NEZJIŠTĚNÉ ZMĚNY (výnosy, doplňky).
  Věstník č. s. MNO 1918, ročník I., část ?, str. ???  
  Čís. 434-NO. pres. ze dne 30. 11. 1918
NEZJIŠTĚNÉ ZMĚNY (výnosy, doplňky).
  Věstník č. s. MNO 1918, ročník I., část ?, str. ???
  Rozkaz č.12 vrchního velitele československé branné moci, 11.12. 1918, čís. 434 / I. – NO pres.,  
  Stejnokroj – doplnění k nařízení čís. 434 ze dne 30.11.1918
 
 
139.
 Označení hodnosti gážistů. 
     Změna nař. č. 434 a 434./I. N. o. pres. ze dne
  30./11. a 11./12. 1918 (rozkaz čís. 9 a 12 z r. 1918
  vrch. vel. čs. branné moci v Praze):

  Z m ě n a  h o d n o s t i  (d i s t i n k c e)  š t á b n í c h  
                d ů s t o j n í k ů.
     Hodnost (distinkce) štábních důstojnků byla
  jak na límci stejnokroje tak na čapce následovně
  označena:
     major: 1 širokou stříbrnou pásku,
     podplukovník: 1 širokou a jednu úzkou stříbr-
  nou pásku,
     plukovník: 1 širokou a dvě úzké stříbrné
  pásky.
          Toto označení hodnosti mění se následovně:
   Major  .  .  . jednu pásku  a    1 pásku stříbrné
   podplukovník stříbrnou 2 pásky v šíři
   plukovník  . v šíři 15 mm 3 pásky 5 mm.

     O z n a č e n í  h o d n o s t i  (d i s t i n k c e)  p r o
  g á ž i s t y  b e z  h o d n o s t n í  t ř í d y,  t.  j.
  okresní šikovatele, vrchní zbraňmistry, vrchní
  podkováře, stavební mistry, dílovedoucí, pro-
  fousy, dozorce v hřebčinci atd.
     Hodnost označuje se jedním páskem v šíři
  15 mm a třemi pásky v šíři 5 mm
     Výložky té zbraně, u které slouží (okresní
  šikovatelé zelené), čísla neb písmeny z bílého
  kovu.
     Čj. 2561/pres. ze dne 27./1. 1919.
 
 
156.
 Odznak hradní setniny. 
     Min. povolilo pro důstojnky a mužstvo
  hradní setniny v Praze zvláštní odznak ve formě
  maláho štítku modráho půdorysu s červenou
  obšívkou a bílými písmeny HS.
     Pro důstojnky jest výšivka písmen HS pro-
  vedena ve stříbře, pro mužstvo v bílém hedvábí.
     Odznak se nosí na levém rukávě kabátu
  i pláště.
     Čís. jedn. 3844 pres. ze dne 29./1. 1919.
 
 
572.
 Stejnokroj a odznaky čs. armády. 
     Ministerstvo N. o. pracuje na zavedení no-
  vého jednotného stejnokroje pro čs. brannou
  moc. S tímto novým stejnokrojem budou zave-
  deny též nové odznaky, distinkce atd. Povolo-
  vání a zavádění nových odznaků pro nynější
  dobu přechodní by bylo nehospodířství; proto
  budou všechny žádosti o zavedení nových od-
  zna zamítnuty.
     Čj. 4753/VII./2. ze dne 20./4. 1919.
 
 
573.
 Odznaky telgr. pluku. 
     Nositi  h n ě d é  výložky s našitými odznaky
  telegrafního pluku jsou oprávněni jedině příslušníci
  t e l e g r.  p l u k u,  vedení v evidenci čs. telegr.
  náhrad. praporu v Ml. Boleslavi.
   T e l e f o n n í  o d d í l y  p ě c h o t y  a  d ě l o-
  s t ř e l e c t v a  podrží barvu výložek  s v é h o
  t ě l e s a, na které se našijí  p o u z e  o d z n a k y
  telegr.
     Čj. 4753/VIII./2. ze dne 20./4. 1919
 
 
605.
 Donošování starých stejnokrojů. 
     K výnosům ministerstva N. o. j, 434 a 434/I
  z roku 1918 se dodatečně nařizuje:
     Pro mužstvo v zápolí se budou vydávati
  k  d o n o š e n í mírové (tmavomodré) stejno-
  kroje.
     Č a p k y  se přemění podle vzoru čj. 434 pres.
  z roku 1918, ale jen  č á s t e č n ě. Nášijka se podle
  předpisu zahrne, výložka se ale na čapku ne-
  našije, protože je nedostatek výlož. sukna; čelní
  páska přišije se tedy z látky barvy čapky a
  z této našijí se pásky označující hodnost. Ra-
  kouská růžice se nahradí předepsaným od-
  znakem.
     B l ů z y,  k a b á t y  a  p l á š t ě  nebudou se
  prozatím z nedostatku výlož. sukna nově egali-
  sovati; na kabátech a na pláštích zůstane staré
  vyložeín, na blůzách také nebo prázdný límec.
     O d z n a k y h o d n o s t i jsou výhradně
  kolmé pásky.
     K označení příslušnosti k pluku, praporu atd.
  se dovoluje, aby mužstvo nosilo šedě natřená,
  plechová písmena nebo čísla.
     Z a k a z u j e  s e  n o s i t i:
     Čáku, drag. a hulánskou přilbu, klobouky
  rak. vzorů, vyznamenání za zvláštní schopnosti
  (služ. kniha A—28, I. díl, strana 6), pak žluté ná-
  ramnní pásky pro poddůstojníky z povolání, zbro-
  jíře, podkováře, jednor. dobrovolníky, býv. cho-
  vance voj. výchov. ústavů, zlaté a černožluté
  náramnní sponky (Achselspange) a polní odznaky
  (Felbinde, Kartusche), jak byly zavedeny v rak.
  armádě.
     Místo  č e r n o ž l u t ý ch  náramních pásek
  pro železn. a telegr. oddíly zavádí se pásky
  bíločervené s patřičným nápisem nebo odznakem.
     D ů s t o j n í k ů m  se dovoluje, nevystu-
  pují-li s jejich oddly v  n á s t u p u  nebo při slav-
  nostech  j a k o  k o r p o r a ce  v o j e n s k á, do-
  nositi rak.-uher. stejnokroje. Hodnosti na kabá-
  tech a blůzáh musí býti však označeny kolmými
  pásky; hvězdy a široké zlaté nebo stříbrné
  pásky štábních důstojnků podle rak. vzoru ne-
  dovoluje se více nositi. U krátkých kožíšků
  (MG-Pelz) budiž odstraněna zlatá šňůra.
     P o d d s t o j n í c i  z  p o v o l á n í  jsou
  oprávněni jako důstojnci jejich stejmokroj do-
  nositi.
     Tato nařízení směřují hlavně k úspoče, proto
  se také zakazuje vyráběti stejnokroje podle
  rak. vzoru.

     Velitelé všech formací dbejtež přísně, aby
  se nepřístojnostmi a libovůlí ve stejnokrojích ne-
  podrývala kázeň.
     Čj. 1203/VIII/2 ze dne 20./4. 1919.
 
 
916.
 Označení útočných družin Jánošíkových. 
     Útočné setniny Jánošíkovy, zřízené výnosem
  čj. 19233/org. ze dne 14.6. 1919, obdrří jako od-
  znak své příslušnosti:
     baret se znakem ČSR,
     na výložkách velké J (dle vyobrazení),
     na levém rameni štítek, na němž přilbice a
  dva pod ní skřížené ruční granáty zarámovány
  jsou do ornamentálního, technicky účelného
  kroužku (dle vyobrazení),
     odznaky hodnosti na obou rukávech tytéž
  jako u ostatního vojska.
     Č.j. 24851/org. ze dne 17./7. 1919.
 
 
948.
 Polní pokrývka na hlavu. 
     Jako jednotná  p o l n í  pokrývka na hlavu pro
  vojsko čs. republiky byl zaveden baret.
     S výrobou baretů bylo již započato a byly již
  některým tělesům vydány.
     Čj. 7971/VIII-2 ze dne 6./8. 1919.
 
 
1051.
 Předpisy stejnokrojové. Přeměna starého
stejnokroje. 
     Stejnokrojový nový pčedpis, schválený vý-
  nosem ze dne 1. 8. 1919, s. 7691/VIII, 2. odd.,
  a potvrzený presidentem republiky, nabývá

  ihned platnosti; obsahuje prozatím jen nejdůle-
  žitější součástky stejnokroje a bude časem po-
  stupně doplňován.
     Dokud nebudou vydány pro mužstvo stejno-
  kroje nového vzoru, platí výnos čj. 31137
  pres. voj.
     Stejnokroje starých typů nesmějí se již
  vyráběti.
     Dosavadní tvary stejnokroje dovolují se
  důstojníkům nositi prozatím do konce r. 1920.
  Lhůtu, v níž jest mužstvu donositi staré stejno-
  kroje, nemožno stanoviti; staré stejnokroje
  budou vyměňovány jen postupně za stejnokroje
  podle nového předpisu.
     Za jednotnou prozatmní pokrývku hlavy
  jest ustanoven baret.
     K tomuto výnosu jsou připojeny předpisy
  stejnokrojové, jež obdrží:
        velitelství pluků,
        správní komise,
        štábní oddělení.
        velitelství praporů,
        pododdělení,
        náhradní tělesa
  a veškeré ústavy a samostatné útvary — po
  jednom výtisku, vyšší velitelství podle potřeby
  a nařízení zem. velitelstv.
     Kdo předpisem přiloženém k Věstníku MN0
  podělen býti nemohl, vyžádej potřebných vý-
  tisků u příslušného zemského velitelství; útvary
  na Slovenksu žádají o ně u východní (západní)
  skupiny.
     Zemské velitelství a východní a západní
  skupina na Slovensku hlásí nejdéle do 1. pro-
  since t. r. případnou potřebu dalších výtisků
  ministerstvu národní obrany VIII. s. o., 2. odd.
     Čj. 7965 VIII-2 ze dne 1./9 1919.
 
 
1052.
 Prozatímní předpisy o obleku a výstroji. 
     Zavedení nové uniformy u čs. armády bude
  vyžadovati delšího času. Snaha každého vojína,
  zbaviti se co nejdříve stejnokroje rakouského
  vzoru, jest zcela pochopitelna, leč provésti
  rychle žádoucí změnu nelze pro různé překážky
  (veliký náklad finanční, nedostatek materiálu
  atd.). V zájmu jednotnosti armády jest třeba pro
  přechodní dobu stanoviti předpisy, které by od-
  stranily libovůli ve stejnokroji, vzmáhající se
  v poslední době úžasnou měrou. Bylo nutno
  učiniti jakýsi kompromis mezi shora naznačenou
  snahou jednotlivce a obtížemi, které má vojenská
  správa při zavádění nového stejnokroje; jest to
  střední cesta, kterou vojenská správa volila ve
  snaze hájiti disciplinu a jednotnost armády a
  zároveň využití materiálu po ruce jsoucího.
  Proto buďtež tyto prozatímní předpisy, jakož
  i pohnutky, která vedly k jich vydání, mužstvu

357    
 
  řádně vyloženy; nedodržování těchto předpisů
  budiž přísně trestáno.
     Pro útvary legionářské platí jich zvlíštní
  stejnokrojové pžedpisy.
P r o z a t í m n í   p ř e d p i s y   p r o   m u ž s t v o.
     Postupně budou přidělovány jednotlivým vo-
  jenským oddílům barety; kde se tak nestalo,
  budiž do tá doby nošena čepice starého vzoru.
  Nositi nové čepice  v e  s l u ž b ě  jest dovoleno
  přechodně pouze oddílům, jimž to bylo zvláště
  přiznáno (hradní setnina, automobilisté a vo-
  jenští zřízenci MNO. a pod.)- Táž ustanovení
  platí pro nošení ostatních součástek nového
  stejnokroje.
     Jednotliví velitelé pečujte o to, aby výložky
  a distinkce na stejnokrojch starého vzoru u od-
  dílů, kde byl zaveden baret, byly podle mož-
  nosti a zásob předělány přesně podle nového
  předpisu.
     Jest dovoleno nositi pouze bluzy u krku
  zapjaté, bez viditelnáho límečku a kravaty. No-
  siti bluzy otevřené a důstojnické řemeny (t. zv.
  americké) jest mužstvu zakázáno. Nositi civilní
  kalhoty k stejnokroji jest nepříputné. Výložky
  a distinkce na plášti jako u bluzy. Plášť nosí se
  zavřený, t. j. zapjatý až ke krku. Mimo službu
  vně kasáren nosí se opasek na bluze; při vy-
  cházce v plášti — na plášti. Mimo službu jest
  dovoleno mužstvu nositi stejnokroj přesně podle
  nového předpisu zhotovený, neb podle shora
  uvedeného způsobu předělaný. Nositi pouze jed-
  notlivé části nového stejnokroje jest nepřípustno.
P r o z a t í m n í   p ř e d p i s y   p r o   d ů-
s t o j n í k y.
     Od 1. listopadu t. r. jest nositi mimo službu
  movou čepici podle předpisu. Tam, kde má oddíl
  barety, budiž i zařaděnými důstojníky nošen
  ve službě baret. U bluz starého vzoru s ležatým
  nebo stojatým límcem jest upraviti výložky a
  distinkce podle nového předpisu; rovněž tak
  u pláště. Výměna knoflíků podle nového pedpisu
  u pláště buď provedena co nejdříve.
     Pláštěnky a krátký kožíšek jsou přípustny,
  krátké pláště zakázány.
     Pro důstojnky přidělené službou k vojen-
  ským oddílům, kterým ještě nebyly vydány nové
  stejnokroje, platí směrnice, aby ve službě po-
  užívali v zájmu jednotnosti pokud možno stejno-
  kroje starého vzoru (barety). Nositi kožený pás
  (t. zv. americký) smějí pouze důstojnci a pra-
  porčíci. Nositi ostruhy jest dovoleno pouze těm,
  kdo jsou k tomu oprávněni.
V š e o b e c n á   u s t a n o v e n í.
     Přísluěníkům speciálních oddílů (kulometčíci,
  telefonisti, letci atd.) — důstojníkům i mužstvu —

  jest dovoleno nositi odznaky podle nového před-
  pisu (proužky na rukávech); jiné odznaky jsou
  nepřípustné.
     MNO. vyzývá všechny příslušníky čs.
  armády, aby se vyvarovali výstředností a ješit-
  ností ve vojenském stejnokroji (na př. nositi
  polobotky a barevné punčochy; bičíky k salon-
  nímu úboru a pod.).
     Čj. 31137 pres. voj. ze dne 27./9. 1919.
 
 
Oznámení.
 Předpisy stejnokrojové. 
     Předpisy stejnokrojové zasílá pp. předplati-
  telům Věstnku MNO. a interesentům Družstvo
  česk. knihkupců Praha II., Jungmannova tř. č. 33,
  proti zaplacení 5 korun za 1 výtisk. Tato kniha
  není přílohou Věstníku zdarma.
Oprava.
  Ve služební knize A—28 ,,Předpisy stejno-
  krojové" (výnos MNO. ze dne 1./8. 1919,
  čj. 7961/VIII-2) škrtněte na str. 23 v poslední
  rubrice, pak na str. 27 v třetí rubrice zdola slovo
              „kartografický“
  a napište:
               „zeměpisný“;
  na str. 27 připište do třetí rubriky zdola:
        „stavební správu, lékárníky";
  na str. 28 v sedmé řádce shora škrtněte slovo
              „plátěnou“
  a napište:
              „bavlněnou"
  a na str. 32 v první řádce shora škrtněte slova
         „gážisty bez hodn. třídy"“
  a napište:
  „šikovatele, štábní šikovatele a důst. zástupce“.
     Čj. 11709-25 ze dne 20./10. 1919.
 
 
116.
 Označení hodnosti na baretu. 
     Baret budiž nosen tak, že znak čs. repu-
  bliky jest nad pravým okem a baret stažen do
  zadu na levou sdtranu.
     Označení hodnosti na baretu ve všech od-
  dílech, jímž bylo nařízeno baret nositi, budiž
  používáno takto:
     1, Poddůstojníci nosí na baretu toliko látko-
  vých pásků a téže barvy, jako majií podle své
  hodnosti na rukávech. Pásky připevněny jsou
  v podobě šípu v úhlu 45° hrotem nad znakem čs.
  republiky.

     Délka vnějšíjo ramene šípu jest 6 cm.
     2. Důstojníci nosí rovněž tolik stříbrných
  pásků, kolik jim podle hodnosti přísluší a týmž
  způsobem jako poddůstojníci.
     Čj. 15.325/pres. voj. ze dne 23./2. 1920.
 
 
194.
 Výměna amerických knoflíků za čs. 
     Americké knoflíky stejnokrojů khaki buďtež
  nahraženy československýmio a stejnokroje již před
  vyfáváním z oděvního skladiště č. 1 v Brmně jimi
  opatřeny.
     Intendance zemských voj. velitelství vyžadují
  si potřebné množství knoflíků přímo u oděvního
  skladiště číslo 1 v Brně. které se zmocňuje je
  vydati. Jmenované intendance odvedou odevzdané
  americké knoflíky uvedenému skladišti, které
  hlásí do 30. dubna t. r. jejich počet 25. odděl.
  MNO.
     Čj. 427.160/VI-25 ze dne 26./3. 1920.
 
 
253.
 Označení hodnosti na baretu. 
     Doplňkem k výnosu ve „Věstníku“ části
  věcné, roč. III. bod 116. se ustanovuje:
     K označení hodnosti na baretu nosí čs. pod-
  poručík pod znakem čs. republiky stříbrný pásek
  v délce 5 cm vodorovně, čs. poručík v podobě
  šípu v úhlu 45° hrotem nad znakem čs. republiky.
     Čj. 22.586/pres. voj. ze dne 28./4. 1920.
 
 
269.
 Změny stejnolrojového předpisu A–28. 
     Při stejnokrojové komisi MNO. dne 11. března
  bylo usneseno předpis stejnokroje znovu a dů-
  kladně přezkoušeti, přizpůsobiti jej nové organi-
  saci čs. vojska a odstraniti závady, které se vy-
  skytly.

     Námitky činěny hlavně proti plášti a otevřené
  bluze.
     V dösledku toho bude se pravděpodobně mě-
  niti střih pláště a bude zavedena bluza u krku
  zapnutá.
     Proto se věichni důstojníci upozorňují, aby
  se zakázkami podle možností vyčkali, až bude
  otázka výsttroje definitivně tozřešena.
     Při této příležitosti vyzývají se všechna voj.
  velitelství a útvary, avy do 20. června 1919
  předložily služebním postupem MNO, II. odboru
  určité a přesné návrhy k případným změnám
  podle získaných zkušeností, resp. aby upo-
  zornily na shledané závady. Při event. projeve-
  ných přáních třeba se přidržeti organisace vojska,
  účelnosti a vyvarovati se stranictví. Zemské ve-
  litelství zašle originály předložených návrhů na-
  jednou, sestavé relaci návrhů, podrobí se kritice,
  připojí svůj návrh a zašle MNO.
     Čj. 437.154/VI-25 ze dne 8./5. 1920.
 
 
299.
 Ozančení vojenské policie. 
     Pro příslušníky vojenské policie v čs. repu-
  blice ustanovuje se jako odznak trojúhelník ze
  sukna oranžové barvy, jehož základna jest 7 cm
  dlouhá a obě ramena po 5 cm, jenž jest nositi
  na levém rameni nad loktem. Na tomto troj-
  úhelníku buďtež umístěna písmenka „V P“ z bí-
  lého kovu.
     Čj. 951,382/2042 pres. voj. ze dne 8./5. 1920
  Hodnost šikovatele - zrušení podle Org7 (Organisační předpis pro poddůstojníky z povolání čs. vojska).
  Všichni šikovatelé a jim na roveň postavené hodnosti ostatních zbraní byli převedeno do hodnosti "rotmistr
  (letmistr, loďmistr)". *)
  Čj. 523.754/org. ze dne 18./6. 1920.
  KDY BYLA VYDÁNA SLUŽEBNÍ KNIHA "Org 7" (+ číslo výnosu)?

 
 
391.
 Přeměna důstojnického stejnokroje. 
     Podle usnesení stejnokrojové komise přemě-
  ňuje se stejnokroj pro důstojníky, služební knihou
  A–28 (Předpisy stejnokrojové) předepsaný takto:
     Blůza: střih a tvar zůstává nezměněn, sou-
  kenný pás a pásky k prostrčení pasu soukenného
  nebudou. Límec je stojato-ležatý a zapíná se
  u krku dvěma háčky.
     K a l h o t y  š i r o k é  a  ú z k é (breeches) zů-
  stávají beze změn.
     Čepice: střih a tvar nezměněn; dolejší tuhý
  okraj místo předepsaných 5 cm, jest 6 cm vysoký
  dno čepice jest stuženo žíněnou vložkou.
     Tvar pláště bude v krátké době předepsán.
     O donošování blůz s otevřeným límcem platí
  to, že blůzy tyto nesmí býti již vyráběny, zhoto-
  vené mohou býti donošovány, lhůta k donošování
  stanoví se prozatím na dobu jednoho roku
  (30./6. 1921).
     Čj. 437.295/VI-25 ze dne 23./6. 1920.
 
 
510.
 Důstojnický plášť. 
     K dnešnímu Věstníku jest přiložena příloha
  „Důstojnický plášť“, která budiž vložena do slu-
  žební knihy Ho–1 (A–28).

     Plástě nesmějí býti již šity po vzoru 1919,
  avšak zhotovené takové pláště mohou býti do-
  nošeny. Lhůta, po kterou se tyto pláště smějí
  nositi, stanoví se prozetím do 31. prosince 1922.
  Tyto pláště buďtež zbaveny soukenného pásu a
  podle možnosti opatřeny patkami a sponou jako
  u pláště nového.
     Výnos 7961/VIII-2 ze dne 1./8. 1919 pozmě-
  ňuje se tak, že nošení součástek stejnokroje jiné
  barvy neb starých vzorů povoluje se po 1./I. 1921
  jen mimo službu řadovou, a to pouze do 31./XII.
  1921.
     Dnem 1./I. 1921 počínaje smějí důstojníci při
  vykonávání služby řadové nositi pouze stejnokroj
  barvy khaki.
     Dnem 1./I. 1922 se noššení stejnokrojů neb
  jejich částí jiné barvy než předepsáno, jak ve
  službě tak i mimo službu zapovídá. K eventuálním
  žádostem o prodloužení této lhůty nebude se
  vůbec přihlížeti. Po této době smí se nositi jen
  předepsaný stejnokroj barvy khaki, s výjimkou
  plášťů khaki vzoru 1919, které nebylo možno
  upraviti podle předepsaného vzoru.
     Místo soukenných pásů, které již nebudou
  částí stejnokroje (bod 391 Věstník věcný č. 36
  z r. 1920 a výnos 427.384/VI-25 ze dne 5./9. 1920),
  budou důstojníci nositi pás kožený jak do služby
  tak in avycházku, a to vždy na vrchní části
  stejnokroje.
     Popis pásu bude v krátké době uveřejněn.
     Čj. 437.384/VI-25 ze dne 24./8. 1920.

 
 
578.
 Přehlídka nového stejnokroje. 
     V důsledku rozkazu č. 339 Věstník 32-1929
  určuje se kontrolní den na 10./1. 1921.
     Výsledek budiž hlášen všemi ZVV. a odbory
  MNO. a reparační missí čs. republiky ve Vídni
  dor 31./1. 1921.
     Gážisté, kteří příspěvek obdrželi a 1./1. 1921
  již nejsou v činné službě, hlásí se v novém stej-
  nokroji u nejbližšího vojenského úřadu — gážisté
  mimo oblast ČSR. předloží písemné prohlášení,
  že si předepsaný nový stejnokroj z obdrženého
  příspěvku skutečně zřídili.
     Čj. 437.445/VI-25 ze dne 2./10. 1920.
 
 
578.
 Stejnokroj pro bývalé neuniformované
gážisty bez hodnostní třídy 
     Podle přílohy I. služ. knihy Org 7 jsou býv,
  armádní sluhové, vrátní, techn. pomocníci lékár-
  niští a techn. příručí zeměpisného ústavu zařaděni
  do skupiny poddůstojnictva služeb.
     O nošení stejnokroje platí pro ně tytéž stejno-
  krojové předpisy jako pro jiné poddůstojníky
  z povolání.

     Výložky pro všechny uvedené skupiny barvy
  š e d é.
     Pro příručí zeměp. ústavu a techn, pom.
  lékárnické příslušný odznak na rukávě (techn.
  pom. lékárničtí odznak lékárnický).
     Čj. 437.392/VI-25 ze dne 1./10. 1920.

  Zrušení vojenské policie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a přivtělených územích
  (vojenská policie na Slovensku a v Podkarpatské Rusi je nadále ponechána na náklad voje. správy).
  Čj. 37.540 pres. voj. ze dne 13./11. 1920.

 
 
8.
 Přehlídka nového stejnokroje. 
     V nejbližší době bude definitivně rozhodnuto
  o stejnoktoji důstojnictva i mužstva.
     V zájmu důstojnictva překládá se termín
  určený k přehlídce stejnokroje (v. Věstník 55/578
  z 1029) z 10. ledna na 10. února; hlášení vý-
  sledku do 28. února 1931.
     Čj. 437.566/VI-25 ze dne 23./12. 1920.
 
 
22.
 Změny stejnokroje. 
     K dnešnímu číslu věcného Věstníku jsou
  přiloženy přeměny stejnokroje ministerstvem ná-
  rodní obrany schválené.
     Těminto přeměnami se dosavadní předepsaný
  stejnokroj až na distinkce a polní čepice hrubě
  nemění; tím jest dána možnost, že tato změna
  při poměrně malých výlohách v nejkratší době
  může bžti provedena. Z důvpdů těchto nařizuje
  MNO., aby našití distinkcí na nov= místo bylo
  v nejkratší době provedeno, nejdéle však do dvou
  měsíců po vyjití tohoto nařízení.
     O donošení sejnokroje strých typů zůstává
  výnos čj. 437.384/VI-25 ze dne 24./8. 1920 (Věst-
  ník č. 48, roč. III, bod 510) v platnosti.
     Výložky u mužstva budou měněny postupně
  podle toho jak bude možno vydati příslušnou
  látku výložkovou pododdílům.
     Osoby válečného loďstva nosí až do splanutí 
  s technickým vojskem nadálé stejnokroj a distinkce
  pro loďstvo předepsané.
     Jednotlivé výtisky změny stejnokroje lze
  obdržeti u komisionáře voj. služebních knih Frant.
  Borového, Praha II., Štěpánská ul. č. 37, za Kč 4·10.
     Čj. 437.515/VI-25 ze dne 27./11. 1920
 
 
Oznámení.
 Změny stejnokroje. 
     K čj. 437.515/VI-25 z r. 1920, Věstník část
  2 z r. 1921:
     Služební předpis Ho-1 „Přeměny stejnokroje“
  nebyl přiložen k Věstníku část 2 z r. 1921, nýbrž
  zaslín voj. velitelstvím a útvarům podle zvláštního
  rozdělovníku.
 
 
77.
 Stejnokroj starého vzoru. 
     Částečná změna výnosu čj. 437.384/VI-25
  ze dne 24./8. 1920, Věstník č. 48, roč. III., bod
  510, 3. a 4. odtavec:
     „Nošení stejnokroje jiné barvy, než přede-
  psané, jest důstojníkům při vykonávání řadové
  služby — vyjma při nástupo slavnostním —
  do konce roku 1921 dovoleno.“
     Čj. 433.959/VI-25 z r. 1920, ze dne 21./1. 1921.
 
 
513.
 Donošení starých stejnokrojů. 
     Lhůta k donošení součástek stejnokrojů jiné
  barvy než khaki neb stejnokrojů starých vzorů,
  která byla stanovena Věstníkem věcným (Věst.
  věc. III. č. 48, bod 510, třetí odstavec, ze dne
  4./9. 1920, prodlužuje se do konce května 1922.
     Pozanmenejte v uvedeném Věstníku.
     Čj. 580.139 oděv. ze dne 25./10. 1921.
 
 
127.
 Donošení stejnokroje jiných barev neb starých vzorů. 
     Lhůta k donošení součástek stejnokrojů jiné
  barvy než barvy Khaki, neb stejnokrojů starých
  vzorů, počítajíc v to i stejnokroje býv. ná-
  mořnictva, která byla ustanovena Věst. věcn. IV,
  č. 54, čl. 513 z 12. listopadu 1921, prodlužuje
  se do konce roku 1922.
     Poznamenejte v uvedeném věstníku.
     Čj. 597.683 oděv. ze dne 13./3. 1922.

  Zrušení vojenské policie na Slovensku.
  ... Likvidaci oddělení voj.policie V Bratislavě a v Košicích třeba skončiti nejpozději dnem 31. prosince 1922. ...
  Čj. 39.773 zprav. hl. št. ze dne 20/11 1922.

 
 
460.
 Donošení stejnokroje jiných barev než
khaki nebo starých vzorů. 
     Lhůta k donošení součástek stejnokrojů
  jiné barvy než khaki nebo stejnokrojů
  starých vzorů, počítajíc v to i stejnokroje bý-
  vaůého námořnictva, která byla ustanovena
  Věst. věc. V., š. 20. čl. 127 ze dne 1. dubna
  1922, prodlužuje se neodvolatelně a naposled

  do konce roku 1923 jenom ve službě, na vy-
  cházku však nikoliv.
     Poznamenejte v uvedeném Věstníku.
     Čj. 604.402 s. o. 41: odděl. ze dne 14/11
  1922.

 Version: Not checked 1.3 Tested in FireFox 2.0, Opera 9.21, Internet Explorer 6.0 Last updated:
March 2th 2012, 09:45 (UTC + 01:00)
Valid XHTML 1.0!    Jiri Libal sr.