603.
 
 Nošení stejnokroje důstojníky a rotmistry. 
 
    Polní stejnokroj nosí důstojníci a rozmistři
  k válečnému, cvičebnímu nebo pracovnímu
  ústroji*) při normální službě válečné nebo mí-
  rové, jakož i ti důstojníci a rotmistři, kteří jsou
  při služebních representačních příležitostech
  zařaděni v semknutých tvarech.
    Polní stejnokroj (zachovalý) je dovoleno
  nositi se změnami níže uvedenými i na vy-
  cházku, avšak mimo společenská místa repre-
  sentačního rázu, která určí posádkové velitel-
  ství podle místních poměrů.
    Přilba se nosí k válečnému a úplnému cvi-
  čebnímu ústroji nebo na zvláštní nařízení.
  K polnímu stejnokroji na vycházku se nosí
  jenom vycházková čepice.
    Dlouhé kalhoty možno nositi vždy vyjma
  k válečnému a úplnému cvičebnímu ústroji.
    Důstojnický pás (řemen) se nosí vždy na
  bluze, na plášti jenom při službě v řadách,
  v strážní a dozorčí službě. Na nepromokavém
  plášti a na koženém kabátu se nenosí.
    Důstojníci a rozmistři, zařadění při služeb-
  ních represntačních příležitostevh v semknu-
  tých tvarech, nosí černou obuv.
    Vycházkový stejnokroj mosí důstojníci a
  rotmistři při soukromých representačních pří-
  ležitostech na vycházku a při služebních repre-
  sentačních příležitostech, nejsou-li zařaděni

    *) Ústroj je souhrn součástí oděvu (stejnokroje),
  dále výstroje, výzbroje, polního náčiní a záložních dávek
  potravin, které vojenská osoba nosí při různých příle-
  žitostech válečné a mírové služby, jakož i mimo službu
  podle předpisů, jež budou vydány. Úplný cvičební ústroj
  je druh ústroje, který obsahuje součáti, jež důstojník,
  rotmistr a voják má při velkých cvičeních.
A. Aktivními.
    Rozeznáváme dva druhy stejnokroje:
  1. polní a
  2. vycházkový.
    1. Polní stejnokroj má tyto hlavní sou-
  částky:
    přilbu nebo polní čepici s odznakem,
    bluzu,
    jezdecké kalhoty nebo kalhoty pro pěší,
    plášť,
    důstojnický pás (řemen),
    obuv černou nebo hnědou, a to vysoké boty
  nebo střevíce s koženými kamašemi pro osoby,
  pro které je ve válce systemisovám jezdecký
  kůň, pro ostatní střevíce s ovinovačkami (lýtko-
  vicemi).
    Barva střevíců a koženýcj kamaší musí
  býti stejná; ovinovačky (lýtkovice) jsou barvy
  khaki a stejného odstínu s barvou kalhot.
    2. Vycházkový stejnokroj má tyto hlavní
  součástky:
    vycházkovou čepici,
    vycházkovou bluzu,
    dlouhé kalhoty,
    plášť,
    vycházkový pás,
    černé střevíce nebo (perka) a to obyčejné nebo
  lakové.

    402
  v semknutých tvarech, jakož i na zvláštní na-
  řízení. V poli se vycházkový stejnokroj nenosí.
  Služebními representačními příležitostmi roz-
  umíme slyšení u presidenta republiky, u mini-
  srů, dále slavnostní vystupování všeho druhu.
  při němž jest účast nařízena, účast při koneč-
  ném přelíčení (řízení) vojenských soudů a kár-
  ných řízení, při nichž důstojník nebo rotmistr
  vystupuje jako svědek nebo jako obviněný,
  jakož i osobní představování důstojníka nebo
  rotmistra při příchodu na trvalé služební místo
  a osobní hlášené při odchodu z něho.
    Vycházkovou bluzu jest dovoleno donošo-
  vati k polnímu stejnokroji jen po úpravě na
  bluzu polního stejnokroje.
    Přehlížející velitelé a důstojníci jejich
  štábu, kteří mají jezdecké koně, nosí při slav-
  nostních přehlídkách polní stejnokroj s vycház-
  kovou čepicí.
     Střevíce nesmějí míti nápadné ozdoby. No-
  siti polobotky je vůbec zakázáno.
     Kromě uvedených výjimek jest zakázáno
  nositi zároveň součástky polního a vycházko-
  vého stejnokroje.
    Plášť je jednotný k polnímu i vycházko-
  vému stejnokroji, bílé knoflíky se nosí na plášti
  v míru a ve válce mimo operační pásmo.
    Pláštěnka se může nositi jak k polnímu,
  tak k vycházkovému stejnokroji mimo slu-
  žební representační příležitosti.
    Útvary, pro které je pláštěnka systemiso-
  vána, mohou ji nositi vždy ve válce pak mimo
  operační pásmo; při representačních příleži-
  tostech služebních nutno tak zvláště naříditi.
    Nepromokavý plášť systemisovaného vzoru
  mohou důstojníci a rotmistři nositi mimo slu-
  žební representační příležitosti.
    Kožené kabáty systemisovaného vzoru pro
  letectvo, automobilní vojsko a automobilisované
  dělostřelectvo nosí příslušníci řečených zbraní
  jenom ve službě a po celou dobu služebního ří-
  zení, při němž nutno použíti letounu nebo auto-
  mobilu počítajíc v to cestu do služby a z ní.
    Šňůry, systemisované pro důstojníky gene-
  rálního štábu, pro náčelníka voj. kanceláře pre-
  sidenta republiky, pro pobočníky ministra ná-
  rodní obrany, náčelníka hlavního štábu, zá-
  stupců náčelníka hlavního štábu, přednosty pre-
  sidia, jakož i přednostů odborů MNO., a zem-
  ských vojenských velitelů, nosí řečení důstoj-
  níci k polnímu i k vycházkovému stejnokroji.
  Při výkonu sluýby kancelářské důstojníci gen.
  štábu nositi šňůry nemusí. Na plášti nosí výše
  uvedení pobočníci šňůry je při služebních re-
  presentačních příležitostech.
    Rukavice, Důstojníci a rotmistři nosí k pol-
  nímu a vycházkovému stejnokroji hnědé ko-
  žené rukavice.
    V zimním období mohou k polnímu stejno-
  kroji nositi i pletené rukavice barvy khaki.
    Bíle hlazené kožené rukavice nosí důstoj-
  níci a rozmistři k vycházkovému stejnokroji při
  obzvláštních representačních příležitostech, na
  př. při slyšení u presidenta republiky a u mi-
  nistrů, jakož i večer při společenských příleži-
  tostech representačního rázu.
    Ostruhy, Důstojníci a rotmistři, pro které
  je ve válce systemisován jezdecký kůň, nosí
  k polnímu stejnokroji ostruhy s řemínky,
  k dlouhým kalhotám na střevících ostruhy bez
  krčku a zubatého kolečka.
    Šavle se nosí  v ž d y  k  v y c h á z k o-
  v é m u  s t e j n o k r o j i; k polnímu stejnokroji 
  nosí ji jen důstojníci a rotmistři ve službě
  v řadách, ve strážní a dozorčí službě, avšak
  vždy mimo válečný a úplný cvičební ústroj.
    Šavle se odkládá při sportovních vyjížd-
  kách na koni, kole, automobilu atd., při výkonu
  služby kancelářské, za výcviku a služby, při
  kterých by překážela, jakož i v uzavřených míst-
  nostech kromě služebních úkonů, jakož hlášení
  a představování.
     Pokud způsob služby u některé složky
  branné moci vyžaduje odchylku od uvedenách
  všeobecných pravidel o nošení šavle, je tak
  zvláště nařízeno (na př. u pěšího vojska podle
  cvičebního řádu čl. 465 a 485).
    Důstojníci a rotmistři jezdectva nosí při
  válečném a úplném cvičebním ústroji, jakož
  i jinak při službě v řadách a ve strážní službě
  šavli vz. 04, při ostatních příležitostech šavli
  vz. 23.
    Posádkoví velitelé mohou podle lékařského
  návrhu osvoboditi důstojníka nebo rotmistra od
  nošení šavle při jeho dočasné nebo trvalé tě-
  lesné vadě nebo chorobě.
     Kordík, zavedený pro jmenované polní pi-
  loty, polní pozorovatele a letecké střelce v hod-
  nosti nejméně rotmistra, nosí se místo šavle
  podle ustanovení ve VV. 1925, čís. 59.
    Nošení řádů bylo upraveno ve VV. 1925,
  čís. 17, čl. 159.
    Označení smutku. Při rodinném nebo naří-
  zeném smutku nosí důstojníci a rotmistři po
  obvyklou nebo nařízenou dobu na bluze nebo
  plášti smuteční pásku, a to na levém záloktí.
     Pro ostatní zde neuvedené součástky oděvu
  platí ovšem všeobecné společenské normy.

403    
    K soukromému provozování sportu je do-
  voleno užíti stejnokroje jen tehdy, není-li to na
  újmu jeho významu a důstojnosti. Nositi zby-
  tečně jezdecké bičíky a hole jest zakázáno.
    Důstojníci a rotmistři, kteří se činně účastní
  hippických závodů, nosí vycházkovou čepici a
  vycházkovou bluzu (pás nikoli), jezdecké kal-
  hoty barvy khaki, černá vysoké boty a hnědé
  rukavice.
    Důstojník a rotmistr si musí býti vědom,
  že svým stejnokrojem representuje brannou
  moc a stát. Podle toho zařídí své chování a
  vystupovámí.
     Velitelé vojskových těles a velitelé jim na
  roveň postavení, jakož i posádkoví velitelé
  dbají o přesné dodržování výše uvedených pra-
  videl a vůbec o náležitý vzhled podřízených
  důstojníků a rozmistrů.
    Tímto výnosem se ruší platnost dosavad-
  ních nařízení o používání a nošení předmětů
  zde uvedených pokud jsou v rozporu s tímto
  výnosem.
 
B. Záložními.
    Stran nošení součástek ústroje gážistů
  v záloze platí obdobné ustanovení jako pro
  gážisty aktivní.
    Voj.správa poskytuje však gážistům v zá-
  loze jen prostředky podle sl. předp. H-IV-3a,
  § 2 a potom prostředky, které nejsou sice uve-
  deny v tomto předpise, byly však určeny
  zvláštními výnosy.
Čj. 8331/40. odděl. z 30/11 1926.

 
 
 
871.
 Červené kalhoty pro jezdectvo. 
     Důstojníci a rotmistři jezdectva, kteří se
  činně účastní hippických závodů, nosí červené
  jezdecké kalhoty.
     Poznamenejte ve VV. 1926, čís. 61, u čl. 603.
     Čj. 53.160-V./2. odděl. z 4/12 1929.
 
 
445.
 VV., doplnění, změny a opravy. 

.
.
.
 
VV. 1926, čís. 61, čl. 603.
VV. 1927, čís. 38, čl.366.
(Nošení stejnokroje.)
VVV. 1927, čís. 52, čl. 529.
(Vycházková bluza pro mužstvo.)
VV. 1929, čís. 44, čl. 589.
(Pláštěnka, způsob nošení.)
VV. 1929, čís. 53, čl. 699.
(Vycházkový stejnokroj pro mužstvo.)
VV. 1931, čís. 33, čl. 300.
(Úprava vycházkového stejnokroje pro déle sloužící.)
     Škrtněte celé články a napište »Viz Sm 55«.
     Čj. 10.373-hl. št./3. odděl. z 12/10 1931.
                   .
                   .
                   .
 
 
366.
 
 Dodavek k k výnosu čj. 8331/40. odděl. z r. 1926 
 o  nošení stejnokroje důstojníky a rotmistry.
 
 
 
1. Vycházková čepice.
    Gážisté mohou nositi vycházkovou čepici
  kromě k vycházkovému stejnokroji také k pol-
  nímu stejnokroji při službě mimo válečný
  a úplný cvičební ústroj.
2. Vysoké boty a střevíce s koženými kamašemi.
    Generálové zbraní, důstojníci generálního
  štábu, gážisté jezdectva, dělostřelectva (na
  koni), ženijího, telegrafního, železničního voj-
  ska a vozatajstva, jakož i gážisté ostatních
  zbraní a služeb, pro které je systemisován jez-
  decký kůň, nosí k polnímu stejnokroji vysoké
  boty.
    Uvedení gážisté mohou nositi k polnímu
  stejnokroji místo vysokých bot střevíce s ko-

    248
  ženými kamašemi, nejsou-li při služebních re-
  presentačních příležitostech zařaděni v sem-
  knutých tvarech, nebo nejde-li o přehlížející
  velitele a důstojníky jejich štábu, kteří mají
  jezdecké koně.
    Ostatní nevyjmenovaní gážisté mohou
  k polnímu stejnokroji nositi vysoké boty nebo
  střevíce s koženými kamašemi, nejsou-li při
  služebníxh representačních příležitostech zařa-
  děni v semknutých tvarech.
3. Nošení vycházkového stejnokroje při raportu.
    Podle ustanovení VV. 1926, čís. 61, čl. 603
  nosí se vycházkový stejnokroj též na zvláštní
  nařízení. Velitel může tedy zvláště naříditi, aby
  se důstojník anebo rotmistr dostavil k raportu
  ve vycházkovém stejnokroji. Tak třeba roz-
  uměti i určitému nařízení pro ústroj při raportu
  v sl. předp. A-I-1, čl. 2190 v posledním odstavci.
4. Důstojnický pás.
    V odstavci o nošení důstojnického pásu
  třeba rozuměti slovy »ve službě v řadách«
  když důstojník (rotmistr) je zařaděn u jed-
  notky, která vytáhla.
    Důstojnický pás možno odkládati při slu-
  žebních úkonech, při nichž by překážel, jako
  v kanceláři, v dílnách, v skladišti, na jízdárně,
  při sportovních vyjížďkách na koni, na kole
  a pod.
5. Pláštěnka a nepromokavý plášť
  se nenosí v strážní a dozorčí službě, protože
  zakrývá služební odznak.
6. Rukavice.
    Gážisté mohou v létě k polnímu stejnokroji,
  služební representační příležitosti vyjímajíc, no-
  siti místo kožených rukavic rukavice pletené,
  barvy khaki.
7. Kožené kabáty
  systemisovaných vzorů možno nositi též při
  soukromých cestách letounem, automobilem,
  ale jen po dobu letu nebo jízdy v řečeném do-
  pravním prostředku.
9.
    Ustanovení o nošení určitých součástí stej-
  nokroje za jakýchkoli služebních příležitostí se
  nevztahují na cesty gážistů k úředním vý-
  konům, což však nevylučuje, že dotčený gá-
  žista může býti na cestě již tak ustrojen, jak je
  pro příslušný služební výkon stanoveno.
    Nevyžaduje-li toho účel cesty, může gá-
  žista na služební cestě, která v témže místě
  netrvá déle než 8 dní, používati jenom polního
  stejnokroje.
10.
    Gážisté, kteří nosí k polnímu stejnokroji
  vysoké boty, mohou nositi jezdecké kalhoty,
  zhotovené z látky zvané »corde« nebo »struks«,
  která se neliší barvou od barvy stejnokroje.
11.
    Gážisté v záloze nosí při příležitostech,
  pro něž je pro aktivní gážisty předepsán vy-
  cházkový stejnokroj, polní stejnokroj a šavli,
  která jim podle sl. předp. H-IV-3a zapůjčí voj-
  sková tělesa při nastoupení do činné služby (na
  cviření atd.) v míru.
    Gážistům v záloze je dovoleno nositi vy-
  cházkový stejnokroj, který si zaopatří z vlast-
  ních prostředků, za stejných podmínek jako
  aktivním gážistům.
    Ve VV. 1926, čís. 61, čl. 603 napište v le-
  vém sloupci na stránce 401, v předposledním
  řádku mezi slova »střevíce« a »(perka)« »nebo« 
  a škrtněte závorky u slova (perka); na téže
  stránce, v levém sloupci, v 15. řádku zdola a na
  stránce 402, v pravém sloupci, v 13. řádku
  shora škrtněte slova »ve válce«.
    Na stránce 402 škrtněte v levém sloupci,
  v prvém odstavci slova »při nichž důstojník
  anebo rotmistr vystupuje jako svědek anebo
  jako obviněný«.
    Ustanovení (směrnice), vydaná podříze-
  nými velitelstvími stran nošení stejnokrojových
  součástek gážisty a odporující tomuto výnosu
  ihned zrušte.
    Čj. 10.451-V./2. odděl. z 12/7 1927.
8. Šavle.
    K odstavci výnosu čj. 8331/40. odděl. z r.
  1926, kdy se odkládá šavle, je nutno uzavřenými
  místnostmi rozuměti vojenské místnosti, potom
  takové místnosti, kde prodlévají soukromé spo-
  lečnosti. Šavle se ovšem odkládá v těch pří-
  padech, kdy by značně překážela nebo rušila,
  na př. při hře na kulečníku, při tanci, ve vlaku,
  v divadle, v biografu, v koncertní místnosti a p.
 
 
 
445.
 VV., doplnění, změny a opravy. 

.
.
.
 
VV. 1926, čís. 61, čl. 603.
VV. 1927, čís. 38, čl.366.
(Nošení stejnokroje.)
VVV. 1927, čís. 52, čl. 529.
(Vycházková bluza pro mužstvo.)
VV. 1929, čís. 44, čl. 589.
(Pláštěnka, způsob nošení.)
VV. 1929, čís. 53, čl. 699.
(Vycházkový stejnokroj pro mužstvo.)
VV. 1931, čís. 33, čl. 300.
(Úprava vycházkového stejnokroje pro déle sloužící.)
     Škrtněte celé články a napište »Viz Sm 55«.
     Čj. 10.373-hl. št./3. odděl. z 12/10 1931.
                   .
                   .
                   . Version: Not checked 1.2 Tested in FireFox 2.0, Opera 9.21, Internet Explorer 6.0 Last updated:
February 15th 2012, 18:02 (UTC + 01:00)
Valid XHTML 1.0!    Jiri Libal sr.