Deutsche Volkspolizei 1954 - 1990: Dienstgradbezeichnung

 

MdI als Dienststelle ×)

Dienstzweige/Organe der DVP (außer Feuerwehr und ab 1967 Strafvollzug)

VP-Bereitschaften und Kompanien der Transportpolizei ab 1958/1962

MfIA als Dienststelle

Dienstzweige der VP

      (außer Feuerwehr und

                      Strafvollzug)

VP-Bereitschaften

 1. 6.1949 - 14. 7.1957

15. 7.1957 - 31. 3.1959

 1. 4.1959 - 30. 4.1990

 1. 5.1990 -  3.10.1990

VP-Anwärter

VP-Anwärter

Anwärter der VP

VP-Anwärter

VP-Unterwachtmeister *)

VP-Unterwachtmeister

Unterwachtmeister der VP

VP-Unterwachtmeister

VP-Wachtmeister

VP-Wachtmeister

Wachtmeister der VP **)

VP-Wachtmeister

VP-Oberwachtmeister

VP-Oberwachtmeister

Oberwachtmeister der VP

VP-Oberwachtmeister

VP-Hauptwachtmeister

VP-Hauptwachtmeister

Hauptwachtmeister der VP

VP-Hauptwachtmeister

VP-Meister

VP-Meister

Meister der VP

VP-Meister

-

-

Obermeister ***)

VP-Obermeister

VP-Unterkommissar *)

Unterleutnant der VP

Unterleutnant der VP

VP-Unterkommissar

VP-Kommissar

Leutnant der VP

Leutnant der VP

VP-Kommissar

VP-Oberkommissar

Oberleutnant der VP

Oberleutnant der VP

VP-Oberkommissar

VP-Rat

Hauptmann der VP

Hauptmann der VP

VP-Hauptkommissar

VP-Oberrat

Major der VP

Major der VP

VP-Rat

VP-Kommandeur

Oberstleutnant der VP

Oberstleutnant der VP

VP-Oberrat

VP-Inspekteur

Oberst der VP

Oberst der VP

VP-Direktor

Chefinspekteur der VP

Generalmajor der VP

Generalmajor der VP

Chefinspekteur

Generalinspekteur der VP

Generalleutnant der VP

Generalleutnant der VP

Generalinspekteur

Chef der Volkspolizei

Generaloberst der VP

Generaloberst der VP

-

-

-

Armeegeneral ****)

-

*)            hodnost zavedena 1.10.1951

**)          od 1980  není uvedena ve služebních pøedpisech pro VP-Bereitchaften und Kompanien der Trapo  (v praxi byla pøesto ještì nìkdy používána záložníky )

***)       hodnost zavedena 1961 (2. Änderung zur DV I/12 z 13. 5.1961)

****)     od  3.10.1984 Dienstgrad des Ministers des Innern und Chef der DVP

×)            do øíjna 1949 „Deutsche Verwaltung des Innern“, od 19.11.1989 „Ministerium für Innere Angelegenheiten“

MdI..... Ministerium des Innern

MfIA....Ministerium für Innere Angelegenheiten

 

 

 


MdI

Kommando Luftschutz

                                     (LS)

Deutsche Volkspolizei

Organ Feuerwehr

1. 3.1958 - 31. 5.1968

 1. 1.1950 - 14. 7.1957

15. 7.1957 -  30. 4.1990

 3. 4.1990 -  3.10.1990

Anwärter des LS

Feuerwehr-Anwärter

Feuerwehr-Anwärter

Feuerwehr-Anwärter

Unterwachtmeister des LS

Unterfeuerwehrmann **)

Unterfeuerwehrmann

Unterfeuerwehrmann

Wachtmeister des LS

Feuerwehrmann

Feuerwehrmann

Feuerwehrmann

Oberwachtmeister des LS

Oberfeuerwehrmann

Oberfeuerwehrmann

Oberfeuerwehrmann

Hauptwachtmeister des LS

Hauptfeuerwehrmann

Hauptfeuerwehrmann

Hauptfeuerwehrmann

Meister des LS

Löschmeister

Löschmeister

Löschmeister

Obermeister des LS *)

-

Oberlöschmeister *)

Oberlöschmeister

Unterleutnant des LS

Unterbrandmeister **)

Unterleutnant der

                           Feuerwehr

Unterbrandmeister

Leutnant des LS

Brandmeister

Leutnant

Brandmeister

Oberleutnant des LS

Oberbrandmeister

Oberleutnant

Oberbrandmeister

Hauptmann des LS

Brandrat

Hauptmann

Hauptbrandmeister

Major des LS

Oberbrandrat

Major

Brandrat

Oberstleutnant des LS

Branddirektor ***)

Oberstleutnant

Oberbrandrat

Oberst des LS

Brandinspekteuer ***)

Oberst

Branddirektor +)

-

-

-

Chefinspekteur +)

-

-

-

Generalinspekteur +)

-

-

-

-

-

-

-

-

*)            hodnost zavedena  1961

**)          hodnost zavedena  1.10.1951

***)       Leiter (vedoucí) centrálních Lehreinrichtungen (uèebních zaøízení) požívali hodnostní oznaèení „Kommandeur“ resp. „Inspekteur“

+)            tyto hodnosti nebyly od kvìtna do øíjna 1990 dosaženy

 

Luftschutz: od 1968 do 1976 byly hodnosti dále používány bez pøídomku  „des Luftschutzes“; od 1970 ,kdy byla vytvoøena Zivilverteidigung  (ZV) se používalo pouze Gruppenbezeichnung  „Wachtmeister und Offiziere der ZV“.

 

Na poèátku 60-tých let bylo krátkou dobu používáno v Organ Feuerwehr pro Anwärter a Feuerwehrmänner také hodnostní oznaèení  VP „Anwärter“ - „Hauptwachtmeister“ s pøídomkem „der Feuerwehr“.

 

 

 

Deutsche Volkspolizei

Organ Strafvollzug (SV)

 1.11.1967 - 30. 4.1990

 1. 5.1990 -  3.10.1990

Anwärter des SV

Strafvollzugs-Anwärter

Unterwachtmeister des SV

Strafvollzugs-Unterassistent

Wachtmeister des SV

Strafvollzugs-Assistent

Oberwachtmeister des SV

Strafvollzugs-Oberassistent

Hauptwachtmeister des SV

Strafvollzugs-Hauptassistent

Meister des SV

Strafvollzugs-Sekretär

Obermeister des  SV

Strafvollzugs-Obersekretär

Unterleutnant des SV

Strafvollzugs-Unterinspektor

Leutnant des SV

Strafvollzugs-Inspektor

Oberleutnant des SV

Strafvollzugs-Oberinspektor

Hauptmann des SV

Strafvollzugs-Hauptinspektor

Major des SV

Strafvollzugs-Rat

Oberstleutnant des SV

Strafvollzugs-Oberrat

Oberst des SV

Strafvollzugs-Direktor

Generalmajor des SV

Chefinpekteur +)

-

Generalinspekteur +)

-

-

-

-

+)            tyto hodnosti nebyly od kvìtna do øíjna 1990 dosaženy


Deutsche Volkspolizei (DVP) und MdI als Dienstelle 1954 - 1990

Volkspolizei-Bereitschaften und Kompanien der Transportpolizei 1958 - 1990

Kommando Luftschutz/Zivilverteidigung 1959 - 1976

 

Se zavedením nových stejnokrojù na konci roku 1954 pro DVP a zentrale Dienststellen des MdI (grün a dunkelblau, blùza s límcem zapnutým ke krku) byly zmìnìny také efekty.

(Befehl 98/54 des Ministers des Innern z 8. 9. 1954 naøizoval nošení nových stejnokrojù s odpovídajícími efekty v Präsidium a Hauptverwaltung der DVP k 1. 10. 1954, ve VP-Dienststellen  der Bezirke und Kreise  postupnì od        1. 11. 1954 až do 31. 12. 1955.) Výjimku tvoøila Feuerwehr. Dunkelblaue stejnokroje nového støihu s odpovídajícími výložkami pro ni byly zavedeny teprve roku 1957. (Befehl des Ministers des Innern z 22. 12. 1956.)

Vedle již v Organ Feuerwehr ( v prvních letech se také oznaèovala Feuerschutzpolizei) v roce 1950 zavedené barvì malino byly poèínaje rokem 1954 zavedeny další barvy pro urèité Organe/Dienstzweige der DVP.

Barvy stejnokrojù stanovené v roce 1954 se používaly až do roku 1990. Od roku 1965/67 mìly stejnokroje zlepšenou kvalitu látky (Tuchqualität) a pozmìnìný støih (Uniformjacke s otevøeným límcem pro všechny hodnostní skupiny).  Hodnostní odznaky a výložky byly do roku 1990 nìkolikrát zmìnìny a také byly zavedeny nové efekty.

Kommando Luftschutz (vytvoøené 11. 2. 1958) nosilo od roku 1959 stejnokroje khaki (Befehl Nr. 8/59 des Ministers des Innern z 23. 3. 1959. Pøed tímto datem nosily Einsatzbereitschaften der „Verwaltung Aktiver Brandschutz“ (1956 - 1958) stejnokroje  vèetnì efektù jako Organ Feuerwehr). Efekty odpovídaly nadále efektùm Feuerwehr.

Po pøestavbì Kommanda Luftschutz na Hauptverwaltung Zivilverteidigung (ZV - 16. 2. 1970) se nosily stejnokroje a efekty dále až do zaèlenìní ZV do Ministerium für Nationale Verteidigung (MfNV - 1976). Od tohoto data až do roku 1990 byla ZV ozbrojeným orgánem MfVN.

Po zrušení „Innere Truppen“ (1958) byly Bereitschaften der VP podøízeny centrálnì MdI. Od této doby nosily jednotnì zelené (grün) stejnokroje VP se svìtlezelenou (hellgrün) barvou efektù. Pro mužstvo platily nadále policejní hodnosti. Co se týèe provedení a zpùsobu nošení , byly efekty Kasernierte VP-Bereitschaften a Kompanien der Transportpolizei

pøiøazeny služebním odborùm  (Diestzweige) DVP.

 

 

 

Dienstgradgruppenbezeichnung

 

Wachtmeister                     -                Anwärter - Obermeister v MdI a v Dienstzweigen der DVP

Anwärter - Wachtmeister v Kasernierte Einheiten (= Kasernierte VP-Bereitschaften a Kompanien der Trapo)

Unterführer                         -                Oberwachtmeister - Obermeister v Kasernierte Einheiten (Unterführer

auf Zeit a  Berufsunterführer podle služební povinnosti - služba v kasernovaných jednotkách byla náhradní vojenské  služba - Wehrersatzdienst)

Jungere Offiziere                -                Unterleutnant - Hauptmann

Stabsoffiziere                      -                Major - Oberst                  

 

 

 

Effektenfarben 1954 - 1990

 

Uniformfarbe:      Grün

                                Dunkelblau  (1)

                                Khaki (2)

 

DVP-allgemein, MdI als Dienststelle:

Effektenfarbe dunkelgrün, Tuchunterlage der Schulterstücke und Kantillen in der Litzen der Kragenspiegel hellgrün

·         Schutzpolizei

·         Betriebsschutzkommando

·         Missionsschutz

·         Verkehrspolizei

·         Paß- und Meldewesen

·         Kriminalpolizei (pouze na Ausbildungsuniform)

·         Wasserschutzpolizei (1)

·         Hafenpolizei (1)

 

Transportpolizei (1):

Effektenfarbe kornblumenblau

·         Kompanien der Transportpolizei (1)

·         Kriminalpolizei der Trapo (pouze na Ausbildungsuniform) (1)

 

 

Feuerwehr (1) a do 1976 Luftschutz/Zivilverteidigung (2):

Effektenfarbe malino (mittlere Plattschnüre der Schulterstücke für Wachtmeisterdienstgrade: schwarz)

 

 

Strafvollzug (1):

Effektenfarbe grau od 1967 (1952 - 1967 jako DVP)

 

 

VP-Bereitschaften:

Effektenfarbe hellgrün od 1958

 

 

Zentrale Hubschraubereinheit:

Effektenfarbe hellblau od 1973 (Tuchunterlage der Schulterstücke für Wachtmeisterdienstgrade: kornblumenblau

jako Transportpolizei)

 

 

 

Dienstgradabzeichen - Schulterstücke

 

Nárameníky  v uvedeném provedení byly nošeny ke všem druhùm stejnokrojù (Uniformsarten).

Pro Felddienstuniform byly v roce 1980 zavedeny speciální nárameníky. Tyto nárameníky nenosily Organ Feuerwehr a Strafvollzug.

 

Diestlaufbahnabzeichen na náramenících nosili:

Wachtmeister-, Unterführerdienstgraden a Unterführerschülern der Spielmannszüge v VP-Bereitschaften a nìkdy v Orchestern,

Offizieren im Musikdienst,

Offizierren a Generalen im medizinischen Dienst.

 

 

 

Wachtmeister- und Unterführerdienstgrade 1954 - 1967

 

Schulterstücke aus 4 Plattschnüren, nebeneinanderliegend auf Tuchgewebwunterlage. Teilweise (außen)

Silberplattschnüre mit einem Winkelmuster, farbig durchwirkt.

0 - 3 silberne Sterne

Schulterstücke: 35±2mm * 105±2mm

Aluminiumstern, vierzackig, silberfarben, Seitenlänge 15±0,2mm (1954 - 1960)

Aluminiumstern, vierzackig, silberfarben, Seitenlänge 13±0,2mm (1960 - 1967)

(Od roku 1955 sew používaly i Sterne o Seitenlänge 16 mm, zavedené v roce 1952 pro KVP)

 

Anwärter:                             4 Plattschnüre auf Tuchunterlage.

Tuchunterlage

Plattschnüre

 

Zeitraum

 

dunkelgrün

VP-allgemein/MdI

1954 - 1967

 

kornblumenblau

Transportpolizei und -kompanien

1954 - 1967

 

schwarz

Feuerwehr und Luftschutz

1954 - 1967

 

hellgrün

VP-Bereitschaften

1958 - 1967

 

Unterwachtmeister:          viz Anwärter + 1 Quertresse (Schlaufe) aus 2 durchwirkten Silberplattschnüren.

 

Wachtmeister:                    viz Anwärter + 2 Quertresse (Schlaufen) aus 2 durchwirkten Plattschnüren.

 

Oberwachtmeister:               Schulterstücke mit 2 farbig durchwirkten Silberplattschnüren außen eingefaßt, am untere Rand mit 2 durchwirkten Silberplattschnüren geschlossen.

Tuchunterlage

Plattschnüre

 

Zeitraum

 

dunkelgrün

VP-allgemein/MdI

1954 – 1967

 

kornblumenblau

Transportpolizei und -kompanien

1954 – 1967

 

schwarz

Feuerwehr und Luftschutz

1954 – 1967

 

hellgrün

VP-Bereitschaften

1958 - 1967

 

Hauptwachtmeister:          viz Oberwachtmeister + 1 vierzackige Stern, silberfarben.

 

Meister:                                viz Oberwachtmeister + 2 hintereinander angeordneten Sternen, silberfarben.

 

Obermeister:                       viz Oberwachtmeister + 3 hintereinander angeordneten Sternen, silberfarben.

Hodnost zavedena až  1961!!!

 

 

 

Wachtmeister- und Unterführerdienstgrade 1967 - 1980

 

Schulterstücke aus 5 Plattschnüren.

0 - 3 silberne Sterne

Schulterstücke: 40±2mm * 105±2mm

Aluminiumstern, vierzackig, silberfarben, Seitenlänge 12 mm (1967 - ...)

 

Kvùli tradici  se nìkdy nosily hvìzdy o délce stran 13mm a nebo 15mm (viz  1954 - 1967)

Wachtmeisterdienstgrade der Hubschraubereinheit des MdI (od 1973) nosili nárameníky v provedení platném pro Transportpolizei.

 

Anwärter:                             Schulterstücke aus 5 Plattschnüren auf Tuchunterlage (tyto nárameníky byly platné až do 1990).

Tuchunterlage

Plattschnüre

 

Zeitraum

 

dunkelgrün

VP-allgemein

1967 - ...

 

kornblumenblau

Trapo und -kompanien

1967 - ...

 

schwarz

Feuerwehr und bis 1976 Luftschutz/ZV

1967 - ...

 

hellgrün

VP-Bereitschaften

1967 - ...

 

grau

Strafvollzug

1967 - ...

 

Unterwachtmeister:                Schulterstücke aus 5 Plattschnüren auf Tuchunterlage + hodnost jako 1954 - 1967.

Tuchunterlage

Plattschnüre

 

Zeitraum

 

dunkelgrün

VP-allgemein

1967 - 1980

 

kornblumenblau

Trapo und -kompanien

1967 - 1980

 

schwarz

Feuerwehr und Luftschutz/ZV

1967 - 1980

 

hellgrün

VP-Bereitschaften

1967 - 1980

 

grau

Strafvollzug

1967 - 1980

 

Wachtmeister:                    Schulterstücke aus 5 Plattschnüren auf Tuchunterlage + hodnost jako 1954 - 1967.

 

Oberwachtmeister:                Schulterstücke aus 5 Plattschnüren auf Tuchunterlage + hodnost jako 1954 - 1967.

                                               (Tyto nárameníky jsou shodné s nárameníky pro Wachtmeister 1980 - 1990.)

 

Hauptwachtmeister:                Schulterstücke aus 5 Plattschnüren auf Tuchunterlage + hodnost jako 1954 - 1967.

 

Meister:                                Schulterstücke aus 5 Plattschnüren auf Tuchunterlage + hodnost jako 1954 - 1967.

 

Obermeister:                       Schulterstücke aus 5 Plattschnüren auf Tuchunterlage + hodnost jako 1954 - 1967.

 

 

Wachtmeister- und Unterführerdienstgrade 1967 - 1980 - kasernierte Einheiten

 

Schulterstücke aus 5 Plattschnüren, nebeneinanderliegend auf Tuchgewebwunterlage für Anwärter bis Wachtmeister (= zavedené 1967)

(Od 1986 se se èásteènì vyrábìly i nárameníky pro Anwärter bis Unterwachtmeister ze 6 Plattschnüren)

Schulterstücke aus t6 Plattschnüren, nebeneinanderliegend auf Tuchgewebwunterlage für Oberwachtmeister bis Obermeister

0 - 3 silberne Sterne

Schulterstücke: 40±2mm * 105±2mm

Aluminiumstern, vierzackig, Seitenlänge 12 mm,                silberfarben (... - 1990)

mattgrau lackiert (1980 - 1990)

Od 1980 se nìkdy používaly také kovové hvìzdy, silberfarben a mattgrau lackiert!!!

 

Anwärter:                             Schulterstücke aus 5 Plattschnüren

Tuchunterlage

Plattschnüre

 

Zeitraum

kornblumenblau

kornblumenblau

Kompanien der Trapo (=1967-1980)

1980 - 1990

hellgrün

Hellgrün

VP-Bereitschaften (=1967-1980)

1980 - 1990

          Felddienstuniform: Schulterstücke aus 5 Plattschnüren

Tuchunterlage

Plattschnüre

 

Zeitraum

kornblumenblau

Dunkelblau

Kompanien der Trapo

1980 - 1990

hellgrün

Dunkelgrün

VP-Bereitschaften

1980 - 1990

 

Unterwachtmeister:          viz Anwärter + 1 Quertresse (Schlaufen) aus 2 Silberplattschnüren.

          Felddiernstuniform: viz Anwärter +1 Quertresse (Shlaufen) aus 2 Baumwollplattschnüren

Tuchunterlage

Plattschnüre

Quertresse

 

Zeitraum

kornblumenblau

dunkelblau

kornblumenblau

Kompanien der Trapo

1980 - 1990

hellgrün

dunkelgrün

hellgrün

VP-Bereitschaften

1980 - 1990

 

Wachtmeister:                    od 1980 nebyla v pøedpisech pro „Kasernierte Einheiten“ uvedena. V praxi byla pøesto nìkdy nošena záložníky. (Provedení jako Unterwachtmeister , ale 2 Quertressen).

 

Oberwachtmeister:                Schulterstücke aus 6 Plattschnüren, davon 4 farbig durchwirkte |Silberplattschnüren außen.

Tuchunterlage

mittlere Plattschnüre

 

Zeitraum

Kornblumenblau

kornblumemblau

Kompanien der Trapo

1980 - 1990

Hellgrün

hellgrün

VP-Bereitschaften

1980 - 1990

          Felddienstuniform: Schulterstücke aus 6 Plattschnüren.

Tuchunterlage

mittlere Plattschnüre

außere Plattschnüre

 

Zeitraum

kornblumenblau

dunkelblau

kornblumenblau

Kompanien der Trapo

1980 - 1990

hellgrün

dunkelgrün

hellgrün

VP-Bereitschaften

1980 - 1990

 

Hauptwachtmeister:          viz Oberwachtmeister + 1 vierzqackige Stern, silberfarben.

          Felddienstuniform: viz Oberwachtmeister + 1 vierzackige Stern, mattgrau lackiert.

 

Meister:                                viz Oberwachtmeister + 2 vierzqackige hintereinander angeordnete Sterne, silberfarben.

          Felddienstuniform: viz Oberwachtmeister + 2 vierzackige  hintereinander angeordnete Sterne, mattgrau lackiert.

 

Obermeister:                       viz Oberwachtmeister + 3 vierzqackige hintereinander angeordnete Sterne, silberfarben.

          Felddienstuniform: viz Oberwachtmeister + 3 vierzackige  hintereinander angeordnete Sterne,

                                                   mattgrau lackiert.

 

 

 

Wachtmeister- und Unterführerdienstgrade 1967 - 1980 - Dienstzweige/Organe der DVP

 

Schulterstücke zavedené 1967

Na Felddienstuniform Schulterstücke jako u „Kasernierte Einheiten“

0 - 3 silberne Sterne

Schulterstücke: 40±2mm * 105±2mm

Aluminiumstern, vierzackig, Seitenlänge 12 mm,                silberfarben (... - 1990)

mattgrau lackiert (... - 1990)

 

Anwärter:                             Schulterstücke aus 5 Plattschnüren in der Effektenfarben

Tuchunterlage

Plattschnüre

 

Zeitraum

 

dunkelgrün

DVP-allgemein

... - 1990

           

kornblumenblau

Transportpolizei

... - 1990

 

schwarz

Feuerwehr

... - 1990

 

grau

Strafvollzug

... - 1990

          Felddienstuniform: Schulterstücke aus 5 Plattschnüren, analog Kasernierte Einheiten

Tuchunterlage

Plattschnüre

 

Zeitraum

 

Dunkelblau

Transportpolizei

1980 - 1990

 

Dunkelgrün

DVP-allgemein

1980 - 1990

 

Unterwachtmeister:                Schulterstücke aus 5 Plattschnüren , davon 2 farbig durchwirkte Silberplattschnüren außen.

Tuchunterlage

mittlere Plattschnüre

 

Zeitraum

 

Dunkelgrün

DVP-allgemein

1980 - 1990

           

kornblumenblau

Transportpolizei

1980 - 1990

 

Schwarz

Feuerwehr

1980 - 1990

 

Grau

Strafvollzug

1980 - 1990

          Felddientuniform: Schulterstücke aus 5 Plattschnüren.

Tuchunterlage

mittlere Plattschnüre

außere Plattschnüre

 

Zeitraum

 

dunkelblau

kornblumenblau

Transportpolizei

1980 - 1990

 

dunkelgrün

hellgrün

DVP-allgemein

1980 - 1990

 

Wachtmeister:                    viz Unterwachtmeister, aber untere Schmalseite mit 2 durchwirkten Silberplattschnüren

                geschlossen.

                                               (= nárameníky pro Oberwachtmeister 1967 - 1980).

          Felddientuniform: viz Unterwachtmeister, aber untere Schmalseite mit 2 durchwirkten                          Silberplattschnüren geschlossen.

 

Oberwachtmeister:                Schulterstücke aus 6 Plattschnüren, davon 4 farbig durchwirkte |Silberplattschnüren außen.

Tuchunterlage

mittlere Plattschnüre

 

Zeitraum

 

Dunkelgrün

DVP-allgemein

1980 - 1990

           

Kornblumenblau

Transportpolizei

1980 - 1990

 

Schwarz

Feuerwehr

1980 - 1990

 

Grau

Strafvollzug

1980 - 1990

          Felddienstuniform: Schulterstücke aus 6 Plattschnüren, analog kasernierte Einheiten.

Tuchunterlage

mittlere Plattschnüre

außere Plattschnüre

 

Zeitraum

 

dunkelblau

 

Transportpolizei

1980 - 1990

 

dunkelgrün

 

DVP-allgemein

1980 - 1990

 

Hauptwachtmeister:          viz Oberwachtmeister + 1 vierzqackige Stern, silberfarben.

          Felddienstuniform: viz Oberwachtmeister + 1 vierzackige Stern, mattgrau.

 

Meister:                                viz Oberwachtmeister + 2 vierzqackige hintereinander angeordnete Sterne, silberfarben.

          Felddienstuniform: viz Oberwachtmeister + 2 vierzackige  hintereinander angeordnete Sterne, mattgrau.

 

Obermeister:                       viz Oberwachtmeister + 3 vierzqackige hintereinander angeordnete Sterne, silberfarben.

          Felddienstuniform: viz Oberwachtmeister + 3 vierzackige  hintereinander angeordnete Sterne, mattgrau.

 

 

 

Offiziersdienstgrade 1954 -1960

 

Schulterstücke aus Silberplattschnüren nebeneinanderliegend  (jüngere Offiziere: Unterleutnant - Hauptmann) oder geflochten (Stabsoffiziere: Major - Oberst)  auf Tuchunterlage in der Farbe des Dienstzweiges/Organs

1 -2 vierzackigen goldfarbene Sterne

Schulterstücke für jungere Offiziere: 35±2mm * 105±2mm

Schulterstücke für Stabsoffiziere:      39±2mm * 100±2mm

Metallstern, vierzackig, goldfarben, Seitenlange 15 mm

 

Nárameníky dùstojníkù VP-Bereitschaften (hellgrüne Unterlage) byly stejné jako dùstojníkù des MdI als Dienstelle und DVP-allgemein! TYTO NÁRAMENÍKY JSOU IDENTICKÉ S NÁRAMENÍKY  DGP/GT!!!

Hvìzdy jsou na náramenících uspoøádány nad sebou (jako ve 3. Øíši)

 

Unterkommisar (ab 1957 Unterleutnant):               Schulterstücke aus 4 Silberplattschnüren, in der Mitte längsverlaufend eine Baumwollschnur (2-3mm), farbig mit der Unterlage abgestimmt.

Tuchunterlage

Mittelschnur

 

Zeitraum

hellgrün

Dunkelgrün

DVP-allgemein

1954 - 1960

kornblumenblau

Dunkelblau

Transportpolizei

1954 - 1960

malino

Schwarz

Feuerwehr, ab 1959 Luftschutz

1954 - 1960

hellgrün

-

VP-Bereitschaften

1958 - 1960

 

Krátkou dobu se dìlaly také nárameníky ze:    

2 Silberplattschnüren je 4 mm breit,

daneben 2 Silberplattschnüre je 2 mm breit,

und in der Mitte 2  Baumwollplattschnüre in der Farbe des Dienstzweiges, je 2,5 mm breit

(Tj. od krajù do støedu: 2 støíbrné šòùry po 4mm, 2 støíbrné šòùry po 2mm, 2 barevné šòùry po 2,5 mm.)

 

Kommissar (ab 1957 Leutnant):                                  Schulterstücke aus 4 Silberplattschnüren

Tuchunterlage viz Unterkommissar

 

Oberkommissar (ab 1957 Oberleutnant):                    viz Kommissar + 1 Stern in der Mitte, goldfarben

 

Rat (ab 1957 Hauptmann):                                        viz Kommissar + 2 hintereinander engeordneten Sterne, goldfarben

 

Oberrat (ab 1957 Major):               Schulterstücke aus 4 Silberplattschnüren, je 2,5 mm breit, geflochten, Tuchunterlage viz Kommissar

 

Kommandeur (ab 1957 Oberstleutnant):                 viz Oberrat + 1 Stern in der Mitte, goldfarben

 

Inspekteur (ab 1957 Oberst):                                      viz Oberrat + 2  hintereinander angeordneten Sterne, goldfarben


Offiziersdientgrade 1960 - 1990

 

Schulterstücke aus Silberplattschnüren wie 1954 - 1960 + 1 - 4 Sterne, goldfarben

Für dir Felddienstuniform (od 1980) Schulterstücke aus dunkelgrünen und dunkelblauen Baumwollplattschnüren und mattgrauen Gradsternen

---                dunkelgrüne provedení je totožné s Anwärter der DVP-allgemein (5 Schnüren)

---                dunkeblaue provedeni je totožné s Anwärter - Felddienst

---                Schulterstücke des Organ Strafvollzug (graue Unterlage) = NVA/Luftverteidigung (NVA/LV)

---                Schulterstücke der Offiziere der Hubschraubereinheit des MdI (ab 1973) = NVA/Luftstreitkräfte (NVA/LSK)

 

Sterne:                Metallstern für jungere Offiziere: vierzackig, goldfarben, Seitenlange 11,5 mm (1960 - 1967)

                Metallstern für Stabsoffiziere: vierzackig, goldfarben, Seitenlange 13 mm (1960 - 1967)

                Metallstern einnheitlich für die Diestgrade Unterleutnant bis Oberst: vierzackig, Seitenlange 12 mm,

goldfarben oder mattgrau lackiert (für Felddienstuniform)

 

Hvìzdy jsou na náramenících uspoøádány jako u  SSSR

 

Unterleutnant:     Schulterstücke aus 4 Plattschnüre + 1 Stern, goldfarben

Tuchunterlage

 

Zeitraum

Hellgrün

DVP-allgemein

1960 - 1990

Kornblumenblau

Transportpolizei und -Kompanien

1960 - 1990

Malino

Feuerwehr, Luftschutz/ZV

1960 - 1990

Hellgrün

VP-Bereitschaften

1960 - 1990

Grau

Strafvollzug

1967 - 1990

Hellblau

Hubschraubereinheit

1973 - 1990

Felddienstuniform: (NE pro  Organe Feuerwehr, Strafvollzug a Hubschraubereinheit ): Schulterstücke aus 5

Plattschnüren

                                   1 Stern mattgrau  lackiert

Plattschnüre

 

Zeitraum

dunkelblau

Transportpolizei und -Kompanien

1980 - 1990

dunkegrün

übrige Polizeikräfte

1980 - 1990

 

 

Leutnant:                              viz Unterleutnant + 2 nebeneinander angeordnete Sterne, goldfarbe

          Felddienstuniform: viz Unterleutnant + 2 nebeneinander angeordnete Sterne, mattgrau lackiert

 

Oberleutnant:                      viz Unterleutnant + 3 Sterne (2 nebeneinander, 1 davor), goldfarben

          Felddienstuniform: viz Unterleutnant + 3 Sterne, mattgrau lackiert

 

Hauptmann:                         viz Unterleutnant + 4 Sterne (2 nebeneinander, 2 hintereinander), goldfarben

          Felddienstuniform: viz Unterleutnant + 4 Sterne, mattgrau lackiert

 

Major:                                   Schulterstücke aus 4 Plattschnüren, je 2,5 mm breit, geflochten + 1 Stern, goldfarben (do

 1985)

                                               4 Plattschnüren, 2 außere 4 mm breit  und 2 innere 2mm breit, geflochten (1985 - 1990)

                (tj.: 4mm, 2mm, 2mm, 4mm)

                                               Tuchunterlage viz Unterleutnant

          Felddienstuniform: Schulterstücke aus 4 Plattschnüren, je 2,5 mm breit, geflochten + 1 Stern, mattgrau lackiert

                                                                                                                                                                            (1980 - 1990)

 

Oberstleutnant:                viz Major, aber 2 nebeneinander angeordnete Sterne

 

Oberst:                  viz Major, aber 3 (2 nebeneinander, 1 davor) Sterne


 

Generalsdienstgrade (1954 - 1960)

 

Schulterstücke aus 2 goldfarbenen Rundschnüren, Metallgespinst, und einer dazwischen verlaufenden schmalen Silberplattschnur, in 4 Bogen geflochten, auf hellgrüner Biesentuchunterlage.

1 - 3 vierzackige versilberte Sterne

Schulterstücke:      45±2mm * 110±2mm

Metallstern, vierzackig, versilbert, Seitenlange 16 mm

 

Nárameníky s hellgrüne podkladem JSOU TOTOŽNÉ s nárameníky generálù (Generalmajor) DGP

 

Chef-Inspekteur (ab 1957 Generalmajor): Schulterstücke  aus Metallgespinst, in 4 Schlaufen geflochten + 1

 vierzackige Stern

Biesentuch

 

Zeitraum

Hellgrün

MdI und DVP-allgemein

1954 - 1960

Hellgrün

VP-Bereitschaften

1958 - 1960

 

General-Inspekteur (ab 1957 Generalleutnant):              viz Chef-Inspekteur, ale 2 vierzackigen, hintereinander

Angeordneten Sternen

Biesentuch

 

Zeitraum

Hellgrün

MdI und DVP-allgemein

1954 - 1960

 

Chef der Deutschen Volkspolizei (ab 1957 Generaloberst): viz Chef-Inspekteur, ale 3 vierzackigen, hintereinander

angeordneten Sternen

Biesentuch

 

Zeitraum

hellgrün

MdI

1954 - 1960

 

 

 

Generalsdienstgrade (1960 - 1966)

 

Schulterstücke aus goldfarbenen Rundschnüren, Metallgespinst viz 1954 - 1960, auf Biesentuchunterlage in der Farbe des Dienstvweiges/Organs.

1 - 3 fünfzackige versilberte Sterne

Metallstern, fünfzackig, versilbert, Seitenlange 20 mm.

Nárameníky JSOU TOTOŽNÉ s nárameníky generálù Grenztruppen.

 

Generalmajor: Schulterstücke aus Metallgespinst, in 4 Schlaufen geflochten + 1 fünfzackige Stern

Biesentuch

 

Zeitraum

hellgrün

MdI und DVP-allgemein

1960 - 1966

kornblumenblau

Transportpolizei

       ... 1966

malino

Feuerwehr

       ... 1966

hellgrün

VP-Bereitschaften

       ... 1966

 

Generalleutnant: viz Generalmajor, ale 2 fünfzackige, hintereinander angeordneten Sternen

Biesentuch

 

Zeitraum

hellgrün

MdI und DVP-allgemein

1960 - 1966

hellgrün

VP-Bereitschaften

       ... 1966

 

Generaloberst:  viz Generalmajor, ale 3 fünfzackige, hintereinander angeordneten Sternen

(hodnost des Ministers des Innern und CHef der DVP od 1. 7.1965)

Biesentuch

 

Zeitraum

Hellgrün

MdI

       ... 1966

 


Generalsdienstgrade (1966 - 1980)

 

Schulterstücke aus 2 gelben bis goldfarbenen Rundschnüren, Dederongespinst, und einer dazwischen verlaufenden doppelten  Silberplattschnur, in 4 Bogen geflochten, auf einer Biesentuchunterlage in den Farben der Dienstzweige.

1 - 3 fünfzackige versilberte Sterne

 Metallstern, fünfzackig, versilbert, Seitenlange 20 mm (... - 1968)

 Metallstern, fünfzackig, versilbert, Seitenlange 19 mm, Zacken und Strahlen in einer Ebene (1968 - ...)

 

V závislosti na výrobci a materiálu byly v tìchto letech vyrábìny Schulterstücke s Rundschnürami  ve svìtlém nebo tmavém žlutém, respektive zlatém odstínu  a v rozdílných velikostech  (105 - 110 mm dlouhé a 42 - 46 mm široké). Viz také poznámku k 1960 - 1966.

 

Generalmajor: Schulterstücke aus Dederongespinst, in 4 Schlaufen geflochten + 1 fünfzackige Stern

Biesentuch

 

Zeitraum

Hellgrün

 

1966 - 1980

Kornblumenblau

 

1966 - 1980

Malino

 

1966 - 1980

Hellgrün

VP-Bereitschaften

1966 - 1980

Grau

Strafvollzug

     ... - 1980

 

Generalleutnant: viz Generalmajor, ale 2 fünfzackige, hintereinander angeordneten Sternen

Biesentuch

 

Zeitraum

Hellgrün

MdI/Schutzpolizei

1966 - 1980

Hellgrün

VP-Bereitschaften

1966 - 1980|

 

Generaloberst:  viz Generalmajor, ale 3 fünfzackige, hintereinander angeordneten Sternen

(hodnost des Ministers des Innern und Chef der DVP od 1. 7.1965)

Biesentuch

 

Zeitraum

Hellgrün

MdI

1966 - 1980

 

 

 

Generalsdienstgrade (1980 - 1990)

 

Schulterstücke aus 2 goldfarbenen Rundschnüren, Dederongespinst, 1 dazwischen verlaufenden doppelten Silberplattschnur, in 5 Schlaufen geflochten auf Biesenunterlage in der Farben des Diuenstzweige.

1 - 4 Sterne

Schulterstücke pro Hemdblusen aus  2 goldfarbene und 1 geflochtenen Silberplattschnur.

Schulterstücke: 39 ±2 mm * 100±5 mm

(Änderung zur Ordnung 132/78 z 1. 7. 1980, nosily se nejdøíve od 1982/93.)

Schulterstücke  pro Felddienstuniform (zavedeny 1980): dunkelgrüne Rundschnüre a hellgrüne Plattschnüre. POUZE 1 PROVEDENÍ! Zpoèátku mìly Schulterstücke  in der Mitte jednu 5 mm breite, doppelte, hellgrüne Plattschnur. Od 1986 byla hellgrüne Plattschnur jen 3 mm široká.

Metallstern, fünfzackig, Seitenlange 19 mm, versilbert (... - 90)

Metallstern, fünfzackig, Seitenlange 19 mm, mattgrau lackiert (1980 - 1990)

Metallstern, fünfzackig, Seitenlange 19 mm, versilbert, flache Asführung pro Hemdblusenn (1980 - 1990)

 

Generalmajor: Schulterstücke aus Dederongespinst, in 5 Schlaufen geflochten + 1 fünfzackige Stern

Biesentuch

 

Zeitraum

Hellgrün

MDI und DVP-allgemein

1980 - 1990

Kornblumenblau

Transportpolizei

1980 - 1990

Malino

Feuerwehr

1980 - 1990

Hellgrün

VP-Bereitschaften

1980 - 1990

Grau

Strafvollzug, *)

1980 - 1990

*)            pro generály Strafvollzuges byly vyrábìny Schulterstücke s grau nebo blau-grau Biesentuchunterlage (Grau  Biesentuchunterlage bylo ménì èasté).

 

 

                Hemdblusen: Schulterstücke aus Plattschnüre in 5 Schlaufen geflochten + 1 flacher fünfzackiger Stern

Biesentuch

 

Zeitraum

Hellgrün

 

... - 1990

Kornblumenblau

 

... - 1990

Malino

 

... - 1990

Hellgrün

VP-Bereitschaften

... - 1990

Grau

 

... - 1990

 

Od 1997 byly vyrábìny také Schulterstücke  s mattsilberfarbenen Plattschnur in der Mitte.

 

                Felddienstuniform:aus 2 baumwollenen Rundschnüren, dunkelgrün,und 1 dazwischen verlaufenden hellgrünen Plattschnur, in 5 Schlaufen geflochten, auf hellgrüne Biesentuchunterlage + 1 füunfzackige Stern, mattgrau lackiert (1980 - 1990)

 

Generalleutnant: viz Generalmajor, ale 2 fünfzackige, hintereinander angeordnete  Sternen

Biesentuch

 

Zeitraum

Hellgrün

MdI/Schutzpolizei

1980 - 1990

Hellgrün

VP-Bereitschaften

1980 - 1990

                Hemdblusen: viz Generalmajor, ale 2 flache fünfzackige Sterne

Biesentuch

 

Zeitraum

Hellgrün

MdI/Schutzpolizei

... - 1990

Hellgrün

VP-Bereitschaften

... - 1990

                Felddienstuniform:viz Generalmajo, ale 2 füunfzackige Sterne, mattgrau lackiert (1980 - 1990)

 

Generaloberst:                viz Generalmajor, ale 3 fünfzackige, hintereinander angeordnete Sterne

Biesentuch

 

Zeitraum

Hellgrün

MdI und Leiter der HA Schutzpolizei

1980 - 1990

                Hemdblusen: viz Generalmajor, ale 3 flache hintereinander angeordnete fünfzackige Sterne

Biesentuch

 

Zeitraum

Hellgrün

VP-Bereitschaften

1980 - 1990

                Felddienstuniform:viz Generalmajor, ale 3 fünfzackige Sterne, mattgrau lackiert (1980 -1990)

 

Armeegeneral:                viz Generalmajor, ale 4 fünfzackige . hintereinander angeordnete Sterne

                                (Dienstgrad des Ministers des Innern und Chefs der DVO od 3. 10. 1984)

Biesentuch

 

Zeitraum

Hellgrün

 

1984 - 1990

                Hemdblusen: viz Generalmajor, ale 4 flache hintereinander angeordnete fünfzackige Sterne (1984 -1990)

                Felddienstuniform:viz Ggeneralmajor, ale 4 fünfzackige Sterne, mattgrau lackiert (1984 -1990)

 

Generale des medizinischen Dienstes nosili ve støedu na Schulterstückách  Metallauflagen ve tvaru Äskulapstabes, silberfarben (für Felddienstschulterstücke mattgrau).

 

 

____________________

 

 

Prameny:

Klaus Walther: Uniformeffekten der bewaffneten Organe der DDR, Spezialkatalog, Band I

(ECOTOUR GmbH, Berlin, 1. Auflage 1993)