO :END

:E05
   ECHO.
   ECHO ========================================================================
   ECHO  !!! Soubor "%1" ("~%1") Neobsahuje hledany retezec (MY_DATUM) !!!
   ECHO ========================================================================
   ECHO.
   GOTO :END

:END
   ENDLOCAL
 REM ========================================================================

Cygwinový program sed.exe je možno získat jako freeware přímo z oficiálních stránek cygwinu. Pro jehoho správnou funkci jej stačí nakopírovat spolu s knihovnou cygwin1.dll do jakéhokolov adresáře, který je uveden v proměnné %PATH%.

 
 
===============================divider===============================
Version: 3.5 Last updated: April 20th 2004, 17:28 (UTC + 02:00) Author: Jiří Líbal sr.